چگونگی دریافت خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی

همه چیز در مورد صندوق تامین خسارات بدنی و شرایط دریافت دیه یا خسارت از این صندوق همراه با نمونه دادخواست

فهرست

چگونگی دریافت خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه یا شرکت بیمه را ندارند تشکیل شده است .

صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت ناشی از تصادف را از مقصر حادثه یا شرکت بیمه ندارند، تشکیل شده است .

موارد جبران خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی

به موجب ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث، در موارد زیر از صندوق تامین خسارات بدنی میتوان مطالبه خسارت نمود :

1-زمانی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدام نشده باشد، همچنین در صورتی که بیمه نامه مقصر حادثه به هر علتی ابطال شده باشد.

2- در مواردی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکست (تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر) شده باشد و یا پروانه فعالیت بیمه گر مزبور تعلیق یا لغو شده باشد، و یا اینکه خسارات خارج از حدود تعهدات شرکت بیمه باشد.

3- عدم کفایت سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیمه گر نیز موجب می شود که خسارت از محل صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود.

4- در صورتی که مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی وی وجود نداشته باشد.

علاوه بر موارد فوق در موارد زیر نیز می توان از صندوق تامین درخواست جبران خسارت کرد:

الف) در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد.

ب) در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد.

ج) در مواردی که مقتول(شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن میباشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.

در این موارد هم صندوق تامین خسارت می نماید .

موارد خارج از شمول تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی

طبق ماده ی ۱۷ قانون بیمه ی اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه ی موضوع این قانون خارج شده اند:

خسارت وارده به وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه و محمولات آن

خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

جریمه یا جزای نقدی

اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.

طرفین دعوای مطالبه ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می کند، شاکی نام می گیرد. در مقابل شاکی، متشاکی یا مشتکی عنه قرار می گیرد. مشتکی عنه به کسی می گویند که از او شکایت شده است.

در دعوای مطالبه ی دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید.

بنابراین می توان گفت در بحث مطالبه ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می نماید و زیان دیده یا وراث وی خواهان مطالبه ی دیه از صندوق خواهند بود.

همچنین در پاره ای از موارد، زیان دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می کند.

نحوه ی پرداخت خسارات بدنی ـ صندوق تامین خسارت های بدنی

طبق قانون جدید بیمه ی اجباری، زیان دیده در مطالبه ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به طور مستقیم به صندوق تأمین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

چگونگی دریافت خسارت از صندوق تامین بدنی بدون نیاز به حکم دادگاه

به موجب ماده ی ۳۰ قانون بیمه ی اجباری، اشخاص زیان دیده حق دارند که برای دریافت خسارت به طور مستقیم، با ارائه ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه ی مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به موجب ماده ی ۳۱ همین قانون، صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.

همچنین طبق ماده ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه ی زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن، موضوع تبصره ی (۲) ماده ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه ی حمل ونقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گرِ وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کنند و باقی مانده ی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

دخالت صندوق تامین خسارت های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به محض ارائه ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.

بخش اولیه ی تعهدات صندوق شامل حداقل پنجاه درصد از خسارت تقریبی است و باقی مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد.

منظور از قطعی شدن دیه ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.

در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی دلیل موکول به صدور حکم نکند.

در عمل نمی توان آنگونه که از بیمه گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.

اما درصورتی که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.

آنچه در رویه ی قضایی عمل می شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه می شود و طی نامه ای به صندوق اعلام می گردد.

نحوه پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق با تشکیل پرونده ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می کند.

رویه ی صندوق آن است که وجه را مستقیم به زیان دیده نمی دهد، بلکه برای اینکه رسما در پرونده ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله ای بانکی به حسابِ اعلام شده از سوی مرجع قضایی واریز می کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان دیده شود.

بنابراین در هنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می شود.

اما نکته ی قابل توجهی که در قانون جدید بیمه ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان دیده است.

چنانچه شخص ثالث زیان دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه ی دیه را دارند.

چگونگی دریافت خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی


دریافت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی با حکم دادگاه

اگر زیان دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ اعم از اینکه خسارت به علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشود و یا اینکه وسیله ی نقلیه ی موضوع حادثه فاقد بیمه نامه ی معتبر بوده باشد.

به طرق زیر میتوان اقدام به مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی نمود:

زیان دیده یا ورثه وی به عنوان شاکی باید اقدام به طرح شکایتی مبنی بر مطالبه دیه صدمات وارده علیه راننده مسبب حادثه و صندوق تامین خسارتهای بدنی نمایند که پس از محکومیت صندوق به پرداخت دیه صدمات، اقدام به وصول دیه نمایند.

زیاندیده دیه یا ورثه وی با ارائه مدارک لازم، پس از حکم دادگاه مبنی از صندوق تامین تقاضای پرداخت خسارت نمایند که مدارک لازم جهت این کار عبارتند از:

1.گزارش/گزارش های كلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه

2.كروكی افسر كاردان فنی در مورد علت تامه تصادف (در صورتی كه ترسیم شده است)

3.نظریه كارشناس/كارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت تامه تصادف (در صورت وجود)

4.برگه های بازجویی طرفین حادثه (شامل اولیاء دم متوفی، شاهدان، مصدوم و راننده مقصر)

5.شرح معاینه جسد صادره از پزشكی قانونی حاوی علت فوت

6.نظریه/ نظریه های پزشك قانونی در مورد معاینه مصدوم

7.جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت (صادره از اداره ثبت احوال)

8.قرار/ آراء دادگاه

9.شناسنامه باطل شده(تمام صفحات) و كارت ملی متوفی

10.شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملی مقصر

11.شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملی مصدوم (اگر سن مصدوم كمتر ۱۸ سال باشد، شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم به همراه قیمنامه)

12.گواهی انحصار وراثت مرحوم (با اعتبار نامحدود) به انضمام تصویر اوراق هویتی ورثه قانونی

13.سند یا كارت و یا اعلام مشخصات فنی (شماره شاسی، موتور و پلاک)وسیله نقلیه مسبب حادثه از سوی مراجع ذیصلاح (صرفاً درخصوص پرونده های فاقد بیمه نامه)

14.فرم 115 ( در صورت انتقال با مرکز فوریتهای پزشکی).

15.مدارک بیمارستانی ( در صورت پذیرش در مراكز درمانی ).

16.اگر زیان دیده در زمان حادثه، راننده وسیله نقلیه بوده است، فتوكپی برابر اصل گواهینامه رانندگی زیان دیده (برای حوادث قبل از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷).

برای دانلود نمونه دادخواست دریافت دیه از صندوق تامین خسارات بدنی کلیک کنید.
نظرات کاربران


محمدصالحی -  13 فروردین 1403
سلام ایابه زیاندیده مقصردرتصادف باراننده فراری ازصندوق دولت دیه تعلق میگیردکه ازسه ناحیه دچارشکستگی شده ترقوه وبازوراست وساق پاکه خردشده ممنون ازسایت خوبتان درضمن بیمه وگواهینامه ندارم موتوری هستم

رضاهزاره -  28 فروردین 1403
پرونده تکمیل شده باشه چند وقت طول میکشه که خسارتها رو بریزن

مرتضی ریوندی -  13 اسفند 1402
سلام من سال 1396موتور به من زده و پان پلاتین خورده دادگاه به من گفته شاهده بسیار من شاهده ندارم فرار ماده موتوری ساعت 10شب بود من الان شاهده ندارم من پول ندارم خونه بگیرم پام داد دارم بیکار هستم از بیماران که چندم خونه بیکار هستم 09900746119شماره همراه و شماره ملی بزارم0780265203

علی -  31 فروردین 1403
سلام اگر کسی در تصادف وسیله نقلیه در سال ۸۵ پا هایش شکسته باشد و مقصر فرار کند آیا امکان این وجود دارد که طرف پیگیر خسارات شود؟

مهدیه احمدی -  17 فروردین 1403
مطالبه خسارت بدنی

علیرضا ارضی  -  18 فروردین 1403
با سلام و خسته نباشید عذرخواهی میکنم مزاحم شدم بنده حدود ۴۶ روز پیش در جاده قدیم در لاین کندو در حرکت بودم که یه خودرو از پشت زد به من و متواری شد بعد آمدم مدم و زنگ زدن به ۱۱۰ و اورژانس و راهنمایی و رانندگی بنده به بیمارستان منتقل شد م بعداز ده روز رفتم نامه پزشکی قانونی گرفتم و از ناحیه صورت دست و پا جراحت دیدم و بینیم هم شکسته حالا خواستم بدونم بنده نه گواهینامه و نه بیمه دارم خواستم بدونم به بنده از صندوق ملی دیه تعلق میگیرد

برات ارباب -  24 فروردین 1403
با سلام قبل غروب آفتاب تراکتوری کاراییل تمام کرد تا کاراییل آوردم شب شد جراغ نداشتم تو راه روستائی متور با سرعت بهم رسید بهم ترمز زد خورد زمین افسر آمد ۵۰ ۵۰ زد الان طرف مرده بزشکی قانونی هم علت مرگ رو ضربه مغزی زده باید دیه بدم بیمه ندارم راهی هست دیه رو صندوق دولتی بده لطفاً راهنماییم کنین ممنون میشم