معامله فضولی

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی چیست ٬ معامله فضولی در قانون مدنی

معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال ،وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی «از قبیل فروش ،رهن و ...» انجام دهد.

همراه با فایل صوتی 06 مهر 1398 , تیم احقاق

معامله فضولی چیست؟بخش هفتم بیان مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی طبق مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی طبق مواد 259 و 260 و 261 قانون مدنی و 262 و 263 و 665 قانون مدنی وبیان سایر نکات در خصوص معامله فضولی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 02 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

معامله فضولی چیست؟بخش ششم بیان معاملات متعدد بر مال غیر و اعمال خیار مجلس در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان معاملات متعدد بر مال غیر و اعمال خیار مجلس در بیع فضولی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 02 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

معامله فضولی چیست؟بخش پنجم ادامه مبحث فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک و زمان پیدایش آثار قانونی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک و زمان پیدایش آثار قانونی طبق ماده258 قانون مدنی و بیع فضولی و غیرفضولی در عقد واحد طبق ماده 256 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 02 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

معامله فضولی چیست؟بخش چهارم شرایط اجازه معامله فضولی وبیان فوت مالک قبل از اجازه یا رد - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مورد چهارم از شرایط اجازه معامله فضولی و مواد 250 و 252 قانون مدنی و بیان فوت مالک قبل از اجازه یا رد طبق ماده253 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 02 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

معامله فضولی چیست؟بخش سوم چگونگی اجازه بیع فضولی طبق قانون و بررسی شرایط اجازه در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان چگونگی اجازه بیع فضولی طبق مواد 352 و 247 و 248 و 249 قانون مدنی و همچنین بررسی شرایط اجازه در بیع فضولی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 01 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

معامله فضولی چیست؟بخش دوم اشخاص موجود در معامله فضولی و غیر نافذ بودن این معاملات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان اشخاص موجود در معامله فضولی و غیر نافذ بودن این معاملات خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 01 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

معامله فضولی چیست؟بخش اول مفهوم معامله ی فضولی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم معامله ی فضولی و همچنین تحلیل ماده 247 قانون مدنی در این باره خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 01 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی