آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟

ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود و سمت خود را مستقیما از قانون می گیرد و ولایت او وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر اجباری است ، نه اختیاری و به همین جهت آن را قهری نامیده اند . مطابق قانون مدنی، ولی قهری در همه ی امور مالی مرتبط با کودک ، نماینده‌ی قانونی اوست و همه ی تصمیم های مالی او را می‌گیرد.

فهرست

آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟

در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت، قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص ذیصلاح برای اداره امور محجور واگذار شده است. ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود و سمت خود را مستقیما از قانون می گیرد و ولایت او وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر اجباری است ، نه اختیاری و به همین جهت آن را قهری نامیده اند .ولی قهری دارای وظایف و اختیاراتی است که در این مقاله به بیان آنها خواهیم پرداخت.

محجورین تحت ولایت قهری:

همانگونه که در ابتدای بحث بیان گردید در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت، قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص ذیصلاح برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وضایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم واگذار شده باشد اصطلاحا ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن شخن گفته است.

ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود و سمت خود را مستقیما از قانون می گیرد و ولایت او وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر اجباری است ، نه اختیاری و به همین جهت آن را قهری نامیده اند .

درباره محجورین تحت ولایت قهری ، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی می گوید : ( طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. )

ضمیمه کردن فردی امین تحت شرایطی از سوی حاکم شرع ،به ولی ،قیم و مانند آن را ضم امین گویند. اگر نیازمند اطلاعات بیشتری درباره ضم امین هستید اینجا کلیک کنید.

محجورین تحت ولایت قهری چند دسته اند؟

بنابراین محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند :

1.صغیر : بر طبق ماده ۱۲۱۰ اصلاحی در سال ۱۳۶۱ ، دختر تا وقتی به سن ۹ سال تمام قمری و پسر تاوقتی به سن ۱۵ سال تمام قمری نرسیده باشد صغیر محسوب می شود .

2.شخص غیر رشید و به تعبیر دیگر سفیهی که عدم رشد ( سفه ) او متصل به زمان صغر باشد : یعنی قبل از رسیدن به سن ۹ سال یا ۱۵ سال قمری دارای حالت سفه ( ناتوانی در اداره امور مالی به نحو عقلایی ) بوده و این حالت بعد از ۹ یا ۱۵ سالگی نیز ادامه داشته باشد .

3.مجنون ، در صورتی که جنون او متصل به صغر باشد : یعنی دیوانه ای که قبل از ۹ یا ۱۵ سالگی جنون به او عارض شده و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی هم ادامه داشته باشد .

آیا در رابطه با سقوط ولایت قهری اطلاعاتی دارید؟ در قوانین ما نهاد ولایت قهری به پدر و جد پدری به صورت جبری قرار داده شده است .مولی علیه ممکن است صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد. این گروه به دلیل نقص در قوای دماغی، محجور بوده و از تصرف در امور خود به جهت حمایت از حقوقشان، ممنوع می باشند. بیشتر ...

آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟


بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات ولی قهری در قوانین کشورهای اسلامی و کشور فرانسه

وظایف و اختیارات ولی قهری

بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات ولی قهری در قوانین کشورهای اسلامی و کشور فرانسه:

در بعضی از قوانین جدید كشورهای اسلامی از عزل ولی قهری و نصب امین موقت به جای او سخن گفته شده است .به طوركلی قوانین مصر وسوریه وعراق صریحاً به قاضی اجازه داده اند كه اختیارات ولی قانونی را درصورت لزوم محدود وحتی او را بركنار نماید . به علاوه قوانین مصر و سوریه تعیین امین موقت را در صورت غیبت یا زندانی شدن ولی قهری یا وجود مانعی در راه انجام وظیفه او ونبودن ولی دیگر پیش بینی كرده اند .

البته در این قوانین بجای امین موقت كه اصطلاح حقوق ایران است وصی موقت به كار رفته است ولی مقصود در واقع یكی است . به علاوه در قانون مصر مقرر شده است و وظایف و اختیارات وصی موقت همان وظایف و اختیارات وصی منصوب از جانب ولی و وصی منصوب از طرف قاضی (قیم ) است .


در حقوق سوریه نیز با توجه به اینكه كلمه وصی دارای معنای گسترده ای است و وظایف و اختیاراتی برای وصی به طور كلی مقرر شده است ظاهراً همان راه حل مورد قبول قرار گرفته است . تفاوت قابل توجهی كه قانون مصر وسوریه با قانون ایران در این خصوص دارد این است كه در حقوق ایران وظایف و اختیارات امینی كه بجای ولی قهری تعیین می شود روشن نیست واین مسأله قابل بحث است .

- حقوق فرانسه:

آنچه تاكنون گفتیم مربوط به حقوق كشورهای اسلامی بود. اكنون به جاست به عنوان نمونه بارزی از حقوق غربی كه در قواعد خانواده بر پایه حقوق مسیحی و فرهنگ و سنتهای متفاوتی نهاده شده است، از حقوق فرانسه در زمینه ولایت قهری سخن بگوئیم، هرچند كه به علت اختلاف مبانی و مفاهیم حقوقی اختلاف دراینجا بسیار و مقایسه دشوار است . در حقوق فرانسه اصطلاحی كه نزدیك به ولایت قهری است اصطلاح ( ولایت ابوینی ) است كه به موجب قانون مصوب ۴ ژوئیه ۱۹۷۰ جایگزین اصطلاح قدیمی قدرت پدری شده است .

با بكار بردن اصطلاح اول بجای دوم قانونگذار فرانسه خواسته است اعلام كند كه :

اولاً رابطه بین ابوین واطفال دیگر یك رابطه ناشی از تسلط و قدرت شخصی آنان نیست و به تعبیر دیگر، اختیارات ابوین مخصوصاً پدر نسبت به اطفال در شمار حقوق و امتیازات فردی و مطلق نیست بلكه ولایتی است كه برای حمایت از طفل به آنان واگذار شده است و در واقع مجموعه ای از حقوق وتكالیف است . در قدیم رابطه پدر و فرزند را یك حق و قدرت مطلق نسبت به شخص تلقی می كردند ، هرچند كه مفسران قانون و حقوقدانان فرانسوی آن را تعدیل كرده بودند.

آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟-بخش دوم

بیان دومین مورد از مواردی که قانونگذار فرانسه با بکار بردن اصطلاح ولایت ابوینی بجای اصطلاح قدرت پدری قصد اعلام آن را داشته است

بیان دومین مورد از مواردی که قانونگذار فرانسه با بکار بردن اصطلاح ولایت ابوینی بجای اصطلاح قدرت پدری قصد اعلام آن را داشته است:

(ثانیا) این ولایت برخلاف گذشته اختصاص به پدر ندارد و مشتركاً برای پدر و مادر شناخته شده و آنان از این لحاظ برابر هستند .

اگر پدر و مادر مشروع محجور در قید حیات باشند و نکاح آنها منحل نشده باشد ولایت ابوینی به چه صورتی اعمال میگردد؟

قبل از قانون ۱۹۷۰ ولایت و قدرت مذكور اساساً به پدر تعلق داشت واگر هم مادر را بالقوه دارای این سمت می دانستند ، حق اعمال آن را به شوهر به عنوان رئیس خانواده اختصاص می دادند .


به موجب قانون ۱۹۷۰ كه بعضی از مواد قانون مدنی فرانسه را اصلاح كرده است . هرگاه پدر ومادر مشروع زنده باشند و رابطه نكاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق وتكالیف خود را داشته باشند ، ولایت ابوینی به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود . البته اجداد وجدات ( اعم از پدری و مادری ) نیز دارای پاره ای امتیازات نسبت به طفل، حتی در زمان حیات پدر و مادر ، هستند . چنانكه می توانند با او مكاتبه كنند یا او را ملاقات نمایند و نمی توان آنان را جز با حكم دادگاه و دلائل موجه از این حق محروم كرد .

همچنین اجداد می توانند از طرف صغیر حتی در زمان حیات پدر و مادر قبول هبه كنند . مع هذا اختیارات اجداد در زمان حیات و در صورت اهلیت و شایستگی ابوین استثنائی است واجداد وجدات دارای ولایت ابوینی نیستند و اصولاً نمی توانند در كار پدر ومادر مداخله كنند . ولایت ابوینی مشتركاً به وسیله پدر ومادر اعمال می شود واین اصل در قانون ۱۹۷۰ دوبار ( در مواد ۲۱۳ و ۳۷۲ اصلاحی ) اعلام شده است . البته در صورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریك از آنان می توانند به قاضی قیومت برای حل اختلاف رجوع كند.

در موارد استثنائی مخصوصاً در مورد ازدواج به رضایت یكی از ابوین كافی است و وحدت نظر وتوافق آنان لازم نمی باشد .آنچه گفتیم در زمینه امور غیر مالی بود . اما در زمینه اداره اموال صغیر ، با اینكه اصولاً پدر و مادر باید مشتركاً اقدام كنند و در این زمینه هم باید برابر باشند.

آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟-بخش سوم

قانونگذار فرانسه برای تسهیل كار و تسریع در اداره امور صغیرچه اقدامی نموده است؟

قانونگذار فرانسه برای تسهیل كار و تسریع در اداره امور صغیرچه اقدامی نموده است؟

قانونگذار فرانسه برای تسهیل كار و تسریع در اداره امور صغیر از این تساوی تا حدی عدول كرده و مقرر داشته است كه اداره قانونی اموال به وسیله پدر و با همكاری مادر انجام خواهد شد (ماده ۳۸۳ قانون مدنی فرانسه ).

همكاری مادر در اعمال ناقله یعنی اعمال مهمی كه قیم فقط با اجازه شورای خانواده می تواند انجام دهد ( مانند فروش غیر منقول واوراق بهادار ،صلح ، رهن واجاره به مدت زائد بر ۹ سال ) لازم است و همكاری بدین معنی است كه پدر بدون موافقت مادر نمی تواند این اعمال را به نمایندگی از محجور انجام دهد .

اما در اعمال اداری یعنی اعمال كم اهمیتی كه قیم به تنهایی و بدون اجازه مقام دیگر می تواند انجام دهد ( مانند فروش اشیاء منقول مورد استفاده در زندگی عادی ، اجاره به مدت ۹ سال یا كمتر و اقامه دعوای مالی ) پدر می تواند مستقلاً اقدام كند و نیازی به همكاری و موافقت مادر ندارد .


هرگاه یكی از ابوین تونایی یا لیاقت اعمال ولایت را نداشته باشد، اعمال ولایت به موجب حكم دادگاه به دیگری واگذار می گردد ( ماده ۳۷۳ قانون مدنی ) .

هرگاه طلاق یا تفریق جسمانی بین زوجین واقع شود ، اعمال ولایت به طرفی محول می شود كه دارای حق حضانت است . البته طرف دیگر حق ملاقات با طفل را خواهد داشت . در صورت فوت یكی از ابوین ، اعمال ولایت به آنكه زنده است تعلق خواهد یافت ( ماده ۱- ۳۷۳ ) با این تفاوت كه اداره اموال محجور تحت نظارت دادگاه قرار خواهد گرفت .

هرگاه پدر ومادر هردو فوت كنند ولایت ابوینی اصولاً ساقط می شود ( ماده ۴- ۳۷۳ ) . مع هذا بعضی از آثار آن برای اجداد وجدات ( پدری و مادری ) باقی می ماند . اینان علاوه برحق ملاقات و مكاتبه با طفل حق موافقت با ازدواج صغیر را خواهند داشت ( ماده ۱۵۰ بند ۱ ) .

در قانون فرانسه عزل یا انعزال پدر و مادر از سمت ولایت و از دست دادن حقوق ناشی از ولایت جزئاً یا كلاً به طور موقت یا دائم در موارد خاصی پیش بینی شده است و قانون فرانسه در این زمینه دارای تفصیلی بیشتر از قوانین كشورهای اسلامی است . به طور كلی ، در حقوق فرانسه ،درموارد حجر ، یا عدم لیاقت یا ناتوانی یا محكومیت به بعضی از جرائم یا تفویض حقوق به دیگری ،ولایت ساقط خواهد شد .

آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟-بخش چهارم

منظور از ولایت قانونی در حقوق فرانسه چیست؟

منظور از ولایت قانونی در حقوق فرانسه چیست؟

علاوه بر ولایت ابوینی كه ویژه پدر ومادر است در حقوق فرانسه یك نهاد حقوقی به نام ولایت قانونی وجود دارد كه مخصوص اجداد و جدات است . هرگاه پدر یا مادر بعد از مرگ دیگری برای سرپرستی طفل ، وصی معین نكرده باشد ، ولایت بر محجور به حكم قانون به جد یا جده ای كه از لحاظ درجه قرابت به طفل نزدیكتر است واگذار می گردد و چون ولایت ناشی از حكم مستقیم قانون است لذا آن را ولایت قانونی نامیده اند.

در صورتی كه چند نفر جد و جده در درجه مساوی وجود داشته باشند ، شورای خانواده می تواند ولایت را به یكی از آنان محول كند یا وظایف ولایت را تقسیم و نگاهداری طفل را به یكی از آنان و اداره اموال او را به دیگری واگذار نماید .

به هر حال اختیارات جد ، در صورتی كه ولی قانونی شناخته شود ، محدودتر از اختیارات پدر ومادر است ومانند اختیاراتی است كه به وصی وقیم منتخب شورای خانواده واگذار شده است .


این اشخاص زیر نظر شورای خانواده و قاضی قیومت انجام وظیفه می نمایند . به طور كلی رژیم كه به موجب قانون مصوب ۱۹۶۴ اصلاحات مهمی در آن انجام شده است شامل ولایت قانونی جد یا جده نیز می گردد.

آیا در حقوق فرانسه پدر و مادر از نظر ولایت قهری یکسان هستند؟

از آنچه گفتیم آشكار شد در حقوق فرانسه ، برخلاف حقوق ایران و دیگر كشورهای اسلامی ، پدر ومادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند . این تحولی است كه با قانون ۱۹۷۰ در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است . حتی امروز با اینكه اداره اموال صغیر كه از آثار ولایت به شمارمی آید اصولاً باید به عهده پدر ومادر باشد وآنان ، طبق اصل برابری ، باید متساویاً و مشتركاً در این زمینه اقدام كنند ، اداره قانونی اموال صغیر در درجه اول به عهده پدر است كه با همكاری مادر آن را اعمال می كند وحتی در اعمال اداری صرف ، این همكاری لازم نیست و پدر می تواند مستقلاً اقدام كند.

بنابراین چیزی از نابرابری گذشته و تقدم پدر بر مادر دراداره امور صغیر هنوز در حقوق فرانسه دیده می شود و این نابرابری را بعضی چنین توجیه كرده اند كه در زمینه اداره اموال ، اشخاص ثالث كه با صغیر طرف معامله واقع می شوند ، در واقع می خواهند یك نفر مسئول در برابر خودداشته باشند ومهم این است كه طفل یك نماینده قانونی داشته باشد كه مخصوصاً در صورت بروز اختلاف و دعوی از منافع او دفاع كند.

آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟-بخش پنجم

ولی قهری شخصی است كه به حكم قانون تعیین می شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می گیرد و ولایت او یك وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده اند در اینجا شما را با مفهوم ولی قهری آشنا می کنیم.

وظایف ولی قهری در قوانین ایران

وظایف ولی قهری در قوانین ایران:

خالی از فایده نیست كه كمی به بررسی وظایف و اختیارات ولی قهری هم در این مجال پرداخته شود.

مطابق قانون مدنی، ولی قهری در همه ی امور مالی مرتبط با کودک ، نماینده ی قانونی اوست و همه ی تصمیم های مالی او را می گیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می شود.

بیان مفهوم صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز:

صغیر ممیز صغیری است که درکی از امور اطراف خود دارد.این فرد برای امور خود احتیاج به اجازه ی ولی قهری دارد و در صورتی که قراردادی ببندد، برای صحت و درستی آن قرارداد از لحاظ حقوقی احتیاج به تأیید ولی قهری دارد. مگر این که یک قرارداد مالی تماما به سود او باشد که در این حالت احتیاجی به اجازه ی ولی قهری نیست. برای مثال، در صورتی که فردی به صغیر مالی را ببخشد، از آنجایی که این موضوع کاملا برای صغیر منفعت دارد، احتیاجی به اجازه ی ولی قهری وجود ندارد.


اما صغیر غیرممیز کودکی است که درکی از امور ندارد و اعمال مالی و غیرمالی او خودبه خود باطل است. دراین صورت تصمیم ولی قهری جایگزین اعمال صغیر غیرممیز میشود.

همینطور سفیه تنها جهت انجام امور مالی خود احتیاج به تأیید و تنفیذ ولی قهری خواهد داشت. درمورد امور غیرمالی کودکی که تحت ولایت ولی قهری است، نظرات متفاوتی وجود دارد.

نکاح و طلاق دو امر مهمی هستند که مورد اختلاف فقها و حقوق دانان هستند. ولی با توجه به قانون مدنی، نکاح صغیر در حقوق ایران درست نخواهد بود.

آیا اعمال حقوقی ولی قهری پس از رشد و خارج شدن از ولایت قهری نیز معتبر است؟

اعمال حقوقی ولی قهری پس از رشد و خارج شدن از ولایت قهری نیز معتبر است، اما در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت طفل از سوی ولی قهری، کودک پس از وصول و رسیدن به سن رشد قادر است ابطال آن امر را از دادگاه بخواهد. برای نمونه، فرض کنید که ولی قهری در ۷ سالگی صغیر یکی از اموال او را می فروشد. هرزمان صغیر پس از وصول و رسیدن به سن رشد قادر باشد ثابت کند که این مال به قیمت بسیار کمی فروخته شده و انجام این معامله به مصلحت او نبوده، دادگاه قادر است حکم ابطال معامله انجام شده را بدهد.

هرزمان ولی قهری به علت عدم رعایت مصلحت طفل، باعث ضرر به او شود، دادگاه قادر است او را برکنار و فردی را به عنوان قیم برای طفل تعیین کند. در صورتی که ولی قهری بیمار شود یا به دلیل کهولت سن قادر نباشد به اداره ی اموال بپردازد، قادر است فردی را به عنوان امین تعیین کند. در غیر این صورت، دادگاه شخصی را به عنوان امین به ولی قهری اضافه می کند تا در کنار او به اداره ی امور طفل بپردازد، اما در مورد هایی که ولی قهری غایب یا در زندان است، به صورت موقت شخص امینی تعیین می شود تا به جای ولی قهری امور را اداره کند.

آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟-بخش ششم

باتوجه به مواد قانون مدنی در صورت طلاق پدر و مادر ،نقش مادر به چه صورت میشود؟

باتوجه به مواد قانون مدنی در صورت طلاق پدر و مادر ،نقش مادر در خصوص ولایت محجور به چه صورت میشود؟

با توجه به مواد مصرح قانون مدنی، در صورت طلاق والدین، مادر صرفا قادر است نقش حضانت و نگهداری طفل را به عهده داشته باشد و همه ی امور مالی کودک برعهده ی پدر یا جد پدری اوست..

باید دقت داشت که قانون هایی به این صورت احتمال دارد، حضانت و نگهداری طفل از جانب مادر را با مشکلات زیادی روبه رو سازد، به این دلیل ککه مادر نمیتواند برای کودک افتتاح یک حساب بانکی انجام دهد و در صورت فوت پدر، جد پدری طفل باید به عنوان ولی قهری همه ی امور مالی او را بر دوش و عهده بگیرد.


بیان ماده 1183 قانون مدنی در خصوص وظایف ولی قهری :

دراینجا لازم به ذکر است که در خصوص وظایف و اختیارات ولی قهری فقط یك ماده كلی در قانون مدنی دیده می شود و آن ماده 1183 است. نص صریح ماده گویای این مطلب است كه : در كلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی- نماینده قانونی او است - بنابراین نمایندگی قانونی محجور تحت ولایت ولی قهری در امور مالی بر عهده ولی است.

او به نمایندگی مولی علیه اعمال حقوقی انجام می دهد (خرید یا اجاره انجام می دهد به نمایندگی از او و...).

اگر چه ماده 1183 فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره دارد ولی شكی نیست كه وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست بلكه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز بر عهده اوست. (مواد 1188 و 1235 و ماده 2 به بعد قانون تامین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1353)

اصطلاح مواظبت شخصی كه در ماده 1235 به كار رفته است را می توان در زمینه ولایت قهری هم به كار برد . ظاهراً ترجمه فر انسوی soin dela perssone است كه دارای معنی گسترده ای است و تعلیم و تربیت و مواظبت جسمی و مراقبت در امور اخلاقی و بهداشتی و اقدام به معالجه و درمان و سایر امور غیرمالی را دربرمی گیرد.

البته حضانت و نگهداری محجور در صورتی كه به شخص دیگری واگذار شود جزء وظایف ولی قهری نیست ولی به نظر می رسد حتی در این مورد ولی قهری باید نظارت و همكاری لازم را در جهت تامین سلامت جسمی و روحی اخلاقی محجور معمول دارد.

به طور كلی وظیفه ولی قهری اداره امور شخصی و مالی مولی علیه است در حدود قانون و متعارف و البته با رعایت مصلحت محجور می باشد.

آیا میدانید وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟-بخش هفتم
نظرات کاربران