قوانین

لغت نامه احقاق

لغت نامه احقاق

اباحه ی تصرف

یعنی اجازه مصرف و استفاده کردن از وسایل جهیزیه به مرد داده شده، یا استفاده از وسایل جهیزیه به مرد مباح شده است

قرار کفالت

در مواردی كه فردی در مظان اتهام قرار می amp گیرد مقام قضایی كه حسب مورد ممكن است قاضی دادگاه، دادستان، دادیار یا بازپرس باشد، مكلف است پس از تفهیم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در تمام مراحل دادرسی یكی از قرارهای تأمین كیفری را صادر نماید یکی از این قرار ها قرار کفالت است.

استرداد

ردکردن خواستن، داده را واپس خواستن، بازپس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن.

تصرف عدوانی

که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری میباشد صرفاً میتواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.

اخذ تاًمین

قیدی است محدود کننده ی آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم، درباره وی اعمال می شود. اخذ تامین، اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می گیرد. مطابق ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و ا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است از تفهیم اتهام بدوی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید.

تامین خواسته

اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان میتواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان میخواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود.

استطاعت

توانایی داشتن، توانستن، سرمایه داشتن ، توانایی، یارایی.

انتفاع

1- سود بردن ، نفع کردن ، نفع بردن . 2 - حقی که به موجب آن می توان از ملک دیگری استفاده کرد اما نمی توان آن را به شخص ثالث انتقال داد؛

  مرجع تصویب : احقاق
  منبع : احقاق