همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و پنجم بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد قانونی خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد 235 و239 و240 و242 و243 و244 و245 قانون مدنی در خصوص خیار تخلف از شرط خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و پنجم بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد قانونی خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

دهمین خیار نام برده شده در ماده 396 قانون مدنی ،خیار تخلف از شرط میباشد.در تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط میتوان گفت که خیار شرط نتیجه ی تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه ی تخلف از تراضی است.طبق ماده 234 قانون مدنی شرط سه قسم است:1.شرط صفت 2.شرط نتیجه 3.شرط فعل شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله‌.شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود .

بر اساس ماده 234قانون مدنی شرط به سه قسم است :

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود

خیار تخلف از شرط بسته به اقسام گوناگون شرط، نتایج گوناگونی خواهد داشت که در مطلب زیر به آنها اشاره میکنیم:

شرط صفت :

در شرط صفت خواه صریح باشد و خواه ضمنی و خواه ناظر به چگونگی موضوع باشد و خواه به مقدار معامله مربوط گردد ،هرگاه معلوم شود که صفت مشروط در عقد موجود نیست ، کسی که شرط به نفع او شده است ، براساس ماده 235 قانون مدنی خیار فسخ خواهد د اشت.

شرط فعل :

در شرط فعل از اختیار فسخ معامله به عنوان اخرین حربه استفاده میشود و زمانی فرصت انحلال و فسخ فرا میرسد که امیدی به اجرای عقد باقی نماند .

لذا بر اساس ماده 239 قانون مدنی چنانچه اجبار مشروط علیه ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد ،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد یافت.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و پنجم بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد قانونی خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی


شرط نتیجه :

در این مورد فسخ معامله زمانی مورد پیدا میکند که تحقق نتیجه مطلوب به مانع حقوقی یا مادی برخورد کند و ممتنع شود. لذا اگر شخصی که شرط به نفع او شده است از بطلان آن اگاه نباشد،حق د ارد عقد را به استناد خیار تخلف از شرط فسخ کند.

نکات:

براساس ماده 240 قانون مدنی ،اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده 242 قانون مدنی بیان میدارد که :

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده243 قانون مدنی بیان میدارد که :

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244قانون مدنی بیان داشته است که: طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .

ماده245 قانون مدنی بیان میکند که :

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
نظرات کاربران