منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش هفتم

در این پست به بررسی مواد 648 و 668 و 669 و676 و 677 و 679 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش هفتم

در پست قبل به بررسی مواد 608 در ارتباط باتوهین به افراد و 622 در رابطه با سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و ازار عمدی زن حامله و632 در رابطه با امتناع از دادن طفل سپرده شده و ماده ی633 در رابطه با رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلی خالی ازسکنه و 642 تعزیرات و ماده53 قانون حمایت از خانواده ، که همگی از فصل کتاب پنجم تعزیرات مصوب سال1375 هستند و جرایم قابل گذشت محسوب میشوند،پرداختیم.در این پست به بررسی مواد 648 و 668 و 669 و676 و 677 و 679 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .

خ.ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه طبق ماده ی 642 تعزیرات و ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1392

ماده694:هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید

ماده53 قانون حمایت از خانواده:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط بهشکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.

د.افشای اسرار حرفه ای ،ماده ی648

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلیه كسانی كه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند

ذ. تهدید،ماده ی668

هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای كه متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش هفتم


ر.تهدید ،ماده 669

هر گاه كسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ز.تحریق اشیای منقول، ماده ی 676

هر كس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ژ.تخریب عمدی اشیای منقول و غیر منقول ،ماده ی677

هر كس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو كلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

س.کشتن،مسموم کردن ،تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است،ماده ی 679

هر كس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد یا مسموم یا تلف یا ناقص كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.
نظرات کاربران