همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - مفهوم قانونی و همچنین بیان عنصر مادی جرم پولشویی بخش دوم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم قانونی جرم پولشویی طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و بیان علت پولشویی و عنصر قانونی و اولین مورد ازعنصر مادی این جرم یعنی رفتار فیزیکی خواهیم پرداخت.


همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - مفهوم قانونی و همچنین بیان عنصر مادی جرم پولشویی بخش دوم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان جرم پولشویی در اصطلاح پرداختیم فلذا دانستیم مقصود از پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی آن پول مشخص نیست).پولشویی یکی از بزهکاری‌های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می‌شود.

جرم پولشویی عبارت است از:

الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج-اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - مفهوم قانونی و همچنین بیان عنصر مادی جرم پولشویی بخش دوم - همراه با فایل صوتی


علت پولشویی:

بطور کلی پول شویی به این دلیل انجام می شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول شویی به طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پول شویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول شویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه های غیرقانونی کسب درآمد کرده اند و به دنبال تمیز کردن پول هستند.

عنصر قانونی جرم پولشویی : ماده ی2 قانون مبارزه با پولشویی به بیان عنصر قانونی این جرم پرداخته است.

عنصر مادی جرم پولشویی:

1.رفتار فیزیکی :

الف.تحصیل عواید حاصل از جرم:بدست اوردن عوایدی که ناشی از یک رفتار مجرمانه بوده است چه ازقبل با مباشر آن جرم تبانی شده باشد و چه خیر،حتی اگر تحصیل کننده ،اموال مربوطه را از مباشر جرم سرقت کرده باشد و به این نحو عواید ناشی از جرم را بدست اورده باشد.

ب.تملک عواید حاصل از جرم:هرگونه اقدام تملک اور اعم از خرید و فروش ،معاوضه ،قرض وهبه و هر عقد تملیکی دیگر هرچند که عوضی هم در قبال تملک عواید حاصل از جرم داده شده باشد.

ج.نگهداری عواید حاصل از جرم:نگهداری اموال ناشی از جرم بدون قصد تملک انها و بدون انتفاع از آن اموال در راستای مساعدت به مباشر آن جرم.

چ.استفاده از عواید حاصل از جرم:استفاده و انتفاع از مال حاصل از جرم حتی از طریق شخصی غیر از مجرم.

ح.تبدیل عواید حاصل از جرم:تبدیل عواید(لایه گذاری )به مالی دیگر مثل تبدیل درامد ناشی از قاچاق به سهام و اوراق بهادار.
نظرات کاربران