آیا در رابطه با سقوط ولایت قهری اطلاعاتی دارید؟

در قوانین ما نهاد ولایت قهری به پدر و جد پدری به صورت جبری قرار داده شده است.در صورتیکه ولی قهری، شرایط ولی بودن را از دست بدهد یا در تصرفاتش برخلاف مصلحت عمل کند و موجبات ورود ضرر را برای مولی‌علیه فراهم نماید، حسب مورد خودبه‌خود از سمت ولایت منعزل و یا به‌حکم دادگاه عزل می‌گردد.

فهرست

آیا در رابطه با سقوط ولایت قهری اطلاعاتی دارید؟

در قوانین ما نهاد ولایت قهری به پدر و جد پدری به صورت جبری قرار داده شده است .مولی‌علیه ممکن است صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد. این گروه به دلیل نقص در قوای دماغی، محجور بوده و از تصرف در امور خود به جهت حمایت از حقوقشان، ممنوع می‌باشند. پدر و جدّ پدری به جهت ولایتی که دارند، می‌توانند در مال مولی علیهم تصرف کنند لذا در صورتیکه ولی قهری، شرایط ولی بودن را از دست بدهد یا در تصرفاتش برخلاف مصلحت عمل کند و موجبات ورود ضرر را برای مولی‌علیه فراهم نماید، حسب مورد خودبه‌خود از سمت ولایت منعزل و یا به‌حکم دادگاه عزل می‌گردد.

مقدمه ای در خصوص سقوط ولی قهری:

نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی واجتماعی سرچشمه می گیرد و به طور جبری از طرف خداوند به پدر و جدّ پدری اختصاص داده شده است.

مولی علیه ممکن است صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد. این گروه به دلیل نقص در قوای دماغی، محجور بوده و از تصرف در امور خود به جهت حمایت از حقوقشان، ممنوع می باشند. پدر و جدّ پدری به جهت ولایتی که دارند، می توانند در مال مولی علیهم تصرف کنند؛ اما این تصرفات مطلق نبوده و محدود به رعایت غبطه و مصلحت محجورین است و باید به گونه ای صورت گیرد که موجب نابودی و ضرر مولی علیه نگردد.

لذا درصورتی که ولی قهری، شرایط ولی بودن را از دست بدهد یا در تصرفاتش برخلاف مصلحت عمل کند و موجبات ورود ضرر را برای مولی علیه فراهم نماید، حسب مورد خودبه خود از سمت ولایت منعزل و یا به حکم دادگاه عزل می گردد. گرچه قانون مدنی سقوط ولایت پدر و جدّ پدری را منحصر به ورود ضرر به امور مالی مولی علیه دانسته است.

مطابق قانون مدنی، ولی قهری در همه ی امور مالی مرتبط با کودک ، نماینده ی قانونی اوست و همه ی تصمیم های مالی او را می گیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می شود.برای توضیح بیشتر از وظایف ولی قهری اینجا کلیک کنید.

عزل یا انعزال ولی قهری:

در فقه اسلامی اختیارات وسیعی به قاضی در امر ولایت تفویض شده است . ولایت حاكم ولایت عامه است و اصل این است كه در هر مورد كه ولی دیگری از طرف شارع تعیین نشده باشد حاكم به عنوان ولایت اقدام می كند و این معنی عموم ولایت حاكم است كه فقها در مباحث بسیاری به آن اشاره كرده اند .

حتی در موردی كه محجور ولی قهری داشته باشد ، حاكم در صورت لزوم می تواند درراه مصلحت محجور دخالت كند و تصمیمات لازم اتخاذ نماید می تواند دستوراتی در جهت حفظ منافع محجور صادر كند .

می تواند ضم امین كند . یعنی شخص امین و مورد اعتمادی را برای همكاری با ولی تعیین نماید . دراین صورت اختیارات ولی محدود خواهد شد و استقلال او در اداره امور محجور از میان خواهد رفت . حتی در حقوق اسلامی ، به قاضی اجازه عزل ولی قهری درصورت ثبوت خیانت یا عدم لیاقت او داده شده است . صاحب جواهر در اینباره می گوید : هرگاه برای حاكم حتی با قرائن واوضاع و احوال آشكار گردد كه پدر و جد پدری موجب ضرر طفلی یا مجنون شده اند آنان را از باب حسبه عزل و از تصرف در امور محجور منع می كند

ضمیمه کردن فردی امین تحت شرایطی از سوی حاکم شرع ،به ولی ،قیم و مانند آن را ضم امین گویند.توضیح بیشتر در صفحه اولیای قهری و ضم امین

آیا در رابطه با سقوط ولایت قهری اطلاعاتی دارید؟


اختیاراتی که قانون مدنی در زمینه ولایت قهری به دادگاه داده است

@article614@

چه انتقادی به قانون مدنی درخصوص عدم عزل ولی قهری وارد است؟

@article615@

آیا وظایف و اختیارات قیمی که در صورت سقوط ولایت مادر منصوب میشود،مشخص است؟

@article616@

بیان ماده 15 قانون حمایت از خانواده در رابطه با امکان نظارت دادستان بر کار جد پدری و مادر

@article617@

ماده 15 قانون حمایت از خانواده در خصوص ولایت مادر پس از شوهر کردن وی به بیان چه مواردی پرداخته است؟

@article618@

ولی قهری شخصی است كه به حكم قانون تعیین می شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می گیرد و ولایت او یك وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده اند.نیاز به توضیح بیشتر دارید؟ اینجا کلیک کنید.نظرات کاربران


علی  -  22 اسفند 1401
سلام بیشتر ارجاع هاتون اشتباهه. خیلی عجیب بود.