فهرست

جستجوی نمونه دادخواست،شکوائیه و ...

نمونه دادخواست،دادنامه،شکواییه،لایحه

نمونه متن شکایت از بدهکار

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب .... خواهان دعوا. مبلغ ...... ریال از جناب ..... طلبکار می باشم. لازم به ذکر است که از خوانده محترم رسید کتبی موجود است که نشان دهنده ادعای اینجانب می باشد و فتوکپی مصدق آن نیز به این شکایت نامه پیوست داده شده است و اینجانب تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ طلب بانضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست شد.

محل امضاء مهر انگشت


فرم رضایت همسایه برای پیشروی ساختمان

شهرداری محترم منطقه......

ریاست محترم........

با سلام احتراما به استحضار می رساند؛

اینجانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ................................ واقع در ........................................................ بدین وسیله رضایت خود را نسبت به ............................... ساختمان مجاور شمالی / جنوبی / شرقی / غربی اینجانب به مالکیت خانم / آقای .................................. با پلاک .................. اعلام می نمایم.

محل امضاء مالک ملک مهر انگشت


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان

بسمه تعالی

فصل اول

ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن تولیدی خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی- توزیعی درج شود.)

ماده 2- اهداف تعاونی:

1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2-تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-............................................................................

4....................................................................

(بندهای 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از : تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3- موضوع فعالیت :

3-1: تهیه مواد اولیه کالاها و خدمات و وسایل و ابزار و دیگر نیازمندیهای عمومی اعضاء با رعایت قوانین و مقررات قانونی و فروش آن به صورت عمده و خرده.

3-2: ایجاد فروشگاه (مجازی وفیزیکی) در حوزه عملیات شرکت و شعب یا دفاتر نمایندگی

3-3: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و تأمین تنخواه لازم با انعقاد عقود اسلامی.

3-4: اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی وسایر نهادها.

3-5: تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

3-6: ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، تخصصی و نظایر آن در صورت لزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر و انتشار نشریات خبری در مورد فعالیت تعاونی و آشنا نمودن اعضاء به اصول و آرمانهای تعاونی.

3-7: همکاری با کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی آن.

3-8: ایجاد درمانگاه، بیمارستان، داروخانه، مسجد، کتابخانه، باشگاههای ورزشی و تفریحی، نانوایی، رستوران، استراحتگاههای تابستانی و زمستانی، مهدکودک، و انجام سایر خدمات مندرج در ماده 79 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350برای اعضاء.

3-9: سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه های تعاونی و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی.

3-10: اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به مؤسسات خیریه و آموزشی و درمانی و عام المنفعه.

3-11: انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت

3-12:...............................................

3-13:...............................................نمونه اساسنامه مجمع تولیدی امور صنفی

بسمه تعالی

ماده 1)

نام : مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان..............

ماده2)

موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان ، به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف و مسؤلیتهای مقرر در قانون و دستورات نظام صنفی به نام مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ........... تشکیل می گردد.

تبصره:مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ........... شخصیتی است حقوقی ، صنفی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی ، که در این اساسنامه به اختصار مجمع نامیده می شود.

ماده3)

مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده4)

مدت فعالیت مجمع: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

ماده5)

مرکز اصلی مجمع به نشانی : استان ................................ شهرستان............... خیابان............... میدان............... خیابان............... کوچه ............ پلاک............... طبقه...............کدپستی(10رقمی) ...............شماره تلفن ............... شماره نمابر............. می باشد.

ماده6)

هیئت رئیسه مجمع مرکب از 3 نفر مشتمل بر یک نفر رئیس ،یک نفر نائب رئیس و یک نفر عضو و دبیر می باشد.که مطابق آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت رئیسه مجامع امور صنفی ، موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی انتخاب می شوند.

ماده7)

سمت و مدت انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع بر اساس ماده 33 و 35 قانون نظام صنفی در اولین جلسه هر دوره،برای مدت دوسال انتخاب می شوندو پس از صورتجلسه مجمع عمومی(صورتجلسه انتخابات و پروانه فعالیت)جهت درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، به اداره ثبت شرکتها اعلام می گردد.

تبصره : انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلا مانع است.

ماده8)

جلسات مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضا ء تشکیل می شود و رسمیت میابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره :مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع ذیریط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است . درصورت فوت ،بیماری ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفاء،حجر یا عزل هر نماینده ، اتحادیه وفق مواد(22)و(23)این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع اقدام می کند.


اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۴) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ نام شرکت، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان .............. و نوع آن متعارف چندمنظوره است که از این پس در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.
ماده۲ـ اهداف تعاونی عبارت است از اهداف موضوع ماده (۱) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که از این پس در این اساسنامه به اختصار قانون تأسیس نامیده می شود.
ماده۳ـ تعاونی می تواند برای تحقق اهداف موضوع ماده (۲) این اساسنامه در چارچوب مقررات مندرج در ماده (۱) قانون تأسیس فعالیت نماید، مشروط به اینکه طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از دستگاه های ذیربط، مجوز آن دریافت شده باشد. موارد زیر نیز جزء فعالیت های مجاز تعاونی با رعایت مقررات مربوط تعیین می شود

۱ـ انجام فعالیت های عمران و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی مربوط.

۲ـ ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد.
۳ـ خرید سهام بنگاه های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در این شهرستان عرضه می شود از طریق مذاکره و مدیریت آنها.

۴ـ سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستان از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و با تشکیل شرکت های اقماری در صورت تصویب مجمع عمومی عادی

۵ ـ تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی در جهت اهداف تعاونی.

۶ ـ استفاده و بهره برداری از فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شد.

۷ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.
۸ ـ انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول و تأمین نیازمندی های خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی.


نمونه اساسنامه الگوی اتحادیه ‏های صنفی

کلیات

ماده 1- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ............................................................. می باشد که در این اساسنامه به اختصاراتحادیه نامیده می شود.

ماده 2- اتحادیه شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی، غیر تجاری است که بموجب ماده (21) قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط تشکیل وپس از ثبت رسمیت می یابد.

ماده 3- مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات صنفی نامحدود می باشد.

ماده 4- محدوده فعالیت اتحادیه در............................... می باشد مرکز اصلی اتحادیه به نشانی:

استان ...................................... شهرستان ........................................... خیابان ..............................................
کوچه .............................................. پلاک ............................ کدپستی ..........................................................
شماره تلفن ...............................کدپستی.................................... شماره نمابر ........................... می باشد. اتحادیه مجاز است درصورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.

ماده5- موضوع واهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرردرقانون ومقررات نظام صنفی ،حمایت وحفظ حقوق صنفی اعضاء ،ایجاد وتحکیم اصول همکاری بین افرادصنفی ،تلاش برای بهبود محیط کسب وکار ،تعامل بادستگاه های دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی وبخش خصوصی درراستای وظایف واختیارات خود ،همچنین تلاش درراستای ارتقاءکیفی خدمات رسانی به مردم واطلاع رسانی مناسب ورسیدگی به شکایات دریافتی.

عضویت در اتحادیه

ماده6- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می آیند. برای هریک از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر می گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو می گردد.

ارکان اتحادیه

هیات مدیره:

ماده 7- جلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره مطابق قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل واعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم ، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره - انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد.


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی مسکن

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه, اصول 43 و 44 قانون اساسی, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مسکن.............................................. می باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 که ملهم از اصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

فصل اول

ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن تولیدی خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی- توزیعی درج شود.)

ماده 2- اهداف تعاونی:

1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2-تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3- ...................................................................

۴- ....................................................................

(بندهای 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از : تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3- موضوع فعالیت :

1- تأمین نهاده های مورد نیاز و توزیع و فروش محصولات آنها با تأمین حداکثر منافع اعضاء.

2- تأمین منابع مالی مورد نیاز با نرخ مناسب.

3- اطلاع رسانی بازار, دریافت سفارشات و انتقال آنها به اعضاء.

4- ایجاد فروشگاههای دائمی, نمایشگاههای مجازی و نمایشگاههای موسمی داخلی و بین المللی با مشارکت و مطابق با منافع اعضاء

5- توانمند سازی اعضاء در زمینه فنی و حرفه ای و مدیریتی متناسب با نیاز مشتریان.

6- کمک به افزایش کیفیت محصولات و رفتار حرفه ای اعضاء.


نمونه اساسنامه شرکت تعاونی

فصل اول

ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن تولیدی خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی- توزیعی درج شود.)

ماده 2- اهداف تعاونی:

1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-

4-

(بندهای 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از : تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3- موضوع فعالیت :

.........................................................

........................................................

........................................................

(موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود. درهرحال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.)

- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.

- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

- تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها.

- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.


نمونه اساسنامه اتاق اصناف شهرستان

بسمه تعالی

ماده 1)

نام : ..........................

ماده 2)

موضوع: به استناد ماده 8 و 32 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط، اتاق اصناف مرکب از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی ، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی است برای، انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی تشکیل می گردد.

تبصره: اتاق اصناف شهرستان ...... شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی وغیرتجاری دارد و پس از ثبت رسمیت می یابد که در این اساسنامه به اختصار اتاق نامیده می شود.

ماده 3)

اتاق تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4)

مدت فعالیت اتاق از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات نظام صنفی نامحدوداست.

ماده 5)

مرکز اصلی اتاق به نشانی: استان .....، شهرستان ..........، خیابان ..........، پلاک ....... ، کدپستی .............. شماره تلفن ....................... ، شماره نمابر ........................ می باشد.

ماده 6)

اجلاس عمومی اتاق مرکب از روسای صنوف تولیدی _خدمات فنی و توزیعی و خدماتی است.

ماده 7)

وظایف و اختیارات اجلاس عمومی اتاق براساس ماده 37 قانون نظام صنفی و رعایت کامل تبصره های ذیل آن می باشد:

1) تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.

2): اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی وتصویب کمیسیون نظارت.نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................................... و شناسه ملی ........................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت ........ مورخ ..................... ساعت ................... با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم .................................... دارنده .......................... ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به ............ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/ خانم ................................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

تذکرات :

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

3ـ تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.


تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1- نام کامل شرکت ونوع آن

......................................................................................................................................................................................................

2- موضوع شرکت

.......................................................................................................................................................................................................

3- نشانی کامل مرکز اصلی :

............................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه

...........................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................

4- اسامی شرکاء یا موسسین :

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ..................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................


نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

بخش اول

نام ـ موضوع ـ مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1ـ نام شرکت عبارت است از: شرکت ............................................................... (سهامی خاص)

ماده 2ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

ماده 3ـ مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است .

ماده 4ـ مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت خیابان کوچه شماره ... کد پستی

تبصره 1ـ هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.

بخش دوم

سـرمایه و سهـام

ماده5 ـ سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ریال منقسم به ... . سهم ریالی که سهم با نام و سهم بی نام می باشد و مبلغ ...... ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ...... ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 6 ـ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور درماده 5 بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و دراین مورد هیأت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7ـ اوراق سهام

کلیه سهام شرکت بی نام / با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور درماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نقر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده 8ـ گواهی نامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن است.


نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی عام /خاص

1- نام شرکت ...............................................................................................................................................

2- هویت کامل واقامتگاه موسسین :

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ..................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................


نمونه شکایت نامه (شکواییه) در خصوص تخلف کارشناس رسمی دادگستری

به موجب پرونده شماره گلاسه .... در شعبه .... شهرستان ..... با موضوع دادخواست طلاق از جانب خانم....(همسر اینجانب) به طرفیت از بنده، قاضی .... با صدور قرار اناطه، ادامه رسیدگی به دادخواست خواهان را منوط به نظریه کارشناس بالینی نمود. پس از مراجعه به کارشناس مربوطه، و پس از طی دو جلسه مشاوره با حضور اینجانب و خواهان، ایشان برخلاف واقع بنده را دچار بیماری شدید دوگانگی شخصیتی خطاب نمود. ولیکن با مراجعه به روانشناس بالینی دیگری و پس از گفتگوهای مکرر ایشان سلامت روان اینجانب را تأیید و هیچ گونه بیماری شخصیتی در من تشخیص نداد.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) مخدوش نمودن اسناد رسمی

اینجانب در مورخه .... پس از مراجعت به دفتر اسناد رسمی شماره ..... به آدرس ..... به منظور تنظیم سند خرید ملک مسکونی به شماره ثبتی..... به آدرس ...... مراجعه نمودم. پس از تنظیم سند در حضور اینجانب(مشتری) و آقا/خانم .... (بایع) از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل شد و امضاء نیز اخذ گردید ولیکن به دلیل زمان بر شدن فرآیند اداری اتمام آن را موکول به فردای آن روز نمود. فردای آن روز پس از مراجعت به منظور اخذ سند مطلع شدم که در متراژ ملک مسکونی تفاوتی فاحش وجود دارد که پس از معترض شدن، مشتکی عنه بیان داشت که بنابر سند ملک مبایعه نامه را تنظیم نموده است که پس از مراجعه به سند ملک، متوجه دستکاری و مخدوش نمودن متراژ ملک در آن شدم.نمونه شکایت نامه (شکواییه) در خصوص ضرب و جرح در خیابان

این جانب در تاریخ.... در خیابان..........مشغول رانندگی بودم که با خودروی شخصی خود تصادف کوچکی با خودرو مشتکی عنه نمودم. پس از آن ایشان بعد از جدال لفظی به اینجانب حمله کرد و با ضربه ای که وارد نمود از ناحیه ی .... دچار جراحت شدم. شدت جراحت به گونه ای بود که شاهدان عینی با پلیس و اورژانس تماس گرفتند. متشکی عنه با خودروی شخصی خود به سرعت فرار نموده و یکی از شاهدان عینی شماره ی پلاک را برداشته است.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) خیانت امانت در خصوص سفته

اینجانب در تاریخ ... پس از تنظیم قرارداد کار با ...، جهت حسن انجام کار سفته ای به مبلغ ... ریال به کار فرمای خود به رسم امانت سپردم با گذشت مدت ... که مدت قرارداد کار فی ما بین بنده و ایشان به اتمام رسید اینجانب حاضر به تمدید قراردادم نشدم و سفته ی مذکور را مطالبه کردم لیکن مشتکی عنه از استرداد سفته سر باز زد و اذعان داشت که سفته به دلیل جبران خسارت های وارده نباید مسترد شود در حالی که خسارت های مد نظر ایشان واهی می باشد. اینجانب اظهار نامه ای به شماره ی ... و در تاریخ ... به ایشان ارسال کرده و استرداد سفته را مطالبه کردم ...............


نمونه شکایت نامه (شکواییه) خیانت در امانت خودرو

به عرض می رساند اینجانب خودرو ... خود را به شماره پلاک ... در تاریخ ... به عنوان امانت به مشتکی عنه می سپارم اما وقتی در تاریخ مقرر از مشتکی عنه درخواست استرداد خودرو ی امانی را نمودم ایشان از استرداد خودروی مذکور سر باز زدند اینجانب برای پس گرفتن مال امانی اظهار نامه ای در تاریخ ... به شماره ... به ایشان ارسال کردم که به موجب آن مورد امانت از ایشان مطالبه گردید


نمونه شکایت نامه (شکواییه) صدور چک بلا محل

به اطلاع می رساند مشتکی عنه فوق یک فقره چک به شماره ی ..., به تاریخ ..., از حساب جاری شماره ی ...، به عهده ی بانک ...، و به مبلغ ... ریال در وجه اینجانب، شاکی صادر نموده است. پس از مراجعات مکرر به بانک محال الیه, چک فوق در تاریخ ... منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است.


نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ یکدستگاه ......................... از نوع ............... مدل ............................... سیستم ................ رنگ ..................... سیلندر .......................... شماره راهنمایی و رانندگی ........................................ شماره شاسی ............................................... شماره موتور ............................................. که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل ........................... در آن می باشد.

ماده 3 : ثمن معامله

۳-۱ - ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................ ریال ) و با حروف ( ............................. ریال ) تعیین گردید. که به صورت اقساط و به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

۳-۲ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۳ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده 4 : شرایط معامله

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ............................به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ ................ در دفتر اسناد رسمی شماره .............................. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .


نمونه قرارداد خرید و فروش خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

موضوع قرارداد و مشخصات ملک

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک باب ........... .................. به پلاک و شماره ..................... فرعی از ........................ اصلی واقع در بخش .................... به مساحت ....................... متر مربع با جمیع متعلقات / مختصات / مشاعات و لواحق آن ثبت شده در صفحه ....... دفتر...... تحت شماره .................. با حفظ سند رهنی .................... همین دفترخانه وبا امتیازات و اشتراکات و انشعابات آب ، برق و گاز متصله و منصوبه در مورد معامله بدون استثناء چیزی که از هر جهت به رؤیت کامل خریدار رسید و از کمیت و کیفیت آن آگاه گردیده و کاملاً واقف و بصیر و خبیر هستند . متعامل و خریدار این سند ، با قبول کلیه شرایط ومندرجات سند رهنی فوق الذکر و تعهد به پرداخت کلیه اقساط بانک تا آخرین قسط و اطلاع نسبت به این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، بانک حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نموده ، علاوه آنکه خریدار اقرار نمود که از تاریخ تنظیم سند رهنی و این سند هیچ گونه تغییری در وضعیت اعیانی پلاک مورد وثیقه بوجود نیامده و نیاورده و باقراره و وضعیت اعیانی مورد وثیقه برابر پایان کار شماره ........................... می باشد ، بنابر این در صورت احراز هرگونه تخلفی در پایان کار اخذ شده ، خریدار مکلف به پرداخت عوارض و جرائم متعلقه خواهد بود و به هر حال طبق مندرجات سند رهنی مسبوق الذکر پلاک و ملک مورد وثیقه بدون استثنا چیزی در رهن بانک قرار دارد . محدوده و حدود و مشخصات مورد معامله برابر سند مالکیت چاپی شماره ...................................... می باشد و منافع مورد معامله حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است.نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان

ماده 2 موضوع قرارداد

پیش فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری : مسکونی / اداری / تجاری به مساحت تقریبی ............................ متر مربع در طبقه ..........................( سمت شرقی / غربی / جنوبی / شمالی ) واحد ............................ در حال ساخت توسط فروشنده در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ................... متر مربع ملکی و دارای پلاک ثبتی .........فرعی از اصلی..........به نشانی تهران خیابان ........................ کوچه .................. پلاک آبی/ ..................... قطعه ................................... از سمت راست / چپ و از محدوده ومورد ثبت یک جلد / .................... جلد سند مالکیت شماره ................ مورخ / / 13 در صفحه ............. دفتر املاک جلد ........... به شماره / شماره های چاپی ...................... صادره به نام فروشنده / صادره به نام ........................................ انتقالی قطعی به پیش فروشنده طبق سند قطعی / صلح قطعی / سند انتقال اجرائی دادگاه / سند انتقال اجرائی ثبتی / سند انتقال اجرائی مالیاتی / سند انتقال اجرائی سازمان تأمین اجتماعی شماره ............... مورخه .............................. تنظیمی دفترخانه شماره ............... شهر................. دارای پروانه ساخت کل ساختمان به شماره.......................... مورخه .................. صادره از شهرداری منطقه ................ شهر............ به انضمام کلیه حقوق آتی پیش فروشنده ناشی از یک رشته برق اختصاصی تماماً و بقدرالحصه از آب و برق و گاز مشترک و یک جریان تلفن ثابت (تماماً ) که باید در زمان تکمیل و تحویل مورد پیش فروش از جانب پیش فروشنده در مورد پیش فروش نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد به علاوه مورد پیش فروش دارای یک / .................. واحد پارکینگ اختصاصی به مساحت متر مربع در طبقه پیلوت / زیرزمین / زیرزمین اول / زیرزمین دوم و دارای یک/ .................. واحد انباری اختصاصی به مساحت متر مربع در طبقه پیلوت / زیرزمین / زیرزمین اول / زیرزمین دوم می باشد و مورد پیش فروش با قدرالسهم از عرصه کل و از سایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن است.

ماده ۳- مشخصات آپارتمان

آپارتمان پیش فروش شده دارای مشخصات زیر است:

۳-۱ - علاوه بر یک هال ( تی وی روم ) دارای سالن پذیرائی و سالن غذاخوری و تعداد ................... اطاق خواب.

۳-۲ - آشپزخانه با کابینت از نوع ..................... و هود به عرض و طول ............. times .............و سینک ظرفشوئی دو لگنه از نوع ...................... و گاز توکار از مارک..................

۳-۳ - تعداد................ سرویس های بهداشتی و دستشوئی، کاشی کاری تا سقف با استفاده از کاشی....................و توالت ایرانی و فرنگی از نوع چینی .................... با حمام با دوش / وان که تمامی شیرآلات از نوع ......................... ایرانی/ خارجی ساخت کشور ............................ از نوع درجه یک .

۳-۴ - تعداد .................... دستگاه کولر گازی/ آبی .............................. هزار سلولزی / پوشال دار.

۳-۵ - فیوز مرکزی برق و تمام کلید و پریزهای منصوبه و دیجیتال و کلیدها و پریزهای درجه یک ساخت ایران از کارخانه ..................

۳-۶ - کمدهای لباس به اندازه ................ times ............. times ................. در همه اطاق خواب ها.

۳-۷ - در های داخلی از چوب از نوع ..................... و لولاهای درجه یک.


نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه اداری (دفتر کار)

موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری / یک باب خانه اداری به شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش با مشخصات؛ تعداد اتاق خواب به زیربنای متر مربع واقع در طبقه واحد ضلع به نشانی و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.

ماده 4 اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.


نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب ................

1-2 مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ............. به موجب ...............

یا نماینده شرکت ......................... به شماره ثبت ................ که سمت وی با نامه رسمی شماره .............. به تاریخ ............. از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.

ماده 2 موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره تعداد واحد پارکینگ از شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش به زیربنای متر مربع واقع در که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.

ماده 4 اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.


نمونه دادخواست الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان و حضور در دفتر اسناد و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی

با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق قرارداد عادی پیش فروش به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال به موکل می فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه نامه، خوانده متعهد گردیده که آپارتمان پیش فروش شده را ظرف مدت ... ماه از تاریخ تنظیم قرارداد فوق الذکر، احداث/ تکمیل و تحویل موکل نموده و در نهایت، با اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، نسبت به تنظیم تقسیم نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، اقدام نماید لیکن خوانده، از کلیه تعهدات مذکور، امتناع می نماید و این امر، از طریق تحقیق و معاینه محل و شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:


نمونه دادخواست پرداخت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد و هزینه دادرسی و حق الوکاله

بنده به عنوان وکیل خواهان نکاتی را باستحضار عالیجناب میرساند:

با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می ورزد.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال می فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است و مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه نامه، طرفین متعهد گردیده اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

با عنایت به اینکه مستند به بند ... مبایعه نامه فوق الذکر، بعنوان شرط ضمن عقد بیع حاضر، خوانده متعهد گردیده چنانچه در تاریخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران حضور بهم نرساند، روزانه، مبلغ ... ریال بعنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهد به موکل پرداخت نماید.

با توجه به اینکه وقوع بیعِ صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق الذکر مسلم است


نمونه دادخواست پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد و هزینه دادرسی و حق الوکاله

با سلام و احترام...

بنده به عنوان وکیل خواهان نکاتی را باستحضار عالیجناب میرساند:

با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می ورزد.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال می فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است و مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه نامه، طرفین متعهد گردیده اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.


دادخواست مطالبه دیه راننده مقصر از صندوق خسارات و بیمه

بیمه شخص ثالث زمانی به راننده مقصر تعلق میگیرد که راننده دارای گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه باشد٬ در غیر این صورت بیمه به وی تعلق نمیگیرد.

و البته قابل ذکر است که علاوه بر اشخاص ثالث به خود راننده نیز بیمه تعلق میگیرد. در قانون جدید بیمه شخص ثالث ٬ علاوه بر غرامت فوت و نقص عضو ٬ هزینه های پزشکی و دیه جراحات جزئی نیز به مقصر حادثه پرداخت می شود.

برای مطالبه دیه صندوق خسارات باید نمونه دادخواست مربوطه را تکمیل و تحویل دهید. برای مشاهده نمونه دادخواست بر روی دانلود کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص تصادفات و قوانین مربوط به پرداخت خسارت کلیک کنید.


نمونه دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو

در تصادفات رانندگی بین دو اتومبیل در اغلب موارد خسارات جزئی یا کلی به خودرو وارد می شود . گاهی این خسارات آنقدر جزئی است که با صرف کمترین وقت و هزینه قابل جبران بوده و به بدنه اتومبیل ضرر چندانی وارد نمی کند .

اما در مواقعی که اتومبیل صفر یا گران قیمت باشد و خسارت وارده باعث ضرر چشمگیری به خودرو شده باشد ، در اصطلاح به غیر از لزوم تعمیر و بازسازی قسمت آسیب دیده ، ماشین دچار افت قیمت نیز می شود . افت قیمت خودرو در اصلاح به این معناست که صاحب اتومبیل اگر بخواهد بعد از تصادف خودرو خود را به فروش برساند ، نسبت به قبل از تصادف ضرر چشمگیری خواهد کرد .

برای مشاهده نمونه دادخواست مربوطه بر روی دانلود کیلیک کنید.


نمونه شکواییه شکایت از راننده متواری

امروزه با توجه به اینکه تصادفات زیادی بر اثر بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین رانندگی رخ می دهد ٬ بسیاری از افراد به دلیل نداشتن گواهینامه ٬ ترسیدن و دیگر دلایل متواری می شوند . حالا باید با راننده متواری چکار کنیم؟

برای دسترسی به مقاله همه چیز در رابطه با راننده متواری اینجا کلیک کنید.

پس برای طرح دعوا و شکایت قانونی شما نیاز به نمونه دادخواست مربوط به راننده متواری دارید . با کلیک بر روی دانلود می توانید آنرا دریافت کنید.


دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بیمه

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود.

در ادامه نمونه دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بدنی آورده شده است.


نمونه شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی

یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ٬ نمونه شرکتنامه است. اهمیت شرکتنامه برای ثبت شرکت های تضامنی ٬ نسبی و شرکت های با مسئولیت محدود به قدر است که ارائه نمونه شرکتنامه الزامی است.این شرکت نامه تضامنی درواقع نوعی قرارداد محسوب می شود که مابین شرکا و قبل از ثبت شرکت نوشته می شود.

البته قابل ذکر است که شرکت نامه باید به صورت کتبی و همچنین مطابق با قانون تنظیم شود. معمولا در شرکتنامه مواردی اعم از :


هدف تشکیل شرکت ٬ چارچوب تشکیل شرکت ٬ ترکیب شرکا و همچنین مسئولیت های شرکا نوشته می شود و باید به تایید همه شرکا باشد.


نمونه تعهد نامه بازگشت به کشور برای دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی دانش آموزان مقیم خارج از کشور

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور ، فقط چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت در مدارس ایرانی آن کشور یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال داشته باشند حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ورود به سن مشمولیت می بایست با مراجعه به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط نسبت به اخذ معافیت تحصیلی خارج از کشور اقدام نموده و تا 20 سالگی مجاز به تحصیل در مقطع متوسطه می باشند.

ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع متوسطه خارج از کشور در دانشگاه ها

مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که با دارا بودن معافیت دانش آموزی خارج از کشور از مقطع متوسطه فارغ التحصیل گردیده اند در صورت پذیرفته شدن در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت مشروط بر آنکه بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل آنان نگذشته باشد با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام می نمایند .

برای نمونه دادخواست های بیشتر اینجا کلیک کنید و برای دانلود نمونه دادخواست مربوطه بر روی دانلود کلیک کنید.


نمونه دادخواست مطالبه میزان افت قیمت خودرو از بیمه بدنه

زمانی که تصادفی رخ می دهد و باعث افت قیمت خودروی شما می شود٬ برای مجاسبه قیمت آن هیچ فرمول و مبنای مشخصی تعریف نشده است و بر اساس عرف بازار مشخص می شود و بسته به این که کدام قطعه خودرو آسیب دیده و تعویض و یا رنگ شده است قیمت ها محاسبه می شود.

اما قابل ذکر است که باید برای کارشناسان دادگستری ثابت شود که این افت قیمت به وجود آمده ناشی از همان تصادف مورد ادعای راننده باشد.

شما بهتر است در صورت چنین اتفاقی قبل از اینکه به تعمیرگاه و تعمیر خودرو مراجعه کنید در ابتدا برای براورد افت قیمت خودرو به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا کارشناس مربوطه خسارت دقیق را مشخص کند.

برای دیدن نمونه دادخواست های بیشتر اینجا کلیک کنید و برای دانلود نمونه دادخواست افت قیمت خودرو بر روی دانلود کلیک کنید.


نمونه قرارداد تخلیه و بارشماری

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ فی مابین به نمایندگی به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی
شماره مورخ به عنوان متعهد له از یک طرف و شرکت به شماره ثبت به نمایندگی به شماره شناسنامه صادره از که در این قرارداد متعهد نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل انتقال به غیر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ...... فرزند ....... مالک ملک مورد اجاره به شماره پلاک .... و ادرس .... میباشم.براساس قرارداد اجاره شماره .خوانده/خواندگان دعوی در ........باب واحد تجاری جزء پلاك ثبتی ...............

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه کنید.


نمونه قرارداد مشارکت در احداث سایت فروشگاه اینترنتی

بسمه تعالی

1.مشخصات طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین طرفین قرارداد خانم /اقا ...... باشماره شناسنامه ........و کدملی .......... فرزند ...... با شماره تلفن......به آدرس .......................وپست الکترونیکی ................از یک طرف آقا/خانم ............... با شماره شناسنامه ...............و کدملی ................... فرزند ............. باشماره تلفن .................به آدرس .................... و پست الکترونیکی..........

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد پیمان جز

بر اساس ماده 11 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء به صورت زیر تعریف می شود:
"پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد."
هر پروژه دارای یک کارفرما و یک پیمانکار است، کارفرما میتواند اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار کند و همچنین پیمانکار متعهد می شود پروژه را با کیفیت مورد نظر کارفرما و در زمان مشخصی تحویل دهد. همانطور که می دانید یک پروژه اعم از ساختمانی یا غیر ساختمانی به لحاظ هزینه و فعالیت ها ممکن است بسیار گسترده باشد ولی در هر صورت در یک پروژه، یک کارفرما و یک پیمانکار اصلی وجود دارد. اما سوال مهم اینجاست آیا یک نفر می تواند تمام کارهای پروژه را به تنهایی انجام دهد به نحوی که پیشرفت کار و کیفیت پروژه در بهینه ترین حالت باشد؟ طبیعتاً پاسخ به این سوال منفی است. بنابراین لازم است که پیمانکار اصلی بخشی از کارها را به افراد دیگر بسپارد. به این افراد و پیمانکاران که با پیمانکار اصلی طرف حساب بوده و بخشی از کارهای یک پروژه را انجام می دهند پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء گفته می شود.
برای دسترسی به نمونه قرارداد پیمان جز بر روی دانلود کلیک کنید.

نمونه قرارداد صلح خودرو

خودرو و یا هر مالی را می توان از طریق خرید و فروش به دیگران منتقل کرد. منتها به جز خرید و فروش قالب دیگری نیز برای انتقال وجود دارد به نام صلح یا صلح نامه که اگر انتقال از طریق صلح نامه باشد؛ رعایت مقررات خرید و فروش در آن لازم نیست و آسانی بیشتری دارد. با توجه به این موضوع در این مقاله قصد داریم شما را در ابتدا با صلح نامه خودرو آشنا کنیم و در انتها برای شما نمونه صلح نامه خودرو و متن صلح نامه خودرو بیاوریم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

قرارداد صلح خودرو چیست؟

صلح خودرو یعنی خریدار اول (دلال) و خریدار دوم (مصرف کننده) با امضای یک سند بین خود، خودرویی را که هنوز از سازنده به خریدار اول تحویل داده نشده را معامله می کنند به نحوی که خریدار دوم با استناد به آن سند، خودرو را از شرکت سازنده تحویل می گیرد.

جالب است بدانید اگر فردی در ایران خودرو یا سایپا ثبت نام کند و تصمیم گیرد با استفاده از قرارداد صلح امتیاز خودرو خود را به دیگری ببخشد، این کار را نمی تواند انجام دهد به دلیل اینکه در پیش فروش خودروها گفته می شود که امکان صلح و قرارداد صلح وجود ندارد و خودرو فقط به صاحب اصلی تحویل داده می شود.

نبود امکان صلح به چه معناست؟

به بیان ساده امتیاز ثبت نام در طرح فروش قطعی به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیست و شرکت ایران خودرو هیچ گونه مسئولیتی در برابر تحویل خودرو به فردی غیر از ثبت نام کننده خودرو را ندارد و خودروی ثبت نامی در زمان مقرر تنها به مالک خودرو ثبت نام کننده که اطلاعات آن در سایت فروش ایران خودرو مندرج باشد تحویل داده خواهد شد.

مزایای صلح نامه خودرو چیست؟

در ابتدای مقاله گفته شد که شرکت خودرو سازی برای آنکه دست دلالان را کوتاه کند و پیش فروش ها به دست خریدار واقعی برسد نه واسطه های سودجو، خرید و فروش آن خودرو را تا یک سال ممنوع کرده است به همین خاطر چون خرید و فروش ممنوع شده افراد در قالب صلح نامه آن کاری را که می خواسته اند انجام می دهند.

نمونه متن قرارداد صلح نامه خودرو

مصالح: آقای / خانم ...... فرزند ....... بشناسنامه شماره متولد ...... صادره ...... به شماره ملی ........ ساکن..........

متصالح: آقای / خانم ...... فرزند...... بشناسنامه شماره متولد ........ صادره ....... به شماره ملی....... ساکن.......... و ....

برای دسترسی به ادامه این نمونه قرارداد به فایل ورد و پی دی اف مراجعه کنید.

سخن آخر

وجود دلالی و به وجود آمدن دلال هایی که برای کسب نفع شخصی علاوه بر برهم زدن تعادل بازار و شرایط نرمال جامعه،پول نامشخصی از یک شغل کاذب به دست می آورند و امکان صلخ خودرو یعنی که یک فرد ماشین را با قیمت کارخانه بخرد و بعد به قیمت روز سود کند. در این مقاله قصد داشتیم شما را با نمونه صلح نامه ماشین و نمونه صلح نامه دستی خودرو آشنا کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مدارک لازم برای مشاور حقوقی مراجعه کنید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.


نمونه اظهار نامه تقاضای خلع ید و دریافت اجرت المثل ایام تصرف عدوانی

تصرف عدوانی عنوان درخواست و ادعای کسی است که ملکی را به صورت قانونی در تصرف خود داشته است و سابقه تصرف نیز از آن وی بوده ولی در این میان شخصی با نادیده گرفتن سابقه تصرف وی و به نحو عدوان و غیر قانونی و قهراً ملک را مورد تصرف قرار داده است.در یک دادرسی با موضوع تصرف عدوانی منظور و هدف از رسیدگی پیدا کردن و صدور حکم به نفع مالک نیست بلکه قانونگذار صرفاً از متصرف سابق یا فرد دارای سابقه تصرف حمایت کرده است اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد (مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مطالعه شود).قانوگذار قانون مجازات اسلامی هم در ماده 690 از عنوان مشابهی استفاده کرده ولی در آنجا هدف ضرورتاً حمایت از متصرف سابق نیست و به نظر می رسد آن مقررات با مفهوم غصب در قانون مدنی و جرم انگاری عمل غاصب تناسب بیشتری داشته باشد.


نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان ساخته شده در زمین وقفی

زمین وقفی معمولاً نسبت به زمین های مشابه خود در همان منطقه قیمت کمتری دارند.املاکی که این سند را دارند با قیمت کمتری معامله می شوند و همین موضوع باعث شده است تا برخی نسبت به خرید چنین ملک هایی شک و تردید داشته باشند اما همین ابتدا باید بدانید املاک اوقافی به این معنی نیست که اگر آن را خریداری کردید در آینده شخصی به عنوان مدعی بتواند آن را از شما بگیرد.با این حال تفاوت هایی با سند ملکی دارد و معاملۀ املاکی که این سند را دارند، ویژگی ها و شرایط خاصی دارد. لازم است قبل از تصمیم به خرید یا هر گونه معامله ای در مورد املاک و اسناد اوقافی اطلاعات کامل داشته باشید تا در آینده دچار مشکل نشوید.


نمونه اساسنامه برای اتحادیه های تعاونی

اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:

1- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوطه به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

2- ارائه خدمات تحقیقاتی ومطالعاتی پیرامون موضوعات موردنیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

3- کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.

4- کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

5- ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو.

6- تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو .

7- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیها.

8- نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.

9- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونیها.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل بدلیل تعدی و تفریط مستاجر در ملک مورد اجاره

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملک

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ......... مالک ملک به مساحت .... واقع در منطقه .... شهرستان ..... میباشم . براساس قرارداد اجاره شماره....... خوانده /خواندگان اقا/خانم ...... در یك واحد مسكونی/تجاری در پلاك ثبتی ....../ .....بخش شماره ونام شهرستان به نشانی ........ ید استیجاری دارد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره مغازه

مغازه یک ملک تجاری محسوب می شود و اجاره ملک تجاری با اجاره ی ملک های مسکونی تفاوت دارند. این تفاوت در درجه ی اول به خاطر کاربری ملک تجاری است که به نوبه ی خود بر روی مبلغ اجاره هم تأثیر دارد. همچنین منطقه ی جغرافیایی که مغازه در آن قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در حالی که ممکن است این مورد برای اجاره ی ملک های مسکونی چندان مهم نباشد.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل به جهت تغییر شغل مغازه توسط مستاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره

با سلام

احتراماً اینجانب ...... با کدملی .........به استحضار می رساند :

براساس قرارداد اجاره مورخ خوانده/خواندگان در .......... باب واحد تجاری پلاك ثبتی /......... بخش شماره ونام شهرستان به جهت شغل ............ ید استیجاری دارند . .....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه رسید عادی یا قرض الحسنه

آیا تابه حال برای شما اتفاق افتاده است که وجهی را از فرد دیگری طلب داشته باشید اما آن فرد از پرداخت بدهی خود خودداری کند؟ در این موقعیت آیا می دانید چه اقدام قانونی باید در جهت مطالبه وجه خود انجام دهید؟

در این مقاله قصد داریم شما را با نمونه دادخواست مطالبه وجه رسید عادی یا قرض الحسنه آشنا کنیم و نمونه ای از آن را در انتهای مقاله برای شما بیاوریم تا بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید. پس به شما پیشنهاد می دهیم که تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

مطالبه وجه چیست؟

فرض کنید یک شخص وجهی را از شخص دیگر طلب دارد ولی متأسفانه فرد بدهکار از پرداخت بدهی خود خودداری می کند. در این شرایط فرد برای رسیدن به طلب موردنظر خود باید در جهت مطالبه وجه در راه قانون قدم بردارد. همان طور که می دانید مطالبه وجه به صورت چک، سفته، رسید، قرارداد، پرینت حساب، فیش بانکی، فاکتور و ... می باشد.

بر اساس تعریف فوق هر فردی که وجهی را از فرد دیگری طلب دارد می تواند با طرح دعوای مطالبه طلب، وجه موردنظر خود را مطالبه کند. همان طور که می دانید این دعوا از نوع مالی بوده است و بر اساس ارزش و میزان خواسته در شورای حل اختلاف یا دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

چند نکته در مورد مطالبه طلب

در این بخش قصد داریم شما را با چند نکته در این زمینه آَشنا کنیم. این نکات عبارت اند از:

 • مطالبه طلب دعوای مالی است که باید در آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
 • دعوای مطالبه طلب را نمی توان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم کرد به دلیل اینکه این دعوا ذاتاً حقوقی است و اگر فردی آن را کیفری جلوه دهد، پرونده خود را به بی راهه می کشاند و در بسیاری از مواقع وقت و هزینه خود را هدر می دهد.
 • طلبکار و خواهان در دعوای مطالبه طلب یا وجه می توانند قبل و بعد از تنظیم و ارسال دادخواست به دادگاه، اموال بدهکار را توقیف کنند. توجه داشته باشید به توقیف اموال، تأمین خواسته هم گفته می شود.
 • دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده یا همان بدهکار تشکیل می شود.
 • در دعوای مطالبه، طلب خواهان و طلب کار هم می توانند درخواست اصل طلب را داشته باشند و هم طلب از نوع وجه رایج. اگر درخواست طلب وجه رایج را داشته باشند می توانند خسارت تاخیر تادیه نیز دریافت کنند.
 • همیشه در دعوای مطالبه طلب این امتیاز برای بدهکار درنظرگرفته شده است که اگر فرد توانایی پرداخت همه طلب را نداشته باشد می تواند آن را قسط بندی کند. البته راهکار هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف اموال به طور مخفیانه است.

دعوای مطالبه کجا مطرح می شود و دادگاه صالح کدام است؟

همان طور که اشاره کردیم دعوای مطالبه طلب در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است و رسیدگی اصلی به این نوع دعوای با دادگاه عمومی یا حقوقی است.

چه دلایل و مدارکی برای دعوای مطالبه طلب لازم است؟

در این بخش نمی توانیم به صورت دقیق به شما بگوییم که چه دلایل و مدارکی لازم است اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی به عنوان دلایل و مدارک به دادگاه ارائه می شود.

همراه با دعوای مطالبه طلب تکلیف خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد چیست؟

خسارت دیرکرد چهار شرط اساسی دارد که عبارت اند از:

 • دین از نوع وجه رایج باشد.
 • موعد مطالبه رسیده باشد.
 • طلبکار طلب خود را نگرفته باشد.
 • بدهکار توانایی پرداخت را داشته باشد.

در این خصوص قانون آیین دادرسی در ماده 522 بیان می کند:

"در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نموده باشند."

سخن آخر

در این مقاله شما را با نمونه دادخواست مطالبه وجه رسید عادی یا قرض الحسنه آشنا کردیم و شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی به اینجا مراجعه کنید.


نمونه دادخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک

دستور موقت یا دادرسی فوری یکی از شیوه های رسیدگی است که فوریت امر وعدم رعایت تشریفات برای جلوگیری از ضرر و جلوگیری از اذامه ضرر ایجاد شده در ان اهمیت دارد. منظور از دستور موقت فوریت صدور حکم نیست بلکه یک اقدام تبعی است که باید یا دعوی طرح شده باشد یا بیست روز بعد از داخواست دستور موقت دعوی اصلی مطرح شود.امر فوری منوط به دعوی خاصی نیست بلکه در ههر دعویی می تواند فوریت مصداق پیدا کند.


نمونه قرارداد چاپ و خرید کارت شناسایی

کارت شناسایی یک راه فـوق العاده موثر، سریع و با قیمتی مناسب برای معـرفی و شناسایی پرسنل در فعـالیت های درون و برون سازمانی است. امـروزه شرکت ها، مؤسسات، انجمن ها و... به اهمیت وجـود کارت شناسایی در دو بخش اصلی "کنترل و نظارت بر پرسنل" و "اطمینان بخشی در ارتباط با مخاطبان" کاملاً واقـفند.

ضرورت استفاده از کارت شناسایی در کسب و کار امروز، لزوم ارتباط و ارائه خدمات گسترده حضوری پرسنل به مشتریان و مشترکان می باشد. ایجاد اعتماد در مشتریان و امکان نظارت بر عملکرد پرسنل مولفه های مهم در این حوزه برای مدیران شرکت ها می باشد.


نمونه دادخواست اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته صادر شده

صدور قرار موجب می شود که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده ممکن نباشد. علاوه بر این فردی که اقدام به توقیف مال خوانده کرده است معمولا نسبت به بقیه طلبکاران خواهان، دارای اولویت است.

اجرای آن دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا است. بر طبق ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی، بعد از توقیف مال، نقل و انتقال آن ممنوع است و در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.

به عبارت دیگر با اجرای این قرار، خوانده کمتر می تواند در مالش که توقیف شده دخل و تصرفی داشته باشد و نمی تواند آن را بفروشد. اما می تواند از منافع آن مال همچنان استفاده کند و از آن بهره مند شود.
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، مورد توقیف قرار بگیرد، از تاریخ ابلاغ قرار تامین به این شخص، حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی اش را به خوانده ندارد.


نمونه اقرار نامه زوجیت در حضور شاهدین

برای اثبات رابطه زوجیت میتوان از شهادت شهود استفاده کرد. شاهدهایی که در ازدواج زوجین بوده اند میتوانند نسبت به این عمل شهادت بدهند البته باید عاقل و بالغ باشند تا شهادت آنها مورد قبول واقع شود. همچنین اگر یکی از زوجین شاهد بیشتری داشته باشد، هریک از شاهدان نسبت به زوجیت زوجین قسم یاد کنند، دادگاه به نفع او حکم صادر می کند و در صورتی از نظر تعداد مساوی باشند، دادگاه با قرعه کشی، نفری را انتخاب می کند که باید نسبت به رابط زوجیت زوجین قسم بخورد، اگر کسی که با وجود شاهدان بیشتر، نسبت به رابطه زوجیت قسمی یاد نکند، در این صورت رابطه زوجیت سندیتی ندارد و ساقط خواهد بود. شاهدان طرفین باید خصوصیات ایمان، عدالت، طهارت، حافظه قوی و حس قوی، عدم نفع شخصی را داشته باشد، اصولا شهادت شاهدان در صورتی که این چنین خصوصیاتی را داشته باشند می توانند بر رابطه زوجیت زوجین صحه بگذارند، در غیر این صورت دادگاه باید شاهدانی خاصی را برای اثبات رابطه زوجیت برگزیند.


نمونه اقرارنامه گذشت قبل از صدور رای در دعاوی عام

در جرائم قابل گذشت ٫ یعنی جرائمی که در صورت گذشت شاکی رسیدگی یا اجرای حکم متوقف شود ٫ گذشت باید با صراحت و بدون هیچ قید و شرطی مطرح شود.این دسته از جرم ها جرایمی اند که تعقیب و مجازات مرتکب،موکول به درخواست متضرر از جرم است و با انصراف او،تعقیب و یا اجرای مجازات موقوف می شود.

بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود.


نمونه قرارداد خرید و فروش لوازم ارایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ............................ ساكن : .............. ............................................با شماره تلفن .......................... که از این پس طرف اول نامیده می شود و خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............ ................................. متولد ............................ ساكن : ................................... .................................................با شماره تلفن ......................... که طرف دوم نامیده می شود .

برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه شکواییه کیف قاپی

در صورتی که مورد کیف قاپی قرار گرفته اید می بایست به کلانتری یا دادسرای محل یا دادگاه کیفری وقوع جرم مراجعه نموده و شکایت خود را به صورت کتبی ارائه دهید. پس از این مرحله کلانتری یا دادسرای مربوطه پرونده را به دادگاه کیفری ارسال خواهد نمود

و سپس به دنبال جمع اوری ادله و یا مدارکی از صحنه جرم باشید برای مثال اگر در نزدیکی صحنه جرم دوربین مدار بسته ای موجود بوده است می توانید از تصاویر ظبط شده توسط دوربین مدار بسته برای کمک به پلیس و شناسایی مرتکب جرم استفاده نمایید . هم چنین شهادت شهودی که در صحنه جرم حضور داشته اند می تواند کمک زیادی به شما دررسیدگی سریع تر به شکایتتان نماید .

ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه مقرر می دارد :

هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

گاهی ممکن است کیف قاپ علاوه بر کیف قاپی، مرتکب آزار و اذیت قربانی (مجنی علیه) نیز بشود یا به وسیله اسلحه وی را تهدید نماید طبق ماده ۶۵۲ همین قانون، مجازات مرتکب تشدید شده و به سه تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورتی که این آزار و اذیت منتهی به ورود صدمه به قربانی گردد حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس را برای ایشان در پی خواهد داشت.


نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه

قرارداد اجاره کارگاه نوعی از قراردادهای اجاره ملک است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای فعالیت کاری خود نیازمند کارگاه های مجهز هستند.

کارگاه ها بنا به کاری که در آن ها انجام می شود به کارگاه های تولیدی و صنعتی تقسیم می شوند. از نظر کاربری، ملک کارگاه، ملک تجاری محسوب می شود زیرا که در آن یک کار تجاری اتفاق می افتد. بسیاری از موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری و تولیدی دارای کارگاه های مخصوصی هستند که در آن کارگر ها کارپردازها و مهندسانی در حال کار هستند. به غیر از این موسسات و شرکت های بزرگ، کارگاه ها برای کسب و کارهای نوپا و خرد نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. فرم اجاره نامه کارگاه را هم می شود برای اجاره یک محل 50 متری تنظیم کرد و هم برای یک محل با متراژ بسیار بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد. در اینجا ملاک این است که مکانی برای کار در اختیار قرار بگیرد. نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه نیز به این منظور تنظیم می شود.


نمونه اقرار نامه نداشتن حقی نسبت به اموال متوفی زوج یا اعلام رسید ثمنیه

در صورتی که یکی از ورثه قصد تنظیم اقرارنامه دریافت ثمنیه مبنی بر دریافت تمامی سهم الارث خود از متوفی را دارد می تواند از نمونه اقرارنامه فوق استفاده نماید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت استرداد طفل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب سند ازدواج شماره . مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان . عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم که ثمره این ازدواج فرزند دختر/پسر ........

لطفا برای مشاهه متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس مبایعه نامه شماره/مورخ فیمابین اینجانب و خوانده/خواندگان، شش دانگ .باب واحد مسكونی/ تجاری مورد معامله قرار گرفت. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه برای ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن......................................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .....................................................

مورد وکالت : .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه اقرار نامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

بسمه تعالی

۱- خانم ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن............................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ...................................... در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ...............به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای انحصار وراثت برای پیروان اقلیتهای مذهبی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت متوفی

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

شادروان ........ ( پدر/ مادر اینجانب ) درتاریخ ()دراقامتگاه دائمی خود در......واقع در خیابان ... کوچه ...... پلاک ... مرحوم گردیده اند. نامبرده پیرو ...............

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق توسط زوجه بدلیل محکومیت شوهر به ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب .... فرزند.... در تاریخ ..... به عقد نکاح دائم اقای ...... درامدم که این مورد از طریق تصویر مصدق عقدنامه قابل احراز است.در تاریخ ... همسر بنده به جرم حمل مواد مخدر و خریدو فروش ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

بسمه تعالی

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با در نظر گرفتن مصوبه شماره ............... کمیسیون استانی ....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه به وزارت درمان و پزشکی

بسمه تعالی

.....................در تاریخ زیر حاضر دفتر شد و بعد الحضور به موجب این سند اعلام فرمودند از آنجا که از مزایای تحصیلات رایگان استفاده نمودند و بابت آن به دولت بدهکار می باشند و در نظر دارند با مجوز وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از کشور خارج شوند لذا نامبرده ضمن عقد خارج و لازم متعهد میشوند چنانچه از تاریخ اولین خروج ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بسمه تعالی

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱ آقای / خانم . فرزند . به شماره شناسنامه . صادره از . کد ملی . متولد . ساکن . تلفن

. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت . فرزند . به شماره شناسنامه . متولد . به موجب . که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود.

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه اخذ استعلام

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ....................

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه به سازمان زمین شهری

بسمه تعالی

اینجانب /اینجانبان ................... فرزند .........به شماره شناسنامه .......... به موجب این اقرارنامه اعلام میدارم /می داریم که ملک مذکور جز اراضی موات شهری و فاقد سابقه عمران و احیا بوده و اینجانب نیز از تاریخ ........

لطفا برای مشاهده متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اقرار نامه یا اعلام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره

بسمه تعالی

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه.....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل در خصوص عدم انجام تعهد تعمیرات

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك

با سلام ،

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی رادرخصوص انجام تعمیرات طبق لیست ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه ی نداشتن همسر

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه به شماره : ............................ صادره از : ..................

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت شرکت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

خواندگان اعضای هیئت مدیره شركت ..........به شماره ثبت.....می باشند واینجانب به عنوان یکی از سهامداران شركت یاد شده به میزان .....سهم آن شركت را دارا میباشم . نظر به اینكه خواندگان شركت دیگری را در زمینه فعالیت شركت فوق الذكر تأسیس نموده و ........

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد سمپاشی جهت مبارزه با آفات

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین شرکت ...... به نشانی ................به نمایندگی جناب آقای .........، که کارفرما نامیده می شود و شرکت ........... به نمایندگی آقای ............ ،مدیر عامل به شماره تماس ........... که پیمانکار نامیده می شود در 5 ماده به شرح زیر تنظیم می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات سمپاشی جهت مبارزه با حشرات .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه چک پرداخت نشدنی بدلیل عدم تطابق امضای صادرکننده ی آن

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

مشتکی عنه جناب اقای/سرکارخانم..... به موجب ... تعداد ... فقره چک بر عهده ی بانک ... به شماره ی ... در تاریخ ... در شهرستان ... به مبلغ ... ریال در وجه اینجانب صادر نمودندهمچنین ........

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه بذل و بخشیدن بخشی از مهریه توسط زوجه

بسمه تعالی

اینجانب ......................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن ..............................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن ...................... ، بذل و بخشش نموده ام ......

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

با افزایش شهرنشینی شاهد رشد سریع السیر مجتمع مسکونی در شهرها بوده ایم که هرروزه نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود. با توجه به اینکه هر سبکی از زندگی قوانین و شرایط مختص به خود را دارد اساسنامه آپارتمان و تعیین هزینه های مشترک نیز ضروری است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم شما را با اساسنامه مجتمع مسکونی آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه ای از اساسنامه مجتمع مسکونی آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اساسنامه مجتمع مسکونی چیست؟

آپارتمان با توجه به قوانین تملک و آیین نامه ی مربوطه دارای اساسنامه آپارتمان است که اغلب توسط یک فرد حقوقی و به صورت اختصاصی برای آن مجتمع مسکونی نوشته می شود. منظور از اساسنامه آپارتمان مقررات و یا قراردادی است که جهت تنظیم روال کاری یک جمعیت مقرر و تعیین می گردد. درواقع در اساسنامه آپارتمان فرهنگ زندگی در این مجتمع مسکونی شرح داده شده و وظایف هر یک از اعضا ازجمله مالک، مستأجر، مجامع عمومی، مدیر، نحوه انتخاب هیئت مدیره، وظایف بازرسان و تمامی مباحث مربوط به آپارتمان نشینی در آن ذکر خواهد شد.

به طور مثال اولین آیین نامه تملک آپارتمان ها به مدیریت ساختمان برمی گردد. درصورتی که بیش از سه واحد آپارتمانی در ساختمان حضورداشته باشد باید مجمع عمومی مالکان تشکیل شده و یک یا چند مدیر برای آپارتمان تعیین گردد.

نکات ضروری در تنظیم اساسنامه

توصیه می شود اساسنامه مذکور مشمول فصول مختلفی با سرفصل های مستقل باشد که موارد زیر را پوشش دهد :

 • معرفی مشخصات ساختمان: ذکر نشانی و نوع کاربری ساختمان
 • معرفی کلیات: ذکر قانون ناظر بر اساسنامه و لازم الاجرا بودن آن برای کلیه مالکین
 • معرفی مجامع عمومی عادی و فوق العاده: ذکر شرایط لازم برای برگزاری این مجمع ها و حدنصاب حاضرین برای رسمیت بخشیدن به دستور جلسات.
 • معرفی هیات مدیره، مدیرمانی، مدیر ساختمان، بازرسین و کمیته های مشترک: ذکر شرح وظایف و حدود اختیارات آنها.
 • معرفی درآمدها و هزینه ها: ذکر منابع درآمد ساختمان که عموماً از محلِ پرداخت شارژ تأمین می گردد و هزینه های مشترک از جمله تهیه ادوات و اشیاء مشاعات
 • شرایط بازسازی و تعهدات اختصاصی واحدها: ذکر شروط لازم قبل از بازسازی و کسب تاییدیه هیات مدیره
 • قسمت های مشترک و مقررات داخلی ساختمان : توجه به این فصل از اساسنامه بسیار اهمیت دارد چراکه مالکیت مشاع مطرح است و تخلف هریک از شرکاء، لطمه به حقوقِ دیگران می باشد.
 • مقررات مالی : زمان پرداخت و وصول شارژ ساختمان و ذکر ضمانت اجرای این شروط
 • حقوق مالکین و تعهدات ساکنین : ذکر حقوق مالکین در فضای اختصاصی و مشترک و ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات آنها
 • شرایط انتقال ملک به ثالث : تعهد انتقال دهنده به اعلام و ارایه مستندات انتقال در مهلت مقرر در اساسنامه
 • حل اختلاف : تعیین مرجع صالح در رفع اختلاف به وجود آمده که عموما با داور مرضی الطرفین، مرتفع می گردد
 • بیمه ساختمان : شرح جزئیات بیمه ایی که مدیریت ساختمان مسئولیت آن را برعهده دارد
 • مقررات متفرقه : سایر مواردی که در سرفصل های مذکور گنجانده نشده است

سخن آخر

با توجه به افزایش شهرنشینی در دهه اخیر در این مقاله قصد داشتیم شما را با مفهوم اساسنامه مجتمع مسکونی آشنا کنیم و برای شما نمونه ای از اساسنامه مجتمع مسکونی را آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی

مقدمه:

در راستای ارجای مُفاد قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفندماه 1343 و آیین نامه اجرایی اصلاحیه های متعاقب بر آن مصوب اردیبهشت 1374 هیأت وزریران، اساسنامه حاضر به منظور تنظیم روابط و مناسبات واحدهای مسکونی مجتمع ...........، تدوین و توسط تمامی مالکین تصویب گردیده است.

ماده 1: مشخصات مجتمع

1-1- نام کامل مجتمع موضوع اساسنامه؛ مجتمع مسکونی ....... واحدی ........ به نشانی .............................................. شماره پلاک ثبتی .............

لطفا برای مشاهده متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره گرفتن رحم جهت بارداری

بسمه تعالی

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ......................... فرزند (خانم / ...................... و آقای .......................... ) ش.شناسنامه ......................... صادره از..................... متولد ............... کدملی ......................... مقیم ..... به نشانی : ......................................... کدپستی : .............................

مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم و آقای .............................. فرزند (خانم / .................. و آقای ............................) ش.شناسنامه. ...... ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه صاحب طلا فروشی به جهت فروش سکه و طلای تقلبی به او

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب .... مالک طلافروشی به شماره ثبتی ..... به آدرس .....در شهرستان ..... می باشم. در تاریخ .... دو نفر/ آقا و خانم به فروشگاه اینجانب به منظور فروش چهار سکه بهار آزادی مراجعت نمودند. پس از بررسی سکه ها .......

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد پیمانکاری تامین سویس ایاب و ذهاب کارکنان

بسمه تعالی

ماده ۱) طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. .......

برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری

بسمه تعالی

در تاریخ زیر حاضر گردیدند:

--------- وبعدالحضور به موجب این سند اعلام واقرار نمودند از آنجاکه اسناد ریالی شماره --------- متعلق به اینجانبان مفقود گردیده است فلذا ضمن اعلام اینکه اسناد مزبور از هر گونه اعتبار ساقط می باشد از بانک .......... درخواست می نمایند المثنی اسناد یادشده را صادر و تحویل نامبردگان نماید. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع صدور سند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....(نام شهرستان محل وقوع ملک)

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب كپی مصدق سند مالكیت شماره .....،...... پلاك/ پلاك های ثبتی شماره ........بخش شماره و نام شهرستان به مساحت ..... واقع در ..... در مالكیت قانونی و رسمی اینجانب بوده واملاك مذكورطی سالیان متمادی تحت كشت وزرع بوده وبه دلیل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوی عملیات كشاورزی درآن متوقف شده وكمیسیون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن راموات اعلام نموده.....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال

اموال افراد به موت حقیقی یا فرضی به ارث می رسد. پس ازاینکه شخصی فوت کرد باید ورثه متوفی تعیین شوند تا بتوان با تعیین سهم الارث افراد، ارث را تقسیم کرد و برای ماترک تعیین و تکلیف کرد که انحصار وراثت نامیده می شود. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم انحصار وراثت آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال آوردیم تا بتوانید در شرایط خاص از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

انحصار وراثت چیست و چه مراحلی دارد؟

برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رأی صادرشده را تصدیق یا گواهی انحصار وراثت می نامند.

از کدام مرجع می توان درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کرد؟

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

هزینه انحصار وراثت

هزینه حصر وراثت در سال 99 مجموعاً مبلغی نزدیک به 200 هزار تومان است. هزینه چاپ آگهی در سال 99 به عهده دولت بوده و برای ورثه هزینه ای در پی نخواهد داشت.

مدارک لازم برای انحصار وراثت

مدارک لازم برای اخذ گواهی عبارت است از:

 • گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • شناسنامه وراث
 • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

سخن آخر

در این با توجه به نیاز مخاطبان قصد داشتیم شما را با مفهوم انحصار وراثت و مفاهیم دیگری مانند تصدیق یا گواهی انحصار وراثت آشنا کنیم و در آخر نیز برای شما نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال آوردیم تا بتوانید در شرایط خاص از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................

وکیل : آقای / خانم : .............................. فرزند ...................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ............. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و در صورت تجویز قوانین و مقررات موضوعه مملکتی اقدام در خصوص اخذ و دریافت گواهی انحصار وراثت مرحوم / مرحومه ........................ بعنوان پدر / مادر موکل مرقوم حسب الاظهاره و........

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه شکواییه سرقت یا خرید و اخفای اشیا و اموال تاریخی فرهنگی مذهبی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب ....... فرزند .... به شماره شناسنامه ...... در تاریخ .......... در حال عبور در جاده ی فرعی .... به همراه دوستانم بودم که مشاهده شد آقای/آقایان خانم/خانم ها ........ فرزند.......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اظهارنامه مطالبه حق الزحمه از کارفرما

بسمه تعالی

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب باستحضار می رساند:

مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فیمابین اینحانب و شرکت .....به مدیر عاملی اقای ....، اینجانب بعنوان حسابدار با تخصص مهندسی ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم سرپرستی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام

احتراماً به استحضارمی رساند :

با عنایت به مسئولیت سنگین همسر اینجانب در مقام اشتغال اداری/ كاری/ و همچنین/ تدریس در دانشگاه/ و انجام مسافرت های متعدد و پی در پیِ نامبرده چه در داخل و چه در مسافرت های خارجی در.......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه دفن و مخفی کردن جنازه بدون مجوز

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

درتاریخ .......آقای/آقایان-خانم/خانم ها.........فرزند.........به نشانی............. مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه ی مادر اینجانب بدون مجوزورعایت......

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی محل اقامت تاجر

با سلام احترامآً به استحضار می رساند:

نظر به اینكه از طرق مختلفو با عنایت به سایر ادله ی مطروحه كسب اطلاع گردیده است كه خوانده ردیف اول ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه و رضایت نامه در پرونده حقوقی

اقرارنامه که دارای انواع رسمی یا عادی بوده، یک سند کتبی عادی یا رسمی است که به موجب آن، شخصی، از حقی به نفع دیگری و به ضرر خودش، خبر می دهد. اعتبار انواع اقرار نامه، تنها در صورتی وجود داشته که مطابق شرایط قانونی و قواعد و ضوابط نحوه تنظیم هریک از انواع آن، یعنی وجود اهلیت، وجود رضایت، وجود امضا ذیل سند عادی آن و یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شده باشد. با توجه به این موضوع قصد داریم شما را با نمونه رضایت نامه در پرونده حقوقی آشنا کنیم و در ادامه نیز شما می توانید نحوه نوشتن رضایت نامه را فرا بگیرید. سایت احقاق در انتهای این مقاله برای شما متن رضایت نامه نیز آورده است که شما می توانید از آن استفاده کنید.

جرم چیست؟

جرم، کلمه ای رایج که هنوز بسیاری از افراد به مفهوم آن تسلط ندارند. جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود .

همانطور که می دانید جرائم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود و دسته بندی آن به شرح زیر است:

 • جرائم قابل گذشت
 • جرائم غیر قابل گذشت

شاید تا به حال دیده باشید که فردی یک جرمی را مرتکب شده است و خانواده آن به دنبال رضایت از شاکی هستند و زمانی که رضایت شاکی را به دست می آوردند، قاضی پرونده را مختومه اعلام می کند. به نظر شما دلیل این پروسه در پرونده چیست؟

در پاسخ به سوال بالا می توانیم بگوییم، در برخی از جرائم چون شاکی و حقوقش در اولویت قرار دارد با گذشت او مجرم رفع تبرئه می شود و به قول معروف پرونده بسته می شود؛ به همین دلیل به این جرائم، جرائم قابل گذشت می گویند. برای مثال فرض کنید دو نفر در همسایگی هم باهم دعوا می کنند و شخص الف به شخص ب فحاشی می کند. در این شرایط شخص ب تصمیم می گیرد از فردی که به او فخاشی کرده است شکایت کند و شکایت خود را به صورت کتبی به مراجع قانونی ارائه دهد.

در این شرایط با وساطت آشنایان و همسایگان نظر شاکی جلب می شود و علی رغم میل باطنی خود از شکایت صرف نظر می کند. جالب است بدانید در فرم رضایت نامه ای که باید شاکی پر کند می تواند بنویسد که اگر فرد ب تعهد دهد که دیگر فحاشی نکند من در ازای تعهد آن فرد، شکایت خود را پس می گیرم.

در مقابل جرائم قابل گذشت، جرائمی وجود دارد که علاوه بر اینکه شاکی در آن صدمه دیده است، وجدان عمومی نیز خدشه دار شده است و یا به عبارتی تحت تاثیر آن جرم قرار گرفته است و حتی اگر در این نمونه از پرونده ها شاکی نیز از حق خود بگذرد، متهم باید طبق قوانین اسلامی مجازات شود.

پس می توانیم بگوییم اگر در جرائم غیر قابل گذشت شاکی خصوصی نیز وجود داشته باشد، درست است که اگر شاکی از شکایت خود بگذرد در نهایت باید متهم مجازات شود اما اعلام گذشت شاکی در تخفیف مجازات متهم می تواند موثر باشد و این تاثیر در دو حالت قابل امکان است:

 • قبل از صدور حکم قطعی
 • پس از صدور حکم قطعی

شرایط گذشت شاکی

یک پرونده می تواند یک یا چند شاکی داشته باشد و اگر شاکیان یک پرونده بنابر هر دلایلی تصمیم بگیرند که از شکایت خود بگذرند تا پرونده متهم بسته شود باید حتما رضایت خود را اعلام کنند. هنگامی که می گوییم باید رضایت خود را اعلام کنند این نیست که شما به عنوان خانواده متهم با تکیه بر حرف شاکی که اصلا سندیت ندارد اکتفا کنید. بلکه در این شرایط شاکیان باید رضایت خود را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی اعلام کنند.

با توجه به موضوع این مقاله تصمیم گرفتیم در زیر یک نمونه از اقرارنامه و رضایت نامه در پرونده حقوقی

را بیاوریم که شاکی به راحتی می تواند با تکمیل آن رضایت خود را به صورت کتبی اعلام کند.

سخن آخر

همانطور که گفتیم اقرارنامه باید رسمی باشد و شما می توانید بعد از آشنایی با نحوه نوشتن رضایت نامه با استفاده از اقرارنامه اعلام رضایت در پرونده حقوقی کنید. سایت حقوقی احقاق با توجه به نیاز جامعه در حوزه سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مشاور حقوقی چیست مراجعه کنید.

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه به شماره : ................ صادره از : ................ متولد:............. ساکن: .................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم ......

لطفا برای ملاحظه ی متن کامل رضایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد بدلیل غایب مفقودالاثر بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ... فرزند ...به شماره شناسنامه .....در تاریخ ..... زوجه خانم را... به عقد نکاح دائم خود دراورده ام .پس از گذشت دو سال از زندگی مشترک خوانده به مدت .... غائب مفقود الاثر شد به گونه ای که بنده مدتها بدنبال ایشان ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام شوهر به تأدیه شرط ضمن عقد ازدواج

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام و ادب

احتراما ، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و خوانده محترم محرز و مسلم است.....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.

با توجه به اینکه خوانده، در قسمت سایر شروط ضمن عقد نکاح مندرج در قباله نکاحیه، متعهد گردید


نمونه قرارداد مشاوره آی تی

بسمه تعالی

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2- موضوع قرارداد

......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اعطای نمایندگی به شرکت

بسمه تعالی

قرارداد:

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت .. به شماره ثبت به نشانی، . تلفن : که من بعد طرف اول نامیده می شود و شرکت...........................................به شماره ثبت................ به مدیریت عاملی آقای ..................................فرزند .......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای اتصال تلفن

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام و ادب

احتراماً به استحضارمی رساند:

خوانده حسب سوابق موجود و به تصور وجود بدهی مشترك تلفن با شماره ........مبادرت به قطع تلفن كرده و علیرغم مراجعات مكرر اینجانب و ارائه مدارك مربوطه و اینكه حسب سوابق موجود بدهی معوقة .......

لطفا برای مشاهده ی کامل متن دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه بفرمایید.


نمونه اقرار نامه ی مفقود کردن چک و اعلام وصول وجوه موصوف

بسمه تعالی

سرکار خانم/جناب آقای .......................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ...................... و به آدرس سکونت ............................ به موجب این سند اقرار نمود از آنجا که چک / چکهای صادره توسط ................ تحت شماره / ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی وجه بابت آب و برق و گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ...... خوانده/خواندگان در........واحد مسكونی/ تجاری در پلاك ثبتی ......./ بخش شماره ونام شهرستان به نشانی............................. ید استیجاری دارند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی وجه وساطت با تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب در/ معامله فیمابین آقایان ..........در مقام وساطت اموری را انجام دادم به نحوی كه انعقاد قرارداد و مبایعه نامه ...........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت با مسولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ........................ شماره ثبت .................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ........................ ریال در تاریخ .................... ساعت .............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورتجلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره خودرو یاوسیله نقلیه به جهت کار با شرکت و افراد و...

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ .........فی مابین خانم/آقای/شرکت ....... به نمایندگی .........به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره.......مورخ.......به عنوان متعهد له از یک طرف و خام/آقای/شرکت...... شماره شناسنامه / ثبت ........صادره از / ثبت شده در....... به نمایندگی ......... که طبق آگهی شماره ......روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای اعلام حکم ورشکستگی توسط تاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائیمحل اقامت تاجر

با سلام

احترامآً به استحضار می رساند:

اینجانب اقای ..... فرزند .... به شماره شناسنامه .......به جهت مشكلات بوجود آمده از ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قیمتها و .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی توهین به مقدسات اسلامی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

در تاریخ آقای/آقایان /خانم /خانم ها فرزند به نشانی با بكار بردن الفاظ و عبارات ....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه گرفتن وام ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .............................. فرزند ........................ به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ..................... ساکن ........................

وکیل : آقای / خانم : ............................. فرزند .........................به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت :مراجعه به هر یک از بانکها و افتتاح حساب ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهدنامه استخدام دربانک با ضامن

بسمه تعالی

متقاضی خدمت در بانک .....اقا/خانم ......با شماره ملی ......

بدینوسیله تعهد می نماید از تاریخ شروع به کار یا صدور حکم استخدامی قراردادی /آزمایشی حداقل به مدت ........... سال در خدمت بانک باقیمانده وخدمات ارجاعی را با کمال درستی و جدیت انجام دهد و مقررات جاری اداری و استخدامی بانک را دقیقارعایت نموده و به موقع به اجرا گذارد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه فرار از زندان متهم

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

در تاریخ آقای/آقایان خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به فرار از زندان .....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بازاریابی

بسمه تعالی

۱- موضوع قرارداد

انجام تبلیغات حرفه ای و ارائۀ خدمات مشاوره برای شرکت ....به منظور معرفی و شناساندن محصولات شرکت و بازاریابی و جذب افراد علاقمند به منظور ارتقاء فروش و سود دهی شرکت .

۲- مدت قرارداد

از تاریخ امضاء به مدت ....می باشد.

۳ مبلغ قرارداد

شرکت متعهد می شود که بر اساس فروش شخصی بازاریاب و نیز فروش زیر مجموعه وی (طبق طرح تجاری شرکت) به بازاریاب پورسانت پرداخت نماید. حداکثر تا پایان شش روز اول کاری در هر ماه شرکت می بایست با بازاریاب در خصوص ماه قبل تسویه کامل انجام دهد.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ی رضایت برای تاسیس باشگاه

بسمه تعالی


جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................ احد از مالکین پلاک ثبتی ............................... در کمال صحت و سلامت مراتب رضایت خود را در زمینه تاسیس باشگاه ورزشی توسط جناب آقای/سرکار ......

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) شروع به کلاه برداری

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ... خود با موسسه ای به نام ... در شهر ... به نشانی ... آشنا شدم و در تاریخ ... به موسسه ی مذکور مراجعه نمودم مسئولین آن موسسه ادعا می کردند که موسسه ی ایشان از جمله موسسات معتبر و موفق در زمینه ی ... می باشد و نیز اذعان می داشتند که کار اینجانب را با تضمین صد در صد به طور منتج در کوتاه ترین مدت انجام خواهند داد . ...

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش دام زنده

بسمه تعالی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین آقا/خانم ...... فرزند ....... به شماره ملی ....... و به نشانی ............ و شماره تلفن ثابت ......... که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا خریدار معرفی می شود، و از سوی دیگر آقا/خانم ....... فرزند ....... به شماره ملی ......... و نشانی .......... و با شماره تلفن ثابت .......... که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا فروشنده معرفی می شود، تحت مواد ذیل منعقد می گردد. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت ........................ به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ...................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس خریدار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه تخلیه و تحویل ملک استیجاری

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. تعریف اجاره و قوانین مربوط به آن در قانون مدنی چگونه است؟ اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.

اجاره نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می شود که شامل مشخصات طرفین قرارداد و میزان اجاره بها و مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن می باشد. حال در این مقاله قصد داریم به شما بگوییم چگونه می توانید اظهارنامه تخلیه ملک را تنظیم کنید. و سپس شما را با نمونه اظهارنامه تخلیه مستاجر و تخلیه ملک استیجاری آشنا می کنیم.

شرایط تحویل ملک

طبق قانون، تحویل ملک مستأجر به مالک باید در زمان تعیین شده باشد و هنگامی که مستأجر تعللی در تحویل ملک داشته باشد صاحب خانه به راحتی می تواند خانه را تخلیه کند. البته باید توجه داشت در شرایطی مانند آتش سوزی، سیل، زلزله و... که تحویل ملک امکان پذیر نیست قرارداد باطل می شود و باید بدانید که در متن قرارداد باید کاربرد ملک مورد اجاره نیز ثبت شده باشد.

زمان تحویل ملک

زمان تحویل ملک کاملاً به مالک و مستأجر بستگی دارد و در زمان قرارداد این تایم به طور کامل و با جزئیات مشخص می شود. در قراردادهای رسمی و یا غیررسمی زمانی که برای تحویل ملک تعیین می شود باید توسط مالک و مستأجر نیز امضا شود و همچنین مالک موظف است که طبق زمان مشخص شده ملک را تحویل مستأجر دهد و اگر این اتفاق نیفتاد به دلیل اینکه خلاف بند درج شده در قرارداد عمل کرده است، مستأجر می تواند از طریق قانون پیگیری کند.

روش های درست و اصولی تحویل ملک از موجر

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که شما باید به عنوان مالک یا مستأجر چگونگی تحویل ملک و روش های اصولی آن را باید بدانید و رعایت کنید. رعایت این نمونه از نکات چه هنگام خرید و چه اجاره ملک می تواند ازنظر امنیتی و حقوقی برای شما الزامی باشد.

بازدید کلی ملک (چک کردن قسمت های مختلف ملک)

اگر ملکی را اجاره کرده اید و یا قصد آن را دارید باید طبق زمان مقرر ملک را تحویل بگیرید و همراه با مالک یا نماینده او تمام قسمت های خانه را چک کنید و لیستی از تمامی امکانات و ابزار ملک تهیه کنید و همچنین باید از سالم بودن آنها نیز مطمئن باشید.

تحویل پارکینگ و انباری

هنگام تحویل پارکینگ و انباری باید آن را با سند مربوطه چک کنید تا اشتباها پارکینگ واحد های دیگر را به شما نشان ندهند.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم به شما بگوییم چگونه می توانید ملک استیجاری خود را از طریق قانونی تخلیه کنید و نمونه اظهارنامه تخلیه ملک به علت نیاز شخصی ارائه هید. شما می توانید از سایت حقوقی احقاق نمونه اظهارنامه تخلیه ملک و نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری را مطالعه و دانلود کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مشاور حقوقی مراجعه کنید.

بسمه تعالی

مخاطب محترم با سلام و ادب :

اینجانب به وکالت از آقای به عرض می رساند مدت مورد توافق قرارداد اجاره شماره مورخ ...در تاریخ ...منقضی گردیده و جنابعالی اقدامی جهت تخلیه ملک مورد اجاره نداشته اید. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

هزینه های لازم برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات آن و هم چنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران، مواردی هستند که تحت عنوان شارژ ساختمان باید پرداخت شوند. این هزینه ها بر اساس هزینه های مشترک و هزینه های ثابت تعیین می شوند. موضوع پرداخت حق شارژ در مورد واحدهای خالی نیز جاری است و شارژ واحدهای خالی آپارتمان نیز مطابق مقررات مشخص و باید پرداخت شود. درصورتی که یکی از مالکین از پرداخت شارژ ساختمان امتناع کند می توان طبق قانون تملک آپارتمان ها با او برخورد کرد و او را وادار به پرداخت شارژ نمود و یکی از این مراحل آن ارسال اظهارنامه عدم پرداخت شارژ است به دادگاه است که در ادامه مقاله به آن می پردازیم. پس با ما همراه باشید.

شارژ ساختمان چیست؟

در هر مجتمع مسکونی هزینه های مشترکی وجود دارد که همه ی ساکنان مجتمع باید سهم خود را از آن پرداخت کنند. به این هزینه های مشترک در اصطلاح شارژ گفته می شود.

میزان این هزینه ها بسته به نوع مجتمع مسکونی و امکانات آن تعیین می شود و به صورت ماهیانه باید پرداخت شود. این موضوع بر اساس قوانین وصول شارژ ساختمان در قانون تملک آپارتمان ها که در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده، در نظر گرفته می شود و باید به مدیر مجتمع پرداخت گردد.

انواع هزینه های ساختمان

در آپارتمان ها دو نوع هزینه وجود دارد که به شرح زیر است:

 • هزینه های نسبی
 • هزینه های ثابت

هزینه های نسبی ساختمان چیست؟

هزینه های نسبی به هزینه هایی گفته می شود که برای تعمیر و نگهداری بخش هایی از ساختمان مصرف می شود، مانند هزینه آب، برق، گاز مشاع، ایزوگام، انواع بیمه های مربوط به ساختمان و جزو این هزینه ها هستند. این هزینه ها براساس متراژ، تعداد نفرات و حتی تعداد پارکینگ برای هر واحد محاسبه می شوند.

هزینه های ثابت ساختمان چیست؟

هزینه های ثابت هزینه هایی هستند که ربطی به خود فیزیک ساختمان ندارند، این هزینه ها مربوط به نگهبانی، سرایداری، باغبانی و هر نوع هزینه ای است که به یک باره به ساختمان تحمیل می شود است. نحوه تقسیم این هزینه ها ربطی به مساحت واحدها ندارد و معمولا به صورت یکسان بین همه واحدها تقسیم می شود.

تکلیف واحدی که حق شارژ پرداخت نمی کند چیست؟

پرداخت شارژ واحدها هزینه ای است که صرف خدمات رفاه و آسایش خود افراد در آپارتمان می شود. چه بسا دیر پرداخت کردن آن یا کوتاهی در پرداخت، می تواند باعث بروز مشکلات و ایجاد اختلال در روال زندگی روزمره خود افراد شود. اما هنوز هم افرادی هستند که بنا به هر دلیلی در پرداخت آن کوتاهی می کنند. در این موارد مدیر ساختمان موظف است که مسئله را پیگیری کند و لیست هزینه های مربوطه را کامل با مهلت پرداخت آن به ساکنین اعلام کند. و در صورت پرداخت نکردن آن به مراجع قانونی مراجعه کند.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان آشنا کنیم و نیم نگاهی به هزینه های ثابت و نسبی ساختمان بیندازیم تا بدانیم شارژ یک مجتمع مسکونی بر چه اساسی تعیین می شود و در آخر نیز برای شما یک نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان آوردیم تا بتوانید در شرایط اضطراری از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

بسمه تعالی

مخاطب محترم :

با سلام و ادب ،

حضرتعالی بعنوان یکی از ساکنین آپارتمان به آدرس ................. مبلغ ...... ریال بابت هزینه های شارژ ساختمان از تاریخ ...... الی ...... به صندوق ساختمان پرداخت ننموده اید. بنا بر اصل، به محض ورود ساکنین جدید، اینجانب ایشان را نسبت به قوانین و مقررات ساختمان از جمله پرداخت شارژ ساختمان در زمان تعیین شده آگاه می نمایم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

بسمه تعالی

جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک طرف و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد چاپ کتاب

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد :

خانم/ آقای / شرکت ......................... به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد مولف نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس ناشر نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب قرارداد اجاره ای را با خوانده محترم به موجب سند مالکیت شش دانگ یک واحد آپارتمان/ یک باب منزل مسکونی که بنده مالک آن می باشم، منعقد کرده ام. ملک اینجانب به مساحت متر مربع واقع در به شماره پلاک ثبتی بخش می باشد که در تاریخ با سند اجاره شماره اجاره داده شد. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست طلاق توافقی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ دفتر ازدواج شماره شهرستان ، با عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت ماه/سال بدون فرزند/ ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه در خصوص اخذ رشوه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .....

با عرض سلام و ادب

به استحضار حضرتعالی می رساند :

در مورخ ..... بنا بر دادنامه شماره ..... نسبت به تعیین نفقه معوقه اینجانب، کارشناس رسمی دادگستری .... مستنداً در حضور برادر بنده به نام .... اقدام به اخذ وجه از همسر اینجانب .... در مقابل اظهارنظر خلاف واقع نمود . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه شماره گذاری موتور سیکلت

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .................... فرزند .................. با شناسنامه به شماره ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ..........................

وکیل : آقای / خانم : .......................... فرزند .................... با شناسنامه به شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن...................

مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و مراجعه به راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی سراسرکشور وشرکتهای پست و.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

بسمه تعالی

اینجانب .................. فرزند .................... به شماره شناسنامه .................. متولد ................ صادره .................. دارای شماره ملی ................... ساکن .......................... به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ................. واحد..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی.................واقع در بخش ................. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ....فرزند ....به شماره شناسنامه .... در تاریخ .... به عقد زوجیت موقت خوانده ی محترم مستند به تصویر مصدق صیغه نامه درامده ام. این امر بواسطه ی شهادت شهود ذیل قابل احراز است:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد بدلیل عدم تمکین همسر اول

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ..... فرزند .....به شماره شناسنامه ....در تاریخ .... باخوانده ی محترم عقد نکاح دائم در دفترخانه شماره ... منعقد نموده ام که مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین بنده و خوانده محترم محرز و مسلم است.زوجه از بنده تمکین نمینماید که این امر مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...،قابل اثبات است.با عنایت به اسناد و مدارک ارائه شده در قسمت دلایل و منضمات ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده بدلیل اجبار طفل به ورود در فساد و فحشا

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه.... باعنایت به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده ام.

حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.پس از گذشت سه سال اینجانب، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... شهرستان...، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل مشترک، به خوانده داده شد......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست ازدواج مجدد زوج بدلیل نازا بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه ... در تاریخ ... با زوجه ی محترمه عقد نکاح دائم در دفتر خانه شماره.... به عمل اوردیم.

پس از مدتی که از نکاح اینجانب با خوانده محترم گذشت بنده متوجه شدم که زوجه توانایی باروری ندارد و این امر از طریق ارجاع موضوع به پزشکی قانونی قابل احراز است. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری

بسیار شنیده ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک کیفری و یا حقوقی به جای پول نقد، دقت می کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند. ازاین رو در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت های چک کیفری و حقوقی آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه اقرارنامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری می آوریم تا بتوانید از این نمونه اقرارنامه در صورت نیاز در پرونده خود استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

چک چیست؟

با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت، تعریف چک را این گونه بیان نموده است: چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد می دارد.

با توجه به این تعریف، چک نوشته ای ساده نبوده زیرا در مقام دفاع و دعوی قابل استناد می باشد. مسئله بعدی این است که محل چک (بانک) می تواند به جای پول، اعتبار اعطا کند (آیین نامه اعطای اعتبار مصوب جلسه ۴۳۹ مورخه ۲۸/۰۵/۱۳۵۵ شورای پول و اعتبار). دیگر این که کلمه محال علیه ذکرشده در ماده مذکور واژه ای عام می باشد. درصورتی که محال علیه چک کیفری حتماً بانک باید باشد، حتی مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین صندوق های قرض الحسنه نیز نمی توانند محسوب شوند.

چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقی

اساساً تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک کیفری و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تأمینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یادشده چک کیفری را ندارد. دارنده آن می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیروببندی.

مجازات شرکت در صدور چک بلامحل

اگر دو یا چند نفر که صاحب حساب مشترکی هستند با امضای چک مبادرت به صدور چک بلامحل کنند همگی آنان مسئولیت کیفری خواهند داشت و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود. با توجه به مجازات مذکور در ماده ۷ قانون صدور چک و ماده ۴۲ قانون مدنی که به موجب آن در جرائم قابل تعزیر مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل آن تعیین شده است دادگاه باید هر یک از امضاکنندگان ذیل چک را به مجازات فاعل مستقل آن را محکوم کند.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم در ابتدا شما را با مفهوم چک آشنا کنیم و سپس برای شما تفاوت چک حقوقی و کیفری را نیز بیان کردیم و در آخر مقاله نیز یک نمونه اقرارنامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری برای شما آوردیم تا بتوانید از آن در پروسه پرونده خود استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای .................... به شماره ملی .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : .............. متولد : ............ ساکن :.......................................... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... شهرستان....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... ، به نشانی ... میباشم.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به بنده، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال فروخته و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

1-نام شرکت ...........................................................................

2-هویت کامل واقامتگاه موسسین

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی:

................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .............................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی: ............................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ..............................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه ی ثبت شرکتها به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

مطابق با ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی؛ پس از عقد نکاح زن مالک مهریه خود می شود و می تواند این مهریه را تماما از زوج مطالبه کند یا تمام یا بخشی از آن را به همسر خود ببخشد. به طور کلی طبق قانون چندین روش در خصوص بخشش مهریه وجود دارد. در حقیقت بخشش مهریه در قالب سه سند ابرا ذمه زوج، مصالحه و عقد صلح، بخشش مهریه در قالب بذل ممکن است تنظیم شود که در این بخش قصد داریم در خصوص ابرا مهریه با سند عادی یا سند رسمی صحبت کنیم و همچنین در آخر مقاله برای شما نمونه اقرار نامه ابرا مهریه تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

ابرا مهریه چیست؟

ابرا به معنی بری کردن ذمه دیگری از دین می باشد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را این گونه تعریف کرده است: ابراء عبارت است از اینکه دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر کند . ابرا مهریه نیز به این معنی است که زن ذمه مرد را از پرداخت مهریه معاف می کند و از مطالبه مهریه خود صرف نظر می کند. در این صورت دیگر نیاز نیست که مرد مهریه زن را پرداخت کند و دین او به زوجه از بین می رود به گونه ای که انگار دینی وجود نداشته است.

به طور کلی ابرا مهریه به دو صورت انجام می شود که در ادامه مقاله برای شما آن را شرح می دهیم.

ابرا مهریه در دفتر اسناد رسمی

اصولاً زوجین ابرا مهریه را در دفترخانه و به موجب سند رسمی انجام می دهند. در این خصوص دفترخانه سندی را تنظیم می کند که در آن زوجه اعلام می کند که از کل مهریه خود یا بخشی از آن، ذمه زوج را ابرا نموده است. در صورت تنظیم این سند، دین مرد نسبت به مهریه کلاً یا بعضاً از بین می رود و زوجه پس از آن هیچگونه ادعایی در این خصوص نمی تواند داشته باشد. معمولاً در این موارد دفترخانه سند اقرار نامه ابراء مهریه تنظیم می نماید.

ابراء مهریه با سند عادی

ابراء مهریه همچنین می تواند طی سند عادی انجام شود. بدین معنی که زوجه تصمیم خود نسبت به ابراء را به صورت مکتوب اعلام کند. در صورتی که ابرا در قبال طلاق باشد، در صورتجلسه توافقات طلاق قید می شود. البته ممکن است زوجین تصمیم به جدایی نداشته باشند و زوجه قصد داشته باشد که ذمه زوج را از پرداخت مهریه ابرا نماید. در این صورت نیز زوجه میتواند با تنظیم نوشته عادی ابرا ذمه زوج را اعلام نماید.

ارکان ابراء مهریه

 • رکن اول: ابراء کننده، صاحب حق یا دائن (طلبکار). فردی است که به اختیار از حق دینی خود صرف نظر می کند؛ از آنجا که ابراء عمل حقوقی است، دائن در درجه ی اول باید اهلیت این عمل را داشته باشد. (ماده ۲۹۰ ق.م).
 • رکن دوم: ابراء شونده یا مدیون. با اینکه اراده ی مدیون در تحقق ابراء نقشی ندارد، اما برای صحت آن باید مدیون مشخص باشد و ابراء بنحو تردید آمیز باطل است.
 • رکن سوم: دین یا حق مورد ابراء. ابراء از دین ثابت برذمه که موجود باشد، صحیح است؛ اعم از اینکه دین برذمه مستقر نشده باشد و حال باشد یا موجل و در آینده و در زمان مشخص قرار باشد بر ذمه ی مدیون مستقر شود، ولی ابراء ازدین غیرمعلوم باطل است و کسی نمی تواند دیگران را از دیونی که در آینده نسبت به او پیدا خواهند کرد، بری کند؛ اگر وجود دین مسلم باشد، مهلت مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با ابرا مهریه و چگونگی انجام آن آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه اقرار نامه ابرا مهریه آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................ زوجه سند نکاحیه شماره ...................... به موجب این سند اقرار نمودند تمامی مهریه مندرج در سند نکاحیه فوق الذکر را ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه دررابطه با ورشکستگی به تقلب

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

مشتکی عنه که تاجر می باشد مبلغ ......... ریال به اینجانب بدهکار بوده که اعلام ورشکستگی آن را از دادگاه عمومی نموده ام .....

لطفا برای مشاهدهد متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه شهادت دروغ

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب ....... به شماره شناسنامه .... به عنوان مشتکی عنه پرونده کیفری به شماره کلاسه . در دادگاه کیفری . به اتهام بودم که به موجب دادنامه شماره . به اتهام ذکر شده محکوم شدم....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

بسمه تعالی


این قرارداد به تاریخ...... فی مابین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس کارفرما نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه گرفتن گذر نامه

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ..................... باشماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن............................

وکیل : آقای / خانم : ............................ فرزند ........................... با شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت : ....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه زنای محصنه ی همسر با همسایه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با مشتکی عنه ردیف اول خانم به موجب سند ازدواج شماره .. مورخ .. دفترخانه شماره . شهرستان .. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم و ایشان همسر قانونی و شرعی اینجانب می باشند. مشتکی عنه ردیف دوم آقای .. مرتکب زنا با همسر اینجانب شده است. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای پرداخت دیه از بیت المال

گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت به ورثه اش پرداخت می شود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام می شود طبق قانون "هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود."

در این مقاله قصد داریم شما را با چگونگی پرداخت دیه از بیت المال آشنا کنیم و در آخر نیز برای شما نمونه دادخواست تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید.

 • هرگاه در اثر خطای قاضی، در حكم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حكم بر موضوع، شخص بی گناهی محكوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت المال است، خطای قاضی به این علت كه قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف كتاب و سنت حكم كرده است.
 • در مواردی كه لوث علیه شخصی محقق شده باشد، اما اولیاء دم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی كه متهم و اقربای او قسامه را اجرا كنند، قصاص از متهم ساقط شده و بیت المال، دیه مقتول را خواهد پرداخت.

نکته : لوث اماره ای است كه، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند این كه یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه كسی یا در محله گروهی پیدا كنند، به شرط آن كه عداوتی ما بین آن ها وجود باشد، و گرنه لوث نیست.

 • در مواردی كه هیچ یک از مدعی و مدعی علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد كردن نیست و قسم را متوجه مدعی علیه كرده است، با قسم خوردن مدعی علیه، دعوی پایان می پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت المال پرداخت شود.
 • هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت المال پرداخت می شود. فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می کنند.
 • دیه افرادی كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده اند.
 • دیه مقتولی كه بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر كشته شده است.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با موارد پرداخت دیه از بیت المال آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه دادخواست پرداخت دیه از بیت المال را آوردیم تا بتوانید در شرایط ضروری از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان......

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ......بر اثر ................ از ناحیه ............ مصدوم شده ام نظر به اینکه به لحاظ..... می بایست دیه متعلقه از ...... پرداخت گردد لیکن ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی حقوق و مزایای کارگر

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت تشخیص / حل اختلاف دعاوی کارگر و کارفرما استان ......

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب برای شرکت دولتی . از تاریخ .. تا .. به مدت مشغول به کار بوده ام. متاسفانه شرکت مذکور بدون هیچ دلیل موجه و قانونی بنده را از کار اخراج نموده است و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه ی بانکی برداشت از حساب و گرفتن وام

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. با شماره شناسنامه ................ متولد ................. صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................ باشماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه تقاضای تنظیم سند رسمی و کسر بهای پارکینگ بدلیل عدم داشتن پارکینگ

بسمه تعالی

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوری که مستحضرید :

جنابعالی با امضاء قراردادی با اینجانب توافق نموده اید ملک خود واقع در................................................. به متراژ............به مبلغ ............ ریال به اینجانب فروخته ، با تسویه ثمن مورد معامله به انتقال حقوق قانونی مربوط به پارکینگ اقدام نمایید ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه مزاحمت و سرقت و زورگیری توسط راننده ی شرکت مسافربری

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ...................در ساعت ...........در خیابان/میدان ......................... شهرستان ....سوار بر خودروی شرکت مسافربری ....شخصی مدل ...................رنگ................به شماره پلاک شهربانی (موفق به دیدن شماره پلاک خودرو نشدم) و به شماره تماس .....به مقصد میدان/خیابان................شدم. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره خودرو برای بار و حمل و نقل

بسمه تعالی


این قرارداد فیما بین کارخانه ............................ به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی ................ به آدرس ............................................ که من بعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه .......... صادره از .............. به آدرس ................. کوچه ...............تلفن .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه تقاضای تعلیق اجرای مجازات متهم

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد و شما برای این کار باید نمونه درخواست تعلیق مجازات و نمونه لایحه تقاضای تخفیف و تعلیق مجازات را مطالعه کنید. با توجه به این موضوع در این مقاله تصمیم گرفتیم شما را با نمونه لایحه تعلیق مجازات آشنا کنیم.

سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مشاور حقوقی کار مراجعه کنید.

بسمه تعالی

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم شعبه دادگاه کیفری دو

از طریق اجرای احکام کیفری دادسرای.....

سلام علیکم

ضمن عرض ادب و احترام و به وکالت ازاقای .... (جناب محکوم )علیه آقای . (محکوم علیه) جرم ..موضوع دادنامه شماره .. مورخ .. تصدیری از .......

لطفا برای مشاهده متن کامل لایحه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.

سخن آخر

با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده 46 همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده 40 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است ، این اشکال پیش می آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی آید که مشمول ماده 51 شود. همانطور که این مقاله را خواندید در این مقاله قصد داشتیم شما را با نمونه دادخواست تعلیق جزای نقدی، تعلیق مجازات آشنا کردیم و شما می توانید از سایت احقاق نمونه لایحه درخواست تعلیق اجرای مجازات را دانلود کنید.


نمونه وکالت نامه ی اخذ حقوق و مستمری

بسمه تعالی

مورد وکالت:

مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت ................ و دریافت هر مقدار وجه از حساب فوق که به نام موکل می باشد به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و جایزه و عیدی و بن و پاداش و آنچه و هرچه به موکل تعلق می گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در بانک و واریز و....

برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بانک مسکن

بسمه تعالی

قرارداد شماره ................... مورخ ....................... بانک مسکن شعبه .................. در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ....................... مورخ ...................... قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف خانم / آقای ................... فرزند .......................... دارای شماره شناسنامه ............................... صادره از ........................ متولد ............... به شماره ملی ........................................ مقیم .................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود از یک طرف و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مضاربه

بسمه تعالی

ماده یک-طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : ....................... فرزند: ............................... دارای شماره ملی : ................ صادره از : ......................... متولد: ............. به نشانی : .................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه

بسمه تعالی

با سلام

جناب اقا/خانم ......

در تاریخ زیر حاضر دفتر گردیدند: ------------ دانشجوی دانشگاه -------- دوره ---------- با شماره دانشجویی ..... ترم .... میباشد که از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکها که در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار داده شده استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدی خواهد نمود و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و باز پرداخت تسهیلات مذکور و نیز نحوه پرداخت کارمزد مورد مطالبه بانک کاملا مطلع می باشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای فسخ قرارداد به استناد غبن فاحش به انضمام دریافت خسارات

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب خانم /اقا .....مورخ ..... با خوانده محترم خانم /اقا .......قراردادی مبنی بر اجاره ی یک باب مغازه ی تجاری در پاساژ ....منعقد نموده ام ...طی این قرارداد مقداری وسیله و لباس که در قرارداد یک به یک نامبرده شده است را از خوانده به مبلغ .... تومان جهت خرید وسایل نامبرده شده خریداری نموده ام ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه صورت جلسه ی هییت مدیره در شرکتهای با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ .................. ساعت ........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاءهیات مدیره/ اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورت جلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه رضایت نامه و اقرارنامه همسایگان برای پروانه ساخت در شهرداری

بسمه تعالی

شهرداری محترم منطقه.....

با عرض سلام

احتراما ً اینجانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ................................ واقع در ......................................... بدین وسیله رضایت خود را نسبت به .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل رضایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بیمه ی حوادث گروهی یک شرکت

بسمه تعالی

این قرارداد با شماره : تاریخ صدور: تاریخ شروع : تاریخ انقضاء: تعداد بیمه شدگان نفر و حق بیمه سالیانه ریال بین شرکت به نشانی که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ایراد جرح غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب اقا/خانم(شاکی) .... به شماره شناسنامه ..... به عنوان عابر در محدوده ی خیابان .... کنار مجتمع تجاری ..... در تاریخ .... در ساعت .....در حال پیاده روی بودم .مشتکی عنه محترم باخودروی سواری ....به شماره انتظامی ....که در حال عبور از خیابان فوق الذکر بودند با اینجانب تصادف نمودند. ....

لطفا برای مشاهده ی متنن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب توانایی کارکردن

تصادف با اتومبیل برای همه ما اتفاق افتاده است و در این تصادفات گاهی ما و گاهی طرف مقابلمان مقصر بوده است. اولین چیزی که در ذهن ما پس از تصادف نمایان می شود این است که بتوانیم خسارت ناشی از تصادف را دریافت کنیم. انواع تصادفات با توجه به شدت آنها می تواند خسارت مالی و جانی داشته باشد، به همین دلیل مطالبه خسارت ناشی از تصادفات یکی از مهم ترین موضوعات در تصادفات رانندگی است. در این مقاله قصد داریم شما را با مراحل دریافت مطالبه خسارت رانندگی ازجمله مراجعه به اداره بیمه آشنا کنیم و در آخر نمونه ای از دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب توانایی کار کردن را برای شما بیاوریم. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

مراجعه به اداره بیمه

همان طور که می دانید بعد از وقوع تصادف، پلیس راهنمایی در محل تصادف حاضر می شود و با کشیدن کروکی مقصر اصلی تصادف را مشخص می کند. از آن طرف اگر اتومبیل مقصر دارای بیمه باشد، این فرد باید به اداره بیمه مراجعه کند تا کارشناس بیمه به تعیین خسارت بپردازد و این پرداخت به سقف تعهد بیمه گذار مرتبط است. البته باید توجه داشت که خسارت مربوط به افت قیمت خودرو را بیشتر شرکت های بیمه بر عهده نمی گیرند. شاید با شنیدن جمله قبل کمی تعجب کرده باشید اما اگر صاحب خودرو در مورد افت قیمت ماشین رضایت دهد یا این نوع خسارت به خودرو موردنظر تعلق نگرفته باشد؛ بیمه حق دارد که این خسارت را متقبل نشود.

در این شرایط شاید از خود بپرسید که اگر میزان خسارت بیش از سقف بیمه باشد، خسارت باید چگونه پرداخت بشود؟ یا در این وضعیت مقصر و زیان دیده می توانند باهم درباره نحوه پرداخت مقدار مازاد بر بیمه خسارت، باهم توافق کنند؟ اما اگر توافق حاصل نشود، تکلیف بقیه خسارت زیان دیده چیست؟

مراجعه به دادگاه

اگر بین مقصر و زیان دیده توافقی حاصل نشد و یا مقصر همکاری لازم را در این زمینه نداشت، زیان دیده به راحتی می تواند برای شکایت از مقصر و پیگیری های لازم به شورای حل اختلاف یا دادگاه مراجعه کند. دادگاه نیز در این مرحله با ارجاع موضوع به کارشناسی و سپس دریافت نظر کارشناس، اقدام به صدور رأی مناسب می کند. توجه داشته باشید که اگر میزان خسارت کمتر از 20 میلیون باشد، این رسیدگی باید در دادگاه حقوقی مطرح شود.

بعدازاینکه مقصر به پرداخت خسارت محکوم شد، موظف است که خسارت تعیین شده را پرداخت کند البته در این مسیر مقصر می تواند ادعا کند معسر است و درخواست اعسار و تقسیم مالی که محکوم شده است را از دادگاه بنماید. اگر مقصر از پرداخت خسارت خودداری کند، زیان دیده می تواند اموال مقصر را توقیف کند.

سخن آخر

در این مقاله ابتدا قصد داشتیم شما را با مراحل مطالبه خسارت ناشی از تصادفات و ضرر و زیان ناشی از سلب توانایی کار کردن آشنا کنیم ازجمله مراجعه به بیمه یا دادگاه و در انتها برای شما نمونه ای از این نوع دادخواست را آوردیم تا شما بتوانید به راحتی در مسیر مطالبه حق خود از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی به اینجا مراجعه کنید.

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی.......شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً وکیل خواهان به استحضار می رساند:

آقای/خانم به عنوان خوانده در اثر بی احتیاطی در رانندگی و صحبت کردن حین رانندگی با موبایل خود و بالا بودن سرعت وسیله ی نقلیه خود،با اینجانب تصادف کرده که استخوان ها ی دست چپ و جمجمه و...... اینجانب در اثر این تصادف شکسته شد که .... درصد نقص عضو پیدا کردم. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی کشف مشروبات الکلی

بسمه تعالی

الهی به امید تو

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر....

با عرض سلام و ادب

احتراما اینجانب وکیل آقای .... فرزند ..... در پرونده کلاسه ..... نسبت به دادنامه شماره.......

لطفا برای مشاهده متن کامل لایحه به فابل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اساسنامه شرکت با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت تاریخ ثبت .......

ماده 1 : نام و نوع شرکت: شرکت................. ... با مسؤلیت محدود

ماده2 : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل کسر موجودی یا خارج نمودن وجه از حساب مورد نظر

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

جناب اقا/خانم (مشتکی عنه )......به موجب ... تعداد ... فقره چک بر عهده ی بانک ... به شماره ی ... در تاریخ ... در شهرستان ... به مبلغ ... ریال در وجه اینجانب صادر کرده اند. همچنین پیش ازاین که بنده چک صادرشده راازایشان دریافت کنم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه اداری تبدیل خودرو فرسوده

بسمه تعالی

موکل : آقا / خانم .................................... فرزند : ..................به شماره شناسنامه ................... متولد ....................... صادره از .................. به شماره ملی .......................... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ....................به شماره شناسنامه ................. متولد .................. صادره از ................. به شماره ملی ......................... ساکن .............................

مورد وکالت : برحسب موضوع و مورد و با ارائه مدارک و اسناد مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی ، مراجعه به هر کدام از شرکت های ایران خودرو و سایپا و کلیه نمایندگی ها و .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان .. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت . سال فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه دادخواست مطالبه ی نفقه فرزند توسط خود فرزند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده ی محترم می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در ارگان دولتی ....می باشند ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

بسمه تعالی

ماده 1: طرفین قرارداد


1-1- موجر/ موجرین با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن.... تلفن.......
1-2- مستاجر/ مستاجران ...... با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن....تلفن....


ماده 2:موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه نقض حقوق مولف( مالکیت فکری)

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

سایت اینترنتی: .. از چهار ماه گذشته تا کنون کتاب بنده را با عنوان که در انتشاراتی حدود دوسال پیش منتشر شده بوده و از جمله کتابهای درسی پر فروش کشور به شمار می آمده را به رایگان و به صورت پی دی اف در اختیار همگان قرارداده است و با این کار خود موجب بوجود آمدن ضرر برای اینجانب گردیده است. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه یه فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی نشر اکاذیب اینترنتی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

در تاریخ این جانب مطلع گردیده ام: سایت شرکت .. به نشانی: اقدام به انتشار اطلاعیه ای نموده مبنی بر اینکه فعالیت شرکت بنده به نشانی: غیر قانونی می باشد و ادعای موهومی مبنی بر خلاف شرع بودن فعالیت اینجانب ارائه نموده است. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه ی دفاعیه نقض حقوق مصرف کننده

به نام خداوند بخشنده و مهربان

الهی به امید تو

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات

با سلام و عرض ادب

احتراما؛ در خصوص شکایت تخلف از ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مطروحه در پرونده شماره .. به استحضارحضرتعالی می رساند به دلایل ذیل امکان وقوع جرم از سوی موکل اساسا قابل تصور نمی باشد: ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل لایحه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی کلاهبرداری رایانه ای

کلاه برداری رایانه ای یکی از مهم ترین جرائم رایانه ای است که مانند جرم کلاه برداری کلاسیک از جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاه برداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، کلاه برداری رایانه ای محسوب نمی شود و تفاوت هایی در ارکان این جرم مشاهده می شود. کلاه برداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای مورد جرم انگاری قرارگرفته است در حالی که کلاه برداری کلاسیک در قانون تشدید مجازات کلاه برداران مصوب ۱۳۶۷ مورد جرم انگاری قرارگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم شما را در این مقاله با کلاه برداری رایانه ای آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه ای از شکوائیه ی کلاه برداری رایانه ای را آوردیم تا بتوانید در شرایط خاص از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

تعریف جرم کلاه برداری رایانه ای

کلاه برداری رایانه ای یا کلاه برداری اینترنتی جرمی است که رایانه در آن نقش بنیادین دارد. بطوریکه برخی از اجزای تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاه برداری اینترنتی را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل است که کلاه برداری اینترنتی، از کلاه برداری عام یا سنتی جدا می گردد.

بر پایه ماده ۶٧ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٢ هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده (پیام) ها برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف (داده پیام)، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.

جرم کلاه برداری رایانه ای چه مجازاتی در پی دارد؟

قانون گذار برای جرم کلاه برداری رایانه ای در دو قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲) و جرائم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸)، مجازات های مختلفی را پیش بینی کرده است. با توجه به آنکه قانون جرائم رایانه ای نسبت به قانون تجارت الکترونیک، دیرتر تصویب شده و اصطلاحاً قانون مؤخر است و با در نظر گرفتن آنکه قانون جرائم رایانه ای قانون خاص در حوزه جرائم رایانه ای محسوب می شود، به نظر می رسد ملاک مجازات نیز، مقرراتی است که در قانون جرائم رایانه ای پیش بینی شده است.

مطابق ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای، اولین مجازات مجرم کلاه برداری رایانه ای، رد مال به صاحب آن است. منظور از رد مال این است که منافع مالی و یا امتیازات مادی که مجرم با کلاه برداری رایانه ای کسب کرده است باید به صاحب آن برگردانده شود. همچنین به تشخیص دادگاه، ممکن است مجرم به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از دو میلیون تومان تا ده میلیون تومان محکوم شود. لازم به ذکر است که امکان جمع شدن دو مجازات حبس و جزای نقدی نیز وجود دارد.

سخن آخر

بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی کلاه برداری رایانه ای نیز افزایش می یابد. به همین دلیل ما در این مقاله قصد داشتیم شما را با کلاه برداری رایانه ای آشنا کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

در صورت برخورد با مشکل در خریدهای آنلاین و عدم تحویل کالای خریداری شده٬ می توانید با تکمیل کردن نمونه شکواییه زیر ٬ از فروشگاه اینترنتی شکایت کنید.با کلیلک برروی شکایت از فروشگاه اینترنتی ٬ با انواع روش های آن آشنا شوید.

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

این جانب در تاریخ .... اقدام به خرید اینترنتی یک دستگاه موبایل برند آیفون به مبلغ ده میلیون تومان از سایت . نموده ام. با توجه به اینکه تصویر ای نماد در پایین صفحه قرار داشته اعتماد کرده و نیمی از وجه را اینترنتی پرداخت کردم. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی کلاهبرداری در فروش ملک با توسل به وسایل متقلبانه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

اینجانب در تاریخ .. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاک اقای ... واقع در ...... مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

قرار تامین کیفری یک قرار محدودکننده آزادی متهم است همچنین یک وسیله ای است برای حفظ حقوق شاکی و اینکه حضور متهم را در مراحل مختلف دادرسی تضمین می نماید تا هر زمان که وی توسط مراجع قضایی احضار شود، در مراجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد. با توجه به این موضوع در این مقاله تصمیم داریم شما را با نمونه متن درخواست آزادی وثیقه و نمونه درخواست وثیقه گذار آشنا کنیم. و در انتهای مقاله شما می توانید از سایت احقاق نمونه درخواست وثیقه برای زندانی را دانلود و استفاده کنید.

سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مدارک لازم برای مشاور حقوقی چیست مراجعه کنید.

آیا می دانید این سلب آزادی را چگونه می توان به تعویق انداخت؟

اگر متهم بتواند برای خود یک وثیقه بگذارد، بازداشت او به تعویق می افتد و او متعهد می شود که هرزمانی که لازم بود در مراجعه قضایی حضور پیدا کند. پس برای این کار بازپرس اقدام به ضبط وثیقه می کند. قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای منتهی به بازداشت است و اگر متهم نتواند وثیقه را مهیا کند باید به بازداشت برود. در این مقاله قصد داریم شما را با مفاهیم اصلی همچون وثیقه آشنا کنیم و نمونه ای از درخواست قبولی وثیقه توسط وثیقه گذار از دادگاه را برای شما بیاوریم تا بتوانید به راحتی آن را پرکنید و پرونده خود را در مسیر درستی هدایت کنید.

قرار وثیقه چیست؟

قرار وثیقه قراری است که موجب می شود که متهم در ازای گذاشتن وثیقه بازداشت نشود. این قرار یکی از مهم ترین انواع قرارهای تأمین است به دلیل اینکه این قرار مالی یا همان وثیقه به دادسرا سپرده می شود و در مقابل آن متهم موردنظر متعهد می شود که هرزمانی که مراجع قضایی صلاح دانستند در مرجع مربوطه حاضر شود. جالب است بدانید این وثیقه را هم خود متهم و هم فرد دیگری می تواند به نفع او در مراجع قضایی قرار دهد.

پرداخت وثیقه از طرف خود متهم

در این حالت می توان متصور شد که متهم برای آزادی، خودش وثیقه بگذارد و این پرداخت از سوی متهم صورت می گیرد. در این حالت اگر متهم در ازای تعهد خود در مراجع قانونی حضور پیدا نکند، این وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط می شود. درصورتی که متهم برای عدم حضور خود در مراجع قانونی دلیل موجه داشته باشد، باید آن را اعلام کند تا ضبط وثیقه اتفاق نیافتد.

پرداخت وثیقه از طرف ثالث

در این حالت پرداخت وثیقه توسط شخص ثالث انجام می شود و اگر متهم در دادگاه حضور پیدا نکند، مرجع برای فرد ثالث یا وثیقه گذار اخطار ارسال می کند و در آن اخطار هشدار می دهد که متهم را تا ظرف بیست روز تسلیم کند. درصورتی که متهم در مراجع قانونی حضور پیدا نکند و شخص ثالث نیز نتواند متهم را حاضر کند و برای این کار دلیل موجهی نیز نداشته باشد، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد و دیگر بعدازآن معرفی متهم فایده ای ندارد.

سخن آخر

وثیقه در لغت به معنای استوار و آن چیزی است که موجب اعتماد و جلب رضایت طرف مقابل می شود. درواقع می توان گفت وثیقه به عنوان یک ضمانت نامه برای گرو گذاشتن در ازای آزادی یک فرد است.

در رسیدگی کیفری اگر مقام قضایی به این نتیجه برسد که متهم نمی تواند کفیل معرفی کند یا تشخیص دهد که قرار صادره، حضور متهم را در مواقع ضروری تضمین نمی کند، تنها راهی که می توان متهم را چند روز آزاد نگه داشت گذاشتن وثیقه است. همان طور که گفتیم متهم در ازای گذاشتن وثیقه تعهد می دهد تا هر وقت که لازم به حضور متهم در مراجع قضایی بود و احضار شد، در مراجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد.

سخن آخر

شما برای اینکه وثیقه توسط دادگاه قبول شود باید در ابتدا نمونه درخواست ضمانت بت فیش حقوقی را ارائه دهید و سپس منتظر جواب آن باشید. در این مقاله قصد داشتیم شما را با درخواست وثیقه برای زندانی و درخواست ضمانت سند برای دادگاه آشنا کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی به اینجا مراجعه کنید.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ...... دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب ،

احتراماً ، به استحضار می رساند ،

چون در خصوص آقای .......... فرزند ........ به اتهام ....... توسط آن دادگاه محترم قرار وثیقه صادر گردیده است، لذا ، اینجانب ........... فرزند ........... با تودیع وثیقه ......

لطفا برای مشاهده متن کامل درخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

بسمه تعالی

به : ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاك بخش .....

از : شعبه ............دادگاه عمومی .....................

موضوع : بازداشت پلاك ثبتی شماره ..........

با سلام و عرض ادب،

احتراماً دستور فرمایید سند مالكیت شماره ............. به شماره ثبت ........ دفتر جلد ........... صفحه ........... ملكی آقای / خانم ............ فرزند .............. كه درخواست وثیقه نموده است در صورتی كه مانع بازداشت ندارد. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خیانت در امانت زوج در خصوص خروج اموال از محل زندگی مشترک

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

در تاریخ .... مشتکی عنه بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه مالکیتی بر اموال مشترک اقدام به خارج نمودن آن ها به محل دیگری نموده است. بنا بر اینکه زوج هیچ گونه مسئولیتی در قبال تضمین صحت و سلامت اساس زندگی مشترک ندارد، بدین جهت ....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

بسمه تعالی

خلاصه اظهارات:

مخاطب محترم

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب بنابر اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی که شامل کد اقتصادی به شماره ...... ، شناسه ملی شخص حقوقی .....(شماره ملی شخص حقیقی ....)، کد رهگیری پیش ثبت نام و شماره واحد مالیاتی ...... می باشم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه قصور پزشکی منجر به آسیب دايمی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ..... در تاریخ ..... دچار درد شدید از ناحیه ............ که با حالت تهوع و استفراغ همراه بوده است. بلافاصله با همراهی یکی از بستگان به بیمارستان .... مراجعه نموده و پس از معاینه از سوی پزشک متخصص آقا/خانم .... به شماره نظام پزشکی ....ایشان بدون ارجاع برای آزمایش و تشخیص عجولانه، بیماری بنده را صرفا مسمومیتی جزئی تشخیص دادند.. پس از درمان در بیمارستان فوق الاشاره، به منزل مراجعه نموده و با گذشت ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه اقرار نامه ی زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

بسمه تعالی

به تاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ......................... متولد ...................... تبعه کشور ....................... و خانم ................... فرزند ............... و ............... و به شماره شناسنامه ................ صادره از ............... .

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تهیه ی مسکن مستقل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره .. در تاریخ . در دفترخانه شماره شهرستان با خوانده محترم عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. در ابتدای زندگی مشترک با توجه به مشکلات اقتصادی خوانده، بنده موافقت نمودم که به صورت موقت در خانه پدری ایشان زندگی کنیم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مبلغ . ریال را از مشتکی عنه بابت .. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی شهرستان .. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر شده به بنده شده اند. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه لواط به عنف

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ولی آقای .. به نشانی .. می باشم. مشتکی عنه، آقای .. در تاریخ . مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ . در ساعت .. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش و انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1-طرفین قرارداد

1.1 انتقال دهنده ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ......................... تلفن................

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب.........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ شش دانگ یک باب خانه مسکونی/یک واحد آپارتمان به مساحت واقع در شهرستان بخش به شماره پلاک ثبتی را از خوانده به عنوان مالک قانونی به مبلغ خریداری نمودم و طبق قرارداد خوانده متعهد شدند که ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد کار برای استخدام حسابدار

حسابداری یکی از رده های شغلی است که وجود آن در هر شرکت و دفتر مرکزی لازم است. از یک کسب وکار خانگی گرفته تا بزرگ ترین کمپانی ها نیاز به استخدام حسابدار دارند. امروزه حتی شرایط اقتصادی جهان به سمتی پیش رفته که افراد شخصی نیز برای هر چه بهتر کردن شرایط مالی خود نیاز به استفاده از این خدمات دارند. به همین دلیل ما در این مقاله قصد داریم شما را با شغل حسابداری آشنا کنیم و مزایای داشتن یک حسابدار را در یک کسب وکار را برای شما بیان کنیم و همچنین در آخر مقاله یک نمونه قرارداد برای استخدام حسابدار برای شما آوردیم که شما می توانید از آن در جهت استخدام حسابدار استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

رایج ترین سؤالات مصاحبه استخدام حسابدار

سؤالاتی که در جلسه ی مصاحبه ی استخدامی حسابداری از شما پرسیده می شود را می توان به دو دسته ی کلی تقسیم بندی کرد که به شرح زیر است:

 • سؤالات عمومی مثل حقوق پیشنهادی، محل سکونت، نحوه ی آشنایی با شرکت و
 • سؤالات تخصصی حسابداری

سؤالات عمومی معمولاً در تمامی مصاحبه های شغلی از کارجویان پرسیده می شوند. معمولاً روند مصاحبه به این شکل است که از شما خواسته می شود تا خودتان را معرفی کنید. درصورتی که سؤالی برای مصاحبه کننده پیش بیاید، مثل محل تولد یا دانشگاه محل تحصیل، از شما می پرسد. سپس سؤالاتی مثل نحوه ی آشنایی با شرکت، اهداف حرفه ای، محل سکونت و از شما پرسیده می شود.

وقتی که مصاحبه کننده، به اندازه ی کافی با شما آشنا شد، رفته رفته به سراغ سؤالات تخصصی مرتبط با حسابداری می رود و سعی می کند تا شما را به چالش بکشد. ممکن است این کار با سؤال در رابطه با سوابق شغلی قبلی شما شروع شود. از شما خواسته می شود تا در رابطه با وظایف خود در مشاغل قبلی یا مهارت هایی که در دوره های کارآموزی کسب کرده اید، صحبت کنید. چنین صحبت هایی معمولاً زمینه را برای پرسش سؤالات تخصصی حسابداری، فراهم می آورند. اجازه دهید تعدادی از رایج ترین سؤالات مصاحبه استخدام حسابدار را به شما ارائه دهیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سؤالات تخصصی رایج در مصاحبه ی کاری حسابداری

سؤالات رایج تخصصی در مصاحبه کاری حسابداری عبارت اند از:

 • یکی از بزرگ ترین چالش ها در رشته ی حسابداری را معرفی کرده و توضیح دهید که چگونه بر آن غلبه می کنید؟
 • آیا تجربه ی کار کردن با سیستم های EPR را دارید؟ اگر بله، توضیح دهید که با کدام سیستم کارکرده اید.
 • تصور می کنید که هوش مصنوعی و اتوماسیون، چه تأثیری روی حسابداری خواهند داشت؟
 • نقش حسابدار را چطور تعریف می کنید؟
 • فکر می کنید که یک حسابدار باید چه مهارت هایی داشته باشد؟
 • با کدام نرم افزارهای حسابداری آشنایی دارید؟
 • آیا می توانید یک فرایند حسابداری را که انجام داده اید، توصیف کنید؟
 • آیا تاکنون توانسته اید هزینه های یک پروژه را کاهش دهید؟

و...

اهمیت استفاده از نمونه قرارداد استخدام حسابدار

پس با توجه به صحبت هایی که کردیم تدابیر کاملی در هنگام استخدام حسابدار باید در نظر گرفته شود. دقت کنید که هرچند جلسه مصاحبه نقش تعیین کننده ای در استخدام حسابدار داشته و می بایست با تدابیر لازم این مرحله را به خوبی پشت سر بگذارید، اما لازم است تا با استفاده از قرارداد استخدام احتیاط بیشتری دراین باره داشته باشید. اشتباه در امر استخدام امری طبیعی است و بارها و بارها برای شرکت های بزرگ هم پیش آمده است. دراین بین استفاده از یک قرارداد سفت وسخت مانع از بروز مشکلاتی در آینده شده و می تواند اشتباهات احتمالی زمان استخدام را تا حدی برطرف نماید.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با شغل حسابداری آشنا کنیم و بگوییم حسابدار چه قدر می تواند نقش مهم و کلیدی در یک شرکت داشته باشد و سپس در پایان مقاله شما می توانید به پی دی اف یا ورد این نمونه قرارداد استخدام حسابدار مراجعه کنید تا بتوانید از آن برای استخدام حسابدار استفاده کنید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواستها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

بسمه تعالی

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. ....

لطفا برای مشاهده ی متن قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... به شماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ....................... ساکن ............. .................................. ...............

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی .......... ............ ساکن .............................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی حسب مورد مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و .... .

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) دایر کردن مرکز فساد و فحشا در ملک مورد اجاره

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام وتحیت

به استحضار حضرتعالی می رساند :

اینجانب به موجب اجاره نامه شماره .... مورخه ..... ملکی مسکونی را واقع در آپارتمانی شش طبقه به آدرس ..... به آقا/خانم .... (مستأجر) اجاره داده ام. پس از گذشت مدتی از عقد قرارداد، از طریق همسایگان با بنده تماس حاصل شده و مدعی رفت وآمدهای مشکوک و بعضاً صدای موزیک زیاد تا دیر وقت که موجب سلب آسایش همسایگان شده است، شدند. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه زوجه برای طلاق

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ........................ فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی .......ساکن .............................

وکیل : آقای / خانم : ...................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................ متولد ............... صادره از ................. به شماره ملی .................................... ساکن................................

مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و هر کدام از مراجع قضائی و داوری ذیصلاح و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص مطلقه نمودن خود وکیل مرقوم یا .................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه ترخیص کالا

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ................... فرزند : ...................... به شماره شناسنامه........................ متولد ............... صادره از.................. به شماره ملی ....................... ساکن

...........................

وکیل : آقای / خانم ............................ فرزند : ...................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره توسط مستأجر جدید

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

خوانده محترم ،آقا/خانم ... فرزند ..... مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با پلاک ثبتی ... ، واقع در ... است. با توجه به اینکه موکل بنده، مغازه فوق الذکر را در تصرف استیجاری دارد،وفق ماده2 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است: ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم رشد

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان......(نام شهرستان محل اقامت خواهان)

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/اقا ...فرزند....به شماره شناسنامه ...که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال (در مورد متقاضی پسر) و 9 سال (در صورت دختر بودن )قمری میباشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اثبات نسب

زمانی که زن و مردی با هم ازدواج می کنند و پیوند زناشویی می بندند، به تولد هر فرزندی که ناشی از این ازدواج است، در اصطلاح حقوقی به آن نسب می گویند. درواقع اثبات نسب همان اثبات ارتباط خونی بین فرزندان و پدر و مادر است. در این مقاله قصد داریم شما را بامعنی نسب و چگونگی اثبات نسب آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه دادخواست اثبات نسب آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

معنای لغوی نسب چیست؟

در حقیقت نسب به معنی خویشاوندی و نژاد است. اما از نظر حقوقی نسب به معنای ارتباط میان دو نفر که یکی از آن ها از نسل دیگری باشد یا هر دو از یک نسل باشند، است. مانند رابطه فرزند و پدر یا رابطه خواهر و برادر.

در بعضی مواقع که پدر و مادر از تلقیح مصنوعی استفاده می کنند، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است. گاهی مواقع هم نسب ناشی از رابطه شبه ناک است. نسب مشروع نیز ناشی از ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است. برای اثبات نسب بین دو نفر باید ازدواج زن و مرد و همچنین نسب پدر و مادر اثبات شود.

احکام اثبات نسب مشروع یا قانونی

آن هنگام می توانیم نسب را قانونی و صحیح و مشروع بدانیم که در زمان برقراری رابطه ی زناشویی و انعقاد نطفه ی فرزند زن و مرد که دیگر پدر و مادر هستند یک رابطه ی نکاح صحیح و مشروع خواه عقد موقت و خواه دائمی را داشته باشند .

درصورتی که نطفه مرد به هر روشی به جز نزدیکی با زن وارد رحم مادر شود دیگر این فرزند به صاحب نطفه و مادر طفل تعلق دارد. اگر نطفه ی طفل قبل از ازدواج بسته شودو پس از مدتیان زن و مرد باهم ازدواج کنند طفل حاصل یک رابطه ی شرعی و قانونی و صحیح نبوده باوجوداینکه تولد او درزمانی بوده که زن و مرد باهم ازدواج کرده بودند ولی زمان شکل گیری نطفه اهمیت دارد.

شرایط لازم برای اثبات نسب

شرایط لازم برای دعوای اثبات نسب چیست، باید گفت که اثبات مشروع بودن نسب، در گروی آن است که سه موضوع در دادگاه اثبات شود: نخست، اثبات رابطه زوجیت میان پدر و مادر است. دوم، اثبات نسب مادری و سوم، اثبات نسب پدری می باشد.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با معنوی لغوی نسب و چگونگی اثبات نسب آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه دادخواست اثبات نسب آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان...

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ... در شهرستان ... از توابع ... .بدنیا آمده ام.چون در منزل متولد شده ام ، هیچ مدرکی دال بر تولد خود در دست ندارم .

حدود 15 روز پس از تولد بنده در منطقه ی محل سکونت پدر و مادرم زلزله ی شدیدی رخ داده است و من در آن زلزله گمشده ام و سرپرستی ام را بهزیستی بر عهده گرفته است. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه صادرکننده صاحب حساب جاری مبنی بر مفقود شدن دسته چک

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ...

با عرض سلام و ادب

به عرض می رساند اینجانب، صادرکننده ی چک، صاحب حساب جاری به شماره ی ... بر عهده ی بانک ... شعبه ی ... می باشم. با عنایت به این که دسته چک این جانب از شماره سریال ... الی شماره ... درتاریخ ... در حوالی ... مفقود نموده ام . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل wordیا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی شهرستانمحل اقامت تاجر

با سلام و ادب

احترامآً به استحضار می رساند:

به جهت مشكلات بوجود آمده از ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قیمتها و ... در خلال مدت هفت روز گذشته اینجانب متوجه بروز وقفه در تأدیه قروض/ و انجام تعهدات نقدی خود گردیده ام. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1.طرفین قرارداد

1-1 انتقال دهنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

1-2 انتقال گیرنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت متهم

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

در تاریخ ..... آقای/آقایان خانم/خانم ها ..... فرزند .... به نشانی .... مبادرت به خارج كردن اموال تاریخی فرهنگی از كشور نموده اند. با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهودبه مشخصات:

1.آقای ....به شماره شناسنامه ... به ادرس.....

....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf رجوع فرمایید.


نمونه شکوائیه دفن و مخفی کردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب(نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم )

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ آقای/آقایان-خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه بدون مجوزورعایت نظامات دولتی می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود به مشخصات: .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه مطالبه ماشین به امانت گذارده شده

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقا/خانم.... :

با سلام ،

بر مبنای قراردادی مبنی بر امانت یک دستگاه اتومبیل ..... به شماره شهربانی ......... به رنگ و مدل .....در مورخ ....... در عوض پرداخت بدهی به مبلغ ...... ریال اینجانب در امانت جنابعالی قرار داده ام. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه معامله ملکی که مستحق للغیر شناخته شده است

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان مبایعه نامه ای/ قراردادی را درخصوص معامله در تاریخ / / منعقد كرده ایم و بر اساس مبایعه نامه/ قرارداد فوق الذكر مبلغ ریال بعنوان ثمن معامله در وجه خوانده/خواندگان محترم پرداخت شده است. نظر به اینكه متعاقب انجام معامله و تنظیم قرارداد، موضوع قرارداد مستحق للغیر درآمده و با توجه به اینكه موضوع قرارداد مستنداً به دادنامه و صدورتجلسه فوق الاشعار از ید اینجانب خارج و در اختیار ثالث قرار گرفته است .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه بکار گماردن طفل صغیر و غیر رشید برای تکدی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ ..آقای/آقایان-خانم/خانم ها ..فرزند به نشانی .. مبادرت به بکار گماردن طفل صغیر/غیررشید برای تکدی می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهودبه مشخصات زیر:

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستاننام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ آقای/آقایان-خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به خرید/حمل/نگهداری مشروبات الکلی نموده اند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اخذ به شفعه

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

اینجانب و خوانده محترم ردیف اول در یک قطعه زمین 800 متری دارای پلاک ثبتی ...... واقع در بخش..... شهرستان..... شریک بوده که نامبرده در روز گذشته بدون اطلاع اینجانب سهم خود را به موجب بیع نامه مورخ...... به خوانده محترم ردیف دوم فروخته است. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت از شورای حل اختلاف

ریاست محترم شورأی حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

نظر به اینكه اقدامات خوانده در ملك مسكونی/ تجاری خود به نشانی واقع در همسایگی ملك اینجانب به نشانی فوق جزء پلاك ثبتی / بخش شماره ونام شهرستان دایر بر موجب بروز خسارت گردیده است. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام اداره ثبت احوال به اصلاح تاریخ تولد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان ......

با عرض سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

1-اینجانب متولد سال .... می باشم و والدین اینجانب سه سال قبل از تولد من دارای فرزند پسردیگری بوده اند که قبل از تولد من فوت می نماید. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم ارتشا

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان (نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار میرساند:

در تاریخ .... بنده آقا/خانم..... به شماره شناسنامه ... جهت دریافت وام ... به اداره ... مراجعه فرمودم .آقای/آقایان خانم/خانم ها فرزند به نشانی هنگامی که مرا مستاصل در انجام کار خود که در گرو امضای رییس ایشان بود یافتند، ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.با نظر به اینکه خوانده، مبتلاء به عنن می باشد بطوریکه نامبرده، عمل زناشویی را حتی یکبار هم انجام نداده است و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه انحلال شرکت

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

اینجانبان سهامداران شرکت..... که مورخ.....در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است با توجه به اینکه شرکت.... به اهداف تاسیس خود نرسیده است و ادامه با این وضع ممکن نبوده ، ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل متن اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه شکایت نامه (شکواییه) تهدید به اسید پاشی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

اینجانب اقا/خانم......فرزند ..... به شماره شناسنامه .... اعلام می دارم که در تاریخ ... مشتکی عنه با بنده طی عقد نامه ای به شماره ی ... عقد ازدواج دائم منعقد کرد اما متاسفانه در تاریخ ... بنده به دلیل بروز اختلاف فی ما بین بنده و ایشان، قصد تقدیم دادخواست طلاق را داشتم که همسر بنده از قصدم مطلع گردید و بنده را اینگونه تهدید کرد که در صورت تقدیم دادخواست طلاق من را مورد آزار و اذیت و حمله ی اسید پاشی قرار خواهد داد. لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل ...، ... و ... می باشدو با استناد به شهادت شهود خود به نام های ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکوائیه به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

در این قسمت نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه در تصادفات رانندگی را میتوانید خریداری نمایید. بخشی از متن نمونه دادخواست در ادامه آورده شده است.

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان ....

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

۱٫ برابر بیمه نامه که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور گشته، وسیله نقلیه موتور سیکلت به شماره شهربانی برای مدت یک سال از تاریخ .. لغایت در شرکت بیمه خوانده دعوا بیمه ثالث شده بوده است.۲٫ در مورخه .. مرحوم به دلیل تصادف موتورسیکلت که کروکی آن پیوست دادخواست می باشد ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم رباخواری

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ..... به مشکل .... دچار گشتم که به مبلغ 20 میلیون تومان پول نقد نیازمند شده و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی ،از تهیه ی آن عاجز مانده بودم.

پس از مدتی از طریق ... با مشتکی عنه جناب اقا/خانم .... اشنا شدم ؛ ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه ترکه نامه یا صورت اموال متوفی

بسمه تعالی

بعد از حمد و سپاس خدای بزرگ و طلب رحمت حق بر مرحومه / مرحوم : ................. غرض از تحریر و تنظیم این سطور آنکه : چون سرکار علیه خانم / جناب آقای : ....................... در تاریخ / / 13 به رحمت ایزدی پیوسته و جان به جان آفرین تسلیم نموده است و ورثه قصد تعیین مقدار ترکه و دیون متوفیه / متوفی را دارند ، علیهذا در تاریخ / / 13 شمسی و در رأس ساعت : ................ در بیت آن مرحومه / مرحوم واقع در تهران به نشانی : ...................... ...................... .......................... و با حضور و امضاء تمامی ورثه به عبارت : .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل ترکه نامه به فایل word یا pdf فرمایید.


نمونه دادخواست حقوقی خلع ید

ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی اراک

با سلام

احتراما نظر به گواهی انحصار وراثت صادره به موجب دادنامه شماره ....در پرونده کلاسه .... در شعبه .... شورای حل اختلاف مجتمع ناحیه ...اراک و با توجه به اسناد مالکیت تحت شماره های .... و ....به استحضار میرساند که موکلین الف/ب/ج/د مالکین مشاعی چهار دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی شماره .... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبتی اراک میباشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ...

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند:

مشتکی عنه آقا/خانم .... در تاریخ..... با در اختیار گرفتن تلفن همراه موکلم ؛اقدام به انتقال تصاویر خصوصی وی به تلفن همراه خویش نموده و منتج از این عمل،با تهدید موکل به پرداخت مبلغ .....تومان ،اعلام کرده که در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد نظر ،تصاویر من را در فضای مجازی منتشر میکند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

با سلام


اینجانب ............................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ........................ متولد...................... به شماره ملی ..................... دارنده مدرک تحصیلی ........................ رشته تحصیلی ............................ ساکن .............................................. تلفن .................................... که از مهرماه ....................... به عنوان .......................... با نوع استخدام پیمانی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ............................. معرفی گردیده ام. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل WORD یا PDF مراجعه نمایید.


نمونه شکوائیه تصرف عدوانی توسط سرایدار

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت پیش در تاریخ ..... جهت مراقبت از ملک خود که یک در شهر بوده و دارای مشخصات بود یک آگهی استخدامی چاپ نمودم و در نتیجه ی چاپ آگهی و پرس و جوی خود با جناب آقای آشنا شدم و ایشان را جهت امور استخدام کردم.

متهم به مدت در بنده مشغول تا این که در تاریخ اینجانب به دلیل از ایشان تقاضا نمودم که بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نام برده، را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری می کند بنا بر این بنده اظهار نامه ای در تاریخ به شماره ی به نام برده ارسال کردم و طی اظهار نامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم ....

لطفا جهت مشاهده ی فایل کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور

باسلام

احتراماً نظر به اینکه اینجانب ............................... فرزند....................... به شماره شناسنامه .............................. متولد ........................... که قبلاً ممنوعیت از خروج کشور همسرم موسوم به ........................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ................... متولد ...................... را صادر و به اداره گذرنامه اعلام نموده ام و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

بسمه تعالی

مخاطب محترم جناب آقای /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : مطابق قرارداد عادی مورخ ...........اینجانب یک دستگاه ..................... را به مبلغ.... ریال از جنابعالی خریداری کردم و ازثمن معامله مبلغ ............ ریال آن پرداخت شده و مقرر بوده است بقیه در دفتر خانه پرداخت گردد . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای ابطال رای داوری

ریاست محترم مجتمع قضایی /دادگستری .....

با عرض سلام و تحیت

با تقدیم ادب و احترام به استحضار میرساند :

در خصوص نظریه ی داوری که در تاریخ .... به اینجانبان ابلاغ گردیده است:

اولا:مدت داوری از تاریخ ..... شروع و پایان مدت داوری در تاریخ .... بوده است . در حالیکه داور در تاریخ ..... یعنی دو ماه پس از مدت داوری اقدام به صدور رای نموده است . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ علیکم؛

احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است و مستند به تصویر مصدق اجاره نامه رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... ، مغازه فوق الذکر را به موکل اجاره داده است. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود در زمره مزایا محسوب شده و ازنظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیرمستمر و ازنظر نوع پرداخت به نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد. با توجه به اوضاع آشفته شغلی در ایران تصمیم گرفتیم در این مقاله شما را با انواع حقوق و مزایا آشنا کنیم و درنهایت در آخر مقاله برای شما یک نمونه اقرارنامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما آوردیم تا بتوانید از آن در راه گرفتن حقوق و مزایا خود از کارفرما استفاده کنید.

مزایای مستمر چیست؟

مزایای مستمر برای کارمندان همان طور که از اسم آن مشخص، به صورت ماهانه به پرسنل اختصاص داده می شود. این موارد می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. همچنین باید در فیش حقوقی کارمندان نیز ثبت گردد. برخی از آن عبارت اند از:

 • حق مسکن
 • حق ایاب و ذهاب
 • فوق العاده هاى بدى آب و هوا
 • اشتغال خارج از مرکز
 • نوبت کاری
 • حق اولاد
 • حقوق اصلی
 • حق فنی
 • فوق العاده جذب
 • کشیک
 • جذب
 • نوبت کاری
 • مزایای ارزی

که به طور مستمر به اشخاص صندوق حقوق بگیر پرداخت می شود.

مزایای غیر مستمر چیست؟

مزایای غیرمستمر مواردی هستند که روال پرداخت ثابتی ندارند و ممکن است هرچند ماه یک بار به کارگران پرداخت شود.

برخی از مزایای غیرمستمر عبارت اند از:

 • اضافه کار
 • پاداش انجام کار
 • عیدی
 • پاداش آخر سال
 • هزینه تهیه لباس
 • هزینه های پرداختی بابت درمان و معالجه
 • بهره وری
 • خسارت اخراج
 • فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 • بازخرید خدمت
 • بازخرید مرخصی

مزایای مستمر غیر نقدی چیست؟

 • استفاده از مسکن (با اثاثیه و یا بدون اثاثیه)
 • استفاده از اتومبیل واگذاری از طرف کارفرما و یا سایر مزایای غیر نقدی از قبیل بن یا خواروبار و

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را انواع مزایا آشنا کنیم و همین طور در آخر مقاله برای شما نمونه ای از اقرارنامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما آوردیم تا بتوانید از آن در شرایط اضطراری استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

به نام خدا

با سلام

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت.......................................... به موجب این سند اقرار نمودند که کلیه حقوق ومزایای قانونی خودتحت هرعنوان اعم ازحقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی های استفاده نشده، سنوات، حق اولاد و مسکن و امثال آنها و هر نوع طلب تحت هر عنوان که باشد ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل wordیا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) جعل چک

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

با عرض سلام و ادب

اینجانب طی قرارداد به شماره ... در تاریخ ...، ... خود را به مبلغ ... به شخصی به نام ... واگذار نموده ام که مشتکی عنه مبلغ ... را نقدا پرداخت کرده اند و در ازای باقی مانده ی آن تعداد ... فقره چک به مبلغ ... ریال به شماره ی ... که در وجه اینجانب بر عهده ی بانک ... صادر شده بود تحویل گرفتم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه شکایت نامه (شکواییه) سرقت گوشی تلفن همراه

از ساده ترین سرقت ها می توان به سرقت گوشی یا تلفن همراه اشاره کرد که این روزها بیش از هر نوع سرقت دیگری در کوچه ها خیابان ها یا هر مکان دیگری رخ می دهد اخیراً پلیس از کشف هزاران دستگاه گوشی مسروقه نیز خبر داده است که این خود نشان از جایگاه این نوع سرقت و میزان احتیاط پیشگیرانه ای که باید انجام دهید و در حالت بعد حتماً باید سریعاً اقدامات حقوقی مربوط را جهت استرداد گوشی، عدم فروش آن و همچنین جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات شخصی انجام دهید.

در این مقاله قصد داریم نمونه شکایت نامه (شکوائیه) سرقت گوشی تلفن همراه را برای شما بیان کنیم اما پیش از آن مناسب است راجع به سرقت کمی اطلاعات داشته باشید. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

سرقت چیست و موارد آن در قانون مجازات اسلامی به چه صورت است؟

سرقت یکی از متداول ترین و مهم ترین جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف جرم سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر داشته است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر یعنی موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که موردحمایت قانون است.

اقدام قانونی بعد از سرقت موبایل از طریق مراجع قضایی

اقدام قانونی بعد از سرقت موبایل از طریق مراجع قضایی به این صورت می باشد که فرد مال باخته با مراجعه به کلانتری و توضیح شرایط و موضوع به آنان، پیگیری لازم را از مأمورین و کلانتری می خواهد و سپس مأمورین کلانتری یا دادسرا بعدازاین که شکایت شما مکتوب شد با صدور درخواستی به اپراتورها ردیابی گوشی را می خواهند.

دادسرا بعد از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه به بررسی دقیق تر و ردیابی گوشی از طریق مخابرات می پردازد و درصورتی که موبایل یافت شد، فرد متهم را احضار می کند و به پرونده جرم سرقت گوشی رسیدگی می نماید و رأی مقتضی صادر می شود.

پیگیری سرقت موبایل از طریق مخابرات

دومین راه پیگیری سرقت موبایل از طریق مخابرات می باشد که لازم است ابتدا امر صورت گیرد مراجعه به مخابرات و درخواست مسدود کردن خط می باشد. درصورتی که فرد سارق هرگونه سو استفاده ای از خط تلفن همراه کند شخص دارنده خط مسئول است. بنابراین مسدود کردن خط برای جلوگیری از سوءاستفاده سارق بسیار ضروری و مهم است.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با اقدامات پس از سرقت گوشی همراه آشنا کنیم و سپس در آخر نمونه ای از شکایت نامه (شکوائیه) سرقت گوشی تلفن همراه آوردیم تا بتوانید از آن در پروسه پرونده خود استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان....

با عرض سلام و ادب

با سلام و احترام به عرض می رساند که اینجانب در مورخ.........................ساعت.......در خیابان ............. در حال طی مسیر به صورت پیاده بودم که ناگهان یک موتورسیکلت با دو راکب از پشت به من نزدیک شدند و گوشی موبایل مدل...............من را از دستم قاپیدند و من هر چه تلاش کردم و به دنبال موتور دویدم موفق به متوقف کردن آنها نشدم. در ضمن شماره شهربانی موتور سیکلت (عبارت بود از........../ یا پوشیده شده و قابل تشخیص نبود). ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اظهارنامه عزل وکیل و ابطال وکالت نامه

مخاطب محترم :

با سلام ،

با رعایت مفاد ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی و به موجب این اظهارنامه به اطلاع حضرتعالی می رسانم:

با عنایت به اقدامات اخیر شما در خصوص پرونده اینجانب به خواسته ....... و اقامه شده در شعبه ...... دادگاه ..... که موجبات نارضایتی اینجانب را به دلیل ناتوانی حضرتعالی از انجام امور محوله فراهم ساخته است. لذا به موجب اظهارنامه حاضر مراتب عزل از وکالت اعطایی به شما مطابق با وکالتنامه به شماره ...... را رسماً اعلام می دارم و ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه مزاحمت از طرف نامزد سابق

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان...

با عرض سلام و ادب

به استحضار می رساند اینجانب و آقای/ خانم ............ (مشتکی عنه به مشخصات ذکر شده در بالا) مدتی با هم نامزد بوده و قرار بر ازدواج داشتیم. بعد از گذشت مدتی از آشنایی، اینجانب به دلایل شناخت بیشتری که پیدا کردم تمایل به ادامه نامزدی و ازدواج با ایشان ندارم و این موضوع را به صراحت به ایشان اعلام کردم. با این وجود ایشان همچنان به خانه و محل کار اینجانب مراجعه می کنند و همچنین تماس مکرر تلفنی خود ادامه داده اند و همچنین روزانه تعداد زیادی پیامک که بخشی از آنها توهین آمیز است برای من ارسال می کنند. ....

لطفا برای مطالعه متن کامل شکوائیه به فایل word یا pdf رجوع بفرمایید .


نمونه متن اقرارنامه سند رجوع از طلاق بدلیل عدم دسترسی به دفترخانه طلاق موصوفه

اینجانب : ........................ فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................... دارای شناسنامه شماره : .................... صادره از : ................... متولد : ............. ساکن :........................................ زوج سند ازدواج شماره ............ مورخ / / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : ............... فرزند آقای ................ متولد ....... ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ..................... مورخ ............. تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ ............ مطلقه کرده بودم، بموجب این سند رسمی و به لحاظ عدم دسترسی به دفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ...................... فرزند .................... به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ............... به شماره ملی ....................... ساکن ..........................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع (بازداشتن) قانونی مراجعه هر یک از بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و شهرداری ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف ، تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذی مدخل تحت هر عنوان و اسم و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه از پلاک ..................... ملکی موکل طبق سند اجاره توان با سرقفلی .................. دفترخانه .................... و اقدام به تشریفات لازمه و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی

مخاطب محترم :

با سلام ،

به موجب اجاره نامه به شماره ....... به تاریخ ..... اینجانب یک ملک مسکونی واقع در ..... را به جنابعالی اجاره داده ام. حال پس از گذشت بیش از .... ماه از آغاز مدت اجاره نامه، اینجانب بنا بر این امر که خویش مستأجر بوده و بنا به دلایلی اعم از افزایش فاحش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها و مبلغ ودیعه، و به علت کهولت سن و عدم توانایی به اشتغال قادر به تمدید مدت اجاره نیستم و بالاجبار می بایست به ملک خویش که در قید اجاره حضرتعالی است مراجعه نمایم. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از شوهر سابق به سبب تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

موکله سرکار خانم ...، مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده است.حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.با توجه به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود و مستند به تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... ، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.حال ،خوانده، به دلیل تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، صلاحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه ی اجازه اشتغال همسر

خانواده نقش اساسی در شکل گیری جامعه دارد. لذا استحکام و حفظ خانواده اهمیت بسیار زیادی دارد. طبق قانون ازجمله وظایف زن در خانواده تشرید مبانی خانواده و کمک در فرض تربیت فرزندان و تمکین از شوهر است. زن وظیفه ای در تأمین هزینه های زندگی ندارد. پرداخت نفقه بر عهده شوهر است. ولی در دهه های گذشته ساختار فرهنگی و اقتصادی بسیار دگرگون شده است. در دهه های اخیر زنان بیش ازپیش در اقتصاد و فعالیت های تجاری مشارکت دارند.

در این مقاله قصد داریم درباره ی اجازه اشتغال همسر بحث کنیم و در آخر این مقاله نیز برای شما نمونه ای از اقرارنامه ی اجازه اشتغال به همسر آوردیم تا زوجین بتوانند در همچین شرایطی از این اقرارنامه استفاده کنند. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

منع اشتغال زوجه

امروزه با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، مشکلات عدیده که عمده ی افراد جامعه را در تأمین معاش با مشکلات جدی روبه رو ساخته است، عدم ثبات قیمت ها، پایین آمدن ارزش پول کشور و بسیاری از موارد دیگر، علی برکت الله ، اکثر خانم ها در جامعه امروزی شاغل هستند تا بتوانند بلکه درصدی از هزینه ها و مشکلات خود و زندگی مشترک را برطرف سازند و دیگر مانند گذشته نخواهند بود که انتخاب اکثر خانم ها خانه داری باشد.

اما در مواردی شاهد این موضوع هستیم همین امر اشتغال خانم، مشکلاتی را در بین زوجین به وجود آورده است. مطابق با یک اصل کلی (اصل ۲۸قانون اساسی) هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

اما این اصل به موجب قانون مدنی با استثنائاتی روبه رو شده است و آن هم به وسیله همسر خود (به وسیله ی مرد)، البته در صورت احراز وجود شرایطی امکان پذیر خواهد بود.

ملاک تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین

 • شرایط زندگی
 • وضع اجتماعی زن و مرد
 • سطح خانواده آنها
 • موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین
 • سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند.

امکان دارد حرفه ای ازلحاظ نوعی در زمره اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد.

در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانواده خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند.

حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.(البته از ظاهر قانون مدنی چنین بر می آمد اما قانون حمایت خانواده چنین توهمی را برطرف نمود).

حال باید دید وضعیت قراردادهایی که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وی را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چیست؟ آیا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد می شود یا منفسخ شده آن یا به شوهر یا زن حق فسخ آن داده می شود.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با اجازه ی اشتغال آشنا کنیم و موانع اشتغال زوجین را برای شما بیان کردیم و سری نیز به قانون زدیم و این موضوع را از دید قانون نیز بررسی کردیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

بسمه تعالی

بدینوسیله اینجانب آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ..................... رضایت منجز خود را نسبت به فعالیت همسرم سرکار خانم ...............................در اشتغال به .................... را برای مدت ..................... اعلام می نمایم.


نمونه وصیت نامه ی عهدی برای همسر

بسمه تعالی

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به موجب این وصیت همسرم بانو : فرزند آقای را وصی خود قرار داده که پس از درگذشت اینجانب و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین پیکره ام در یکی از گورستان ها وفق شئون و ..................

برای مشاهده ی متن کامل وصیت نامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست گرفتن نصف مهریه با استفاده از حق حبس و صدور قرار تأمین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

باتوجه به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت ... عدد سکه کامل بهار آزادی/ مبلغ ... ریال، به موکله می باشد.

با نظر به اینکه موکله قصد دارد از قاعده حق حبس خویش استفاده نموده و تمکین از خوانده را مشروط به تأدیه حداقل نیمی از مهر خویش نموده است و این امتناع موکله، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به دلیل جذام زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است و اینکه خوانده، در زمان وقوع عقد نکاح، مبتلاء به جذام بوده و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

مضافا بر اینکه تصویر مصدق مدارک پزشکی پیوستی نیز دلالت بر این موضوع دارد.

با لحاظ اینکه موکل، قبل از وقوع عقد نکاح، نسبت به این عیب خوانده هیچگونه علم و اطلاعی نداشته بلکه اخیرا از عیب مذکور در خوانده اطلاع یافته و فورا اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است .فلذااین امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از: .........

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

بسمه تعالی

قرارداد پیش فروش خودرو

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد

1-1.فروشنده / فروشندگان ..................... فرزند ................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ............... ساکن .............. ......................... کد پستی......... ...........تلفن ................. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / وکالتاً / قیمومتاً /وصایتا / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ............ ....... به موجب ....... ............ و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

.................

برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل PDF یا WORD رجوع فرمایید.


نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

در ابتدا این مقاله قصد داریم شما را با عبارت "جرم" آشنا کنیم و سپس به جزئیات جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیم نگاهی داشته باشیم و همچنین برای شما نمونه ای از اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری بیاوریم تا شما بتوانید با خواندن این مقاله اطلاعات مناسبی در این زمینه به دست آورید تا اگر خدای نکرده در این شرایط قرار گرفتید بدانید باید در پروسه پرونده چه کاری را انجام دهید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

جرم چیست؟

جرم، کلمه ای رایج که هنوز بسیاری از افراد به مفهوم آن تسلط ندارند. جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود .

همان طور که می دانید جرائم به طورکلی به دو دسته تقسیم می شود و دسته بندی آن به شرح زیر است:

 • جرائم قابل گذشت
 • جرائم غیرقابل گذشت

جرائم قابل گذشت چیست؟

منظور از جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در آن ها بستگی به شکایت شاکی و عدم گذشت او دارد. بنابراین و مطابق با ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. بنابراین مطابق با قانون در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می شود. البته تعیین مصداق های جرائم قابل گذشت با قانون است.

جرائم غیرقابل گذشت چیست؟

منظور از جرائم غیرقابل گذشت جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. برای مثال جرمی مانند کلاه برداری، سرقت و که احساسات عمومی جامعه را جریحه دار می کنند ازجمله جرائم غیرقابل گذشت محسوب می شوند که باگذشت و بخشش شاکی خصوصی جرم ممکن است دادگاه تخفیفی برای مجرم در نظر بگیرد اما ازآنجاکه شاکی خصوصی این جرم تنها متضرر نشده است بلکه کل جامعه از عمل مجرمانه ی او متضرر شده اند بنابراین ازجمله جرائم غیرقابل گذشت می باشند.

شرایط گذشت شاکی در پرونده کیفری

برای اینکه شاکی از جرمی گذشت کند باید رضایت خود را بدون قید و شرط و به طور صریح اعلام کند. اگر یک پرونده کیفری چند شاکی داشته باشد همه آنها باید رضایت خود را اعلام کنند تا گذشت قابل اعمال باشد. شاکی می تواند گذشت خود را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی اعلام کند.

سخن آخر

در این مقاله شما را با مفاهیم مختلفی ازجمله جرم، جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت آشنا کردیم و در آخر نیز برای شما نمونه ای از اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری آوردیم تا بتوانید از آن در جهت پرونده خود استفاده کنید. شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

به نام خدا

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه به شماره : ................ صادره از : .................. متولد : ............. ساکن : ....................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره ................ مطروحه در دادگاه کیفری ........... شعبــــه .............. (نام شهرستان) علیه خانم / آقای : ........................... به موجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های به عمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و ........

برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد به دلیل محکومیت همسر اول به تحمل پنج سال مجازات حبس یا بیشتر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه خوانده، به موجب دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ ... به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم گردیده و حکم مورد نظر در حال اجراء می باشد.

ثالثا؛ با لحاظ اینکه مستند به تصویر مصدق اسناد مالکیت و سپرده های بانکی بلند مدت، موکل، توانایی مالی جهت اختیار همسر دوم را دارد.

رابعا؛ با توجه به اینکه موکل، در اجرای عدالت، بدلیل فرهنگ بومی و سلوک معاشرت، استیلاء کامل دارد و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:........

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید .


نمونه اظهارنامه ی استرداد هدایای نامزدی

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

اینجانب در تاریخ ...... با حضور خانواده خویش جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما نائل آمدم که پس از گفتگوهای اولیه اینجانب با جنابعالی و رضایت خانواده خویش، به منظور شناخت و آشنایی بیشتر اقدام به نامزدی و صیغه محرمیت موقت نموده ایم. در مدت آشنایی و بنا بر رسم معمول اینجانب اقدام به خرید هدایای برای جنابعالی نموده ام و بنا بر عین بودن آن هدایا، اصل بر باقی بودن آن ها می باشد. متأسفانه پس از گذشت اندک زمانی، طرفین متوجه اختلاف اخلاقی، فرهنگی و خانوادگی شده و به خانواده ابراز داشته هیچ گونه تفاهمی به منظور عقد نکاح با یکدیگر نداریم. ........

.........

برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه لطفا به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ........ فقره چک شماره (شماره ها )......... مورخ ......... بانک ....... شعبه ...... به مبلغ ....... از حساب جاری............ صادر نموده اید . با مراجعه به بانک محال علیه به علت ......... چک برگشت شده است.

برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل pdf یا wordمراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل بیماری صعب‌العلاج شوهر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه خوانده، به مرض صعب العلاجی مبتلاء گردیده که دوام زناشویی را برای مشارالیها مخاطره آمیز نموده است (تحقق بند سه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و بند5 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی) و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

ثالثا؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

برای مشاهده ی فایل کامل متن دادخواست لطفا به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ی استعفای وکیل

بسمه تعالی

با سلام

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به موجب این سند اقرار نمودند به عنوان وکیل سندشماره .............................. به تاریخ ........................ با موضوع ....................... از انجام امور مربوط به سند وکالت فوق الذکر استعفا نمودند.

مهر و امضا و تاریخ


نمونه تعهد تامین مخارج فرزند در خارج از کشور

به نام خدا

با سلام

اینجانب آقا / خانم .................... بدین وسیله تعهد می نمایم که در تمام طول دوران اقامت و تحصیل فرزندم با مشخصات فوق الذکر کلیه هزینه های قطعی و احتمالی نامبرده را اعم از هزینه های اقامتی، تحصیلی، پزشکی و غیره در کشور تقبل نمایم بطوریکه در هیچ مورد از نقطه نظرات مذکور مشکلی برای کشور مذکور و هیچیک از نهادهای آن و دانشگاه محل تحصیل فرزندم به وجود نیاید. این تعهد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده و حق هرگونه تغییر یا تجدید نظر در آنرا در آتیه از خود سلب و ساقط می نمایم. ....

برای مشاهده ی فایل کامل متن گواهی(تعهد) به فایل PDF یا WORD رجوع فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل موکل، وفق ماده1102 قانون مدنی، تمکین مشارالیها از موکل می باشد.

ثالثا؛ با نظر به اینکه خوانده محترم منزل مشترک را بدون اذن موکل، به مقصد ... ترک نموده و موکل تقاضای بازگشت خوانده محترم به منزل مشترک را نموده و این امر از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره ... مورخ ... ارسالی از طریق مجتمع قضایی ... موضوع ترک منزل خوانده محترم و تقاضای بازگشت وی به منزل مشترک را خطاب به مشارالیها اعلام نموده است.

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی (نام شهرستان محل اقامت خوانده )

باسلام احتراما به استحضار میرساند :

اینجانب به موجب کپی مصدق ...فقره سفته ی تقدیمی به شماره ی/شماره های خزانه داری کل ...سری... مبلغ... ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده از پرداخت آن خودداری میکنند.فلذا مستندا به مواد 198 و 249 و307 و309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خواندگان ردیف دوم به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم .

لطفا برای مشاهده ی فایل کامل متن دادخواست به قسمت فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان(نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاء متهم)

با سلام احتراما به استحضار میرساند:

در تاریخ .... اقای/اقایان- خانم/خانم ها .... فرزند .... به نشانی ..... با اقدامات (ذکر اقدامات انجام شده برای اخلال در نظم و آسایش عمومی) و با هیاهو و جنجال / حرکات غیرمتعارف /تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شده اند . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل pdf یا word رجوع فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشاع

ریاست محترم مجتمع قضایی ...

سلام علیکم

اینجانب وکیل خواهان نکات ذیل را به استحضار میرساند:

1ـ موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک ... دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در ... طبقه ...، قطعه... تفکیکی پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران به نشانی ... است.

2ـ وفق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب22/8/1357 مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، واحد ثبتی محلی است که ملک مذکور، در حوزه آن، واقع است و دادگاهها صرفا مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته (املاک جاری) و همچنین وفق رأی وحدت رویه15/1/1360 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته ولی در میان شرکاء، محجور یا غائب مفقودالاثر وجود دارد، هستند و در مانحن فیه، آپارتمان موصوف، از املاکی است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و خوانده محترم، محجور یا غائب مفقودالاثر نمی باشد و ملک موصوف، در حوزه اداره ثبت اسناد و املاک ... است و مستند به تصمیم واحد ثبتی مربوطه به شماره ... مورخ ... آپارتمان فوق الذکر، غیرقابل افراز، تشخیص و اعلام گردیده است.

برای مشاهده ی فایل کامل دادخواست به فایل pdfیا word رجوع فرمایید.


نمونه اظهار نامه ی فسخ قرارداد اجاره

روزانه تعداد زیادی قرارداد اجاره خانه در بنگاه های معاملات ملکی بسته می شود، اما ممکن است موجر یا مستأجر بعد از بستن قرارداد به دلایلی پشیمان شوند و تصمیم به فسخ اجاره بگیرند. البته فسخ اجاره نامه در هرزمانی ممکن است از سوی مالک و یا مستأجر مطرح شود. در ارتباط با فسخ قرارداد اجاره سؤالات زیادی وجود دارد، سؤالاتی مانند چگونه قرارداد اجاره را فسخ کنیم؟ یا خسارت فسخ قرارداد اجاره چه قدر است؟

با توجه به این موضوع در این مقاله تصمیم داریم به سؤالات شما پاسخ دهیم و در انتها نیز برای شما نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد اجاره آوردیم تا بتوانید در زمان مناسب از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

در چه مواردی حق فسخ قرارداد اجاره را نداریم؟

 • اگر خریدار بعد از 3 روز از تاریخ قرارداد تمام مبلغ مذکور در قرارداد را به فروشنده ندهد فروشنده حق فسخ قرارداد را به استناد خیار تأخیر ثمن خواهد داشت (م 402 ق.مدنی) به این خیار، خیار تأخیر ثمن گفته می شود که ویژه قرارداد خریدوفروش (بیع) می باشد و سایر قراردادها ازجمله قرارداد اجاره این حق فسخ وجود ندارد .
 • خیار مجلس
 • خیار حیوان

در سه مورد اگر در قرارداد خرید فروش باشد حق فسخ داریم ولی در عقد اجاره نداریم.

انواع فسخ قرارداد اجاره

به غیراز سه مورد خیارفسخ که مخصوص عقد بیع است (مجلس ، حیوان ، و تاخیر ثمن ) بقیه خیارات در عقد اجاره وجود دارد که ماده 369 ق مدنی احصا نموده است اما یک سری از خیارات که بیشتر در قانون در مورد اجاره از آن صحبت شده و در عمل نیز مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :

 • خیار شرط
 • خیار تعذر تسلیم
 • خیار عیب
 • خیار تخلف شرط
 • تخلف از وصف
 • و انواع فسخ مذکور در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

عدم تحویل عین مستاجره

یکی دیگر از موارد فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل، این است که موجر، ملک را به مستأجر تحویل ندهد. عدم تحویل عین مستاجره، به عنوان یکی از موارد فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل، در ماده 476 قانون مدنی، مورد پیش بینی قرارگرفته است و در صورت اتفاق افتادن آن، مستأجر می تواند قبل از گرفتن عین مستاجره، اقدام به فسخ قرارداد اجاره نماید.

ماده 476 قانون مدنی، اشعار می دارد::" موجر باید، عین مستاجره را به مستأجر، تحویل دهد و در صورت امتناع، موجر، اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر، حق فسخ دارد. "بنابراین، درصورتی که موجر یا اجاره دهنده، عین مستاجره (ملک مورد اجاره) را تحویل ندهد، ابتدا از طریق شکایت و ارائه دادخواست، باید او را اجبار کرد و اگر اجبار ممکن نشد، مستأجر می تواند با دریافت تمام پرداختی هایش، اقدام به فسخ قرارداد اجاره نماید.

سخن آخر

با توجه به اینکه سؤالات زیادی درباره فسخ قرارداد اجاره وجود داشت در این مقاله تصمیم داشتیم به سؤالات مربوطه در این حوزه پاسخ دهیم و در انتها برای شما نمونه اظهارنامه ی فسخ قرارداد اجاره آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

به نام خدا

مخاطب محترم جناب اقای ...

احتراما به استحضار میرساند نظر به اینکه طبق عقد اجاره مورخه ... جنابعالی بایستی ظرف مدت ده روز از پایان هرماه مبلغ ...از بابت اجاره بها پرداخت نمایید ....

برای مشاهده ی فایل کامل متن اظهار نامه لطفا به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید


نمونه اظهار نامه ی استرداد اتومبیل مشاعی

خلاصه اظهارات

به نام خدا

با عرض سلام و ادب

احتراما به تجویز ماده 156 قانون ایین دادرسی مدنی ،رسما و قانونا به استحضار شما مخاطب محترم میرساند :

همانگونه که مستحضرید اینجانب مالک رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه خودروی سواری BmwI228 به شماره پلاک انتظامی .... ایران... میباشم .که این خودرو ببه موجب سند رسمی به شماره ... مورخ 1397/8/28 صادره از دفتر اسناد رسمی ... تهران به اینجانب انتقال یافته که خودروی موصوف در اختیار شما میباشد .

برای دیدن فایل کامل متن اظهار نامه لطفا به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید .


نمونه فرم شکایت تصرف عدوانی کیفری

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت .... پیش جهت مراقبت از ملک خود که یک ... در شهر ... بوده و دارای مشخصات ... بود از اقای ...که همسایه ی اینجانب است تقاضا کردم و ایشان پذیرفت.متهم در مدت ... در ملک بنده مشغول بوده تا اینکه در تاریخ ...اینجانب به دلیل ... از ایشان تقاضا نمودم که ملک (مغازه یا خانه یا ...)بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نامبرده ،ملک را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری میکند .بنابراین بنده اظهار نامه ای در تاریخ ...به شماره ی .... به نامبرده ارسال کردم و طی اظهارنامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم اما مشتکی عنه به آن هیچ پاسخی نداده و هیچ اقدامی جهت همکاری با بنده انجام ندادند .لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل اظهار نامه و اسناد و مدارک مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب و شهادت شهود و ... میباشد و نیز با نظر به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه واجد وصف مجرمانه ی تصرف عدوانی میباشد با استناد به ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا میباشد و همچنین از آنجایی که خسارتهای وارد شده به اینجانب مبلغ .... ریال میباشد بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق ازسوی زوجه به علت عسر و حرج

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان(محل اقامت خوانده)

با سلام احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب عقدنامه به شماره سریال ...... مورخ .....دفترخانه شماره (شماره و نام شهرستان ) عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم.حاصل این ازدواج در خلال مدت ..... ماه/سال ..... پسر/دختر به اسم /اسامی ..... میباشد.نظر به اینکه در خلال زندگی زناشویی متوجه ذکر یکی از شرایط مذکور در بندهای 1 الی 5 ماده 1130 قانون مدنی گردیده ام به نحوی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانب میباشد و این موضوع باشهادت شهود /استعلام از ..... و ..... قابل اثبات می باشد .فلذا به استناد ماده 1130 و تبصره ذیل آن صدور حکم گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینه ی دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

محا امضاء- مهر -اثر انگشت


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه

//

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری در صورت داشتن وکیل

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم طلاق به استناد بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد و ماده1129 قانون مدنی (استنکاف خوانده از تأدیه نفقه موکله به مدت شش ماه و عدم امکان الزام وی به تأدیه آن)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران 2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه 3ـ تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... 4ـ وکالتنامه در صورت داشتن وکیل

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب خواهان یا وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته پیوستی، خوانده، از دادن نفقه موکله به مدت6 ماه استنکاف ورزیده و امکان الزام وی به تأدیه آن وجود ندارد (تخلف خوانده از بند یک شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شرایط مندرج در ماده1129 قانون مدنی)

ثالثا؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

رابعا؛ با ملاحظه اینکه مستند به بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، خوانده به موکله، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

خامسا؛ با لحاظ اینکه وفق ماده1146 قانون مدنی، موکله یک سکه از سکه های بهار آزادی مهریه خویش/ هزار ریال از مهریه ما فی القباله خویش را به خوانده، در قبال صدور حکم طلاق خلع نوبت اول، بذل نموده است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اخذ پرونده به شماره کلاسه ... به منظور احراز تخلف خوانده از بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، وفق ماده215 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم طلاق خلع نوبت اول و اعطاء وکالت بلاعزل به موکله به منظور مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه مربوطه و امضاء ذیل دفاتر و انجام کلیه تشریفات اداری لازم برای اخذ سند طلاق، وفق بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و مادتین1129 و1146 قانون مدنی

با تقدیم شایسته ترین احترامات


نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

در ابتدا به صورت خلاصه می گوییم مال مشاع چیست. مال مشاع مالی است که دارای دو یا چند نفر شریک باشد و نتوان سهم هر یک از آنان را تشخیص داد. با مالکیت مشاعی، هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع سهیم می شوند بطور مثال اگر دو نفر یک ملکی را خریداری نمایند و یکی از آنها دو دانگ و دیگری چهار دانگ داشته باشد، هر دو شخص در کل ملک شریک می باشند. با توجه به این موضوع در این مقاله قصد داریم شما را با دادخواست اقدام به تقسیم مال مشاع آشنا کنیم و در انتهای مقاله برای شما نمونه دادخواست افراز ملک مشاع از دادگاه و نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع آورده ایم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مدارک لازم برای مشاور حقوقی خوب مراجعه کنید.

مال مشاع چیست؟

مال مشاع مالی است که دارای دو یا چند نفر شریک باشد و نتوان سهم هر یک از آنان را تشخیص داد. با مالکیت مشاعی، هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع سهیم می شوند به طور مثال اگر دو نفر یک ملکی را خریداری نمایند و یکی از آنها دو دانگ و دیگری چهار دانگ داشته باشد، هر دو شخص در کل ملک شریک می باشند.ناگفته نماند که شرکای ملک مشاعی می توانند هر زمان که بخواهند ملک مشاع را تقسیم نمایند. یعنی اینکه با توافق یکدیگر، ملک را به قسمت هایی تقسیم کنند و این قسمت ها را نسبت به سهم شرکا جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار دهد.

در ماده 571 قانون مدنی در ارتباط با مال مشاعی بیان شده است که:

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد به نحو اشاعه. منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شی ء هستند، به نحوی که جزء جزء مال مشاع، ملک مالکین متعدد به حساب می آید و هیچ کدام، مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند. بنابراین، منظور از عبارت (به نحو اشاعه) حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی ء واحد، مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شی ء واحد، درعین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. در غیر این صورت اگر هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت معین، از یک شیء باشد، به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشند، این صورت از اجتماع حقوق مالکین، شرکت نیست و از شمول ماده 571 قانون مدنی خارج است.

تقسیم اموال مشاع

دو روش برای تقسیم اموال مشترک وجود دارد که به شرح زیر است:

تقسیم به تراضی

طبق قسمت اول ماده 591 قانون مدنی در صورتی که تمامی شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم یکی از آن تصرفات است. ماده دیگر مربوط به این مورد ماده 313 قانون امور حسبی است، در صورتی که تمام ورثه و اشخاص که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهد می توانند ترکه را بین خود تقسیم نمایند.در تقسیم به تراضی باید همه شرکا نسبت به تقسیم اعلام رضایت نمایند. تراضی به تقسیم براساس ماده 599 قانون منی الزام آور است تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت دیگران از آن رجوع کند. و شرکاء با رضایت بر تقسیم و نتیجه آن موجبات الزام آور بودن تقسیم را فراهم می آورند. تقسیم به تراضی معمولاً توسط خود شرکا یا با کمک اهل خبره انجام می شود و یا اینکه در دادگاه و با کمک کارشناس رسمی انجام می گیرد.

تقسیم اجباری

به موجب ماده 591 قانون مدنی هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه مشتمل به ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

سخن آخر

در سالیان اخیر بسیاری از افراد را می توان دید که مال مشاع را با شریک خود خریداری می کنند و در گاهی اوقات دچار اختلاف می شوند و به همین علت در این مقاله قصد داشتیم شما را با انواع نمونه دادخواست مانند دادخواست تقسیم مال مشاع، نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع غیر منقول و نمونه داخواست اقدام به تقسیم مال مشاع آشنا کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات و آدرس خواهان

خوانده

مشخصات و آدرس خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یل نماینده قانونی ( درصورت وجود )

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای تقسیم مال مشاعی

دلایل و منضمات

1- فتوکپی مصدق شناسنامه 2- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه 3- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان . . . .

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .

نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشدو اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد ، یا فروش مال مشاع ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

. . . . . . . . . .


نمونه دادخواست تعدیل مهریه

خواهان

خانم/آقای

خوانده

خانم/آقای

وکیل

خواسته

تعدیل اقساط مهریه دادنامه . مندرج . شعبه . تهران

دلایل و منضمات

ریاست محترم شعبه . دادگاه خانواده تهران

با سلام احتراما اینجانب در مورخ . به موجب دادنامه . همین شعبه محکوم به پرداخت ۱۰ سکه پیش پرداخت و ماهانه ۱ سکه بهار آزادی در حق خوانده بابت مهریه محکوم شدم و همانطور که میدانید سکه به طور ناگهانی چندین برابر شده است با توجه به اینکه اینجانب کارمند می باشم پرداخت یک سکه با قیمت کنونی در ماه از توان مالی اینجانب خارج است لذا مستدعی است حکم بر تعدیل اقساط مهریه از ماهانه یک سکه به هر سه ماه یک سکه صادر فرماید.

با احترام مجدد

امضاء

درخواست تعدیل مهریه هم از جانب مرد و هم از جانب زن ممکن است مطرح شود زمانی که مرد اقساط مربوط به مهریه را به زن پرداخت می کند، هم زن می تواند از دادگاه با توجه به نرخ تورم درخواست افزایش مقدار اقساط را بکند هم مرد می تواند از دادگاه بخواهد که مقدار اقساط را نسبت به قبل کاهش دهد. با توجه به این موضوع قصد داریم شما را با موضوع تعدیل مهریه آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه دادخواست تعدیل مهریه را آوریدم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید

تعدیل مهریه چیست؟

تعدیل در لغت به معنای برقراری عدالت است، تعدیل در مهریه هم به معنای برقراری عدالت در پرداخت مهریه است که این نوع از تعدیل را می توان از دو جنبه موردبحث قرارداد :

یکی بحث تعدیل در مبلغ کلی مهریه که مطابق تبصره یک ماده 1082 مهریه به نرخ روز و متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. قانون گذار این نوع از تعدیل را در راستای عدالت و احقاق حقوق زنان به ماده 1082 الحاق کرده است .

دومین مورد که در بحث تعدیل مهریه می توان به آن اشاره کرد زمانی است که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از طرف مرد پذیرفته شده است، در چنین حالتی مرد موظف است مبلغی به عنوان پیش پرداخت و مبالغی را ماهیانه به زن پرداخت نماید تا کل مهریه تصفیه شود در چنین صورتی درخواست تعدیل مهریه هم از طرف مرد ممکن است از دادگاه صادرکننده حکم تقسیط مهریه خواسته شود هم از طرف زن ممکن است درخواست شود.

شرایط تعدیل مهریه

پس از اینکه درخواست اعسار مرد از سوی دادگاه پذیرفته شد و برای پرداخت اقساطی آن حکم صادر شد، اگر در وضعیت مالی مرد و زن و شرایط اقتصادی جامعه تغییر فاحشی رخ داد، هر یک از آن ها می توانند برای تعدیل مهریه اقدام کنند. بنابراین برای دادخواست تعدیل مهریه باید شروط زیر محقق شود:

 • مرد درخواست اعسار داده باشد.
 • درخواست اعسار مرد توسط دادگاه پذیرفته شده باشد و زوج اقساط ماهیانه را به صورت قسط بندی به زوجه بپردازد. لازم به ذکر است که در این حالت ممکن است دادگاه مرد را به پرداخت همه یا بخشی از مهریه محکوم کرده باشد و او باید در مدت مشخصی، مقدار مشخصی را به صورت اقساط به زن پرداخت نماید.
 • در وضعیت مالی هر یک از طرفین و یا در شرایط اقتصادی جامعه تغییری ایجادشده باشد.

مدارک طرح دعوی تعدیل تقسیط مهریه

مدارک لازم جهت پیوست نمودن به دادخواست تعدیل اقساط مهریه :

 • کارت ملی خواهان و در صورت امکان خوانده
 • تصویر مصدق استشهادیه
 • تصویر مصدق دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه و تقسیط آن
 • فرم ثبت نام در ثنا
 • سند ازدواج یا طلاق در صورت امکان
 • کارت بانکی جهت پرداخت هزینه های دادرسی و خدمات قضایی

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با تعدیل مهریه و شرایط تعدیل مهریه آشنا کنیم تا بتوانید در آن شرایط اطلاعات مناسبی در این زمینه داشته باشید. در پایان این مقاله نیز برای شما نمونه دادخواست تعدیل مهریه را آوردیم تا بتوانید در شرایط بحرانی از آن استفاده کنید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.


نمونه دادخواست رفع مهروموم ترکه

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل صدور قرار مهر و موم ماترك

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

متعاقب فوت شادروان فرزند مورث قانونی در تاریخ روز/ماه/سال در محل اقامت دائمی خود در نام شهرستان آقای/خانم بعنوان ورثة نامبرده درخواست مهر و موم/ و تحریر تركه را از شعبه دادگاه عمومی نام شهرستان مطرح و با توفیق اخذ قرار شمارة ماترك آن مرحوم روز/ماه/سال مهر و موم/ و تحریر می گردد. نظر به اینكه یا سایر ورثه در جریان انجام امور اصلاحی و سازش هستیم/نظر به اینكه در ضمن اموال مهر و موم شده اموال ضایع شدنی و سریع الفساد وجود دارد/ نظر به اینكه در ضمن اموال مهر و موم شده اموال متعلق به غیر وجود دارد مستندآً به ماده 194 قانون امور حبس رفع مهر و موم اجرا شدة شمارة از ماترك آن شادروان كه در تاریخ روز/ماه/سال بعمل آمده است مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


دادخواست ملاقات فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب/اینجانبه با خوانده به استناد كپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ونام شهرستان منعقد كرده ایم. حاصل این ازدواج تعداد فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامی بوده است. نظر به تحقق متاركه و طلاق فیمابین اینجانبان در دفترخانه شماره شماره ونام شهرستان طی سند طلاق شماره مورخ / / مستنداً به ماده 1174 قانون مدنی صدور حكم محكومیت خوانده به تمهید ملاقات فرزند/ فرزندان مذكور در زمان و مكان مناسب به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


نمونه دادخواست تقسیم ترکه

تحریر ترکه یک نوع عمل احتیاطی قلمداد می شود که با هدف تعیین مقدار ترکه و بدهی های شخص فوت شده برای حفظ حقوق طلبکاران و وراث از دستبرد افرادی که با متوفی هم منزل بوده یا در دارایی او مداخله داشته اعم از بعضی ورثه یا افراد دیگر بسیار مفید است. در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم ترکه و تقسیم ترکه آشنا کنیم و در آخر نیز برای شما نمونه دادخواست تقسیم ترکه را آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

ترکه چیست؟

در تعریف اینکه ترکه چیست باید گفت وقتی فردی فوت می کند اموال و دارایی هایی از او به جا می ماند که آن را ترکه می گویند. به عبارتی هر آنچه فرد در طول حیاتش به دست آورده اعم از بدهی ها، مطالبات و اموال که بعد از فوت وی به بازماندگان او منتقل می شود ترکه یا ماترک نام دارند. ترکه از منظر علم حقوق دارای دو جزء است که عبارت اند از:

 • جزء مثبت ترکه
 • جزء منفی ترکه

جزء مثبت ترکه چیست؟

این جزء شامل اموال اعم از مال منقول و غیر منقول، مطالباتی که فرد از دیگران داشته است می شود.

جزء منفی ترکه چیست؟

این جزء شامل بدهی هایی است که از فرد متوفی بجا مانده است. همچنین می تواند شامل قراردادها و تعهداتی باشد که باید از محل دارایی های وی تامین و پرداخت گردد.

مفهوم انتقال ترکه

انتقال ترکه که عموم مردم آن را با عنوان ارثیه می شناسند امری قهری بوده و با فوت شخص تحقق می یابد اصولاً ترکه متوفی به ورثه اش منتقل می شود مگر اینکه متوفی ورثه ای نداشته باشد که در این صورت ارث به دولت تعلق می گیرد.

باید توجه داشت که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته است مستقر می گردد.

به عبارتی دیگر ابتدا باید اقدامات قانونی برای تحریر و تسویه ترکه انجام گیرد و بدهی های متوفی پرداخت شود و اگر ماترکی باقی بماند با توجه به سهم الارث وراث و وصیت متوفی تقسیم می گردد.

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت متوفی

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان فرزند مورث قانونی در تاریخ در محل اقامت دائمی خود در در گذشته اند و اینجانب به شماره شناسنامه و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره های شناسنامه ورثه حین الفوت می باشیم كه گواهی انحصار وراثت صادره به شماره مورخ صادره از شعبه شماره و نام شهرستان مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینكه ما ترك فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حكم بر تقسیم ماترك فیمابین ورثه به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیكه ماترك قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذكر به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


نمونه صورتجلسه تامین دلیل

تأمین دلیل یکی از راه های حفظ حقوقِ فردِ خسارت دیده است. برخی مواقع آثار خسارتی که به افراد وارد می شود، در طول رسیدگی قضایی، از میان می رود و اثبات وارد شدن خسارت بسیار مشکل می شود. در چنین مواردی، قانون موضوع تأمین دلیل را پیش بینی کرده است. که در این مقاله قصد داریم شما را با تأمین دلیل آشنا کنیم و به شما بگوییم چه زمانی می توانید از تأمین دلیل استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید در پایان مقاله برای شما نمونه صورت جلسه تأمین دلیل را آوردیم تا بتوانید در شرایط ضروری از آن استفاده کنید.

تأمین دلیل چیست و به چه منظور انجام می شود؟

گاهی ممکن است اشخاص برای حفظ اسناد و مدارکی که احتمال دارد در آینده به عنوان دلیل در دادگاه مورد استناد واقع شود درخواست تأمین دلیل کنند. دلیل چیزی است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از خودشان به آن استناد می کنند و تأمین دلیل به معنی حفظ دلایل موجود برای استفاده از آنها در آینده است و در قالب قرار صادر می شود.

مرجع صالح برای درخواست این نوع تأمین، شورای حل اختلاف محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرارگرفته، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است. برای تأمین درباره اموال غیرمنقول، باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نمود و برای سایر دعاوی به محل اقامت خوانده مراجعه خواهد شد.

قانون گذار در ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی تأمین دلیل را به عنوان یک روش قانونی منظور نموده است و چنین بیان کرده است:

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده، استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

شرایط درخواست تأمین دلیل

درخواست تأمین دلیل از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد. بدین ترتیب که درخواست تأمین دلیل در قالب برگه دادخواست تنظیم شده و به یکی از شعبات شورای حل اختلاف ارجاع می شود. این درخواست مستند به ماده 151 می بایست شامل مشخصات درخواست کننده و طرف او، موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود و اوضاع و احوالی که موجب درخواست شده است، باشد. بر اساس ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی اگر تعیین طرف مقابل برای خواهان تأمین دلیل مقدور نباشد، درخواست ایشان بدون تعیین طرف پذیرفته می شود. و این موضوع باعث شده است تا در عمل درج نشدن نام خوانده (طرف) مانعی برای صدور قرار نبوده و اصولاً بدون اطلاع طرف انجام شود. مستند به ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی اگر نام طرف مقابل درج شده باشد و خوانده حاضر نشود، باز هم قرار صادر و اجرا خواهد شد. در خصوص یکی از شرایط صدور تأمین دلیل باید گفت که دلیل باید موجود باشد یعنی شخص خواهان نمی تواند جهت تحصیل ادله تقاضای تأمین دلیل نماید.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با تأمین دلیل آشنا کنیم و به شما بگویم چه زمانی می توانید از تأمین دلیل استفاده کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

به تاریخ ......... ساعت ..... در اجرای مفاد قرار تامین دلیل صادره به كلاسه ........... شعبه ....... دادگاه ......... اینجانب .... عضو مجری قرار حسب ارجاع مقام محترم ...... در معیت ... خواهان قرار تامین به نشانی ..... دفتر خانه ...... مراجعه نموده ، ملاحظه می شود اینك كه ساعت 8 صبح ........ می باشد دفتر خانه مذكور فعال و دایر است . با مراجعه به آقای سر دفتر و معرفی خود و ارائه كارت شناسایی و معرفی خواهان اجرای قرار و تفهیم اعلام گرید در اجرای قرار تامین صادره به كلاسه فوق كه اینك رونوشتی از آن جهت ملاحظه ارائه می شود اینجانب حسب ارجاع دادگاه صادركننده قرار به منظور ضبط دلایل حضور هر یك از طرفین قرارداد مورخ ...... تنظیمی در ........ حضور یافته و مقرر است وفق قرار صادره دلایل استنادی خواهان تامین شود ، قرار به آقای سر دفتر ارائه و مطالعه نمود، اینجانب و خواهان تا آخر ساعت اداری در دفتر خانه حضور داشتیم طرف درخواست حضور نیافت .

عضو مجری قرار خطاب به خواهان : با ملاحظه اینكه به حكایت اظهار نامه شماره ..... مورخ ...... و قرارداد ضمیمه درخواست طرفین توافق كرده اند در تاریخ .... در این دفتر خانه حاضر شوند و با توجه به پایان ساعت اداری دفتر خانه و عدم حضور فروشنده اظهارات خود را بیان نموده ، مدارك استنادی را ارائه نمایند .

خواهان اظهار داشت : اینجانب حسب قرارداد مورخ ....... و اظهار نامه شماره .......... مورخ ........ یك دستگاه آپارتمان واقع در ....... را از خوانده آقای ... خریداری نموده ، مبلغ ...........ریال از ثمن پرداخت و مقرر بوده بقیه در تاریخ ..... در دفتر خانه ... پرداخت شود . اینك ، ضمن تقدیم مدارك مذكور درخواست ضبط دلایل را دارد .

عضو مجری قرار : پس از اخذ قرارداد مورخ ............، اظهار نامه مذكور و چك بانكی شماره ....... مورخ ............. بانك ...........به مبلغ ............ریال ملاحظه می شود خریدار مانده ثمن را آماده پرداخت نموده لیكن فروشنده تا این ساعت حضور نیافته ، طبق اعلام آقای سر دفتر مداركی هم ارائه نكرده است . اینك با توجه به عدم حضور فروشنده و پایان یافتن ساعت اداری حسب قرارداد و اظهار نامه پیوست پرونده اجرای قرار در ساعت 14 ( با ضبط دلایل حضور خریدار و آمادگی وی به انجام معامله و امضاء صورت جلسه وی و اینجانب ) پایان یافت و مراتب به تائید و امضای آقای سر دفتر رسید و در ساعت 30/14 محل اجرای قرار را ترك نمودیم .

خواهان سر دفتر مجری قرار


دادخواست الزام به تغییر نام فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خواهان

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

فرزند اینجانب به نام دارای شناسنامة شماره صادره از . در تاریخ متولد و با وجود آنكه از بدو تولد در بین تمام آشنایان و بستگان به نام نامیده شده است ولی سند سجلی فوق الذكر به نام برای وی انتخاب و ثبت گردیده است. نظر به اینكه دو نام داشتن در زندگی روزمره مشكلات متعددی را ایجاد كرده است و از طرفی دیگر نام (كه وی بدان اشتهار دارد) واجد معانی عالیه و از هر حیث بر نام مذكور در سند سجلی فوق الاشعار برتری دارد فلذا صدور حكم بر محكومیت خوانده به تغییر نام كوچك فرزندم مذكور در شناسنامه از به به استناد مواد 995 قانون مدنی و 20 قانون ثبت احوال به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینة دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز استناد می نماید.

محل امضاء مهر

اثر انگشت


دادخواست صدور حکم بر تخليه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار می رساند:

1- اینجانب مالک یک باب آپارتمان دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش..... شهرستان.... می باشم که آن را به خوانده محترم اجاره داده ام.

2- نظر به اینکه عین مستاجره جهت سکونت به خوانده اجاره داده شده است نامبرده برخلاف مفاد قرارداد آن را تبدیل به محل سکونت نموده است.

لهذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به بند 6ماده قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت


دادخواست صدور حکم بر تعديل اجاره بها

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار می رساند:

1- اینجانب مالک یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش.... شهرستان می باشم که به موجب قرارداد مورخه ..... برای مدت یکسال به خوانده محترم اجاره داده ام.

2- نظر به اینکه خوانده پس از گذشت سه سال از تاریخ انقضا عقد اجاره حتی با ارسال اظهارنامه شماره .... حاضر به افزایش اجاره بها نگردیده است و از طرفی هزینه زندگی ترقی نموده است مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 صدور حکم بر تعدیل اجاره بها با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر


دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم یا موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

در تاریخ توسط آقای/ خانم فی مابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می گردد كه شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می دهند. شروط عقد نیز عبارت از می باشند. نظر به اینكه خوانده با انكار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می رود فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی صدور حكم به اثبات رابطه زوجیت براساس شروط مقرر فیمابین و ثبت آن واقعه به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست..

محل امضاء مهر انگشت


نمونه دادخواست ثبت ازدواج موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به موجب عقدنامه (صیغه نامه) مورخ باآقای (خوانده دعوی) عقد نكاح منقطع منعقد نموده كه ثمره آن تعداد فرزند به نامهای و می باشد . با توجه به اینكه تاكنون عقد نكاح مذکور به ثبت نرسیده و ثبت واقعه نكاح برای صدور شناسنامه فرزندان و درج نام آنان در شناسنامه والدین الزامی است فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی و31 قانون ثبت احوال مصوب 1363صدور حكم محكومیت خوانده به ثبت عقد نكاح منقطع با شرایط و مدت مندرج در عقدنامه مذكور به انضمام کلیة خسارات وهزینة دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست .


نمونه دادخواست تخلیه ملک

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

سلام علیکم

با تقدیم ادب و احترام به استحضار می رساند:

1-اینجانب مالک ششدانگ یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ..... واقع در بخش.... شهرستان..... می باشم که آن را به موجب قرارداد مورخه .... برای مدت یکسال به خوانده اجاره داده ام.

2-نظر به اینکه مدت اجاره منقضی گردیده است خوانده حاضر به تخلیه عین مستاجره نمی باشد و با مراجعات مکرر به نامبرده نیز،حاضر به رفع تصرف از عین مستاجره نگردیده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.


نمونه دادخواست ثبت ازدواج دائم

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب عقد نامه عادی مورخ با آقای عقد ازدواج دائم منعقد نموده و مهریه نیز به میزان فیمابین توافق گردیده و صیغه عقد نیز بر همان اساس جاری شده است. با توجه به وقوع عقد ازدواج دائمی فیمابین و عدم همراهی خوانده در ثبت رسمی آن مستنداً به مواد 220 قانون مدنی و31قانون ثبت احوال مصوب 1363 صدور حكم به الزام خوانده به ثبت عقد ازدواج دائم به مهریه /ریال و شرایط مذكور در فتوكپی عقد نامه تقدیمی به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست .

محل امضاء مهر انگشت


نمونه دادنامه ی ابطال اقرارنامه رسمی دریافت مهریه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی از ناحیه خانم فرزند با وکالت آقای نسبت به دادنامه شماره .......97 موضوع پرونده کلاسه ....97 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان که طی آن حکم به بطلان دعوی در مورد خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ ........ دفتر اسناد رسمی شماره 16 شهرستان صادر گردیده است با عنایت به مجموعه محتویات پرونده و تجدید نظر خوانده آقای فرزند در جلسه رسیدگی مورخ .......... بیان نموده که من چیزی به عنوان مهریه به این خانم نداده ام هر چند در این دادگاه عنوان نموده من بیشتراز مبلغ میلیون تومان وجه نقد مهریه را داده ام و طلا هم مقداری داده ام ولی مدرک ندارم و نمی توانم روی آن قسم بخورم و حاضر نیستم ایشان سوگند بخورد و با عنایت به متن اقرارنامه ( نامبرده اقرار نموده که نسبت به صداقی خود تمام و کمال از آقای زوج اخذ و دریافت نموده و هیچ گونه حقوقی و ادعایی ندارم ) لذا دادگاه اقرار به دریافت را با توجه به اعلام عدم پرداخت توسط تجدیدنظرخوانده که کذب و فاسد دانسته و بنابراین تعیین نظرخواهی در نظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۳۵۶، ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ دفتر اسناد رسمی ۱۵ شهرستان موضوع قرار فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رییس دادگاه مستشار دادگاه


نمونه شکواییه مزاحمت و سلب آسایش از طرف همسایگان

سر و صدا، عدم رعایت بهداشت عمومی، نگهداری حیوانات خانگی در مشاعات و مسائلی از این دست از مصادیق جرم مزاحمت همسایه هستند که در صورت پیگیری و بسته به موضوع، مجازات مزاحمت همسایه و حکم آن مواردی از قبیل سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق را در پی دارد. جهت برخورد با جرم مزاحمت همسایه و نحوه شکایت از آن راهکارهایی از قبیل تذکر به همسایه، ارسال اظهارنامه قضایی، یا رجوع به محاکم قضایی با دلایلی چون شهادت شهود، صورت جلسه کلانتری و استشهادیه وجود دارد که می توانید متن شکایت از همسایه را ارائه دهید. در این مقاله تصمیم گرفتیم شما را با متن شکایت نامه ایجاد مزاحمت آشنا کنیم و در انتهای مقاله برای شما نمونه متن شکایت نامه از همسایه مزاحم آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید.

سایت حقوقی احقاق با توجه به نیاز جامعه در حوزه حقوقی تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مشاور حقوقی مراجعه کنید.

انواع همسایه آزاری

 • صدای نامتعارف مانند صدای تلویزیون، صدای اعضای خانواده، صدای آهنگ
 • صدای حیوانات خانگی
 • صدای دعوا
 • مراسم و مهمانی های زیاد و شلوغ
 • مصرف مواد مخدر
 • داشتن مشاغل غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر
 • عدم پرداخت شارژ و هزینه های مشترک ساختمان به مدیر ساختمان

مراجعه به مدیر ساختمان

زمانی که شما به نزد همسایه خود رفتید و مشکلات خود را بیان کردید اما مشکل شما نه تنها حل نشد بلکه بدتر شد، در این شرایط باید پیش مدیر ساختمان بروید تا مدیر ساختمان نسبت به رفتار غلط همسایه موردنظر شما به او هشدار دهد.

در واحدهای مسکونی پیش از سه واحد قانون و تملک آپارتمان ها برقرار است و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها و تعیین سهم هر همسایه و ... از وظایف یک مدیر ساختمان است.

اقدام قانونی با همسایه ی خاطی

طبق قانون مدنی افراد در ملک خودمختار به هر تصرفی هستند البته مادامی که این تصرف باعث ضرر رساندن به دیگران نگردد. بنابراین زمانی که اقدامات و رفتارهای همسایه موجبات ناآرامی و آزار و اذیت شما را فراهم می آورد قابل پیگیری قانونی است.

پس ازآنکه صحبت و تذکر از طرف مدیر ساختمان بر همسایه تأثیری نداشت، شما و دیگر همسایگان می توانید با پلیس تماس بگیرید و گزارشی از کارهای او ارائه دهید و اگر پس از تنظیم صورت جلسه همسایه موردنظر به کارهای قبل خود ادامه داد، شما می توانید با داشتن صورت جلسه علیه وی شکایت کنید.

مراجع صالح به رسیدگی

دادسرا

رجوع به مراجع کیفری نیازمند وجود و اثبات جرم است برای مثل توهین کردن، دعوا کردن، دادوفریاد، داشتن مشاغلی غیرقانونی و... جرم محسوب می شود. شما می توانید با تنظیم شکوائیه با عنوان مزاحمت و سلب آسایش از طرف همسایگان به دادسرا مراجعه نمایید.

شورای حل اختلاف

در شورای حل اختلاف در صورت داشتن مشکلاتی از قبیل صدای حیوانات خانگی، سروصدای ناشی از تعمیرات، صدای بلند تلویزیون و موسیقی، داشتن مهمانی های طولانی و عدم پرداخت شارژ می توانید طرح دعوی طرح نمایید.

سخن آخر

فرض کنید از سفری طولانی بازگشته اید و نیاز دارید تا هر چه زودتر استراحت کنید. با وارد شدن به پارکینگ مشاهده می کنید که جای پارک شده توسط همسایه دیگری اشغال شده است. حستان در آن لحظه چه خواهد بود؟

احتمالا عصبانی می شوید و می خواهید سریع تر به وضعیت عادی برگردید ولی در این حال باید آرامش خودتان را حفظ کنید . از طریق قانونی پیگیری کنید و به دنبال متن نامه شکایت از همسایه به شهرداری باشید. در این مقاله قصد داشیم شما را با متن شکایت مزاحمت و سلب آرامش آشنا کنیم و در انتها برای شما نمونه متن شکایت نامه از همسایه مزاحم برای شما آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید.

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

به استحضار می رساند که اینجانب ساکن طبقه ..... یک ساختمان مسکونی به آدرس ذکر شده در بالا هستم. مدتیست جناب آقای/خانم ...........(مشتکی عنه) که همسایه طبقه ........... ما با ایجاد سر و صدای مزاحم و بیش از اندازه باعث سلب آسایش ما و سایر همسایگان شده است. بدین ترتیب که کودکان وی تا نیمه شب در ساختمان می دوند و جیغ می کشند و صدای پاهای آنان و جیغ و سر وصدای آنها مانع استراحت ما و سایر ساکنین ساختمان شده است. اینجانب ناراحتی و اعتراض خود و سایر همسایگان را بارها به اطلاع ایشان رسانده ایم اما تغییری در شرایط حاصل نشده است. با توجه به شرایط پیش آمده از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.

در ضمن سایر همسایگان آقای/خانم....................با شماره تماس .......................و آقای/خانم...................با شماره تماس ....................... اعلام آمادگی کرده اند تا در صورت نیازدر دادگاه حاضر شوند و مطالب ذکر شده در این شکواییه را تایید کنند.


نمونه متن شکواییه در رابطه با ممانعت از حق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی .. به نشانی به مساحت . متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه در تاریخ . با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، استشهادیه و . می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ . ریال می باشد، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.


نمونه شکواییه در خصوص تهدید به قتل

تهدید کردن افراد نوعی ترساندن و ایجاد رعب و وحشت در فرد و درواقع واردکردن آسیب و خدشه به زندگی افراد است. این نوع جرم ازجمله جرائم بر علیه اشخاص به حساب می آید. به همین دلیل لازم است مواردی که به فعل مجرمانه تهدید ارتباط داشته باشد به افراد اطلاع رسانی شود تا بتوان در حیطه روابط فردی مراودات سالم تری را برقرار کرد. با توجه به این موضوع در این مقاله قصد داریم شما را با نمونه شکوائیه تهدید به قتل آشنا کنیم تا بتوانید در مورد تهدید به مرگ هوشیارتر باشید و قوانین آن را بدانید. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

مجازات جرم تهدید به مرگ چیست؟

مطالبه با قانون مجازات اسلامی ازجمله مواردی که تهدید جرم به حساب می آید زمانی است که برای فرد ایجاد ترس و نگرانی و اضطراب و به نوعی ایجاد ضرر جانی داشته باشد. درواقع عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. بنابراین جرم تهدید می تواند مراتب گوناگونی داشته باشد اینکه جرم تهدید به مرگ در کجا صورت گرفته باشد حضوراً یا در فضای مجازی یا از طریق تلفن، پیامک کمی متفاوت است. اما در یک حال کلی با توجه به شخصیت متهم و همین طور در صورت اثبات آن دادگاه برای تعیین مجازات تصمیم گیری می کند و یکی از این آن دو مورد مجازات اعمال خواهد شد.

تهدید به قتل در فضای مجازی و بررسی مجازات آن

باگذشت زمان و پررنگ شدن نقش اینترنت در زندگی انسان ها، مشاهده می کنیم که انواع تهدیدات و جرائم در فضای مجازی افزایش یافته و در بسیاری از مواقع، افراد، جان و مال دیگران را از این طریق در معرض خطر قرار می دهند و آن ها را تهدید می کنند.

بنابراین می توان بیان نمود که در رابطه با تهدید به قتل در فضای مجازی نیز مانند تهدید به قتل در فضای واقعی رفتار می شود و فرد تهدید شده می تواند تهدیدکننده را مورد مجازات قرار دهد و از او شکایت کند و از متن تهدید به قتل و غیره به عنوان مدرک برای اثبات تهدید به قتل استفاده کند.

با فردی که تهدید به قتل در فضای مجازی را انجام داده نیز مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی رفتار می شود و برای او مجازات تعیین می شود.

ارکان جرم تهدید به مرگ

جرم تهدید به مرگ همچون سایر جرائم کیفری دارای ارکانی است. ارکان جرم تهدید به مرگ عبارت است از:

 • عنصر قانونی: قانون گذار در ماده 699 قانون مجازات اسلامی جرم تهدید به مرگ را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
 • عنصر مادی: انجام هر عمل و یا به کار بردن هر لفظی برعلیه دیگری که دلالت بر تهدید به قتل نماید، عنصر مادی جرم تهدید به مرگ به حساب می آید.
 • عنصر معنوی: عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه در انجام تهدید به قتل است. چنانچه فردی با علم و آگاهی دیگری را به مرگ تهدید نماید، عنصر معنوی جرم تهدید به مرگ شکل می گیرد.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با مفهوم تهدید و مجازات تهدید به مرگ آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه ای از شکوائیه تهدید به قتل را برای شما آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

ریاست محترم دادگستری .......... (مجتمع قضایی )

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالی می رساند :

 • اینجانب ......... (شاكی دعوی ) در مورخ ...... هنگامی كه از خیابان ......... به قصد مراجعه به مغازه خویش عبور می كردم ، شخص مشتكی عنه آقای ........ كه به واسطه حصول كدورت فی مابین اینجانبان ، قصد انتقام گیری و ایجاد مزاحمت برای من و خانواده ام را دارند ، عالماً و عامداً بنده را مورد تعرض قرار داد و با ادای كلماتی ، به قتل تهدید نمود .
 • لذاً، به منظور عدم تجری شخص مشتكی عنه و همچنین ممانعت از وقوع حوادث فاجعه آمیز احتمالی در آینده ، تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و مجازات وی را به استناد ماده 669 مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب سال 1375 را دارم .
 • عند الزوم انجام تحقیقات در محل وقوع جرم ، خیابان ..... جهت اثبات ادعا مورد استدعا است .

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء

آدرس شاكی :.........................

آدرس مشتكی عنه :..........................


برگ دادخواست ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه در ذكر سن بوده و به جهت عدم اذن ولی قانونی ام برای ازدواج متأسفانه امكان ازدواج از من گرفته می شود. نظر به اینكه آقای كه متقاضی ازدواج با اینجانبه می باشد به استناد ذكر دلایل و مستندات از شهادت شهود و استشهادیه و ... از هر حیث صلاحیت و شایستگی ازدواج با مرا دارا می باشد و ممانعت پدر/جد پدری ام با امر ازدواج، بدون دلیل و علتِ موجه می باشد فلذا مستنداً به ماده 1043 قانون مدنی و از باب اَلّحاكِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع صدور اذن ازدواج مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


نمونه برگ شکایت کیفری

خواهشمند است دستور فرمایید مامورین انتظامی نسبت به این موضوع رسیدگی و برابر مقررات نسبت به دستگیری نامبرده اقدام و تحویل قانون قرار نمایند . از دستوری كه در این مورد صادر می فرمایید كمال تشكر را دارم.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء


دادخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار عالی می رساند:

1- اینجانب به موجب قرارداد مورخه .... یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش..... شهرستان..... را از خوانده محترم اجاره نمودم.

2- نظر به اینکه مستاجر قبلی با انقضاء مدت اجاره حاضر به تخلیه عین مستاجر نگردیده است خوانده نمی تواند عین مستاجره را تسلیم اینجانب نماید. و با ارسال اظهارنامه شماره..... نامبرده عدم توانایی خود را به تسلیم عین مستاجره اعلام نموده است.

علیهذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 476 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره مورخ .... با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.


نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

رياست محترم مجتمع قضايي  شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /      با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  شماره ونام شهرستان  منعقد كرده ايم. نظر به اينكه جهيزيه به شرح ليست ضميمه متعلق به اينجانبه مي باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد آن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.


نمونه دادخواست ملاقات فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب/اینجانبه با خوانده به استناد كپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ونام شهرستان منعقد كرده ایم. حاصل این ازدواج تعداد فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامی بوده است. نظر به تحقق متاركه و طلاق فیمابین اینجانبان در دفترخانه شماره شماره ونام شهرستان طی سند طلاق شماره مورخ / / مستنداً به ماده 1174 قانون مدنی صدور حكم محكومیت خوانده به تمهید ملاقات فرزند/ فرزندان مذكور در زمان و مكان مناسب به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.


نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب............

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

اینجانب مالک خط تلفن به شماره ........... می باشم که مشتکی عنه از طریق شماره های ..................... . از تاریخ  ................. .. به مدت  ................ با بنده تماس گرفته و ایجاد مزاحمت کرده است. اینجانب بارها از ایشان تقاضا کرده ام که دیگر مزاحم نشوند، اما ایشان همچنان به مزاحمت های خود ادامه می دهند و علاوه بر تماس های تلفنی، پیامک های غیراخلاقی نیز ارسال می نمایند که موجب سلب آسایش بنده شده اند. لازم به ذکر است که با درخواست اینجانب در تاریخ ................. اخطاری از سمت شرکت مخابرات برای ایشان ارسال شد که این اقدام نیز بی فایده بوده است. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل لیست تماس ها و پیامک ها و .............. می باشد و با استناد به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات ایشان را استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت های وارده به اینجانب که به مبلغ  ............................  است، بدواً صدور و اجرای فوری تامین خواسته را تقاضا دارم.


نمونه شکواییه جرم سو استفاده از سفید امضا:«خیانت در امانت در سفید امضا»

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب............

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

 مشتکی عنه ................. چندین سال است که با بنده مراوده دارد و دارای نسبت ................ هستیم. اینجانب به حسب اعتمادی که در طول این سال ها از ایشان به دست آوردم، برخی از سفید مهر/ امضاء های خود را به ایشان سپردم. متاسفانه مشتکی عنه از اعتماد بنده سوء استفاده کرده و از مدارک ذکر شده برای انجام امور ................. سوء استفاده نموده است و خساراتی از این بابت به اینجانب زده است. با وجود تساهل به خاطر رابطه ی چندین ساله فیمابین، به مشتکی عنه مهلت دادم که شرایط را به حالت سابق برگرداند و خسارات وارده به اینجانب را جبران کند. متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه طبق روال خود عمل نموده است. لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ........... تاریخ ............... مشتکی عنه حاضر به انجام تعهدات خود و همچنین جبران خسارت اینجانب نشده است. فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل:

1- ........................

2- ..........................

3- تصویر مصدق اظهارنامه شماره ................... تاریخ .................. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ ............... ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.


نمونه شکوائیه تهمت و افترا

تهمت و افترا یکی از جرائم علیه اشخاص می باشد. که معمولاً در سطح اجتماع فراوان اتفاق می افتد. وجود شبکه های اجتماعی نیز به نشر این موارد کمک کرده است. توهین و افترا به اشخاص یکی از رفتارهای قبیحی می باشد که قانون خوشبختانه آن را پیش بینی نموده و در سوی دفاع از ارزش های اخلاقی برای آنان مجازات تعیین کرده است. ما در این مقاله قصد داریم شما را با مفاهیم و مجازات تهمت و افترا آشنا کنیم و در آخر این مقاله نیز بری شما نمونه شکوائیه تهمت و افترا آوردیم تا بتوانید در شرایط اضطراری از آن استفاده کنید.

تهمت و افترا چیست؟

تهمت و افترا به این معنی است که شخصی جرمی را به دیگری نسبت دهد بدون اینکه بتواند آن جرم را ثابت کند .

فرض کنید شخصی می رود علیه شخص دیگری شکوائیه ای مبنی بر توهین، تهدید، سرقت یا هر موردی دیگر تنظیم می کند و درنهایت قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله صادر و قرار صادره نیز قطعی می شود یا اینکه حکم برائت متهم صادر می شود، در این موارد طرف دیگر شکوائیه یعنی مشتکی عنه بعد از قطعیت رأی صادره که به نفع او صادرشده است می تواند باوجود شرایطی که بیان خواهیم کرد تحت عنوان افترا از چنین شخصی شکایت کند یا به قول معروف اعاده حیثیت کند، اما برای اعاده حیثیت و شکایت افترا نباید عجله کرد بلکه باید منتظر قطعی شدن رأی صادره شد.

مجازات جرم توهین به دیگران چیست؟

در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، اهانت به اشخاص اگر موجب حد قذف نباشد، مجازات حداکثر ۷۴ ضربه شلاق یا ۱۵۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی را در بر می گیرد.

همچنین در ماده ۶۰۹ همین ماده در مورد توهین به مقامات و سران سه قوه و مجازات ۳-۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

انواع افترا

 • افترای قولی
 • افترای عملی

افترای قولی

حالتی است که در آن شخص با الفاظ و بیان خود اعمالی را که نه اثبات شده است و نه از صحت آن اطلاعی دارد را به دیگری نسبت می دهد.

افترای فعلی

نیز حالتی است که شخص به طور عملی به دیگری تهمت انجام جرمی را می زند مثل اینکه در ساک متعلق به دیگری مواد جاسازی می کند و از این طریق به او تهمت قاچاق مواد مخدر می زند.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با مفهوم توهین و افترا و همچنین انواع افترا آشنا کنیم تا بتوانید انواع آنها را تشخیص دهید. در آخر مقاله نیز برای شما نمونه ای از شکوائیه تهمت و افترا آوردیم تا بتوانید از آن در شرایط تحقق حق خود استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و اتقلاب
با سلام و احترام
به استحضار می رساند فردی به هویت ... با مراجعات مکرر خود به محل کار اینجانب واقع در ... نه تنها موجبات مزاحمت بنده را فراهم نموده است بلکه با استعمال الفاظ نامناسب اقدام به ایراد تهمت و افترا(تهمت زدن) نسبت به بنده نموده است. مشتکی عنه آگاهانه و عالمانه مبادرت به ارائه دست نوشته ای عادی به سازمان محل کار بنده نموده و صراحتاً امری را نسبت به اینجانب نسبت داده است که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می گردد.
از آنجا که مشتکی عنه با اقدامات آگاهانه خود موجب مزاحمت و سلب امنیت شغلی و روانی بنده گردیده است، فلذا مستند به ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، شروع به تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرم فوق الذکر مستدعی می باشد.
در انتها و در راستای تشهیذ ذهن آن مقام محترم استماع شهادت شهود مورد درخواست است.امروزه با توجه به مسایل و مشکلات متعددی که برای افراد در زمینه های مختلف قانونی پیش می آید و همه افراد به نحوی از انحاء ممکن است در طی عمر خود با موارد قانونی سروکار داشته باشند.

به همین سبب شناخت انواع اوراق قضایی و شیوه ی تکمیل آنها میتواند کمک شایانی در این خصوص بنماید.

در این نوشته به بیان هر یک ازاین اوراق قضایی و تعریف آنها خواهیم پرداخت.

(در بخش نمونه دادخواست ها در سایت احقاق میتوانید موارد گوناگونی در این زمینه از جمله نمونه متن شکایت نامه از همسایه مزاحم، نمونه دادخواست تهمت و افترا و .... را مشاهده نمایید.)
اوراق قضایی و مواردی که اکثر افراد با آنها سر و کار دارند عبارتند از:

دادخواست اظهار نامه شکایت نامه یا شکواییه وکالت نامه قرارداد گواهی و اقرارنامه اساسنامه و صورتجلسه لایحه و ....

دادخواست

به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می شود یعنی برگه ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه میکند.

هنگامی که شخصی می خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواسـت است، دادخواسـت به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می شود.

برگ دادخواسـت را از مجتمع های قضایی واقع در تمامی مناطق می توان تهیه کرد. دادخواسـت باید حتما در برگ های مخصوص باشد؛ زیرا هر برگ دادخواسـتی که از مراجع قضایی تهیه می شود دارای شماره سریال مخصوص به خود است بنابراین نمی توان هر برگی که تنها مشخصات شبیه به برگ های دادخواسـت را دارد، پر کرد.

برگ دادخواسـت دارای چند نکته است که باید خواهان آنها را پر کند. یکی از آن موارد تعیین خواسته و بهای آن است که باید در دادخواسـت مشخص شود، مگر آنکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند خواسته یا مدعی به گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

فرم دادخواست دارای بخش های زیر است:
ردیف مشخصات خواهان (کسی که مدعی حق است)
ردیف مشخصات خوانده (طرف دعوی)
ردیف مشخصات وکیل (اگر خواهان توسط وکیل اقامه دعوی کند، مشخصات وکیل درج می شود)
ردیف خواسته (همان ادعا و حقی است که خواهان آن را از خوانده طلب می کند)
ردیف دلایل (مستندات و مدارکی که خواهان به استناد آن ها خود را محق می داند)
قسمت اصلی دادخواست که در آن متن کامل ادعا و شرح خواسته خواهان درج و در نهایت با امضای خواهان پایان می یابد.
باید به این نکته توجه داشت که دادخواست و مدارکی که مورد استناد خواهان است باید در دو نسخه تهیه شود (اگر خوانده بیش از یک نفر باشد باید به تعداد آن ها نیز به نسخه دادخواست و مدارک ضمیمه اضافه نمود).

اظهارنامه

اظهارنامه برگه ای است که توسط آن خواهان به طور رسمی (از طریق دادگستری) قبل از اقامه دعوی، حق خود را از طرف مقابله مطالبه می کند. گاهی اوقات ارسال اظهارنامه یک تکلیف قانونی است. اظهارنامه را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی مستقر در دادگستری ها تهیه کرد. برای ارسال اظهارنامه باید سه نسخه به شکل واحد تنظیم نمود. در نوشتن متن اظهارنامه باید دقت زیادی کرد و حتی الامکان از مشورت اهل خبره استفاده کرد.

شکایت نامه یا شکواییه

برای ثبت دعاوی کیفری بایستی برگه شکواییه تکمیل نمود . شکواییه یک فرم مخصوص است که قوه قضاییه موظف است آن را تهیه کند تا افراد بتوانند شکایت خود را در آن ثبت نمایند .شکواییه در دعاوی کیفری مانند دادخواست در دعاوی حقوقی است. در شکواییه باید مشخصات و نشانی شاکی، موضوع شکایت (همان جرم مورد ادعا) با تعیین زمان و محل دقیق آن و میزان ضرر و زیانی که به فرد وارد شده درج شود. در مواردی ممکن است شکایت به صورت شفاهی مطرح شود که مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مکلف اند شکایت شفاهی را در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسانند.

وکالت نامه

وکالت نامه قراردادی است که توسط وکیل و موکل تنظیم میشود و شرایطی از قبیل اختیارات وکیل در خصوص موکل وحدود اختیارات وکیل را تعین می نماید.

وکالت از لحاظ شکلی به رسمی، عادی و شفاهی تقسیم بندی می شود.

وکالت رسمی: وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سردفتر، تنظیم و به ثبت می رسد.

وکالت عادی: هرگاه وکالت نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود، وکالت نامه عادی است.

وکالت شفاهی: گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به طور شفاهی از دیگران می خواهند بدون این که هیچ وکالت نامه عادی و یا رسمی تنظیم شود.

قرارداد

قرارداد یا عقد یا پیمان ،یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. به عبارت دیگر قرارداد عبارتست از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد.

گواهی و اقرارنامه

اقرارنامه عبارت است اعتراف و اقرار به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود شخص.

اقرارنامه ای که ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد

باید دارای شرایطی باشد، از جمله:

تنظیم در دفتر خانه های اسناد رسمی و روی سربرگ دفتر خانه و همچنین ممهور به مُهر برجسته دفترخانه باشد.

در متن تنظیم شده صرفاً باید مشخصات فردی شخص آورده شوند و در صورتی که نیاز به آوردن آدرس محل سکونت باشد،نیاز با استشهاد از کلانتری محل می باشد (که البته به ندرت همکاری می شود)و در غیر اینصورت به جای آوردن

آدرس در متن، بهتر آن است که قبض مربوط به آب، تلفن و یا گاز، در صورتی که به نام شما باشند بهترین راهکار است.

اساسنامه

اساسنامه شرکت سندى است که به آن اعتبار مى دهد و در آن خط مشى و سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى شوند معین مى گردد و کلیه مواد آن براى اعضاء لازم الرعایه مى باشد و همان طورى که در زندگى یک شخص حقیقى سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش مى شود در شخص حقوقى نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار مى دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسؤولیت آنها و چگونگى عملکرد آنها در آن قید مى گردد.

بنابراین شرکت هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه اى باشند.

لایحه

به نوشتارهایی گفته می شود که از سوی اصحاب دعوا - چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری - به مقام قضایی تقدیم می شود. البته، در عرف رایج، چنانچه این نوشتار توسط وکیل نوشته باشد عنوان لایحه به آن صدق می کند.

امیدواریم نوشته ی فوق الذکر به افزوده شدن اطلاعات شما در خصوص شکواییه ، فرم دادخواست، متن شکایت نامه و .... کمک نموده باشد.