همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر موارد عنصر مادی جرم پولشویی بخش سوم - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان سایر موارد مطروحه در ارتباط با رفتار فیزیکی و همچنین شرط تحقق و نتیجه به عنوان سایر موارد عنصر مادی جرم پولشویی خواهیم پرداخت.


همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر موارد عنصر مادی جرم پولشویی بخش سوم - همراه با فایل صوتی

ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی سال 1368 به بیان مفهوم جرم پولشویی به اینگونه پرداخته است که جرم پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ‎‎‎‎‎ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.ج-اخفاء یا پنهان یا کتمان ‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده باشد.فلذادانستیم علت اصلی پولشویی این است که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد.عنصر قانونی این جرم در ماده2ق.مبازره با پولشویی بیان شده است.عنصر مادی این جرم درچند بخش قابل بیان است که یک بخش آن رفتار فیزیکی است که رفتار فیزیکی خود به چندین مفهوم تقسیم میشود که در پست قبل به بیان تعدادی از انها پرداختیم.

خ.مبادله ی عوایدحاصل از جرم: گردش مال حاصل از جرم برای گم شدن منشاء اولیه ی آن با توجه به اینکه تبدیل ملازمه با تغییر دارد و مبادله توام با تغییر ماهیت مال لزوما نیست.

د.انتقال عواید حاصل از جرم:انتقال و جابجایی مال حاصل از جرم در راستای رهایی دادن مجرم از تعقیب پیگیری

ذ.پنهان کردن یا اخفا کردن یا کتمان کردن یکی از موارد زیر :

1.ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم 2.منشاء عواید حاصل از جرم 3.منبع عواید حاصل از جرم 4.محل عواید حاصل از جرم 5.نقل و انتقال عواید حاصل از جرم 6.جابجایی عواید حاصل از جرم 7.مالکیت عواید حاصل از جرم

اخرین مصداق رفتار فیزیکی نه ناظر بر عواید حاصله از جرم بلکه ناظر بر اخفاء و کتمان اطلاعات و اگاهی از مراحل فرایند پولشویی میباشد.

نکته: برای تحقق جرم پولشویی از طریق تبدیل ،مبادله یا انتقال عواید ،این اقدامات باید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی عواید صورت گرفته باشد.

2.شرط تحقق جرم:

عواید حاصل از جرم: مطابق با ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی،مفهوم عواید حاصل از جرم به صورت زیر بیان گشته است :

عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر موارد عنصر مادی جرم پولشویی بخش سوم - همراه با فایل صوتی


3.نتیجه:

ظاهرا نظر قانونگذار بر وقوع نتیجه ای خاص نیست و صرف اینکه یکی از مصادیق عنصرمادی واقع شود چه پولشو موفقیت حاصل کند یا نکند جرم تحقق یافته محسوب میشود و از این رو پولشویی جرم مطلق است.

عنصر روانی جرم پولشویی

عنصر روانی جرم پولشویی در سه بخش قابل بررسی است :

1.در تحصیل-تملک-نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم

2.در تبدیل مبادله یا انتقال عواید حاصل از جرم.

3.در اخفاء-پنهان یا کتمان اطلاعات

توضیح مورد اول یعنی در تحصیل-تملک-نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل از جرم: در این مورد سو نیت عام علم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق) است.

سوءنیت خاص این مورد عبارتست از الف:علم به موضوع ،علم به اینکه عواید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی رفتار مجرمانه بدست امده اند. ب:قصد نتیجه ی خاص شرط نیست.
نظرات کاربران