در صورت وقوع تصادف بدون گواهینامه چه مجازاتی در انتظارمان است؟

همه آنچه که باید در مورد رانندگی بدون گواهینامه و مجازات آن بدانید همراه با توضیح قوانین مربوط به پرداخت دیه و بیمه در مورد رانندگان بدون گواهینامه و مقصر

فهرست

در صورت وقوع تصادف بدون گواهینامه چه مجازاتی در انتظارمان است؟

رانندگی بدون گواهینامه حتی اگر منجر به تصادف نشود، جرم است و مجازات در پی دارد. اگر گواهینامه نداشته باشید و تصادف کنید، این مجازات تشدید می شود. حال سوال این است آیا بیمه خسارت را به راننده مقصر بدون گواهینامه پرداخت می کند؟

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی هر کس بدون گواهینامه رسمی به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، اقدام کند و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری برایش ممنوع باشد، اما با این حال به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات می شود و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

در قانون در کنار اینکه برای رانندگی بدون گواهینامه حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است، محرومیت از حقوق اجتماعی نیز لحاظ شده است.

خلاصه آنکه رانندگی بدون گواهینامه می تواند به محرومیت از حقوق اجتماعی، آن هم بیش از شش ماه و تا 5 سال منجر شود.

جالب است بدانید که جریمه نداشتن گواهینامه به همین جا ختم نمی شود و مجازات دیگری نیز برای متخلف در نظر گرفته می شود و آن اینکه متخلف حداکثر تا 5 سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی محروم می شود. به علاوه ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی برای متخلفی که بدون گواهینامه رانندگی کرده است، در نظر گرفته می شود.

مجازات رانندگی بدون گواهینامه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 95، درجه شش محسوب می شود و رسیدگی آن تنها در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است و دیگر مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه نمی شود.

مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می گردد.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به جزای نقدی تبدیل می شود.

عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود.

برای آشنایی بیشتر در مورد قوانین پرداخت خسارت در تصادفات رانندگی کلیک کنید.

آیا بیمه خسارت تصادف را به راننده فاقد گواهینامه پرداخت می کند؟

مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵: در موارد زیر بیمه گر مكلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت كند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأیید نیروی انتظامی یا پزشكی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی كه راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت ـ در صورتی كه راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت كرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

در نهایت آنکه در صورت وقوع حادثه، به شرح فوق خسارات جبران خواهد شد و سایر مسئولیت های کیفری راننده ی متخلف به قوت خود باقی خواهد بود.

بنابر این اگر گواهینامه نداشته باشید و تصادف کنید و مقصر هم باشید، شرکت بیمه وظیفه دارد که بر اساس قانون، خسارت زیان دیده های حادثه را پرداخت کند. اما نکته مهم اینجاست که به دلیل نداشتن گواهینامه، شرکت بیمه بعدا خسارتی را که پرداخت کرده بود از شما پس می گیرد.

البته در اکثر مواقع، بیمه مبلغ خسارت را برایتان قسط بندی می کند که معمولا مبلغ این قسط ها سنگین و زیاد است. همچنین ضمانت پرداخت قسط هم از شما گرفته می شود.

اما توجه داشته باشید که اگر راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد و خودش آسیب ببیند، به دلیل نداشتن گواهینامه دیه یا غرامتی به او پرداخت نمی شود.

در صورت وقوع تصادف بدون گواهینامه چه مجازاتی در انتظارمان است؟


راننده مقصر بدون گواهینامه و تصادف منجر به فوت

صرف نظر از این که خود این عمل یعنی رانندگی بدون بیمه نامه و گواهینامه جرم است، طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.

همچنین طبق ماده ۷۱۸ همان قانون؛ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا گواهینامه نداشته باشد یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تصادف بدون گواهینامه 2


نظرات کاربران