فهرست

جستجوی نمونه دادخواست،شکوائیه و ...

نمونه دادخواست،دادنامه،شکواییه،لایحه

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان

بسمه تعالی

فصل اول

ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن تولیدی خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی- توزیعی درج شود.)

ماده 2- اهداف تعاونی:

1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2-تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-............................................................................

4....................................................................

(بندهای 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از : تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3- موضوع فعالیت :

3-1: تهیه مواد اولیه کالاها و خدمات و وسایل و ابزار و دیگر نیازمندیهای عمومی اعضاء با رعایت قوانین و مقررات قانونی و فروش آن به صورت عمده و خرده.

3-2: ایجاد فروشگاه (مجازی وفیزیکی) در حوزه عملیات شرکت و شعب یا دفاتر نمایندگی

3-3: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و تأمین تنخواه لازم با انعقاد عقود اسلامی.

3-4: اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی وسایر نهادها.

3-5: تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

3-6: ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، تخصصی و نظایر آن در صورت لزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر و انتشار نشریات خبری در مورد فعالیت تعاونی و آشنا نمودن اعضاء به اصول و آرمانهای تعاونی.

3-7: همکاری با کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی آن.

3-8: ایجاد درمانگاه، بیمارستان، داروخانه، مسجد، کتابخانه، باشگاههای ورزشی و تفریحی، نانوایی، رستوران، استراحتگاههای تابستانی و زمستانی، مهدکودک، و انجام سایر خدمات مندرج در ماده 79 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350برای اعضاء.

3-9: سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه های تعاونی و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی.

3-10: اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به مؤسسات خیریه و آموزشی و درمانی و عام المنفعه.

3-11: انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت

3-12:...............................................

3-13:...............................................


نمونه اساسنامه مجمع تولیدی امور صنفی

بسمه تعالی

ماده 1)

نام : مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان..............

ماده2)

موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان ، به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف و مسؤلیتهای مقرر در قانون و دستورات نظام صنفی به نام مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ........... تشکیل می گردد.

تبصره:مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ........... شخصیتی است حقوقی ، صنفی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی ، که در این اساسنامه به اختصار مجمع نامیده می شود.

ماده3)

مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده4)

مدت فعالیت مجمع: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

ماده5)

مرکز اصلی مجمع به نشانی : استان ................................ شهرستان............... خیابان............... میدان............... خیابان............... کوچه ............ پلاک............... طبقه...............کدپستی(10رقمی) ...............شماره تلفن ............... شماره نمابر............. می باشد.

ماده6)

هیئت رئیسه مجمع مرکب از 3 نفر مشتمل بر یک نفر رئیس ،یک نفر نائب رئیس و یک نفر عضو و دبیر می باشد.که مطابق آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت رئیسه مجامع امور صنفی ، موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی انتخاب می شوند.

ماده7)

سمت و مدت انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع بر اساس ماده 33 و 35 قانون نظام صنفی در اولین جلسه هر دوره،برای مدت دوسال انتخاب می شوندو پس از صورتجلسه مجمع عمومی(صورتجلسه انتخابات و پروانه فعالیت)جهت درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، به اداره ثبت شرکتها اعلام می گردد.

تبصره : انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلا مانع است.

ماده8)

جلسات مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضا ء تشکیل می شود و رسمیت میابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره :مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع ذیریط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است . درصورت فوت ،بیماری ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفاء،حجر یا عزل هر نماینده ، اتحادیه وفق مواد(22)و(23)این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع اقدام می کند.


اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۴) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ نام شرکت، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان .............. و نوع آن متعارف چندمنظوره است که از این پس در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.
ماده۲ـ اهداف تعاونی عبارت است از اهداف موضوع ماده (۱) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که از این پس در این اساسنامه به اختصار قانون تأسیس نامیده می شود.
ماده۳ـ تعاونی می تواند برای تحقق اهداف موضوع ماده (۲) این اساسنامه در چارچوب مقررات مندرج در ماده (۱) قانون تأسیس فعالیت نماید، مشروط به اینکه طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از دستگاه های ذیربط، مجوز آن دریافت شده باشد. موارد زیر نیز جزء فعالیت های مجاز تعاونی با رعایت مقررات مربوط تعیین می شود

۱ـ انجام فعالیت های عمران و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی مربوط.

۲ـ ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد.
۳ـ خرید سهام بنگاه های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در این شهرستان عرضه می شود از طریق مذاکره و مدیریت آنها.

۴ـ سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستان از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و با تشکیل شرکت های اقماری در صورت تصویب مجمع عمومی عادی

۵ ـ تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی در جهت اهداف تعاونی.

۶ ـ استفاده و بهره برداری از فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شد.

۷ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.
۸ ـ انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول و تأمین نیازمندی های خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی.نمونه اساسنامه الگوی اتحادیه ‏های صنفی

کلیات

ماده 1- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ............................................................. می باشد که در این اساسنامه به اختصاراتحادیه نامیده می شود.

ماده 2- اتحادیه شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی، غیر تجاری است که بموجب ماده (21) قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط تشکیل وپس از ثبت رسمیت می یابد.

ماده 3- مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات صنفی نامحدود می باشد.

ماده 4- محدوده فعالیت اتحادیه در............................... می باشد مرکز اصلی اتحادیه به نشانی:

استان ...................................... شهرستان ........................................... خیابان ..............................................
کوچه .............................................. پلاک ............................ کدپستی ..........................................................
شماره تلفن ...............................کدپستی.................................... شماره نمابر ........................... می باشد. اتحادیه مجاز است درصورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.

ماده5- موضوع واهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرردرقانون ومقررات نظام صنفی ،حمایت وحفظ حقوق صنفی اعضاء ،ایجاد وتحکیم اصول همکاری بین افرادصنفی ،تلاش برای بهبود محیط کسب وکار ،تعامل بادستگاه های دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی وبخش خصوصی درراستای وظایف واختیارات خود ،همچنین تلاش درراستای ارتقاءکیفی خدمات رسانی به مردم واطلاع رسانی مناسب ورسیدگی به شکایات دریافتی.

عضویت در اتحادیه

ماده6- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می آیند. برای هریک از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر می گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو می گردد.

ارکان اتحادیه

هیات مدیره:

ماده 7- جلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره مطابق قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل واعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم ، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره - انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد.


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی مسکن

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه, اصول 43 و 44 قانون اساسی, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مسکن.............................................. می باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 که ملهم از اصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

فصل اول

ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن تولیدی خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی- توزیعی درج شود.)

ماده 2- اهداف تعاونی:

1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2-تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3- ...................................................................

۴- ....................................................................

(بندهای 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از : تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3- موضوع فعالیت :

1- تأمین نهاده های مورد نیاز و توزیع و فروش محصولات آنها با تأمین حداکثر منافع اعضاء.

2- تأمین منابع مالی مورد نیاز با نرخ مناسب.

3- اطلاع رسانی بازار, دریافت سفارشات و انتقال آنها به اعضاء.

4- ایجاد فروشگاههای دائمی, نمایشگاههای مجازی و نمایشگاههای موسمی داخلی و بین المللی با مشارکت و مطابق با منافع اعضاء

5- توانمند سازی اعضاء در زمینه فنی و حرفه ای و مدیریتی متناسب با نیاز مشتریان.

6- کمک به افزایش کیفیت محصولات و رفتار حرفه ای اعضاء.


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی

فصل اول

ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن تولیدی خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی- توزیعی درج شود.)

ماده 2- اهداف تعاونی:

1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-

4-

(بندهای 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از : تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3- موضوع فعالیت :

.........................................................

........................................................

........................................................

(موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود. درهرحال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.)

- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.

- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

- تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها.

- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.


نمونه اساسنامه اتاق اصناف شهرستان

بسمه تعالی

ماده 1)

نام : ..........................

ماده 2)

موضوع: به استناد ماده 8 و 32 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط، اتاق اصناف مرکب از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی ، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی است برای، انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی تشکیل می گردد.

تبصره: اتاق اصناف شهرستان ...... شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی وغیرتجاری دارد و پس از ثبت رسمیت می یابد که در این اساسنامه به اختصار اتاق نامیده می شود.

ماده 3)

اتاق تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4)

مدت فعالیت اتاق از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات نظام صنفی نامحدوداست.

ماده 5)

مرکز اصلی اتاق به نشانی: استان .....، شهرستان ..........، خیابان ..........، پلاک ....... ، کدپستی .............. شماره تلفن ....................... ، شماره نمابر ........................ می باشد.

ماده 6)

اجلاس عمومی اتاق مرکب از روسای صنوف تولیدی _خدمات فنی و توزیعی و خدماتی است.

ماده 7)

وظایف و اختیارات اجلاس عمومی اتاق براساس ماده 37 قانون نظام صنفی و رعایت کامل تبصره های ذیل آن می باشد:

1) تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.

2): اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی وتصویب کمیسیون نظارت.


نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................................... و شناسه ملی ........................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت ........ مورخ ..................... ساعت ................... با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به ............ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/ خانم ................................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

تذکرات :

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

3ـ تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.


تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1- نام کامل شرکت ونوع آن

......................................................................................................................................................................................................

2- موضوع شرکت

.......................................................................................................................................................................................................

3- نشانی کامل مرکز اصلی :

............................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه

...........................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................

4- اسامی شرکاء یا موسسین :

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ..................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

بخش اول

نام ـ موضوع ـ مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1ـ نام شرکت عبارت است از: شرکت ............................................................... (سهامی خاص)

ماده 2ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

ماده 3ـ مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است .

ماده 4ـ مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت خیابان کوچه شماره ... کد پستی

تبصره 1ـ هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.

بخش دوم

سـرمایه و سهـام

ماده5 ـ سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ریال منقسم به ... . سهم ریالی که سهم با نام و سهم بی نام می باشد و مبلغ ...... ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ...... ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 6 ـ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور درماده 5 بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و دراین مورد هیأت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7ـ اوراق سهام

کلیه سهام شرکت بی نام / با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور درماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نقر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده 8ـ گواهی نامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن است.


نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی عام /خاص

1- نام شرکت ...............................................................................................................................................

2- هویت کامل واقامتگاه موسسین :

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ..................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................


نمونه شکایت نامه (شکواییه) در خصوص تخلف کارشناس رسمی دادگستری

به موجب پرونده شماره گلاسه .... در شعبه .... شهرستان ..... با موضوع دادخواست طلاق از جانب خانم....(همسر اینجانب) به طرفیت از بنده، قاضی .... با صدور قرار اناطه، ادامه رسیدگی به دادخواست خواهان را منوط به نظریه کارشناس بالینی نمود. پس از مراجعه به کارشناس مربوطه، و پس از طی دو جلسه مشاوره با حضور اینجانب و خواهان، ایشان برخلاف واقع بنده را دچار بیماری شدید دوگانگی شخصیتی خطاب نمود. ولیکن با مراجعه به روانشناس بالینی دیگری و پس از گفتگوهای مکرر ایشان سلامت روان اینجانب را تأیید و هیچ گونه بیماری شخصیتی در من تشخیص نداد.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) مخدوش نمودن اسناد رسمی

اینجانب در مورخه .... پس از مراجعت به دفتر اسناد رسمی شماره ..... به آدرس ..... به منظور تنظیم سند خرید ملک مسکونی به شماره ثبتی..... به آدرس ...... مراجعه نمودم. پس از تنظیم سند در حضور اینجانب(مشتری) و آقا/خانم .... (بایع) از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل شد و امضاء نیز اخذ گردید ولیکن به دلیل زمان بر شدن فرآیند اداری اتمام آن را موکول به فردای آن روز نمود. فردای آن روز پس از مراجعت به منظور اخذ سند مطلع شدم که در متراژ ملک مسکونی تفاوتی فاحش وجود دارد که پس از معترض شدن، مشتکی عنه بیان داشت که بنابر سند ملک مبایعه نامه را تنظیم نموده است که پس از مراجعه به سند ملک، متوجه دستکاری و مخدوش نمودن متراژ ملک در آن شدم.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) در خصوص ضرب و جرح در خیابان

این جانب در تاریخ.... در خیابان..........مشغول رانندگی بودم که با خودروی شخصی خود تصادف کوچکی با خودرو مشتکی عنه نمودم. پس از آن ایشان بعد از جدال لفظی به اینجانب حمله کرد و با ضربه ای که وارد نمود از ناحیه ی .... دچار جراحت شدم. شدت جراحت به گونه ای بود که شاهدان عینی با پلیس و اورژانس تماس گرفتند. متشکی عنه با خودروی شخصی خود به سرعت فرار نموده و یکی از شاهدان عینی شماره ی پلاک را برداشته است.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) خیانت امانت در خصوص سفته

اینجانب در تاریخ ... پس از تنظیم قرارداد کار با ...، جهت حسن انجام کار سفته ای به مبلغ ... ریال به کار فرمای خود به رسم امانت سپردم با گذشت مدت ... که مدت قرارداد کار فی ما بین بنده و ایشان به اتمام رسید اینجانب حاضر به تمدید قراردادم نشدم و سفته ی مذکور را مطالبه کردم لیکن مشتکی عنه از استرداد سفته سر باز زد و اذعان داشت که سفته به دلیل جبران خسارت های وارده نباید مسترد شود در حالی که خسارت های مد نظر ایشان واهی می باشد. اینجانب اظهار نامه ای به شماره ی ... و در تاریخ ... به ایشان ارسال کرده و استرداد سفته را مطالبه کردم ...............نمونه شکایت نامه (شکواییه) خیانت در امانت خودرو

به عرض می رساند اینجانب خودرو ... خود را به شماره پلاک ... در تاریخ ... به عنوان امانت به مشتکی عنه می سپارم اما وقتی در تاریخ مقرر از مشتکی عنه درخواست استرداد خودرو ی امانی را نمودم ایشان از استرداد خودروی مذکور سر باز زدند اینجانب برای پس گرفتن مال امانی اظهار نامه ای در تاریخ ... به شماره ... به ایشان ارسال کردم که به موجب آن مورد امانت از ایشان مطالبه گردید


نمونه شکایت نامه (شکواییه) صدور چک بلا محل

به اطلاع می رساند مشتکی عنه فوق یک فقره چک به شماره ی ..., به تاریخ ..., از حساب جاری شماره ی ...، به عهده ی بانک ...، و به مبلغ ... ریال در وجه اینجانب، شاکی صادر نموده است. پس از مراجعات مکرر به بانک محال الیه, چک فوق در تاریخ ... منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است.


نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ یکدستگاه ......................... از نوع ............... مدل ............................... سیستم ................ رنگ ..................... سیلندر .......................... شماره راهنمایی و رانندگی ........................................ شماره شاسی ............................................... شماره موتور ............................................. که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل ........................... در آن می باشد.

ماده 3 : ثمن معامله

۳-۱ - ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................ ریال ) و با حروف ( ............................. ریال ) تعیین گردید. که به صورت اقساط و به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

۳-۲ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۳ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده 4 : شرایط معامله

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ............................به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ ................ در دفتر اسناد رسمی شماره .............................. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .


نمونه قرارداد خرید و فروش خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

موضوع قرارداد و مشخصات ملک

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک باب ........... .................. به پلاک و شماره ..................... فرعی از ........................ اصلی واقع در بخش .................... به مساحت ....................... متر مربع با جمیع متعلقات / مختصات / مشاعات و لواحق آن ثبت شده در صفحه ....... دفتر...... تحت شماره .................. با حفظ سند رهنی .................... همین دفترخانه وبا امتیازات و اشتراکات و انشعابات آب ، برق و گاز متصله و منصوبه در مورد معامله بدون استثناء چیزی که از هر جهت به رؤیت کامل خریدار رسید و از کمیت و کیفیت آن آگاه گردیده و کاملاً واقف و بصیر و خبیر هستند . متعامل و خریدار این سند ، با قبول کلیه شرایط ومندرجات سند رهنی فوق الذکر و تعهد به پرداخت کلیه اقساط بانک تا آخرین قسط و اطلاع نسبت به این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، بانک حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نموده ، علاوه آنکه خریدار اقرار نمود که از تاریخ تنظیم سند رهنی و این سند هیچ گونه تغییری در وضعیت اعیانی پلاک مورد وثیقه بوجود نیامده و نیاورده و باقراره و وضعیت اعیانی مورد وثیقه برابر پایان کار شماره ........................... می باشد ، بنابر این در صورت احراز هرگونه تخلفی در پایان کار اخذ شده ، خریدار مکلف به پرداخت عوارض و جرائم متعلقه خواهد بود و به هر حال طبق مندرجات سند رهنی مسبوق الذکر پلاک و ملک مورد وثیقه بدون استثنا چیزی در رهن بانک قرار دارد . محدوده و حدود و مشخصات مورد معامله برابر سند مالکیت چاپی شماره ...................................... می باشد و منافع مورد معامله حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است.


نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان

ماده 2 موضوع قرارداد

پیش فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری : مسکونی / اداری / تجاری به مساحت تقریبی ............................ متر مربع در طبقه ..........................( سمت شرقی / غربی / جنوبی / شمالی ) واحد ............................ در حال ساخت توسط فروشنده در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ................... متر مربع ملکی و دارای پلاک ثبتی .........فرعی از اصلی..........به نشانی تهران خیابان ........................ کوچه .................. پلاک آبی/ ..................... قطعه ................................... از سمت راست / چپ و از محدوده ومورد ثبت یک جلد / .................... جلد سند مالکیت شماره ................ مورخ / / 13 در صفحه ............. دفتر املاک جلد ........... به شماره / شماره های چاپی ...................... صادره به نام فروشنده / صادره به نام ........................................ انتقالی قطعی به پیش فروشنده طبق سند قطعی / صلح قطعی / سند انتقال اجرائی دادگاه / سند انتقال اجرائی ثبتی / سند انتقال اجرائی مالیاتی / سند انتقال اجرائی سازمان تأمین اجتماعی شماره ............... مورخه .............................. تنظیمی دفترخانه شماره ............... شهر................. دارای پروانه ساخت کل ساختمان به شماره.......................... مورخه .................. صادره از شهرداری منطقه ................ شهر............ به انضمام کلیه حقوق آتی پیش فروشنده ناشی از یک رشته برق اختصاصی تماماً و بقدرالحصه از آب و برق و گاز مشترک و یک جریان تلفن ثابت (تماماً ) که باید در زمان تکمیل و تحویل مورد پیش فروش از جانب پیش فروشنده در مورد پیش فروش نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد به علاوه مورد پیش فروش دارای یک / .................. واحد پارکینگ اختصاصی به مساحت متر مربع در طبقه پیلوت / زیرزمین / زیرزمین اول / زیرزمین دوم و دارای یک/ .................. واحد انباری اختصاصی به مساحت متر مربع در طبقه پیلوت / زیرزمین / زیرزمین اول / زیرزمین دوم می باشد و مورد پیش فروش با قدرالسهم از عرصه کل و از سایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن است.

ماده ۳- مشخصات آپارتمان

آپارتمان پیش فروش شده دارای مشخصات زیر است:

۳-۱ - علاوه بر یک هال ( تی وی روم ) دارای سالن پذیرائی و سالن غذاخوری و تعداد ................... اطاق خواب.

۳-۲ - آشپزخانه با کابینت از نوع ..................... و هود به عرض و طول ............. times .............و سینک ظرفشوئی دو لگنه از نوع ...................... و گاز توکار از مارک..................

۳-۳ - تعداد................ سرویس های بهداشتی و دستشوئی، کاشی کاری تا سقف با استفاده از کاشی....................و توالت ایرانی و فرنگی از نوع چینی .................... با حمام با دوش / وان که تمامی شیرآلات از نوع ......................... ایرانی/ خارجی ساخت کشور ............................ از نوع درجه یک .

۳-۴ - تعداد .................... دستگاه کولر گازی/ آبی .............................. هزار سلولزی / پوشال دار.

۳-۵ - فیوز مرکزی برق و تمام کلید و پریزهای منصوبه و دیجیتال و کلیدها و پریزهای درجه یک ساخت ایران از کارخانه ..................

۳-۶ - کمدهای لباس به اندازه ................ times ............. times ................. در همه اطاق خواب ها.

۳-۷ - در های داخلی از چوب از نوع ..................... و لولاهای درجه یک.


نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه اداری (دفتر کار)

موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری / یک باب خانه اداری به شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش با مشخصات؛ تعداد اتاق خواب به زیربنای متر مربع واقع در طبقه واحد ضلع به نشانی و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.

ماده 4 اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب ................

1-2 مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ............. به موجب ...............

یا نماینده شرکت ......................... به شماره ثبت ................ که سمت وی با نامه رسمی شماره .............. به تاریخ ............. از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.

ماده 2 موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره تعداد واحد پارکینگ از شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش به زیربنای متر مربع واقع در که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.

ماده 4 اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.


نمونه دادخواست الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان و حضور در دفتر اسناد و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی

با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق قرارداد عادی پیش فروش به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال به موکل می فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه نامه، خوانده متعهد گردیده که آپارتمان پیش فروش شده را ظرف مدت ... ماه از تاریخ تنظیم قرارداد فوق الذکر، احداث/ تکمیل و تحویل موکل نموده و در نهایت، با اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، نسبت به تنظیم تقسیم نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، اقدام نماید لیکن خوانده، از کلیه تعهدات مذکور، امتناع می نماید و این امر، از طریق تحقیق و معاینه محل و شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:


نمونه دادخواست پرداخت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد و هزینه دادرسی و حق الوکاله

بنده به عنوان وکیل خواهان نکاتی را باستحضار عالیجناب میرساند:

با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می ورزد.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال می فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است و مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه نامه، طرفین متعهد گردیده اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

با عنایت به اینکه مستند به بند ... مبایعه نامه فوق الذکر، بعنوان شرط ضمن عقد بیع حاضر، خوانده متعهد گردیده چنانچه در تاریخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران حضور بهم نرساند، روزانه، مبلغ ... ریال بعنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهد به موکل پرداخت نماید.

با توجه به اینکه وقوع بیعِ صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق الذکر مسلم است


نمونه دادخواست پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد و هزینه دادرسی و حق الوکاله

با سلام و احترام...

بنده به عنوان وکیل خواهان نکاتی را باستحضار عالیجناب میرساند:

با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می ورزد.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال می فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است و مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه نامه، طرفین متعهد گردیده اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.


دادخواست مطالبه دیه راننده مقصر از صندوق خسارات و بیمه

بیمه شخص ثالث زمانی به راننده مقصر تعلق میگیرد که راننده دارای گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه باشد٬ در غیر این صورت بیمه به وی تعلق نمیگیرد.

و البته قابل ذکر است که علاوه بر اشخاص ثالث به خود راننده نیز بیمه تعلق میگیرد. در قانون جدید بیمه شخص ثالث ٬ علاوه بر غرامت فوت و نقص عضو ٬ هزینه های پزشکی و دیه جراحات جزئی نیز به مقصر حادثه پرداخت می شود.

برای مطالبه دیه صندوق خسارات باید نمونه دادخواست مربوطه را تکمیل و تحویل دهید. برای مشاهده نمونه دادخواست بر روی دانلود کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص تصادفات و قوانین مربوط به پرداخت خسارت کلیک کنید.


نمونه دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو

در تصادفات رانندگی بین دو اتومبیل در اغلب موارد خسارات جزئی یا کلی به خودرو وارد می شود . گاهی این خسارات آنقدر جزئی است که با صرف کمترین وقت و هزینه قابل جبران بوده و به بدنه اتومبیل ضرر چندانی وارد نمی کند .

اما در مواقعی که اتومبیل صفر یا گران قیمت باشد و خسارت وارده باعث ضرر چشمگیری به خودرو شده باشد ، در اصطلاح به غیر از لزوم تعمیر و بازسازی قسمت آسیب دیده ، ماشین دچار افت قیمت نیز می شود . افت قیمت خودرو در اصلاح به این معناست که صاحب اتومبیل اگر بخواهد بعد از تصادف خودرو خود را به فروش برساند ، نسبت به قبل از تصادف ضرر چشمگیری خواهد کرد .

برای مشاهده نمونه دادخواست مربوطه بر روی دانلود کیلیک کنید.


نمونه شکواییه شکایت از راننده متواری

امروزه با توجه به اینکه تصادفات زیادی بر اثر بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین رانندگی رخ می دهد ٬ بسیاری از افراد به دلیل نداشتن گواهینامه ٬ ترسیدن و دیگر دلایل متواری می شوند . حالا باید با راننده متواری چکار کنیم؟

برای دسترسی به مقاله همه چیز در رابطه با راننده متواری اینجا کلیک کنید.

پس برای طرح دعوا و شکایت قانونی شما نیاز به نمونه دادخواست مربوط به راننده متواری دارید . با کلیک بر روی دانلود می توانید آنرا دریافت کنید.


دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بیمه

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود.

در ادامه نمونه دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بدنی آورده شده است.


نمونه شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی

یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ٬ نمونه شرکتنامه است. اهمیت شرکتنامه برای ثبت شرکت های تضامنی ٬ نسبی و شرکت های با مسئولیت محدود به قدر است که ارائه نمونه شرکتنامه الزامی است.این شرکت نامه تضامنی درواقع نوعی قرارداد محسوب می شود که مابین شرکا و قبل از ثبت شرکت نوشته می شود.

البته قابل ذکر است که شرکت نامه باید به صورت کتبی و همچنین مطابق با قانون تنظیم شود. معمولا در شرکتنامه مواردی اعم از :


هدف تشکیل شرکت ٬ چارچوب تشکیل شرکت ٬ ترکیب شرکا و همچنین مسئولیت های شرکا نوشته می شود و باید به تایید همه شرکا باشد.


نمونه تعهد نامه بازگشت به کشور برای دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی دانش آموزان مقیم خارج از کشور

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور ، فقط چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت در مدارس ایرانی آن کشور یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال داشته باشند حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ورود به سن مشمولیت می بایست با مراجعه به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط نسبت به اخذ معافیت تحصیلی خارج از کشور اقدام نموده و تا 20 سالگی مجاز به تحصیل در مقطع متوسطه می باشند.

ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع متوسطه خارج از کشور در دانشگاه ها

مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که با دارا بودن معافیت دانش آموزی خارج از کشور از مقطع متوسطه فارغ التحصیل گردیده اند در صورت پذیرفته شدن در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت مشروط بر آنکه بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل آنان نگذشته باشد با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام می نمایند .

برای نمونه دادخواست های بیشتر اینجا کلیک کنید و برای دانلود نمونه دادخواست مربوطه بر روی دانلود کلیک کنید.


نمونه دادخواست مطالبه میزان افت قیمت خودرو از بیمه بدنه

زمانی که تصادفی رخ می دهد و باعث افت قیمت خودروی شما می شود٬ برای مجاسبه قیمت آن هیچ فرمول و مبنای مشخصی تعریف نشده است و بر اساس عرف بازار مشخص می شود و بسته به این که کدام قطعه خودرو آسیب دیده و تعویض و یا رنگ شده است قیمت ها محاسبه می شود.

اما قابل ذکر است که باید برای کارشناسان دادگستری ثابت شود که این افت قیمت به وجود آمده ناشی از همان تصادف مورد ادعای راننده باشد.

شما بهتر است در صورت چنین اتفاقی قبل از اینکه به تعمیرگاه و تعمیر خودرو مراجعه کنید در ابتدا برای براورد افت قیمت خودرو به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا کارشناس مربوطه خسارت دقیق را مشخص کند.

برای دیدن نمونه دادخواست های بیشتر اینجا کلیک کنید و برای دانلود نمونه دادخواست افت قیمت خودرو بر روی دانلود کلیک کنید.


نمونه قرارداد تخلیه و بارشماری

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ فی مابین به نمایندگی به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی
شماره مورخ به عنوان متعهد له از یک طرف و شرکت به شماره ثبت به نمایندگی به شماره شناسنامه صادره از که در این قرارداد متعهد نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل انتقال به غیر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ...... فرزند ....... مالک ملک مورد اجاره به شماره پلاک .... و ادرس .... میباشم.براساس قرارداد اجاره شماره .خوانده/خواندگان دعوی در ........باب واحد تجاری جزء پلاك ثبتی ...............

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه کنید.


نمونه قرارداد مشارکت در احداث سایت فروشگاه اینترنتی

بسمه تعالی

1.مشخصات طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین طرفین قرارداد خانم /اقا ...... باشماره شناسنامه ........و کدملی .......... فرزند ...... با شماره تلفن......به آدرس .......................وپست الکترونیکی ................از یک طرف آقا/خانم ............... با شماره شناسنامه ...............و کدملی ................... فرزند ............. باشماره تلفن .................به آدرس .................... و پست الکترونیکی..........

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد پیمان جز

بر اساس ماده 11 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء به صورت زیر تعریف می شود:
"پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد."
هر پروژه دارای یک کارفرما و یک پیمانکار است، کارفرما میتواند اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار کند و همچنین پیمانکار متعهد می شود پروژه را با کیفیت مورد نظر کارفرما و در زمان مشخصی تحویل دهد. همانطور که می دانید یک پروژه اعم از ساختمانی یا غیر ساختمانی به لحاظ هزینه و فعالیت ها ممکن است بسیار گسترده باشد ولی در هر صورت در یک پروژه، یک کارفرما و یک پیمانکار اصلی وجود دارد. اما سوال مهم اینجاست آیا یک نفر می تواند تمام کارهای پروژه را به تنهایی انجام دهد به نحوی که پیشرفت کار و کیفیت پروژه در بهینه ترین حالت باشد؟ طبیعتاً پاسخ به این سوال منفی است. بنابراین لازم است که پیمانکار اصلی بخشی از کارها را به افراد دیگر بسپارد. به این افراد و پیمانکاران که با پیمانکار اصلی طرف حساب بوده و بخشی از کارهای یک پروژه را انجام می دهند پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء گفته می شود.
برای دسترسی به نمونه قرارداد پیمان جز بر روی دانلود کلیک کنید.

نمونه قرارداد صلح خودرو

معنی امکان صلح خودرو به عبارت دیگر : صلح خودرو یعنی خریدار اول (دلال) و خریدار دوم (مصرف کننده) با امضای یک سند بین خود، خودرویی را که هنوز از سازنده به خریدار اول تحویل نشده را معامله می کنند به نحوی که خریدار دوم با استناد به آن سند، خودرو را از شرکت سازنده تحویل می گیرد.


نمونه اظهار نامه تقاضای خلع ید و دریافت اجرت المثل ایام تصرف عدوانی

تصرف عدوانی عنوان درخواست و ادعای کسی است که ملکی را به صورت قانونی در تصرف خود داشته است و سابقه تصرف نیز از آن وی بوده ولی در این میان شخصی با نادیده گرفتن سابقه تصرف وی و به نحو عدوان و غیر قانونی و قهراً ملک را مورد تصرف قرار داده است.در یک دادرسی با موضوع تصرف عدوانی منظور و هدف از رسیدگی پیدا کردن و صدور حکم به نفع مالک نیست بلکه قانونگذار صرفاً از متصرف سابق یا فرد دارای سابقه تصرف حمایت کرده است اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد (مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مطالعه شود).قانوگذار قانون مجازات اسلامی هم در ماده 690 از عنوان مشابهی استفاده کرده ولی در آنجا هدف ضرورتاً حمایت از متصرف سابق نیست و به نظر می رسد آن مقررات با مفهوم غصب در قانون مدنی و جرم انگاری عمل غاصب تناسب بیشتری داشته باشد.


نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان ساخته شده در زمین وقفی

زمین وقفی معمولاً نسبت به زمین های مشابه خود در همان منطقه قیمت کمتری دارند.املاکی که این سند را دارند با قیمت کمتری معامله می شوند و همین موضوع باعث شده است تا برخی نسبت به خرید چنین ملک هایی شک و تردید داشته باشند اما همین ابتدا باید بدانید املاک اوقافی به این معنی نیست که اگر آن را خریداری کردید در آینده شخصی به عنوان مدعی بتواند آن را از شما بگیرد.با این حال تفاوت هایی با سند ملکی دارد و معاملۀ املاکی که این سند را دارند، ویژگی ها و شرایط خاصی دارد. لازم است قبل از تصمیم به خرید یا هر گونه معامله ای در مورد املاک و اسناد اوقافی اطلاعات کامل داشته باشید تا در آینده دچار مشکل نشوید.


نمونه اساسنامه برای اتحادیه های تعاونی

اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:

1- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوطه به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

2- ارائه خدمات تحقیقاتی ومطالعاتی پیرامون موضوعات موردنیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

3- کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.

4- کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

5- ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو.

6- تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو .

7- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیها.

8- نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.

9- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونیها.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل بدلیل تعدی و تفریط مستاجر در ملک مورد اجاره

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملک

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ......... مالک ملک به مساحت .... واقع در منطقه .... شهرستان ..... میباشم . براساس قرارداد اجاره شماره....... خوانده /خواندگان اقا/خانم ...... در یك واحد مسكونی/تجاری در پلاك ثبتی ....../ .....بخش شماره ونام شهرستان به نشانی ........ ید استیجاری دارد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره مغازه

مغازه یک ملک تجاری محسوب می شود و اجاره ملک تجاری با اجاره ی ملک های مسکونی تفاوت دارند. این تفاوت در درجه ی اول به خاطر کاربری ملک تجاری است که به نوبه ی خود بر روی مبلغ اجاره هم تأثیر دارد. همچنین منطقه ی جغرافیایی که مغازه در آن قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در حالی که ممکن است این مورد برای اجاره ی ملک های مسکونی چندان مهم نباشد.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل به جهت تغییر شغل مغازه توسط مستاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره

با سلام

احتراماً اینجانب ...... با کدملی .........به استحضار می رساند :

براساس قرارداد اجاره مورخ خوانده/خواندگان در .......... باب واحد تجاری پلاك ثبتی /......... بخش شماره ونام شهرستان به جهت شغل ............ ید استیجاری دارند . .....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه رسید عادی یا قرض الحسنه

هنگامی که یک شخص وجه و یا وجوهی را از شخص دیگری طلب داشته باشد و بدهکار از پرداخت بدهی خودداری نماید ، برای رسیدن به طلب خود می بایست اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد ، مطالبه وجه می تواند بر اساس چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، قرارداد و تعهد مالی ، فیش بانکی یا پرینت حساب و یا شهادت شهود باشد .

در خصوص فاکتور باید گفت که فاکتور می بایست به امضاء بدهکار رسیده باشد چرا که فاکتور فاقد امضاء یا اثر انگشت بدهکار ، نمی تواند مثبت بدهی باشد مگر در کنار دلیل یا قراین و امارات دیگر .

در خصوص وجوهی که بابت قرض دادن به حساب بدهکار واریز شده ، علاوه بر فیش بانکی و یا پرینت حساب بهتر است که دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد وجه و یا وجوه واریزی بابت قرض بوده است .


نمونه دادخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک

دستور موقت یا دادرسی فوری یکی از شیوه های رسیدگی است که فوریت امر وعدم رعایت تشریفات برای جلوگیری از ضرر و جلوگیری از اذامه ضرر ایجاد شده در ان اهمیت دارد. منظور از دستور موقت فوریت صدور حکم نیست بلکه یک اقدام تبعی است که باید یا دعوی طرح شده باشد یا بیست روز بعد از داخواست دستور موقت دعوی اصلی مطرح شود.امر فوری منوط به دعوی خاصی نیست بلکه در ههر دعویی می تواند فوریت مصداق پیدا کند.


نمونه قرارداد چاپ و خرید کارت شناسایی

کارت شناسایی یک راه فـوق العاده موثر، سریع و با قیمتی مناسب برای معـرفی و شناسایی پرسنل در فعـالیت های درون و برون سازمانی است. امـروزه شرکت ها، مؤسسات، انجمن ها و... به اهمیت وجـود کارت شناسایی در دو بخش اصلی "کنترل و نظارت بر پرسنل" و "اطمینان بخشی در ارتباط با مخاطبان" کاملاً واقـفند.

ضرورت استفاده از کارت شناسایی در کسب و کار امروز، لزوم ارتباط و ارائه خدمات گسترده حضوری پرسنل به مشتریان و مشترکان می باشد. ایجاد اعتماد در مشتریان و امکان نظارت بر عملکرد پرسنل مولفه های مهم در این حوزه برای مدیران شرکت ها می باشد.


نمونه دادخواست اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته صادر شده

صدور قرار موجب می شود که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده ممکن نباشد. علاوه بر این فردی که اقدام به توقیف مال خوانده کرده است معمولا نسبت به بقیه طلبکاران خواهان، دارای اولویت است.

اجرای آن دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا است. بر طبق ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی، بعد از توقیف مال، نقل و انتقال آن ممنوع است و در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.

به عبارت دیگر با اجرای این قرار، خوانده کمتر می تواند در مالش که توقیف شده دخل و تصرفی داشته باشد و نمی تواند آن را بفروشد. اما می تواند از منافع آن مال همچنان استفاده کند و از آن بهره مند شود.
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، مورد توقیف قرار بگیرد، از تاریخ ابلاغ قرار تامین به این شخص، حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی اش را به خوانده ندارد.


نمونه اقرار نامه زوجیت در حضور شاهدین

برای اثبات رابطه زوجیت میتوان از شهادت شهود استفاده کرد. شاهدهایی که در ازدواج زوجین بوده اند میتوانند نسبت به این عمل شهادت بدهند البته باید عاقل و بالغ باشند تا شهادت آنها مورد قبول واقع شود. همچنین اگر یکی از زوجین شاهد بیشتری داشته باشد، هریک از شاهدان نسبت به زوجیت زوجین قسم یاد کنند، دادگاه به نفع او حکم صادر می کند و در صورتی از نظر تعداد مساوی باشند، دادگاه با قرعه کشی، نفری را انتخاب می کند که باید نسبت به رابط زوجیت زوجین قسم بخورد، اگر کسی که با وجود شاهدان بیشتر، نسبت به رابطه زوجیت قسمی یاد نکند، در این صورت رابطه زوجیت سندیتی ندارد و ساقط خواهد بود. شاهدان طرفین باید خصوصیات ایمان، عدالت، طهارت، حافظه قوی و حس قوی، عدم نفع شخصی را داشته باشد، اصولا شهادت شاهدان در صورتی که این چنین خصوصیاتی را داشته باشند می توانند بر رابطه زوجیت زوجین صحه بگذارند، در غیر این صورت دادگاه باید شاهدانی خاصی را برای اثبات رابطه زوجیت برگزیند.


نمونه اقرارنامه گذشت قبل از صدور رای در دعاوی عام

در جرائم قابل گذشت ٫ یعنی جرائمی که در صورت گذشت شاکی رسیدگی یا اجرای حکم متوقف شود ٫ گذشت باید با صراحت و بدون هیچ قید و شرطی مطرح شود.این دسته از جرم ها جرایمی اند که تعقیب و مجازات مرتکب،موکول به درخواست متضرر از جرم است و با انصراف او،تعقیب و یا اجرای مجازات موقوف می شود.

بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود.


نمونه قرارداد خرید و فروش لوازم ارایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ............................ ساكن : .............. ............................................با شماره تلفن .......................... که از این پس طرف اول نامیده می شود و خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............ ................................. متولد ............................ ساكن : ................................... .................................................با شماره تلفن ......................... که طرف دوم نامیده می شود .

برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه شکواییه کیف قاپی

در صورتی که مورد کیف قاپی قرار گرفته اید می بایست به کلانتری یا دادسرای محل یا دادگاه کیفری وقوع جرم مراجعه نموده و شکایت خود را به صورت کتبی ارائه دهید. پس از این مرحله کلانتری یا دادسرای مربوطه پرونده را به دادگاه کیفری ارسال خواهد نمود

و سپس به دنبال جمع اوری ادله و یا مدارکی از صحنه جرم باشید برای مثال اگر در نزدیکی صحنه جرم دوربین مدار بسته ای موجود بوده است می توانید از تصاویر ظبط شده توسط دوربین مدار بسته برای کمک به پلیس و شناسایی مرتکب جرم استفاده نمایید . هم چنین شهادت شهودی که در صحنه جرم حضور داشته اند می تواند کمک زیادی به شما دررسیدگی سریع تر به شکایتتان نماید .

ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه مقرر می دارد :

هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

گاهی ممکن است کیف قاپ علاوه بر کیف قاپی، مرتکب آزار و اذیت قربانی (مجنی علیه) نیز بشود یا به وسیله اسلحه وی را تهدید نماید طبق ماده ۶۵۲ همین قانون، مجازات مرتکب تشدید شده و به سه تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورتی که این آزار و اذیت منتهی به ورود صدمه به قربانی گردد حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس را برای ایشان در پی خواهد داشت.


نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه

قرارداد اجاره کارگاه نوعی از قراردادهای اجاره ملک است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای فعالیت کاری خود نیازمند کارگاه های مجهز هستند.

کارگاه ها بنا به کاری که در آن ها انجام می شود به کارگاه های تولیدی و صنعتی تقسیم می شوند. از نظر کاربری، ملک کارگاه، ملک تجاری محسوب می شود زیرا که در آن یک کار تجاری اتفاق می افتد. بسیاری از موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری و تولیدی دارای کارگاه های مخصوصی هستند که در آن کارگر ها کارپردازها و مهندسانی در حال کار هستند. به غیر از این موسسات و شرکت های بزرگ، کارگاه ها برای کسب و کارهای نوپا و خرد نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. فرم اجاره نامه کارگاه را هم می شود برای اجاره یک محل 50 متری تنظیم کرد و هم برای یک محل با متراژ بسیار بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد. در اینجا ملاک این است که مکانی برای کار در اختیار قرار بگیرد. نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه نیز به این منظور تنظیم می شود.


نمونه اقرار نامه نداشتن حقی نسبت به اموال متوفی زوج یا اعلام رسید ثمنیه

در صورتی که یکی از ورثه قصد تنظیم اقرارنامه دریافت ثمنیه مبنی بر دریافت تمامی سهم الارث خود از متوفی را دارد می تواند از نمونه اقرارنامه فوق استفاده نماید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت استرداد طفل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب سند ازدواج شماره . مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان . عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم که ثمره این ازدواج فرزند دختر/پسر ........

لطفا برای مشاهه متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس مبایعه نامه شماره/مورخ فیمابین اینجانب و خوانده/خواندگان، شش دانگ .باب واحد مسكونی/ تجاری مورد معامله قرار گرفت. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه برای ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن......................................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .....................................................

مورد وکالت : .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه اقرار نامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

بسمه تعالی

۱- خانم ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن............................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ...................................... در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ...............به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای انحصار وراثت برای پیروان اقلیتهای مذهبی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت متوفی

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

شادروان ........ ( پدر/ مادر اینجانب ) درتاریخ ()دراقامتگاه دائمی خود در......واقع در خیابان ... کوچه ...... پلاک ... مرحوم گردیده اند. نامبرده پیرو ...............

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق توسط زوجه بدلیل محکومیت شوهر به ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب .... فرزند.... در تاریخ ..... به عقد نکاح دائم اقای ...... درامدم که این مورد از طریق تصویر مصدق عقدنامه قابل احراز است.در تاریخ ... همسر بنده به جرم حمل مواد مخدر و خریدو فروش ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

بسمه تعالی

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با در نظر گرفتن مصوبه شماره ............... کمیسیون استانی ....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه به وزارت درمان و پزشکی

بسمه تعالی

.....................در تاریخ زیر حاضر دفتر شد و بعد الحضور به موجب این سند اعلام فرمودند از آنجا که از مزایای تحصیلات رایگان استفاده نمودند و بابت آن به دولت بدهکار می باشند و در نظر دارند با مجوز وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از کشور خارج شوند لذا نامبرده ضمن عقد خارج و لازم متعهد میشوند چنانچه از تاریخ اولین خروج ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بسمه تعالی

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱ آقای / خانم . فرزند . به شماره شناسنامه . صادره از . کد ملی . متولد . ساکن . تلفن

. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت . فرزند . به شماره شناسنامه . متولد . به موجب . که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود.

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه اخذ استعلام

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ....................

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه به سازمان زمین شهری

بسمه تعالی

اینجانب /اینجانبان ................... فرزند .........به شماره شناسنامه .......... به موجب این اقرارنامه اعلام میدارم /می داریم که ملک مذکور جز اراضی موات شهری و فاقد سابقه عمران و احیا بوده و اینجانب نیز از تاریخ ........

لطفا برای مشاهده متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اقرار نامه یا اعلام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره

بسمه تعالی

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه.....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل در خصوص عدم انجام تعهد تعمیرات

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك

با سلام ،

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی رادرخصوص انجام تعمیرات طبق لیست ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه ی نداشتن همسر

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه به شماره : ............................ صادره از : ..................

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت شرکت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

خواندگان اعضای هیئت مدیره شركت ..........به شماره ثبت.....می باشند واینجانب به عنوان یکی از سهامداران شركت یاد شده به میزان .....سهم آن شركت را دارا میباشم . نظر به اینكه خواندگان شركت دیگری را در زمینه فعالیت شركت فوق الذكر تأسیس نموده و ........

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد سمپاشی جهت مبارزه با آفات

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین شرکت ...... به نشانی ................به نمایندگی جناب آقای .........، که کارفرما نامیده می شود و شرکت ........... به نمایندگی آقای ............ ،مدیر عامل به شماره تماس ........... که پیمانکار نامیده می شود در 5 ماده به شرح زیر تنظیم می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات سمپاشی جهت مبارزه با حشرات .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه چک پرداخت نشدنی بدلیل عدم تطابق امضای صادرکننده ی آن

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

مشتکی عنه جناب اقای/سرکارخانم..... به موجب ... تعداد ... فقره چک بر عهده ی بانک ... به شماره ی ... در تاریخ ... در شهرستان ... به مبلغ ... ریال در وجه اینجانب صادر نمودندهمچنین ........

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه بذل و بخشیدن بخشی از مهریه توسط زوجه

بسمه تعالی

اینجانب ......................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن ..............................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن ...................... ، بذل و بخشش نموده ام ......

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

بسمه تعالی

مقدمه:

در راستای ارجای مُفاد قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفندماه 1343 و آیین نامه اجرایی اصلاحیه های متعاقب بر آن مصوب اردیبهشت 1374 هیأت وزریران، اساسنامه حاضر به منظور تنظیم روابط و مناسبات واحدهای مسکونی مجتمع ...........، تدوین و توسط تمامی مالکین تصویب گردیده است.

ماده 1: مشخصات مجتمع

1-1- نام کامل مجتمع موضوع اساسنامه؛ مجتمع مسکونی ....... واحدی ........ به نشانی .............................................. شماره پلاک ثبتی .............

لطفا برای مشاهده متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره گرفتن رحم جهت بارداری

بسمه تعالی

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ......................... فرزند (خانم / ...................... و آقای .......................... ) ش.شناسنامه ......................... صادره از..................... متولد ............... کدملی ......................... مقیم ..... به نشانی : ......................................... کدپستی : .............................

مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم و آقای .............................. فرزند (خانم / .................. و آقای ............................) ش.شناسنامه. ...... ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه صاحب طلا فروشی به جهت فروش سکه و طلای تقلبی به او

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب .... مالک طلافروشی به شماره ثبتی ..... به آدرس .....در شهرستان ..... می باشم. در تاریخ .... دو نفر/ آقا و خانم به فروشگاه اینجانب به منظور فروش چهار سکه بهار آزادی مراجعت نمودند. پس از بررسی سکه ها .......

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد پیمانکاری تامین سویس ایاب و ذهاب کارکنان

بسمه تعالی

ماده ۱) طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. .......

برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری

بسمه تعالی

در تاریخ زیر حاضر گردیدند:

--------- وبعدالحضور به موجب این سند اعلام واقرار نمودند از آنجاکه اسناد ریالی شماره --------- متعلق به اینجانبان مفقود گردیده است فلذا ضمن اعلام اینکه اسناد مزبور از هر گونه اعتبار ساقط می باشد از بانک .......... درخواست می نمایند المثنی اسناد یادشده را صادر و تحویل نامبردگان نماید. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع صدور سند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....(نام شهرستان محل وقوع ملک)

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب كپی مصدق سند مالكیت شماره .....،...... پلاك/ پلاك های ثبتی شماره ........بخش شماره و نام شهرستان به مساحت ..... واقع در ..... در مالكیت قانونی و رسمی اینجانب بوده واملاك مذكورطی سالیان متمادی تحت كشت وزرع بوده وبه دلیل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوی عملیات كشاورزی درآن متوقف شده وكمیسیون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن راموات اعلام نموده.....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................

وکیل : آقای / خانم : .............................. فرزند ...................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ............. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و در صورت تجویز قوانین و مقررات موضوعه مملکتی اقدام در خصوص اخذ و دریافت گواهی انحصار وراثت مرحوم / مرحومه ........................ بعنوان پدر / مادر موکل مرقوم حسب الاظهاره و........

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه شکواییه سرقت یا خرید و اخفای اشیا و اموال تاریخی فرهنگی مذهبی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب ....... فرزند .... به شماره شناسنامه ...... در تاریخ .......... در حال عبور در جاده ی فرعی .... به همراه دوستانم بودم که مشاهده شد آقای/آقایان خانم/خانم ها ........ فرزند.......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اظهارنامه مطالبه حق الزحمه از کارفرما

بسمه تعالی

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب باستحضار می رساند:

مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فیمابین اینحانب و شرکت .....به مدیر عاملی اقای ....، اینجانب بعنوان حسابدار با تخصص مهندسی ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم سرپرستی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام

احتراماً به استحضارمی رساند :

با عنایت به مسئولیت سنگین همسر اینجانب در مقام اشتغال اداری/ كاری/ و همچنین/ تدریس در دانشگاه/ و انجام مسافرت های متعدد و پی در پیِ نامبرده چه در داخل و چه در مسافرت های خارجی در.......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه دفن و مخفی کردن جنازه بدون مجوز

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

درتاریخ .......آقای/آقایان-خانم/خانم ها.........فرزند.........به نشانی............. مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه ی مادر اینجانب بدون مجوزورعایت......

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی محل اقامت تاجر

با سلام احترامآً به استحضار می رساند:

نظر به اینكه از طرق مختلفو با عنایت به سایر ادله ی مطروحه كسب اطلاع گردیده است كه خوانده ردیف اول ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه و رضایت نامه در پرونده حقوقی

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه به شماره : ................ صادره از : ................ متولد:............. ساکن: .................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم .......

لطفا برای ملاحظه ی متن کامل رضایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد بدلیل غایب مفقودالاثر بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ... فرزند ...به شماره شناسنامه .....در تاریخ ..... زوجه خانم را... به عقد نکاح دائم خود دراورده ام .پس از گذشت دو سال از زندگی مشترک خوانده به مدت .... غائب مفقود الاثر شد به گونه ای که بنده مدتها بدنبال ایشان ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام شوهر به تأدیه شرط ضمن عقد ازدواج

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام و ادب

احتراما ، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و خوانده محترم محرز و مسلم است.....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.

با توجه به اینکه خوانده، در قسمت سایر شروط ضمن عقد نکاح مندرج در قباله نکاحیه، متعهد گردید


نمونه قرارداد مشاوره آی تی

بسمه تعالی

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2- موضوع قرارداد

......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اعطای نمایندگی به شرکت

بسمه تعالی

قرارداد:

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت .. به شماره ثبت به نشانی، . تلفن : که من بعد طرف اول نامیده می شود و شرکت...........................................به شماره ثبت................ به مدیریت عاملی آقای ..................................فرزند .......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای اتصال تلفن

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام و ادب

احتراماً به استحضارمی رساند:

خوانده حسب سوابق موجود و به تصور وجود بدهی مشترك تلفن با شماره ........مبادرت به قطع تلفن كرده و علیرغم مراجعات مكرر اینجانب و ارائه مدارك مربوطه و اینكه حسب سوابق موجود بدهی معوقة .......

لطفا برای مشاهده ی کامل متن دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه بفرمایید.


نمونه اقرار نامه ی مفقود کردن چک و اعلام وصول وجوه موصوف

بسمه تعالی

سرکار خانم/جناب آقای .......................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ...................... و به آدرس سکونت ............................ به موجب این سند اقرار نمود از آنجا که چک / چکهای صادره توسط ................ تحت شماره / ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی وجه بابت آب و برق و گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ...... خوانده/خواندگان در........واحد مسكونی/ تجاری در پلاك ثبتی ......./ بخش شماره ونام شهرستان به نشانی............................. ید استیجاری دارند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی وجه وساطت با تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب در/ معامله فیمابین آقایان ..........در مقام وساطت اموری را انجام دادم به نحوی كه انعقاد قرارداد و مبایعه نامه ...........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت با مسولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ........................ شماره ثبت .................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ........................ ریال در تاریخ .................... ساعت .............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورتجلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره خودرو یاوسیله نقلیه به جهت کار با شرکت و افراد و...

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ .........فی مابین خانم/آقای/شرکت ....... به نمایندگی .........به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره.......مورخ.......به عنوان متعهد له از یک طرف و خام/آقای/شرکت...... شماره شناسنامه / ثبت ........صادره از / ثبت شده در....... به نمایندگی ......... که طبق آگهی شماره ......روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای اعلام حکم ورشکستگی توسط تاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائیمحل اقامت تاجر

با سلام

احترامآً به استحضار می رساند:

اینجانب اقای ..... فرزند .... به شماره شناسنامه .......به جهت مشكلات بوجود آمده از ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قیمتها و .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی توهین به مقدسات اسلامی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

در تاریخ آقای/آقایان /خانم /خانم ها فرزند به نشانی با بكار بردن الفاظ و عبارات ....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه گرفتن وام ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .............................. فرزند ........................ به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ..................... ساکن ........................

وکیل : آقای / خانم : ............................. فرزند .........................به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت :مراجعه به هر یک از بانکها و افتتاح حساب ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهدنامه استخدام دربانک با ضامن

بسمه تعالی

متقاضی خدمت در بانک .....اقا/خانم ......با شماره ملی ......

بدینوسیله تعهد می نماید از تاریخ شروع به کار یا صدور حکم استخدامی قراردادی /آزمایشی حداقل به مدت ........... سال در خدمت بانک باقیمانده وخدمات ارجاعی را با کمال درستی و جدیت انجام دهد و مقررات جاری اداری و استخدامی بانک را دقیقارعایت نموده و به موقع به اجرا گذارد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه فرار از زندان متهم

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

در تاریخ آقای/آقایان خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به فرار از زندان .....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بازاریابی

بسمه تعالی

۱- موضوع قرارداد

انجام تبلیغات حرفه ای و ارائۀ خدمات مشاوره برای شرکت ....به منظور معرفی و شناساندن محصولات شرکت و بازاریابی و جذب افراد علاقمند به منظور ارتقاء فروش و سود دهی شرکت .

۲- مدت قرارداد

از تاریخ امضاء به مدت ....می باشد.

۳ مبلغ قرارداد

شرکت متعهد می شود که بر اساس فروش شخصی بازاریاب و نیز فروش زیر مجموعه وی (طبق طرح تجاری شرکت) به بازاریاب پورسانت پرداخت نماید. حداکثر تا پایان شش روز اول کاری در هر ماه شرکت می بایست با بازاریاب در خصوص ماه قبل تسویه کامل انجام دهد.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ی رضایت برای تاسیس باشگاه

بسمه تعالی


جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................ احد از مالکین پلاک ثبتی ............................... در کمال صحت و سلامت مراتب رضایت خود را در زمینه تاسیس باشگاه ورزشی توسط جناب آقای/سرکار ......

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) شروع به کلاه برداری

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ... خود با موسسه ای به نام ... در شهر ... به نشانی ... آشنا شدم و در تاریخ ... به موسسه ی مذکور مراجعه نمودم مسئولین آن موسسه ادعا می کردند که موسسه ی ایشان از جمله موسسات معتبر و موفق در زمینه ی ... می باشد و نیز اذعان می داشتند که کار اینجانب را با تضمین صد در صد به طور منتج در کوتاه ترین مدت انجام خواهند داد . ...

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش دام زنده

بسمه تعالی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین آقا/خانم ...... فرزند ....... به شماره ملی ....... و به نشانی ............ و شماره تلفن ثابت ......... که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا خریدار معرفی می شود، و از سوی دیگر آقا/خانم ....... فرزند ....... به شماره ملی ......... و نشانی .......... و با شماره تلفن ثابت .......... که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا فروشنده معرفی می شود، تحت مواد ذیل منعقد می گردد. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت ........................ به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ...................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس خریدار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه تخلیه و تحویل ملک استیجاری

بسمه تعالی

مخاطب محترم با سلام و ادب :

اینجانب به وکالت از آقای به عرض می رساند مدت مورد توافق قرارداد اجاره شماره مورخ ...در تاریخ ...منقضی گردیده و جنابعالی اقدامی جهت تخلیه ملک مورد اجاره نداشته اید. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

بسمه تعالی

مخاطب محترم :

با سلام و ادب ،

حضرتعالی بعنوان یکی از ساکنین آپارتمان به آدرس ................. مبلغ ...... ریال بابت هزینه های شارژ ساختمان از تاریخ ...... الی ...... به صندوق ساختمان پرداخت ننموده اید. بنا بر اصل، به محض ورود ساکنین جدید، اینجانب ایشان را نسبت به قوانین و مقررات ساختمان از جمله پرداخت شارژ ساختمان در زمان تعیین شده آگاه می نمایم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

بسمه تعالی

جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک طرف و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد چاپ کتاب

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد :

خانم/ آقای / شرکت ......................... به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد مولف نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس ناشر نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب قرارداد اجاره ای را با خوانده محترم به موجب سند مالکیت شش دانگ یک واحد آپارتمان/ یک باب منزل مسکونی که بنده مالک آن می باشم، منعقد کرده ام. ملک اینجانب به مساحت متر مربع واقع در به شماره پلاک ثبتی بخش می باشد که در تاریخ با سند اجاره شماره اجاره داده شد. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست طلاق توافقی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ دفتر ازدواج شماره شهرستان ، با عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت ماه/سال بدون فرزند/ ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه در خصوص اخذ رشوه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .....

با عرض سلام و ادب

به استحضار حضرتعالی می رساند :

در مورخ ..... بنا بر دادنامه شماره ..... نسبت به تعیین نفقه معوقه اینجانب، کارشناس رسمی دادگستری .... مستنداً در حضور برادر بنده به نام .... اقدام به اخذ وجه از همسر اینجانب .... در مقابل اظهارنظر خلاف واقع نمود . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه شماره گذاری موتور سیکلت

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .................... فرزند .................. با شناسنامه به شماره ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ..........................

وکیل : آقای / خانم : .......................... فرزند .................... با شناسنامه به شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن...................

مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و مراجعه به راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی سراسرکشور وشرکتهای پست و.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

بسمه تعالی

اینجانب .................. فرزند .................... به شماره شناسنامه .................. متولد ................ صادره .................. دارای شماره ملی ................... ساکن .......................... به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ................. واحد..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی.................واقع در بخش ................. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ....فرزند ....به شماره شناسنامه .... در تاریخ .... به عقد زوجیت موقت خوانده ی محترم مستند به تصویر مصدق صیغه نامه درامده ام. این امر بواسطه ی شهادت شهود ذیل قابل احراز است:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد بدلیل عدم تمکین همسر اول

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ..... فرزند .....به شماره شناسنامه ....در تاریخ .... باخوانده ی محترم عقد نکاح دائم در دفترخانه شماره ... منعقد نموده ام که مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین بنده و خوانده محترم محرز و مسلم است.زوجه از بنده تمکین نمینماید که این امر مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...،قابل اثبات است.با عنایت به اسناد و مدارک ارائه شده در قسمت دلایل و منضمات ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده بدلیل اجبار طفل به ورود در فساد و فحشا

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه.... باعنایت به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده ام.

حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.پس از گذشت سه سال اینجانب، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... شهرستان...، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل مشترک، به خوانده داده شد......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست ازدواج مجدد زوج بدلیل نازا بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه ... در تاریخ ... با زوجه ی محترمه عقد نکاح دائم در دفتر خانه شماره.... به عمل اوردیم.

پس از مدتی که از نکاح اینجانب با خوانده محترم گذشت بنده متوجه شدم که زوجه توانایی باروری ندارد و این امر از طریق ارجاع موضوع به پزشکی قانونی قابل احراز است. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای .................... به شماره ملی .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : .............. متولد : ............ ساکن :.......................................... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... شهرستان....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... ، به نشانی ... میباشم.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به بنده، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال فروخته و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

1-نام شرکت ...........................................................................

2-هویت کامل واقامتگاه موسسین

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی:

................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .............................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی: ............................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ..............................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه ی ثبت شرکتها به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

بسمه تعالی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................ زوجه سند نکاحیه شماره ...................... به موجب این سند اقرار نمودند تمامی مهریه مندرج در سند نکاحیه فوق الذکر را ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه دررابطه با ورشکستگی به تقلب

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

مشتکی عنه که تاجر می باشد مبلغ ......... ریال به اینجانب بدهکار بوده که اعلام ورشکستگی آن را از دادگاه عمومی نموده ام .....

لطفا برای مشاهدهد متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه شهادت دروغ

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب ....... به شماره شناسنامه .... به عنوان مشتکی عنه پرونده کیفری به شماره کلاسه . در دادگاه کیفری . به اتهام بودم که به موجب دادنامه شماره . به اتهام ذکر شده محکوم شدم....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

بسمه تعالی


این قرارداد به تاریخ...... فی مابین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس کارفرما نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه گرفتن گذر نامه

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ..................... باشماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن............................

وکیل : آقای / خانم : ............................ فرزند ........................... با شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت : ....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه زنای محصنه ی همسر با همسایه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با مشتکی عنه ردیف اول خانم به موجب سند ازدواج شماره .. مورخ .. دفترخانه شماره . شهرستان .. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم و ایشان همسر قانونی و شرعی اینجانب می باشند. مشتکی عنه ردیف دوم آقای .. مرتکب زنا با همسر اینجانب شده است. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای پرداخت دیه از بیت المال

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان......

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ......بر اثر ................ از ناحیه ............ مصدوم شده ام نظر به اینکه به لحاظ..... می بایست دیه متعلقه از ...... پرداخت گردد لیکن ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی حقوق و مزایای کارگر

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت تشخیص / حل اختلاف دعاوی کارگر و کارفرما استان ......

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب برای شرکت دولتی . از تاریخ .. تا .. به مدت مشغول به کار بوده ام. متاسفانه شرکت مذکور بدون هیچ دلیل موجه و قانونی بنده را از کار اخراج نموده است و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه ی بانکی برداشت از حساب و گرفتن وام

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. با شماره شناسنامه ................ متولد ................. صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................ باشماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه تقاضای تنظیم سند رسمی و کسر بهای پارکینگ بدلیل عدم داشتن پارکینگ

بسمه تعالی

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوری که مستحضرید :

جنابعالی با امضاء قراردادی با اینجانب توافق نموده اید ملک خود واقع در................................................. به متراژ............به مبلغ ............ ریال به اینجانب فروخته ، با تسویه ثمن مورد معامله به انتقال حقوق قانونی مربوط به پارکینگ اقدام نمایید ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه مزاحمت و سرقت و زورگیری توسط راننده ی شرکت مسافربری

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ...................در ساعت ...........در خیابان/میدان ......................... شهرستان ....سوار بر خودروی شرکت مسافربری ....شخصی مدل ...................رنگ................به شماره پلاک شهربانی (موفق به دیدن شماره پلاک خودرو نشدم) و به شماره تماس .....به مقصد میدان/خیابان................شدم. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره خودرو برای بار و حمل و نقل

بسمه تعالی


این قرارداد فیما بین کارخانه ............................ به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی ................ به آدرس ............................................ که من بعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه .......... صادره از .............. به آدرس ................. کوچه ...............تلفن .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه تقاضای تعلیق اجرای مجازات متهم

بسمه تعالی

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم شعبه دادگاه کیفری دو

از طریق اجرای احکام کیفری دادسرای.....

سلام علیکم

ضمن عرض ادب و احترام و به وکالت ازاقای .... (جناب محکوم )علیه آقای . (محکوم علیه) جرم ..موضوع دادنامه شماره .. مورخ .. تصدیری از .......

لطفا برای مشاهده متن کامل لایحه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه ی اخذ حقوق و مستمری

بسمه تعالی

مورد وکالت:

مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت ................ و دریافت هر مقدار وجه از حساب فوق که به نام موکل می باشد به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و جایزه و عیدی و بن و پاداش و آنچه و هرچه به موکل تعلق می گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در بانک و واریز و....

برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بانک مسکن

بسمه تعالی

قرارداد شماره ................... مورخ ....................... بانک مسکن شعبه .................. در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ....................... مورخ ...................... قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف خانم / آقای ................... فرزند .......................... دارای شماره شناسنامه ............................... صادره از ........................ متولد ............... به شماره ملی ........................................ مقیم .................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود از یک طرف و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مضاربه

بسمه تعالی

ماده یک-طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : ....................... فرزند: ............................... دارای شماره ملی : ................ صادره از : ......................... متولد: ............. به نشانی : .................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه

بسمه تعالی

با سلام

جناب اقا/خانم ......

در تاریخ زیر حاضر دفتر گردیدند: ------------ دانشجوی دانشگاه -------- دوره ---------- با شماره دانشجویی ..... ترم .... میباشد که از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکها که در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار داده شده استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدی خواهد نمود و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و باز پرداخت تسهیلات مذکور و نیز نحوه پرداخت کارمزد مورد مطالبه بانک کاملا مطلع می باشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای فسخ قرارداد به استناد غبن فاحش به انضمام دریافت خسارات

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب خانم /اقا .....مورخ ..... با خوانده محترم خانم /اقا .......قراردادی مبنی بر اجاره ی یک باب مغازه ی تجاری در پاساژ ....منعقد نموده ام ...طی این قرارداد مقداری وسیله و لباس که در قرارداد یک به یک نامبرده شده است را از خوانده به مبلغ .... تومان جهت خرید وسایل نامبرده شده خریداری نموده ام ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه صورت جلسه ی هییت مدیره در شرکتهای با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ .................. ساعت ........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاءهیات مدیره/ اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورت جلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه رضایت نامه و اقرارنامه همسایگان برای پروانه ساخت در شهرداری

بسمه تعالی

شهرداری محترم منطقه.....

با عرض سلام

احتراما ً اینجانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ................................ واقع در ......................................... بدین وسیله رضایت خود را نسبت به .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل رضایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بیمه ی حوادث گروهی یک شرکت

بسمه تعالی

این قرارداد با شماره : تاریخ صدور: تاریخ شروع : تاریخ انقضاء: تعداد بیمه شدگان نفر و حق بیمه سالیانه ریال بین شرکت به نشانی که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ایراد جرح غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب اقا/خانم(شاکی) .... به شماره شناسنامه ..... به عنوان عابر در محدوده ی خیابان .... کنار مجتمع تجاری ..... در تاریخ .... در ساعت .....در حال پیاده روی بودم .مشتکی عنه محترم باخودروی سواری ....به شماره انتظامی ....که در حال عبور از خیابان فوق الذکر بودند با اینجانب تصادف نمودند. ....

لطفا برای مشاهده ی متنن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب توانایی کارکردن

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی.......شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً وکیل خواهان به استحضار می رساند:

آقای/خانم به عنوان خوانده در اثر بی احتیاطی در رانندگی و صحبت کردن حین رانندگی با موبایل خود و بالا بودن سرعت وسیله ی نقلیه خود،با اینجانب تصادف کرده که استخوان ها ی دست چپ و جمجمه و...... اینجانب در اثر این تصادف شکسته شد که .... درصد نقص عضو پیدا کردم. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی کشف مشروبات الکلی

بسمه تعالی

الهی به امید تو

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر....

با عرض سلام و ادب

احتراما اینجانب وکیل آقای .... فرزند ..... در پرونده کلاسه ..... نسبت به دادنامه شماره.......

لطفا برای مشاهده متن کامل لایحه به فابل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اساسنامه شرکت با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت تاریخ ثبت .......

ماده 1 : نام و نوع شرکت: شرکت................. ... با مسؤلیت محدود

ماده2 : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل کسر موجودی یا خارج نمودن وجه از حساب مورد نظر

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

جناب اقا/خانم (مشتکی عنه )......به موجب ... تعداد ... فقره چک بر عهده ی بانک ... به شماره ی ... در تاریخ ... در شهرستان ... به مبلغ ... ریال در وجه اینجانب صادر کرده اند. همچنین پیش ازاین که بنده چک صادرشده راازایشان دریافت کنم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه اداری تبدیل خودرو فرسوده

بسمه تعالی

موکل : آقا / خانم .................................... فرزند : ..................به شماره شناسنامه ................... متولد ....................... صادره از .................. به شماره ملی .......................... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ....................به شماره شناسنامه ................. متولد .................. صادره از ................. به شماره ملی ......................... ساکن .............................

مورد وکالت : برحسب موضوع و مورد و با ارائه مدارک و اسناد مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی ، مراجعه به هر کدام از شرکت های ایران خودرو و سایپا و کلیه نمایندگی ها و .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان .. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت . سال فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه دادخواست مطالبه ی نفقه فرزند توسط خود فرزند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده ی محترم می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در ارگان دولتی ....می باشند ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

بسمه تعالی

ماده 1: طرفین قرارداد


1-1- موجر/ موجرین با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن.... تلفن.......
1-2- مستاجر/ مستاجران ...... با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن....تلفن....


ماده 2:موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه نقض حقوق مولف( مالکیت فکری)

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

سایت اینترنتی: .. از چهار ماه گذشته تا کنون کتاب بنده را با عنوان که در انتشاراتی حدود دوسال پیش منتشر شده بوده و از جمله کتابهای درسی پر فروش کشور به شمار می آمده را به رایگان و به صورت پی دی اف در اختیار همگان قرارداده است و با این کار خود موجب بوجود آمدن ضرر برای اینجانب گردیده است. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه یه فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی نشر اکاذیب اینترنتی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

در تاریخ این جانب مطلع گردیده ام: سایت شرکت .. به نشانی: اقدام به انتشار اطلاعیه ای نموده مبنی بر اینکه فعالیت شرکت بنده به نشانی: غیر قانونی می باشد و ادعای موهومی مبنی بر خلاف شرع بودن فعالیت اینجانب ارائه نموده است. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه ی دفاعیه نقض حقوق مصرف کننده

به نام خداوند بخشنده و مهربان

الهی به امید تو

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات

با سلام و عرض ادب

احتراما؛ در خصوص شکایت تخلف از ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مطروحه در پرونده شماره .. به استحضارحضرتعالی می رساند به دلایل ذیل امکان وقوع جرم از سوی موکل اساسا قابل تصور نمی باشد: ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل لایحه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی کلاهبرداری رایانه ای

در صورت برخورد با مشکل در خریدهای آنلاین و عدم تحویل کالای خریداری شده٬ می توانید با تکمیل کردن نمونه شکواییه زیر ٬ از فروشگاه اینترنتی شکایت کنید.با کلیلک برروی شکایت از فروشگاه اینترنتی ٬ با انواع روش های آن آشنا شوید.

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

این جانب در تاریخ .... اقدام به خرید اینترنتی یک دستگاه موبایل برند آیفون به مبلغ ده میلیون تومان از سایت . نموده ام. با توجه به اینکه تصویر ای نماد در پایین صفحه قرار داشته اعتماد کرده و نیمی از وجه را اینترنتی پرداخت کردم. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی کلاهبرداری در فروش ملک با توسل به وسایل متقلبانه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

اینجانب در تاریخ .. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاک اقای ... واقع در ...... مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ...... دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب ،

احتراماً ، به استحضار می رساند ،

چون در خصوص آقای .......... فرزند ........ به اتهام ....... توسط آن دادگاه محترم قرار وثیقه صادر گردیده است، لذا ، اینجانب ........... فرزند ........... با تودیع وثیقه ......

لطفا برای مشاهده متن کامل درخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

بسمه تعالی

به : ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاك بخش .....

از : شعبه ............دادگاه عمومی .....................

موضوع : بازداشت پلاك ثبتی شماره ..........

با سلام و عرض ادب،

احتراماً دستور فرمایید سند مالكیت شماره ............. به شماره ثبت ........ دفتر جلد ........... صفحه ........... ملكی آقای / خانم ............ فرزند .............. كه درخواست وثیقه نموده است در صورتی كه مانع بازداشت ندارد. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خیانت در امانت زوج در خصوص خروج اموال از محل زندگی مشترک

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

در تاریخ .... مشتکی عنه بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه مالکیتی بر اموال مشترک اقدام به خارج نمودن آن ها به محل دیگری نموده است. بنا بر اینکه زوج هیچ گونه مسئولیتی در قبال تضمین صحت و سلامت اساس زندگی مشترک ندارد، بدین جهت ....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

بسمه تعالی

خلاصه اظهارات:

مخاطب محترم

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب بنابر اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی که شامل کد اقتصادی به شماره ...... ، شناسه ملی شخص حقوقی .....(شماره ملی شخص حقیقی ....)، کد رهگیری پیش ثبت نام و شماره واحد مالیاتی ...... می باشم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه قصور پزشکی منجر به آسیب دايمی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ..... در تاریخ ..... دچار درد شدید از ناحیه ............ که با حالت تهوع و استفراغ همراه بوده است. بلافاصله با همراهی یکی از بستگان به بیمارستان .... مراجعه نموده و پس از معاینه از سوی پزشک متخصص آقا/خانم .... به شماره نظام پزشکی ....ایشان بدون ارجاع برای آزمایش و تشخیص عجولانه، بیماری بنده را صرفا مسمومیتی جزئی تشخیص دادند.. پس از درمان در بیمارستان فوق الاشاره، به منزل مراجعه نموده و با گذشت ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه اقرار نامه ی زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

بسمه تعالی

به تاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ......................... متولد ...................... تبعه کشور ....................... و خانم ................... فرزند ............... و ............... و به شماره شناسنامه ................ صادره از ............... .

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تهیه ی مسکن مستقل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره .. در تاریخ . در دفترخانه شماره شهرستان با خوانده محترم عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. در ابتدای زندگی مشترک با توجه به مشکلات اقتصادی خوانده، بنده موافقت نمودم که به صورت موقت در خانه پدری ایشان زندگی کنیم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مبلغ . ریال را از مشتکی عنه بابت .. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی شهرستان .. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر شده به بنده شده اند. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه لواط به عنف

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ولی آقای .. به نشانی .. می باشم. مشتکی عنه، آقای .. در تاریخ . مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ . در ساعت .. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش و انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1-طرفین قرارداد

1.1 انتقال دهنده ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ......................... تلفن................

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب.........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ شش دانگ یک باب خانه مسکونی/یک واحد آپارتمان به مساحت واقع در شهرستان بخش به شماره پلاک ثبتی را از خوانده به عنوان مالک قانونی به مبلغ خریداری نمودم و طبق قرارداد خوانده متعهد شدند که ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد کار برای استخدام حسابدار

بسمه تعالی

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. ....

لطفا برای مشاهده ی متن قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... به شماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ....................... ساکن ............. .................................. ...............

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی .......... ............ ساکن .............................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی حسب مورد مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و .... .

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) دایر کردن مرکز فساد و فحشا در ملک مورد اجاره

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام وتحیت

به استحضار حضرتعالی می رساند :

اینجانب به موجب اجاره نامه شماره .... مورخه ..... ملکی مسکونی را واقع در آپارتمانی شش طبقه به آدرس ..... به آقا/خانم .... (مستأجر) اجاره داده ام. پس از گذشت مدتی از عقد قرارداد، از طریق همسایگان با بنده تماس حاصل شده و مدعی رفت وآمدهای مشکوک و بعضاً صدای موزیک زیاد تا دیر وقت که موجب سلب آسایش همسایگان شده است، شدند. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه زوجه برای طلاق

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ........................ فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی .......ساکن .............................

وکیل : آقای / خانم : ...................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................ متولد ............... صادره از ................. به شماره ملی .................................... ساکن................................

مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و هر کدام از مراجع قضائی و داوری ذیصلاح و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص مطلقه نمودن خود وکیل مرقوم یا .................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه ترخیص کالا

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ................... فرزند : ...................... به شماره شناسنامه........................ متولد ............... صادره از.................. به شماره ملی ....................... ساکن

...........................

وکیل : آقای / خانم ............................ فرزند : ...................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره توسط مستأجر جدید

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

خوانده محترم ،آقا/خانم ... فرزند ..... مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با پلاک ثبتی ... ، واقع در ... است. با توجه به اینکه موکل بنده، مغازه فوق الذکر را در تصرف استیجاری دارد،وفق ماده2 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است: ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم رشد

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان......(نام شهرستان محل اقامت خواهان)

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/اقا ...فرزند....به شماره شناسنامه ...که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال (در مورد متقاضی پسر) و 9 سال (در صورت دختر بودن )قمری میباشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اثبات نسب

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان...

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ... در شهرستان ... از توابع ... .بدنیا آمده ام.چون در منزل متولد شده ام ، هیچ مدرکی دال بر تولد خود در دست ندارم .

حدود 15 روز پس از تولد بنده در منطقه ی محل سکونت پدر و مادرم زلزله ی شدیدی رخ داده است و من در آن زلزله گمشده ام و سرپرستی ام را بهزیستی بر عهده گرفته است. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه صادرکننده صاحب حساب جاری مبنی بر مفقود شدن دسته چک

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ...

با عرض سلام و ادب

به عرض می رساند اینجانب، صادرکننده ی چک، صاحب حساب جاری به شماره ی ... بر عهده ی بانک ... شعبه ی ... می باشم. با عنایت به این که دسته چک این جانب از شماره سریال ... الی شماره ... درتاریخ ... در حوالی ... مفقود نموده ام . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل wordیا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی شهرستانمحل اقامت تاجر

با سلام و ادب

احترامآً به استحضار می رساند:

به جهت مشكلات بوجود آمده از ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قیمتها و ... در خلال مدت هفت روز گذشته اینجانب متوجه بروز وقفه در تأدیه قروض/ و انجام تعهدات نقدی خود گردیده ام. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1.طرفین قرارداد

1-1 انتقال دهنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

1-2 انتقال گیرنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت متهم

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

در تاریخ ..... آقای/آقایان خانم/خانم ها ..... فرزند .... به نشانی .... مبادرت به خارج كردن اموال تاریخی فرهنگی از كشور نموده اند. با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهودبه مشخصات:

1.آقای ....به شماره شناسنامه ... به ادرس.....

....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf رجوع فرمایید.


نمونه شکوائیه دفن و مخفی کردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب(نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم )

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ آقای/آقایان-خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه بدون مجوزورعایت نظامات دولتی می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود به مشخصات: .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه مطالبه ماشین به امانت گذارده شده

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقا/خانم.... :

با سلام ،

بر مبنای قراردادی مبنی بر امانت یک دستگاه اتومبیل ..... به شماره شهربانی ......... به رنگ و مدل .....در مورخ ....... در عوض پرداخت بدهی به مبلغ ...... ریال اینجانب در امانت جنابعالی قرار داده ام. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه معامله ملکی که مستحق للغیر شناخته شده است

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان مبایعه نامه ای/ قراردادی را درخصوص معامله در تاریخ / / منعقد كرده ایم و بر اساس مبایعه نامه/ قرارداد فوق الذكر مبلغ ریال بعنوان ثمن معامله در وجه خوانده/خواندگان محترم پرداخت شده است. نظر به اینكه متعاقب انجام معامله و تنظیم قرارداد، موضوع قرارداد مستحق للغیر درآمده و با توجه به اینكه موضوع قرارداد مستنداً به دادنامه و صدورتجلسه فوق الاشعار از ید اینجانب خارج و در اختیار ثالث قرار گرفته است .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه بکار گماردن طفل صغیر و غیر رشید برای تکدی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ ..آقای/آقایان-خانم/خانم ها ..فرزند به نشانی .. مبادرت به بکار گماردن طفل صغیر/غیررشید برای تکدی می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهودبه مشخصات زیر:

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستاننام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ آقای/آقایان-خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به خرید/حمل/نگهداری مشروبات الکلی نموده اند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اخذ به شفعه

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

اینجانب و خوانده محترم ردیف اول در یک قطعه زمین 800 متری دارای پلاک ثبتی ...... واقع در بخش..... شهرستان..... شریک بوده که نامبرده در روز گذشته بدون اطلاع اینجانب سهم خود را به موجب بیع نامه مورخ...... به خوانده محترم ردیف دوم فروخته است. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت از شورای حل اختلاف

ریاست محترم شورأی حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

نظر به اینكه اقدامات خوانده در ملك مسكونی/ تجاری خود به نشانی واقع در همسایگی ملك اینجانب به نشانی فوق جزء پلاك ثبتی / بخش شماره ونام شهرستان دایر بر موجب بروز خسارت گردیده است. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام اداره ثبت احوال به اصلاح تاریخ تولد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان ......

با عرض سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

1-اینجانب متولد سال .... می باشم و والدین اینجانب سه سال قبل از تولد من دارای فرزند پسردیگری بوده اند که قبل از تولد من فوت می نماید. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم ارتشا

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان (نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار میرساند:

در تاریخ .... بنده آقا/خانم..... به شماره شناسنامه ... جهت دریافت وام ... به اداره ... مراجعه فرمودم .آقای/آقایان خانم/خانم ها فرزند به نشانی هنگامی که مرا مستاصل در انجام کار خود که در گرو امضای رییس ایشان بود یافتند، ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.با نظر به اینکه خوانده، مبتلاء به عنن می باشد بطوریکه نامبرده، عمل زناشویی را حتی یکبار هم انجام نداده است و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه انحلال شرکت

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

اینجانبان سهامداران شرکت..... که مورخ.....در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است با توجه به اینکه شرکت.... به اهداف تاسیس خود نرسیده است و ادامه با این وضع ممکن نبوده ، ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل متن اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه شکایت نامه (شکواییه) تهدید به اسید پاشی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

اینجانب اقا/خانم......فرزند ..... به شماره شناسنامه .... اعلام می دارم که در تاریخ ... مشتکی عنه با بنده طی عقد نامه ای به شماره ی ... عقد ازدواج دائم منعقد کرد اما متاسفانه در تاریخ ... بنده به دلیل بروز اختلاف فی ما بین بنده و ایشان، قصد تقدیم دادخواست طلاق را داشتم که همسر بنده از قصدم مطلع گردید و بنده را اینگونه تهدید کرد که در صورت تقدیم دادخواست طلاق من را مورد آزار و اذیت و حمله ی اسید پاشی قرار خواهد داد. لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل ...، ... و ... می باشدو با استناد به شهادت شهود خود به نام های ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکوائیه به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

در این قسمت نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه در تصادفات رانندگی را میتوانید خریداری نمایید. بخشی از متن نمونه دادخواست در ادامه آورده شده است.

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان ....

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

۱٫ برابر بیمه نامه که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور گشته، وسیله نقلیه موتور سیکلت به شماره شهربانی برای مدت یک سال از تاریخ .. لغایت در شرکت بیمه خوانده دعوا بیمه ثالث شده بوده است.۲٫ در مورخه .. مرحوم به دلیل تصادف موتورسیکلت که کروکی آن پیوست دادخواست می باشد ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم رباخواری

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ..... به مشکل .... دچار گشتم که به مبلغ 20 میلیون تومان پول نقد نیازمند شده و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی ،از تهیه ی آن عاجز مانده بودم.

پس از مدتی از طریق ... با مشتکی عنه جناب اقا/خانم .... اشنا شدم ؛ ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه ترکه نامه یا صورت اموال متوفی

بسمه تعالی

بعد از حمد و سپاس خدای بزرگ و طلب رحمت حق بر مرحومه / مرحوم : ................. غرض از تحریر و تنظیم این سطور آنکه : چون سرکار علیه خانم / جناب آقای : ....................... در تاریخ / / 13 به رحمت ایزدی پیوسته و جان به جان آفرین تسلیم نموده است و ورثه قصد تعیین مقدار ترکه و دیون متوفیه / متوفی را دارند ، علیهذا در تاریخ / / 13 شمسی و در رأس ساعت : ................ در بیت آن مرحومه / مرحوم واقع در تهران به نشانی : ...................... ...................... .......................... و با حضور و امضاء تمامی ورثه به عبارت : .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل ترکه نامه به فایل word یا pdf فرمایید.


نمونه دادخواست حقوقی خلع ید

ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی اراک

با سلام

احتراما نظر به گواهی انحصار وراثت صادره به موجب دادنامه شماره ....در پرونده کلاسه .... در شعبه .... شورای حل اختلاف مجتمع ناحیه ...اراک و با توجه به اسناد مالکیت تحت شماره های .... و ....به استحضار میرساند که موکلین الف/ب/ج/د مالکین مشاعی چهار دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی شماره .... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبتی اراک میباشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ...

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند:

مشتکی عنه آقا/خانم .... در تاریخ..... با در اختیار گرفتن تلفن همراه موکلم ؛اقدام به انتقال تصاویر خصوصی وی به تلفن همراه خویش نموده و منتج از این عمل،با تهدید موکل به پرداخت مبلغ .....تومان ،اعلام کرده که در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد نظر ،تصاویر من را در فضای مجازی منتشر میکند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

با سلام


اینجانب ............................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ........................ متولد...................... به شماره ملی ..................... دارنده مدرک تحصیلی ........................ رشته تحصیلی ............................ ساکن .............................................. تلفن .................................... که از مهرماه ....................... به عنوان .......................... با نوع استخدام پیمانی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ............................. معرفی گردیده ام. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل WORD یا PDF مراجعه نمایید.


نمونه شکوائیه تصرف عدوانی توسط سرایدار

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت پیش در تاریخ ..... جهت مراقبت از ملک خود که یک در شهر بوده و دارای مشخصات بود یک آگهی استخدامی چاپ نمودم و در نتیجه ی چاپ آگهی و پرس و جوی خود با جناب آقای آشنا شدم و ایشان را جهت امور استخدام کردم.

متهم به مدت در بنده مشغول تا این که در تاریخ اینجانب به دلیل از ایشان تقاضا نمودم که بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نام برده، را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری می کند بنا بر این بنده اظهار نامه ای در تاریخ به شماره ی به نام برده ارسال کردم و طی اظهار نامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم ....

لطفا جهت مشاهده ی فایل کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور

باسلام

احتراماً نظر به اینکه اینجانب ............................... فرزند....................... به شماره شناسنامه .............................. متولد ........................... که قبلاً ممنوعیت از خروج کشور همسرم موسوم به ........................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ................... متولد ...................... را صادر و به اداره گذرنامه اعلام نموده ام و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

بسمه تعالی

مخاطب محترم جناب آقای /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : مطابق قرارداد عادی مورخ ...........اینجانب یک دستگاه ..................... را به مبلغ.... ریال از جنابعالی خریداری کردم و ازثمن معامله مبلغ ............ ریال آن پرداخت شده و مقرر بوده است بقیه در دفتر خانه پرداخت گردد . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای ابطال رای داوری

ریاست محترم مجتمع قضایی /دادگستری .....

با عرض سلام و تحیت

با تقدیم ادب و احترام به استحضار میرساند :

در خصوص نظریه ی داوری که در تاریخ .... به اینجانبان ابلاغ گردیده است:

اولا:مدت داوری از تاریخ ..... شروع و پایان مدت داوری در تاریخ .... بوده است . در حالیکه داور در تاریخ ..... یعنی دو ماه پس از مدت داوری اقدام به صدور رای نموده است . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ علیکم؛

احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است و مستند به تصویر مصدق اجاره نامه رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... ، مغازه فوق الذکر را به موکل اجاره داده است. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

به نام خدا

با سلام

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت.......................................... به موجب این سند اقرار نمودند که کلیه حقوق ومزایای قانونی خودتحت هرعنوان اعم ازحقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی های استفاده نشده، سنوات، حق اولاد و مسکن و امثال آنها و هر نوع طلب تحت هر عنوان که باشد ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل wordیا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) جعل چک

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

با عرض سلام و ادب

اینجانب طی قرارداد به شماره ... در تاریخ ...، ... خود را به مبلغ ... به شخصی به نام ... واگذار نموده ام که مشتکی عنه مبلغ ... را نقدا پرداخت کرده اند و در ازای باقی مانده ی آن تعداد ... فقره چک به مبلغ ... ریال به شماره ی ... که در وجه اینجانب بر عهده ی بانک ... صادر شده بود تحویل گرفتم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه شکایت نامه (شکواییه) سرقت گوشی تلفن همراه

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان....

با عرض سلام و ادب

با سلام و احترام به عرض می رساند که اینجانب در مورخ.........................ساعت.......در خیابان ............. در حال طی مسیر به صورت پیاده بودم که ناگهان یک موتورسیکلت با دو راکب از پشت به من نزدیک شدند و گوشی موبایل مدل...............من را از دستم قاپیدند و من هر چه تلاش کردم و به دنبال موتور دویدم موفق به متوقف کردن آنها نشدم. در ضمن شماره شهربانی موتور سیکلت (عبارت بود از........../ یا پوشیده شده و قابل تشخیص نبود). ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اظهارنامه عزل وکیل و ابطال وکالت نامه

مخاطب محترم :

با سلام ،

با رعایت مفاد ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی و به موجب این اظهارنامه به اطلاع حضرتعالی می رسانم:

با عنایت به اقدامات اخیر شما در خصوص پرونده اینجانب به خواسته ....... و اقامه شده در شعبه ...... دادگاه ..... که موجبات نارضایتی اینجانب را به دلیل ناتوانی حضرتعالی از انجام امور محوله فراهم ساخته است. لذا به موجب اظهارنامه حاضر مراتب عزل از وکالت اعطایی به شما مطابق با وکالتنامه به شماره ...... را رسماً اعلام می دارم و ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه مزاحمت از طرف نامزد سابق

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان...

با عرض سلام و ادب

به استحضار می رساند اینجانب و آقای/ خانم ............ (مشتکی عنه به مشخصات ذکر شده در بالا) مدتی با هم نامزد بوده و قرار بر ازدواج داشتیم. بعد از گذشت مدتی از آشنایی، اینجانب به دلایل شناخت بیشتری که پیدا کردم تمایل به ادامه نامزدی و ازدواج با ایشان ندارم و این موضوع را به صراحت به ایشان اعلام کردم. با این وجود ایشان همچنان به خانه و محل کار اینجانب مراجعه می کنند و همچنین تماس مکرر تلفنی خود ادامه داده اند و همچنین روزانه تعداد زیادی پیامک که بخشی از آنها توهین آمیز است برای من ارسال می کنند. ....

لطفا برای مطالعه متن کامل شکوائیه به فایل word یا pdf رجوع بفرمایید .


نمونه متن اقرارنامه سند رجوع از طلاق بدلیل عدم دسترسی به دفترخانه طلاق موصوفه

اینجانب : ........................ فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................... دارای شناسنامه شماره : .................... صادره از : ................... متولد : ............. ساکن :........................................ زوج سند ازدواج شماره ............ مورخ / / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : ............... فرزند آقای ................ متولد ....... ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ..................... مورخ ............. تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ ............ مطلقه کرده بودم، بموجب این سند رسمی و به لحاظ عدم دسترسی به دفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ...................... فرزند .................... به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ............... به شماره ملی ....................... ساکن ..........................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع (بازداشتن) قانونی مراجعه هر یک از بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و شهرداری ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف ، تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذی مدخل تحت هر عنوان و اسم و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه از پلاک ..................... ملکی موکل طبق سند اجاره توان با سرقفلی .................. دفترخانه .................... و اقدام به تشریفات لازمه و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی

مخاطب محترم :

با سلام ،

به موجب اجاره نامه به شماره ....... به تاریخ ..... اینجانب یک ملک مسکونی واقع در ..... را به جنابعالی اجاره داده ام. حال پس از گذشت بیش از .... ماه از آغاز مدت اجاره نامه، اینجانب بنا بر این امر که خویش مستأجر بوده و بنا به دلایلی اعم از افزایش فاحش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها و مبلغ ودیعه، و به علت کهولت سن و عدم توانایی به اشتغال قادر به تمدید مدت اجاره نیستم و بالاجبار می بایست به ملک خویش که در قید اجاره حضرتعالی است مراجعه نمایم. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از شوهر سابق به سبب تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

موکله سرکار خانم ...، مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده است.حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.با توجه به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود و مستند به تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... ، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.حال ،خوانده، به دلیل تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، صلاحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه ی اجازه اشتغال همسر

بسمه تعالی

بدینوسیله اینجانب آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ..................... رضایت منجز خود را نسبت به فعالیت همسرم سرکار خانم ...............................در اشتغال به .................... را برای مدت ..................... اعلام می نمایم.


نمونه وصیت نامه ی عهدی برای همسر

بسمه تعالی

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به موجب این وصیت همسرم بانو : فرزند آقای را وصی خود قرار داده که پس از درگذشت اینجانب و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین پیکره ام در یکی از گورستان ها وفق شئون و ..................

برای مشاهده ی متن کامل وصیت نامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست گرفتن نصف مهریه با استفاده از حق حبس و صدور قرار تأمین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

باتوجه به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت ... عدد سکه کامل بهار آزادی/ مبلغ ... ریال، به موکله می باشد.

با نظر به اینکه موکله قصد دارد از قاعده حق حبس خویش استفاده نموده و تمکین از خوانده را مشروط به تأدیه حداقل نیمی از مهر خویش نموده است و این امتناع موکله، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به دلیل جذام زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است و اینکه خوانده، در زمان وقوع عقد نکاح، مبتلاء به جذام بوده و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

مضافا بر اینکه تصویر مصدق مدارک پزشکی پیوستی نیز دلالت بر این موضوع دارد.

با لحاظ اینکه موکل، قبل از وقوع عقد نکاح، نسبت به این عیب خوانده هیچگونه علم و اطلاعی نداشته بلکه اخیرا از عیب مذکور در خوانده اطلاع یافته و فورا اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است .فلذااین امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از: .........

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

بسمه تعالی

قرارداد پیش فروش خودرو

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد

1-1.فروشنده / فروشندگان ..................... فرزند ................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ............... ساکن .............. ......................... کد پستی......... ...........تلفن ................. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / وکالتاً / قیمومتاً /وصایتا / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ............ ....... به موجب ....... ............ و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

.................

برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل PDF یا WORD رجوع فرمایید.


نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

به نام خدا

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه به شماره : ................ صادره از : .................. متولد : ............. ساکن : ....................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره ................ مطروحه در دادگاه کیفری ........... شعبــــه .............. (نام شهرستان) علیه خانم / آقای : ........................... به موجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های به عمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و ........

برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد به دلیل محکومیت همسر اول به تحمل پنج سال مجازات حبس یا بیشتر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه خوانده، به موجب دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ ... به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم گردیده و حکم مورد نظر در حال اجراء می باشد.

ثالثا؛ با لحاظ اینکه مستند به تصویر مصدق اسناد مالکیت و سپرده های بانکی بلند مدت، موکل، توانایی مالی جهت اختیار همسر دوم را دارد.

رابعا؛ با توجه به اینکه موکل، در اجرای عدالت، بدلیل فرهنگ بومی و سلوک معاشرت، استیلاء کامل دارد و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:........

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید .


نمونه اظهارنامه ی استرداد هدایای نامزدی

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

اینجانب در تاریخ ...... با حضور خانواده خویش جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما نائل آمدم که پس از گفتگوهای اولیه اینجانب با جنابعالی و رضایت خانواده خویش، به منظور شناخت و آشنایی بیشتر اقدام به نامزدی و صیغه محرمیت موقت نموده ایم. در مدت آشنایی و بنا بر رسم معمول اینجانب اقدام به خرید هدایای برای جنابعالی نموده ام و بنا بر عین بودن آن هدایا، اصل بر باقی بودن آن ها می باشد. متأسفانه پس از گذشت اندک زمانی، طرفین متوجه اختلاف اخلاقی، فرهنگی و خانوادگی شده و به خانواده ابراز داشته هیچ گونه تفاهمی به منظور عقد نکاح با یکدیگر نداریم. ........

.........

برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه لطفا به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ........ فقره چک شماره (شماره ها )......... مورخ ......... بانک ....... شعبه ...... به مبلغ ....... از حساب جاری............ صادر نموده اید . با مراجعه به بانک محال علیه به علت ......... چک برگشت شده است.

برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل pdf یا wordمراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل بیماری صعب‌العلاج شوهر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه خوانده، به مرض صعب العلاجی مبتلاء گردیده که دوام زناشویی را برای مشارالیها مخاطره آمیز نموده است (تحقق بند سه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و بند5 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی) و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

ثالثا؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

برای مشاهده ی فایل کامل متن دادخواست لطفا به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ی استعفای وکیل

بسمه تعالی

با سلام

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به موجب این سند اقرار نمودند به عنوان وکیل سندشماره .............................. به تاریخ ........................ با موضوع ....................... از انجام امور مربوط به سند وکالت فوق الذکر استعفا نمودند.

مهر و امضا و تاریخ


نمونه تعهد تامین مخارج فرزند در خارج از کشور

به نام خدا

با سلام

اینجانب آقا / خانم .................... بدین وسیله تعهد می نمایم که در تمام طول دوران اقامت و تحصیل فرزندم با مشخصات فوق الذکر کلیه هزینه های قطعی و احتمالی نامبرده را اعم از هزینه های اقامتی، تحصیلی، پزشکی و غیره در کشور تقبل نمایم بطوریکه در هیچ مورد از نقطه نظرات مذکور مشکلی برای کشور مذکور و هیچیک از نهادهای آن و دانشگاه محل تحصیل فرزندم به وجود نیاید. این تعهد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده و حق هرگونه تغییر یا تجدید نظر در آنرا در آتیه از خود سلب و ساقط می نمایم. ....

برای مشاهده ی فایل کامل متن گواهی(تعهد) به فایل PDF یا WORD رجوع فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل موکل، وفق ماده1102 قانون مدنی، تمکین مشارالیها از موکل می باشد.

ثالثا؛ با نظر به اینکه خوانده محترم منزل مشترک را بدون اذن موکل، به مقصد ... ترک نموده و موکل تقاضای بازگشت خوانده محترم به منزل مشترک را نموده و این امر از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره ... مورخ ... ارسالی از طریق مجتمع قضایی ... موضوع ترک منزل خوانده محترم و تقاضای بازگشت وی به منزل مشترک را خطاب به مشارالیها اعلام نموده است.

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی (نام شهرستان محل اقامت خوانده )

باسلام احتراما به استحضار میرساند :

اینجانب به موجب کپی مصدق ...فقره سفته ی تقدیمی به شماره ی/شماره های خزانه داری کل ...سری... مبلغ... ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده از پرداخت آن خودداری میکنند.فلذا مستندا به مواد 198 و 249 و307 و309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خواندگان ردیف دوم به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم .

لطفا برای مشاهده ی فایل کامل متن دادخواست به قسمت فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان(نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاء متهم)

با سلام احتراما به استحضار میرساند:

در تاریخ .... اقای/اقایان- خانم/خانم ها .... فرزند .... به نشانی ..... با اقدامات (ذکر اقدامات انجام شده برای اخلال در نظم و آسایش عمومی) و با هیاهو و جنجال / حرکات غیرمتعارف /تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شده اند . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل pdf یا word رجوع فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشاع

ریاست محترم مجتمع قضایی ...

سلام علیکم

اینجانب وکیل خواهان نکات ذیل را به استحضار میرساند:

1ـ موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک ... دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در ... طبقه ...، قطعه... تفکیکی پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران به نشانی ... است.

2ـ وفق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب22/8/1357 مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، واحد ثبتی محلی است که ملک مذکور، در حوزه آن، واقع است و دادگاهها صرفا مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته (املاک جاری) و همچنین وفق رأی وحدت رویه15/1/1360 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته ولی در میان شرکاء، محجور یا غائب مفقودالاثر وجود دارد، هستند و در مانحن فیه، آپارتمان موصوف، از املاکی است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و خوانده محترم، محجور یا غائب مفقودالاثر نمی باشد و ملک موصوف، در حوزه اداره ثبت اسناد و املاک ... است و مستند به تصمیم واحد ثبتی مربوطه به شماره ... مورخ ... آپارتمان فوق الذکر، غیرقابل افراز، تشخیص و اعلام گردیده است.

برای مشاهده ی فایل کامل دادخواست به فایل pdfیا word رجوع فرمایید.


نمونه اظهار نامه ی فسخ قرارداد اجاره

به نام خدا

مخاطب محترم جناب اقای ...

احتراما به استحضار میرساند نظر به اینکه طبق عقد اجاره مورخه ... جنابعالی بایستی ظرف مدت ده روز از پایان هرماه مبلغ ...از بابت اجاره بها پرداخت نمایید ....

برای مشاهده ی فایل کامل متن اظهار نامه لطفا به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید


نمونه اظهار نامه ی استرداد اتومبیل مشاعی

خلاصه اظهارات

به نام خدا

با عرض سلام و ادب

احتراما به تجویز ماده 156 قانون ایین دادرسی مدنی ،رسما و قانونا به استحضار شما مخاطب محترم میرساند :

همانگونه که مستحضرید اینجانب مالک رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه خودروی سواری BmwI228 به شماره پلاک انتظامی .... ایران... میباشم .که این خودرو ببه موجب سند رسمی به شماره ... مورخ 1397/8/28 صادره از دفتر اسناد رسمی ... تهران به اینجانب انتقال یافته که خودروی موصوف در اختیار شما میباشد .

برای دیدن فایل کامل متن اظهار نامه لطفا به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید .


نمونه فرم شکایت تصرف عدوانی کیفری

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت .... پیش جهت مراقبت از ملک خود که یک ... در شهر ... بوده و دارای مشخصات ... بود از اقای ...که همسایه ی اینجانب است تقاضا کردم و ایشان پذیرفت.متهم در مدت ... در ملک بنده مشغول بوده تا اینکه در تاریخ ...اینجانب به دلیل ... از ایشان تقاضا نمودم که ملک (مغازه یا خانه یا ...)بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نامبرده ،ملک را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری میکند .بنابراین بنده اظهار نامه ای در تاریخ ...به شماره ی .... به نامبرده ارسال کردم و طی اظهارنامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم اما مشتکی عنه به آن هیچ پاسخی نداده و هیچ اقدامی جهت همکاری با بنده انجام ندادند .لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل اظهار نامه و اسناد و مدارک مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب و شهادت شهود و ... میباشد و نیز با نظر به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه واجد وصف مجرمانه ی تصرف عدوانی میباشد با استناد به ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا میباشد و همچنین از آنجایی که خسارتهای وارد شده به اینجانب مبلغ .... ریال میباشد بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق ازسوی زوجه به علت عسر و حرج

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان(محل اقامت خوانده)

با سلام احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب عقدنامه به شماره سریال ...... مورخ .....دفترخانه شماره (شماره و نام شهرستان ) عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم.حاصل این ازدواج در خلال مدت ..... ماه/سال ..... پسر/دختر به اسم /اسامی ..... میباشد.نظر به اینکه در خلال زندگی زناشویی متوجه ذکر یکی از شرایط مذکور در بندهای 1 الی 5 ماده 1130 قانون مدنی گردیده ام به نحوی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانب میباشد و این موضوع باشهادت شهود /استعلام از ..... و ..... قابل اثبات می باشد .فلذا به استناد ماده 1130 و تبصره ذیل آن صدور حکم گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینه ی دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

محا امضاء- مهر -اثر انگشت


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه

//

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری در صورت داشتن وکیل

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم طلاق به استناد بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد و ماده1129 قانون مدنی (استنکاف خوانده از تأدیه نفقه موکله به مدت شش ماه و عدم امکان الزام وی به تأدیه آن)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران 2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه 3ـ تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... 4ـ وکالتنامه در صورت داشتن وکیل

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب خواهان یا وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته پیوستی، خوانده، از دادن نفقه موکله به مدت6 ماه استنکاف ورزیده و امکان الزام وی به تأدیه آن وجود ندارد (تخلف خوانده از بند یک شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شرایط مندرج در ماده1129 قانون مدنی)

ثالثا؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

رابعا؛ با ملاحظه اینکه مستند به بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، خوانده به موکله، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

خامسا؛ با لحاظ اینکه وفق ماده1146 قانون مدنی، موکله یک سکه از سکه های بهار آزادی مهریه خویش/ هزار ریال از مهریه ما فی القباله خویش را به خوانده، در قبال صدور حکم طلاق خلع نوبت اول، بذل نموده است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اخذ پرونده به شماره کلاسه ... به منظور احراز تخلف خوانده از بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، وفق ماده215 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم طلاق خلع نوبت اول و اعطاء وکالت بلاعزل به موکله به منظور مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه مربوطه و امضاء ذیل دفاتر و انجام کلیه تشریفات اداری لازم برای اخذ سند طلاق، وفق بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و مادتین1129 و1146 قانون مدنی

با تقدیم شایسته ترین احترامات


نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات و آدرس خواهان

خوانده

مشخصات و آدرس خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یل نماینده قانونی ( درصورت وجود )

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای تقسیم مال مشاعی

دلایل و منضمات

1- فتوکپی مصدق شناسنامه 2- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه 3- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان . . . .

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .

نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشدو اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد ، یا فروش مال مشاع ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

. . . . . . . . . .


نمونه دادخواست تعدیل مهریه

خواهان

خانم/آقای

خوانده

خانم/آقای

وکیل

خواسته

تعدیل اقساط مهریه دادنامه . مندرج . شعبه . تهران

دلایل و منضمات

ریاست محترم شعبه . دادگاه خانواده تهران

با سلام احتراما اینجانب در مورخ . به موجب دادنامه . همین شعبه محکوم به پرداخت ۱۰ سکه پیش پرداخت و ماهانه ۱ سکه بهار آزادی در حق خوانده بابت مهریه محکوم شدم و همانطور که میدانید سکه به طور ناگهانی چندین برابر شده است با توجه به اینکه اینجانب کارمند می باشم پرداخت یک سکه با قیمت کنونی در ماه از توان مالی اینجانب خارج است لذا مستدعی است حکم بر تعدیل اقساط مهریه از ماهانه یک سکه به هر سه ماه یک سکه صادر فرماید.

با احترام مجدد

امضاء


نمونه دادخواست رفع مهروموم ترکه

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل صدور قرار مهر و موم ماترك

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

متعاقب فوت شادروان فرزند مورث قانونی در تاریخ روز/ماه/سال در محل اقامت دائمی خود در نام شهرستان آقای/خانم بعنوان ورثة نامبرده درخواست مهر و موم/ و تحریر تركه را از شعبه دادگاه عمومی نام شهرستان مطرح و با توفیق اخذ قرار شمارة ماترك آن مرحوم روز/ماه/سال مهر و موم/ و تحریر می گردد. نظر به اینكه یا سایر ورثه در جریان انجام امور اصلاحی و سازش هستیم/نظر به اینكه در ضمن اموال مهر و موم شده اموال ضایع شدنی و سریع الفساد وجود دارد/ نظر به اینكه در ضمن اموال مهر و موم شده اموال متعلق به غیر وجود دارد مستندآً به ماده 194 قانون امور حبس رفع مهر و موم اجرا شدة شمارة از ماترك آن شادروان كه در تاریخ روز/ماه/سال بعمل آمده است مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


دادخواست ملاقات فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب/اینجانبه با خوانده به استناد كپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ونام شهرستان منعقد كرده ایم. حاصل این ازدواج تعداد فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامی بوده است. نظر به تحقق متاركه و طلاق فیمابین اینجانبان در دفترخانه شماره شماره ونام شهرستان طی سند طلاق شماره مورخ / / مستنداً به ماده 1174 قانون مدنی صدور حكم محكومیت خوانده به تمهید ملاقات فرزند/ فرزندان مذكور در زمان و مكان مناسب به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


نمونه دادخواست تقسیم ترکه

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت متوفی

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان فرزند مورث قانونی در تاریخ در محل اقامت دائمی خود در در گذشته اند و اینجانب به شماره شناسنامه و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره های شناسنامه ورثه حین الفوت می باشیم كه گواهی انحصار وراثت صادره به شماره مورخ صادره از شعبه شماره و نام شهرستان مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینكه ما ترك فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حكم بر تقسیم ماترك فیمابین ورثه به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیكه ماترك قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذكر به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


نمونه صورتجلسه تامین دلیل

به تاریخ ......... ساعت ..... در اجرای مفاد قرار تامین دلیل صادره به كلاسه ........... شعبه ....... دادگاه ......... اینجانب .... عضو مجری قرار حسب ارجاع مقام محترم ...... در معیت ... خواهان قرار تامین به نشانی ..... دفتر خانه ...... مراجعه نموده ، ملاحظه می شود اینك كه ساعت 8 صبح ........ می باشد دفتر خانه مذكور فعال و دایر است . با مراجعه به آقای سر دفتر و معرفی خود و ارائه كارت شناسایی و معرفی خواهان اجرای قرار و تفهیم اعلام گرید در اجرای قرار تامین صادره به كلاسه فوق كه اینك رونوشتی از آن جهت ملاحظه ارائه می شود اینجانب حسب ارجاع دادگاه صادركننده قرار به منظور ضبط دلایل حضور هر یك از طرفین قرارداد مورخ ...... تنظیمی در ........ حضور یافته و مقرر است وفق قرار صادره دلایل استنادی خواهان تامین شود ، قرار به آقای سر دفتر ارائه و مطالعه نمود، اینجانب و خواهان تا آخر ساعت اداری در دفتر خانه حضور داشتیم طرف درخواست حضور نیافت .

عضو مجری قرار خطاب به خواهان : با ملاحظه اینكه به حكایت اظهار نامه شماره ..... مورخ ...... و قرارداد ضمیمه درخواست طرفین توافق كرده اند در تاریخ .... در این دفتر خانه حاضر شوند و با توجه به پایان ساعت اداری دفتر خانه و عدم حضور فروشنده اظهارات خود را بیان نموده ، مدارك استنادی را ارائه نمایند .

خواهان اظهار داشت : اینجانب حسب قرارداد مورخ ....... و اظهار نامه شماره .......... مورخ ........ یك دستگاه آپارتمان واقع در ....... را از خوانده آقای ... خریداری نموده ، مبلغ ...........ریال از ثمن پرداخت و مقرر بوده بقیه در تاریخ ..... در دفتر خانه ... پرداخت شود . اینك ، ضمن تقدیم مدارك مذكور درخواست ضبط دلایل را دارد .

عضو مجری قرار : پس از اخذ قرارداد مورخ ............، اظهار نامه مذكور و چك بانكی شماره ....... مورخ ............. بانك ...........به مبلغ ............ریال ملاحظه می شود خریدار مانده ثمن را آماده پرداخت نموده لیكن فروشنده تا این ساعت حضور نیافته ، طبق اعلام آقای سر دفتر مداركی هم ارائه نكرده است . اینك با توجه به عدم حضور فروشنده و پایان یافتن ساعت اداری حسب قرارداد و اظهار نامه پیوست پرونده اجرای قرار در ساعت 14 ( با ضبط دلایل حضور خریدار و آمادگی وی به انجام معامله و امضاء صورت جلسه وی و اینجانب ) پایان یافت و مراتب به تائید و امضای آقای سر دفتر رسید و در ساعت 30/14 محل اجرای قرار را ترك نمودیم .

خواهان سر دفتر مجری قرار


دادخواست الزام به تغییر نام فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خواهان

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

فرزند اینجانب به نام دارای شناسنامة شماره صادره از . در تاریخ متولد و با وجود آنكه از بدو تولد در بین تمام آشنایان و بستگان به نام نامیده شده است ولی سند سجلی فوق الذكر به نام برای وی انتخاب و ثبت گردیده است. نظر به اینكه دو نام داشتن در زندگی روزمره مشكلات متعددی را ایجاد كرده است و از طرفی دیگر نام (كه وی بدان اشتهار دارد) واجد معانی عالیه و از هر حیث بر نام مذكور در سند سجلی فوق الاشعار برتری دارد فلذا صدور حكم بر محكومیت خوانده به تغییر نام كوچك فرزندم مذكور در شناسنامه از به به استناد مواد 995 قانون مدنی و 20 قانون ثبت احوال به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینة دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز استناد می نماید.

محل امضاء مهر

اثر انگشت


دادخواست صدور حکم بر تخليه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار می رساند:

1- اینجانب مالک یک باب آپارتمان دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش..... شهرستان.... می باشم که آن را به خوانده محترم اجاره داده ام.

2- نظر به اینکه عین مستاجره جهت سکونت به خوانده اجاره داده شده است نامبرده برخلاف مفاد قرارداد آن را تبدیل به محل سکونت نموده است.

لهذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به بند 6ماده قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت


دادخواست صدور حکم بر تعديل اجاره بها

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار می رساند:

1- اینجانب مالک یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش.... شهرستان می باشم که به موجب قرارداد مورخه ..... برای مدت یکسال به خوانده محترم اجاره داده ام.

2- نظر به اینکه خوانده پس از گذشت سه سال از تاریخ انقضا عقد اجاره حتی با ارسال اظهارنامه شماره .... حاضر به افزایش اجاره بها نگردیده است و از طرفی هزینه زندگی ترقی نموده است مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 صدور حکم بر تعدیل اجاره بها با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر


دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم یا موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

در تاریخ توسط آقای/ خانم فی مابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می گردد كه شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می دهند. شروط عقد نیز عبارت از می باشند. نظر به اینكه خوانده با انكار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می رود فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی صدور حكم به اثبات رابطه زوجیت براساس شروط مقرر فیمابین و ثبت آن واقعه به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست..

محل امضاء مهر انگشت


نمونه دادخواست ثبت ازدواج موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به موجب عقدنامه (صیغه نامه) مورخ باآقای (خوانده دعوی) عقد نكاح منقطع منعقد نموده كه ثمره آن تعداد فرزند به نامهای و می باشد . با توجه به اینكه تاكنون عقد نكاح مذکور به ثبت نرسیده و ثبت واقعه نكاح برای صدور شناسنامه فرزندان و درج نام آنان در شناسنامه والدین الزامی است فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی و31 قانون ثبت احوال مصوب 1363صدور حكم محكومیت خوانده به ثبت عقد نكاح منقطع با شرایط و مدت مندرج در عقدنامه مذكور به انضمام کلیة خسارات وهزینة دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست .


نمونه دادخواست تخلیه ملک

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

سلام علیکم

با تقدیم ادب و احترام به استحضار می رساند:

1-اینجانب مالک ششدانگ یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ..... واقع در بخش.... شهرستان..... می باشم که آن را به موجب قرارداد مورخه .... برای مدت یکسال به خوانده اجاره داده ام.

2-نظر به اینکه مدت اجاره منقضی گردیده است خوانده حاضر به تخلیه عین مستاجره نمی باشد و با مراجعات مکرر به نامبرده نیز،حاضر به رفع تصرف از عین مستاجره نگردیده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.


نمونه دادخواست ثبت ازدواج دائم

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب عقد نامه عادی مورخ با آقای عقد ازدواج دائم منعقد نموده و مهریه نیز به میزان فیمابین توافق گردیده و صیغه عقد نیز بر همان اساس جاری شده است. با توجه به وقوع عقد ازدواج دائمی فیمابین و عدم همراهی خوانده در ثبت رسمی آن مستنداً به مواد 220 قانون مدنی و31قانون ثبت احوال مصوب 1363 صدور حكم به الزام خوانده به ثبت عقد ازدواج دائم به مهریه /ریال و شرایط مذكور در فتوكپی عقد نامه تقدیمی به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست .

محل امضاء مهر انگشت


نمونه دادنامه ی ابطال اقرارنامه رسمی دریافت مهریه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی از ناحیه خانم فرزند با وکالت آقای نسبت به دادنامه شماره .......97 موضوع پرونده کلاسه ....97 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان که طی آن حکم به بطلان دعوی در مورد خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ ........ دفتر اسناد رسمی شماره 16 شهرستان صادر گردیده است با عنایت به مجموعه محتویات پرونده و تجدید نظر خوانده آقای فرزند در جلسه رسیدگی مورخ .......... بیان نموده که من چیزی به عنوان مهریه به این خانم نداده ام هر چند در این دادگاه عنوان نموده من بیشتراز مبلغ میلیون تومان وجه نقد مهریه را داده ام و طلا هم مقداری داده ام ولی مدرک ندارم و نمی توانم روی آن قسم بخورم و حاضر نیستم ایشان سوگند بخورد و با عنایت به متن اقرارنامه ( نامبرده اقرار نموده که نسبت به صداقی خود تمام و کمال از آقای زوج اخذ و دریافت نموده و هیچ گونه حقوقی و ادعایی ندارم ) لذا دادگاه اقرار به دریافت را با توجه به اعلام عدم پرداخت توسط تجدیدنظرخوانده که کذب و فاسد دانسته و بنابراین تعیین نظرخواهی در نظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۳۵۶، ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ دفتر اسناد رسمی ۱۵ شهرستان موضوع قرار فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رییس دادگاه مستشار دادگاه


نمونه شکواییه مزاحمت و سلب آسایش از طرف همسایگان

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

به استحضار می رساند که اینجانب ساکن طبقه ..... یک ساختمان مسکونی به آدرس ذکر شده در بالا هستم. مدتیست جناب آقای/خانم ...........(مشتکی عنه) که همسایه طبقه ........... ما با ایجاد سر و صدای مزاحم و بیش از اندازه باعث سلب آسایش ما و سایر همسایگان شده است. بدین ترتیب که کودکان وی تا نیمه شب در ساختمان می دوند و جیغ می کشند و صدای پاهای آنان و جیغ و سر وصدای آنها مانع استراحت ما و سایر ساکنین ساختمان شده است. اینجانب ناراحتی و اعتراض خود و سایر همسایگان را بارها به اطلاع ایشان رسانده ایم اما تغییری در شرایط حاصل نشده است. با توجه به شرایط پیش آمده از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.

در ضمن سایر همسایگان آقای/خانم....................با شماره تماس .......................و آقای/خانم...................با شماره تماس ....................... اعلام آمادگی کرده اند تا در صورت نیازدر دادگاه حاضر شوند و مطالب ذکر شده در این شکواییه را تایید کنند.


نمونه متن شکواییه در رابطه با ممانعت از حق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی .. به نشانی به مساحت . متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه در تاریخ . با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، استشهادیه و . می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ . ریال می باشد، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.


نمونه شکواییه در خصوص تهدید به قتل

ریاست محترم دادگستری .......... (مجتمع قضایی )

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالی می رساند :

  • اینجانب ......... (شاكی دعوی ) در مورخ ...... هنگامی كه از خیابان ......... به قصد مراجعه به مغازه خویش عبور می كردم ، شخص مشتكی عنه آقای ........ كه به واسطه حصول كدورت فی مابین اینجانبان ، قصد انتقام گیری و ایجاد مزاحمت برای من و خانواده ام را دارند ، عالماً و عامداً بنده را مورد تعرض قرار داد و با ادای كلماتی ، به قتل تهدید نمود .
  • لذاً، به منظور عدم تجری شخص مشتكی عنه و همچنین ممانعت از وقوع حوادث فاجعه آمیز احتمالی در آینده ، تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و مجازات وی را به استناد ماده 669 مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب سال 1375 را دارم .
  • عند الزوم انجام تحقیقات در محل وقوع جرم ، خیابان ..... جهت اثبات ادعا مورد استدعا است .

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء

آدرس شاكی :.........................

آدرس مشتكی عنه :..........................


برگ دادخواست ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه در ذكر سن بوده و به جهت عدم اذن ولی قانونی ام برای ازدواج متأسفانه امكان ازدواج از من گرفته می شود. نظر به اینكه آقای كه متقاضی ازدواج با اینجانبه می باشد به استناد ذكر دلایل و مستندات از شهادت شهود و استشهادیه و ... از هر حیث صلاحیت و شایستگی ازدواج با مرا دارا می باشد و ممانعت پدر/جد پدری ام با امر ازدواج، بدون دلیل و علتِ موجه می باشد فلذا مستنداً به ماده 1043 قانون مدنی و از باب اَلّحاكِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع صدور اذن ازدواج مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


نمونه برگ شکایت کیفری

خواهشمند است دستور فرمایید مامورین انتظامی نسبت به این موضوع رسیدگی و برابر مقررات نسبت به دستگیری نامبرده اقدام و تحویل قانون قرار نمایند . از دستوری كه در این مورد صادر می فرمایید كمال تشكر را دارم.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء


دادخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار عالی می رساند:

1- اینجانب به موجب قرارداد مورخه .... یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش..... شهرستان..... را از خوانده محترم اجاره نمودم.

2- نظر به اینکه مستاجر قبلی با انقضاء مدت اجاره حاضر به تخلیه عین مستاجر نگردیده است خوانده نمی تواند عین مستاجره را تسلیم اینجانب نماید. و با ارسال اظهارنامه شماره..... نامبرده عدم توانایی خود را به تسلیم عین مستاجره اعلام نموده است.

علیهذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 476 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره مورخ .... با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.


نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

رياست محترم مجتمع قضايي  شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /      با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  شماره ونام شهرستان  منعقد كرده ايم. نظر به اينكه جهيزيه به شرح ليست ضميمه متعلق به اينجانبه مي باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد آن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.


نمونه دادخواست ملاقات فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب/اینجانبه با خوانده به استناد كپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ونام شهرستان منعقد كرده ایم. حاصل این ازدواج تعداد فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامی بوده است. نظر به تحقق متاركه و طلاق فیمابین اینجانبان در دفترخانه شماره شماره ونام شهرستان طی سند طلاق شماره مورخ / / مستنداً به ماده 1174 قانون مدنی صدور حكم محكومیت خوانده به تمهید ملاقات فرزند/ فرزندان مذكور در زمان و مكان مناسب به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.


نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب............

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

اینجانب مالک خط تلفن به شماره ........... می باشم که مشتکی عنه از طریق شماره های ..................... . از تاریخ  ................. .. به مدت  ................ با بنده تماس گرفته و ایجاد مزاحمت کرده است. اینجانب بارها از ایشان تقاضا کرده ام که دیگر مزاحم نشوند، اما ایشان همچنان به مزاحمت های خود ادامه می دهند و علاوه بر تماس های تلفنی، پیامک های غیراخلاقی نیز ارسال می نمایند که موجب سلب آسایش بنده شده اند. لازم به ذکر است که با درخواست اینجانب در تاریخ ................. اخطاری از سمت شرکت مخابرات برای ایشان ارسال شد که این اقدام نیز بی فایده بوده است. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل لیست تماس ها و پیامک ها و .............. می باشد و با استناد به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات ایشان را استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت های وارده به اینجانب که به مبلغ  ............................  است، بدواً صدور و اجرای فوری تامین خواسته را تقاضا دارم.


نمونه شکواییه جرم سو استفاده از سفید امضا:«خیانت در امانت در سفید امضا»

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب............

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

 مشتکی عنه ................. چندین سال است که با بنده مراوده دارد و دارای نسبت ................ هستیم. اینجانب به حسب اعتمادی که در طول این سال ها از ایشان به دست آوردم، برخی از سفید مهر/ امضاء های خود را به ایشان سپردم. متاسفانه مشتکی عنه از اعتماد بنده سوء استفاده کرده و از مدارک ذکر شده برای انجام امور ................. سوء استفاده نموده است و خساراتی از این بابت به اینجانب زده است. با وجود تساهل به خاطر رابطه ی چندین ساله فیمابین، به مشتکی عنه مهلت دادم که شرایط را به حالت سابق برگرداند و خسارات وارده به اینجانب را جبران کند. متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه طبق روال خود عمل نموده است. لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ........... تاریخ ............... مشتکی عنه حاضر به انجام تعهدات خود و همچنین جبران خسارت اینجانب نشده است. فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل:

1- ........................

2- ..........................

3- تصویر مصدق اظهارنامه شماره ................... تاریخ .................. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ ............... ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.


نمونه شکوائیه تهمت و افترا

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و اتقلاب
با سلام و احترام
به استحضار می رساند فردی به هویت ... با مراجعات مکرر خود به محل کار اینجانب واقع در ... نه تنها موجبات مزاحمت بنده را فراهم نموده است بلکه با استعمال الفاظ نامناسب اقدام به ایراد تهمت و افترا(تهمت زدن) نسبت به بنده نموده است. مشتکی عنه آگاهانه و عالمانه مبادرت به ارائه دست نوشته ای عادی به سازمان محل کار بنده نموده و صراحتاً امری را نسبت به اینجانب نسبت داده است که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می گردد.
از آنجا که مشتکی عنه با اقدامات آگاهانه خود موجب مزاحمت و سلب امنیت شغلی و روانی بنده گردیده است، فلذا مستند به ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، شروع به تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرم فوق الذکر مستدعی می باشد.
در انتها و در راستای تشهیذ ذهن آن مقام محترم استماع شهادت شهود مورد درخواست است.امروزه با توجه به مسایل و مشکلات متعددی که برای افراد در زمینه های مختلف قانونی پیش می آید و همه افراد به نحوی از انحاء ممکن است در طی عمر خود با موارد قانونی سروکار داشته باشند.

به همین سبب شناخت انواع اوراق قضایی و شیوه ی تکمیل آنها میتواند کمک شایانی در این خصوص بنماید.

در این نوشته به بیان هر یک ازاین اوراق قضایی و تعریف آنها خواهیم پرداخت.

(در بخش نمونه دادخواست ها در سایت احقاق میتوانید موارد گوناگونی در این زمینه از جمله نمونه متن شکایت نامه از همسایه مزاحم، نمونه دادخواست تهمت و افترا و .... را مشاهده نمایید.)
اوراق قضایی و مواردی که اکثر افراد با آنها سر و کار دارند عبارتند از:

دادخواست اظهار نامه شکایت نامه یا شکواییه وکالت نامه قرارداد گواهی و اقرارنامه اساسنامه و صورتجلسه لایحه و ....

دادخواست

به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می شود یعنی برگه ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه میکند.

هنگامی که شخصی می خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواسـت است، دادخواسـت به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می شود.

برگ دادخواسـت را از مجتمع های قضایی واقع در تمامی مناطق می توان تهیه کرد. دادخواسـت باید حتما در برگ های مخصوص باشد؛ زیرا هر برگ دادخواسـتی که از مراجع قضایی تهیه می شود دارای شماره سریال مخصوص به خود است بنابراین نمی توان هر برگی که تنها مشخصات شبیه به برگ های دادخواسـت را دارد، پر کرد.

برگ دادخواسـت دارای چند نکته است که باید خواهان آنها را پر کند. یکی از آن موارد تعیین خواسته و بهای آن است که باید در دادخواسـت مشخص شود، مگر آنکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند خواسته یا مدعی به گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

فرم دادخواست دارای بخش های زیر است:
ردیف مشخصات خواهان (کسی که مدعی حق است)
ردیف مشخصات خوانده (طرف دعوی)
ردیف مشخصات وکیل (اگر خواهان توسط وکیل اقامه دعوی کند، مشخصات وکیل درج می شود)
ردیف خواسته (همان ادعا و حقی است که خواهان آن را از خوانده طلب می کند)
ردیف دلایل (مستندات و مدارکی که خواهان به استناد آن ها خود را محق می داند)
قسمت اصلی دادخواست که در آن متن کامل ادعا و شرح خواسته خواهان درج و در نهایت با امضای خواهان پایان می یابد.
باید به این نکته توجه داشت که دادخواست و مدارکی که مورد استناد خواهان است باید در دو نسخه تهیه شود (اگر خوانده بیش از یک نفر باشد باید به تعداد آن ها نیز به نسخه دادخواست و مدارک ضمیمه اضافه نمود).

اظهارنامه

اظهارنامه برگه ای است که توسط آن خواهان به طور رسمی (از طریق دادگستری) قبل از اقامه دعوی، حق خود را از طرف مقابله مطالبه می کند. گاهی اوقات ارسال اظهارنامه یک تکلیف قانونی است. اظهارنامه را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی مستقر در دادگستری ها تهیه کرد. برای ارسال اظهارنامه باید سه نسخه به شکل واحد تنظیم نمود. در نوشتن متن اظهارنامه باید دقت زیادی کرد و حتی الامکان از مشورت اهل خبره استفاده کرد.

شکایت نامه یا شکواییه

برای ثبت دعاوی کیفری بایستی برگه شکواییه تکمیل نمود . شکواییه یک فرم مخصوص است که قوه قضاییه موظف است آن را تهیه کند تا افراد بتوانند شکایت خود را در آن ثبت نمایند .شکواییه در دعاوی کیفری مانند دادخواست در دعاوی حقوقی است. در شکواییه باید مشخصات و نشانی شاکی، موضوع شکایت (همان جرم مورد ادعا) با تعیین زمان و محل دقیق آن و میزان ضرر و زیانی که به فرد وارد شده درج شود. در مواردی ممکن است شکایت به صورت شفاهی مطرح شود که مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مکلف اند شکایت شفاهی را در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسانند.

وکالت نامه

وکالت نامه قراردادی است که توسط وکیل و موکل تنظیم میشود و شرایطی از قبیل اختیارات وکیل در خصوص موکل وحدود اختیارات وکیل را تعین می نماید.

وکالت از لحاظ شکلی به رسمی، عادی و شفاهی تقسیم بندی می شود.

وکالت رسمی: وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سردفتر، تنظیم و به ثبت می رسد.

وکالت عادی: هرگاه وکالت نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود، وکالت نامه عادی است.

وکالت شفاهی: گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به طور شفاهی از دیگران می خواهند بدون این که هیچ وکالت نامه عادی و یا رسمی تنظیم شود.

قرارداد

قرارداد یا عقد یا پیمان ،یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. به عبارت دیگر قرارداد عبارتست از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد.

گواهی و اقرارنامه

اقرارنامه عبارت است اعتراف و اقرار به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود شخص.

اقرارنامه ای که ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد

باید دارای شرایطی باشد، از جمله:

تنظیم در دفتر خانه های اسناد رسمی و روی سربرگ دفتر خانه و همچنین ممهور به مُهر برجسته دفترخانه باشد.

در متن تنظیم شده صرفاً باید مشخصات فردی شخص آورده شوند و در صورتی که نیاز به آوردن آدرس محل سکونت باشد،نیاز با استشهاد از کلانتری محل می باشد (که البته به ندرت همکاری می شود)و در غیر اینصورت به جای آوردن

آدرس در متن، بهتر آن است که قبض مربوط به آب، تلفن و یا گاز، در صورتی که به نام شما باشند بهترین راهکار است.

اساسنامه

اساسنامه شرکت سندى است که به آن اعتبار مى دهد و در آن خط مشى و سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى شوند معین مى گردد و کلیه مواد آن براى اعضاء لازم الرعایه مى باشد و همان طورى که در زندگى یک شخص حقیقى سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش مى شود در شخص حقوقى نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار مى دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسؤولیت آنها و چگونگى عملکرد آنها در آن قید مى گردد.

بنابراین شرکت هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه اى باشند.

لایحه

به نوشتارهایی گفته می شود که از سوی اصحاب دعوا - چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری - به مقام قضایی تقدیم می شود. البته، در عرف رایج، چنانچه این نوشتار توسط وکیل نوشته باشد عنوان لایحه به آن صدق می کند.

امیدواریم نوشته ی فوق الذکر به افزوده شدن اطلاعات شما در خصوص شکواییه ، فرم دادخواست، متن شکایت نامه و .... کمک نموده باشد.