همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش اول بیان اقسام انحلال قرارداد -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان اقسام انحلال قرارداد (انحلال به تراضی، ارادی و قهری) و اثر انحلال قرارداد خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش اول بیان اقسام انحلال قرارداد -همراه با فایل صوتی

اسباب انحلال قرارداد چندان فراوان است که اگر زیر یک عنوان جمع شود در نخستین نگاه لزوم قراردادها را بی اعتبار نشان میدهد. با وجود این شمارعنوان ها از اعتبار اصل نمیکاهد و نیروی الزام اور عقد را متزلزل نمیکند.انحلال قرارداد اقسام گوناگون دارد.

اسباب انحلال قرارداد چندان فراوان است که اگر زیر یک عنوان جمع شود در نخستین نگاه لزوم قراردادها را بی اعتبار نشان میدهد .با وجود این شمار عنوان ها از اعتبار اصل نمیکاهد و نیروی الزام اور عقد را متزلزل نمیکند. پاره ای از اسباب ،نیروی تراضی را به نمایش میگذارد وبا نفوذ اجباری عقد منافات ندارد چنان که در اقاله همان دو اراده که پیمانی را استوار کرده است،درباره ی انحلال آن به توافق میرسد و در واقع انحلال قرارداد نتیجه همان سبب انعقاد آن است.گاه نیز امکان رهایی از عقد مستند به شرط صریح یا ضمنی دو طرف است ،امری است پیش بینی شده که خواست مشترک آن دو بوجود می اورد تا از سنگینی الزام عقد بکاهد و آن را با انتظارهای متعارفشان سازگار کند.

انحلال قرارداد خود اقسام گوناگون دارد.این تقسیم بندی به اعتبار سهمی که اراده دو طرف درآن دارد انجام شده است:

1.انحلال به تراضی:

در این نوع انحلال ،اراده هایی که سبب عقد راایجاد کرده اند درباره ی انحلال آن نیز توافق میکنند و از تعهد های طرف مقابل میگذرند و دو عوض را بجای نخستین خویش باز میگردانند . انحلال به تراضی در حقوق ما تفاسخ یا اقاله نامیده میشود و در مبحث سقوط تعهدات قانون مدنی به آن پرداخته شده است.

2.انحلال ارادی:

این نوع از انحلال قرارداد به اراده یکی از دو طرف واقع میشود.این قسم از انحلال از زمره ایقاعات بوده و نیازی به تراضی طرفین در این مورد وجود ندارد .انحلال ارادی به این معنی فسخ نامیده میشود و اختیاری را که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد خیار میگویند.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش اول بیان اقسام انحلال قرارداد -همراه با فایل صوتی


3.انحلال قهری:

این قسم از انحلال خود به خود انجام میپذیرد و اراده ی طرفین یا یکی از آنها در وقوع آن دخالت ندارد .انحلال قهری را در اصطلاح انفساخ مینامند که به دو صورت ارادی ـقراردادی و غیر ارادی امکان پذیر است .مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار ماده387 قانون مدنی.

اثر انحلال قرارداد:

انحلال قرارداد خواه به تراضی باشد یا با یک اراده صورت پذیرد یا خود به خود رخ دهد ،ناظر به اینده است و عقد را ازهنگام تحقق سبب ،بر هم میزند.این قاعده در هیچ متنی به صراحت نیامده است ولی از مواد گوناگون و پراکنده در قانون مدنی به خوبی استنباط میشود مثل ماده 459 قانون مدنی در فرضی که بایع شرطی به شرایط فسخ عمل میکند و مبیع را از خریدار باز میستاند بیان میدارد که:

دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی که بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده ومشتری مالک قطعی مبیع می گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید ومبیع رااسترداد کند ازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نمائات ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتری است.
نظرات کاربران