بازداشت موقت

بازداشت به معنی حبس، توقیف و جلوگیری می باشد.بازداشت موقت نیز به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد. اما باید بدانید که بازداشت موقت عنوان مجازات ندارد و بدین جهت است که قاضی این حکم را به منظور امکان دسترسی به متهم برای جلوگیری از فرار و دیگر مصالح در شرایط خاص صادر می‌کند.

بازداشت موقت چیست ٬ تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه ٬ ماده قانونی قرار بازداشت موقت

به صورت عامیانه قرار بازداشت موقت نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.

همراه با فایل صوتی 15 مهر 1398 , تیم احقاق

بازداشت موقت - بخش بیست و دوم نکاتی در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت باعنایت به قانون آیین دادرسی کیفری جدید - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 243 این قانون و نکاتی در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت باعنایت به ق.آ.د.ک جدید خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 16 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش بیست ویکم بیان نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۲۳۱/۹۴/۷- مورخ 17 مرداد 1394 و سایر نکات در خصوص مواد 242 قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 16 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش بیستم بیان متن اصلاحی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان متن اصلاحی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 15 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش نوزدهم بیان مزایا و معایب قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مزایا و معایب قرار بازداشت موقت و بیان ماده 242 قانون آیین دادرسی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 15 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش هجدهم تفاوت بازداشت موقت و حبس و تفاوت آن با قرار کفالت یا وثیقه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان تفاوت بازداشت موقت و حبس و همچنین تفاوت آن با قرار کفالت یا وثیقه و ماده 239 قانون آیین دادرسی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 15 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش هفدهم بیان مواد 257 و 258 و 259 و260 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 257 و 258 و 259 و260 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 15 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش شانزدهم بیان توضیحاتی در خصوص تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 238 و 255 و 256 این قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان توضیحاتی در خصوص تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 238 و 255 و 256 این قانون خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 15 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش پانزدهم بیان سایر بندهای این ماده وتوضیحات آنها با عنایت به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر بندهای این ماده وتوضیحات آنها با عنایت به مواد قانونی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 14 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش چهاردهم وضعیت قرار بازداشت موقت ،پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان وضعیت قرار بازداشت موقت ،پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1392 برمبنای ماده 237 این قانون خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 14 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش سیزدهم بیان قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت باعنایت به ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و بیان ماده 36 این قانون در خصوص جواز بازداشت متهم به تقاضای شاکی خصوصی و بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 14 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

بازداشت موقت - بخش دوازدهم بیان موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378،خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 14 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی