همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - عنصر روانی جرم پولشویی وشورای عالی مبارزه با پولشویی بخش چهارم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان توضیح بخشهای عنصر روانی جرم پولشویی وشورای عالی مبارزه با پولشویی طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی خواهیم پرداخت.


همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - عنصر روانی جرم پولشویی وشورای عالی مبارزه با پولشویی بخش چهارم- همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان وتوضیح مواردی از ر فتار فیزیکی در جرم پولشویی از جمله مبادله ی عوایدحاصل از جرم،انتقال عواید حاصل از جرم و بیان مصادیق پنهان کردن یا اخفا کردن یا کتمان کردن پرداختیم همچنین دانستیم که برای تحقق جرم پولشویی از طریق تبدیل ،مبادله یا انتقال عواید ،این اقدامات باید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی عواید صورت گرفته باشد.باعنایت به ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی به بیان مفهوم عواید حاصل از جرم پرداختیم قلذا دانستیم که عبارتست از عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد. قانونگذار در جرم پولشویی حصول نتیجه ی خاصی را مدنظر نگرفته است و صرف اینکه یکی از مصادیق عنصرمادی واقع شود چه پولشو موفقیت حاصل کند یا نکند جرم تحقق یافته محسوب میشود و از این رو پولشویی جرم مطلق است.عنصر روانی در جرم پولشویی در سه بخش قابل بررسی است : 1.در تحصیل-تملک-نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم. 2.در تبدیل –مبادله یا انتقال عواید حاصل از جرم. 3.در اخفاء-پنهان یا کتمان اطلاعات.

توضیح مورد دوم یعنی در تبدیل مبادله یا انتقال عواید حاصل از جرم.

در این مورد سونیت عام همانند مورد قبل عبارتست از : علم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق )است.

سوءنیت خاص این مورد عبارتست از:

الف:علم به موضوع ،علم به اینکه عواید بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده اند.

ب:قصد کمک به مرتکب به نحوی که مشمول اثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد صرف نظر از اینکه موفق شود یا نشود.

توضیح مورد سوم یعنی در اخفاء-پنهان یا کتمان اطلاعات:

سونیت عام در این مورد مانند دومود قبل عبارتست از علم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق )است.

سو نیت خاص در این مورد عبارتست از الف: علم به موضوع ،علم به اینکه عواید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی جرم تحصیل شده اند.

ب:قصد پنهان و مخفی ماندن اطلاعات راجع به تطهیر پولهای کثیف.

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - عنصر روانی جرم پولشویی وشورای عالی مبارزه با پولشویی بخش چهارم- همراه با فایل صوتی


شورای عالی مبارزه با پولشویی:

ماده ی 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 بیان میدارد که : به منظور هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی با وظایف ذیل تشكیل می گردد:

۱ـ جمع آوری و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات

۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.

۳ـ هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء كامل قانون در كشور.

۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است

۵-تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11)

تبصره۱ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره۲ـ ساختار و تشكیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره۳ـ كلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذكر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
نظرات کاربران