همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و چهارم بیان خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان خیار تخلف از شرط و بیان ماده 234 قانون مدنی در این خصوص خواهیم پرداخت .دهمین خیار نام برده شده در ماده 396 قانون مدنی ،خیار تخلف از شرط میباشد.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و چهارم بیان خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان نکاتی در خصوص خیار تبعض صفقه پرداختیم ازجمله اینکه خیار تبعض صفقه فقط در موردی که بخشی از معامله باطل باشد نیست،بلکه در هرمورد که قسمتی از عقد منحل شود مثل انفساخ و ... ممکن است ایجاد شود.ملاک ایجاد خیار تبعض صفقه ،جهل خریدار در هنگام عقد میباشد،ولی جهل یا اگاهی فروشنده تاثیری در ایجاد خیار ندارد.در صورتی که سبب بطلان ،مالیت نداشتن بخشی از مبیع باشد ،خریدار نمیتواند چیزی از ثمن را پس بگیرد.خیار تبعض صفقه ویژه ی مبیع نیست و در ثمن نیز امکان د ارد و بطور کلی در هر معامله معوضی راه پیدا میکند.

خیار تبعض صفقه ویژه ی مبیع نیست و در ثمن نیز امکان د ارد و بطور کلی در هر معامله معوضی راه پیدا میکند.

خیار تبعض صفقه فوری نیست.و در نتیجه با تاخیر استفاده از بین نمیرود.مگر اینکه همراه با قراینی شود که اماره بر امضای عقد و انصراف ازخیار فسخ باشد .

شیوه ی تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نیزبر اساس ماده ی 442 قانون مدنی تابع محاسبه ی ارش در خیار عیب است که پیشتر به آن پرداختیم.

اگر بخشی از مبیع در خیار تبعض صفقه مالیت نداشته باشد،در اینصورت ثمن قابل تقسیط نیست و راه حل خریدار فسخ بقیع است یا قبول آن ثمن.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و چهارم بیان خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی


10.خیار تخلف از شرط

دهمین خیار نام برده شده در ماده 396 قانون مدنی ،خیار تخلف از شرط میباشد.

در اکثر مبایعه نامه ها معمولا شرطی گنجانده میشود مشابه این عبارت : در صورت عدم وصول چک مربوط به ثمن معامله ، فروشنده حق فسخ خواه داشت.

شرط مذکور در فوق ،خیار تخلف از شرط است زیرا بر خریدار شرط شده که لزوما در حساب جاری خود معادل وجه چک مذکور موجودی تامین کند تا وجه چک در سر رسید توسط بانک به دارنده پرداخت گردد.

اگر یکی از طرفین از شروط مقرر در قرارداد تخلف نماید و امکان الزام او به اجرای شرط فراهم نباشد و انجام آن فقط به مباشرت خود مشروط علیه امکان پذیر باشد و یا در صورت نیابت پذیری امکان انجام آن به هزینه ی مشروط له وجود نداشته باشد ،طرفی که شرط به نفع او وی ایجاد شده است ، حق فسخ قرارداد به علت تخلف طرف مقابل از انجام شرط را خواهد داشت .

به این خیار به دلیل اینکه مبنای آن تخلف طرف مقابل از انجام شرط است،خیار تخلف از شرط میگویند. در ماده 444 قانون مدنی تصریح شده است که احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است. به خیار تخلف شرط خیار اشتراط نیز گفته می شود.

در تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط میتوان گفت که خیار شرط نتیجه ی تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه ی تخلف از تراضی است.
نظرات کاربران