مجلس شورای اسلامی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد یک تا پنجاه

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد یک تا پنجاه
17 مرداد 1401

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

قانون صدور چک

قانون صدور چك مصوب 1355,04,16با اصلاحات و الحاقات بعدي
17 مرداد 1401

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 1375,03,02با اصلاحات و الحاقات بعدي
18 مرداد 1401

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري

قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373,10,18
18 مرداد 1401

سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
18 مرداد 1401

احقاق

لغت نامه احقاق

لغت نامه احقاق
18 مرداد 1401

مرکز پژوهش های مجلش شورای اسلامی

قانون مدنی

‌مصوب 6 بهمن و 27 و 21 اسفند 1313 و 17 و 19 و 20 فروردین ماه 1314 شمسی
17 مرداد 1401

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

قانون اجراي احكام مدني

قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
17 مرداد 1401

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

‌قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 1379,01,21با اصلاحات و الحاقات بعدي
17 مهر 1398

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

قانون حمايت خانواده

به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.
17 مرداد 1401

دیوان عالی کشور

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
17 مرداد 1401