اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد «اختیار فسخ قرارداد»

خیارات در معامله به چه معناست ٬ فسخ خیارات ٬ انواع خیارات ٬تعریف خیارات

اسباب انحلال قرارداد چندان فراوان است که اگر زیر یک عنوان جمع شود در نخستین نگاه لزوم قراردادها را بی اعتبار نشان میدهد. با وجود این شمارعنوان ها از اعتبار اصل نمیکاهد و نیروی الزام اور عقد را متزلزل نمیکند.انحلال قرارداد اقسام گوناگون دارد.قرار است در این مبحث باهم به بیان این موارد بپردازیم.

همراه با فایل صوتی 13 مهر 1398 , تیم احقاق

همراه با فایل صوتی 01 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و پنجم بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد قانونی خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد 235 و239 و240 و242 و243 و244 و245 قانون مدنی در خصوص خیار تخلف از شرط خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و چهارم بیان خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان خیار تخلف از شرط و بیان ماده 234 قانون مدنی در این خصوص خواهیم پرداخت .دهمین خیار نام برده شده در ماده 396 قانون مدنی ،خیار تخلف از شرط میباشد.

همراه با فایل صوتی 31 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همراه با فایل صوتی 31 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و دوم بیان وجود اختیار برای طرف متضرر از تبعض معامله -همراه با فایل صوتی

.در این پست به بیان وجود اختیار برای طرف متضرر از تبعض معامله و توضیحاتی در خصوص ماده 443 قانون مدنی و بیان ماده 442 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و یکم بیان سایر مسائل مرتبط به خیار تبعض صفقه-همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 443 قانون مدنی و بیان سایر مسائل مرتبط با این خیار خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل ام ادامه خیار تبعض الصفقه و بیان مسایل و نکات مرتبط با آن -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 441 قانون مدنی در خصوص خیار تبعض صفقه وبیان مسایل و نکات مرتبط با این خیار خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 30 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و نهم شرایط تحقق خیار تدلیس و خیار تبعض صفقه -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرایط تحقق خیار تدلیس و ماده 440 قانون مدنی و نهمین خیار یعنی خیار تبعض صفقه خواهیم پرداخت

همراه با فایل صوتی 30 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و هشتم زمان انجام فریب و لزوم تاثیر فریب و تدلیس در عین کلی و ثمن -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان زمان انجام فریب و لزوم تاثیر فریب و تدلیس در عین کلی و ثمن نیز خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 30 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و هفتم بیان نکاتی در ارتباط با خیار تدلیس و مبنای این خیار -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نکاتی در ارتباط با خیار تدلیس و مبنای این خیار و بیان ماده 439 قانون مدنی در خصوص این خیار خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 30 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و ششم توضیح خیار تدلیس- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان هشتمین خیار طبق ماده 396 قانون مدنی ،یعنی خیار تدلیس طبق ماده 438 قانون مدنی و بیان نکاتی در خصوص این خیار خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 30 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی