منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش ششم

از مواردی که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به عنوان جرم قابل گذشت بیان شده است مواد 596 و 608 تعزیرات 1375 در خصوص . تحصیل سند یا نوشته با سو استفاده از ضعف نفس اشخاص وتوهین به افراد است.در این پست به بررسی مواد 622 و632 و 633 و 642 قانون تعزیرات و53 قانون حمایت خانواده میپردازیم.


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش ششم

در پست قبل دانستیم که در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرائم خصوصی که مربوط به شخص مجنی‌علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی ­علیه نیست و قائم به شخص است و بر خلاف آن، در جرائم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه است، مثل صدور چک بلامحل،حق شکایت و تعقیب شکایت ،قابل انتقال به ورثه است؛ زیرا متعلق آنها، شخصی نیست، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه است.در ادامه دانستیم که از مواردی که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به عنوان جرم قابل گذشت بیان شده است مواد 596 و 608 تعزیرات 1375 در خصوص . تحصیل سند یا نوشته با سو استفاده از ضعف نفس اشخاص وتوهین به افراد است.در این پست به بررسی مواد 622 و632 و 633 و 642 قانون تعزیرات و53قانون حمایت خانواده میپردازیم.

موارد قانونی که جرم قابل گذشت محسوب میشود:

1.کلیه ی جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی غیر قابل گذشتند مگر جرایم مندرج در قسمت اخیر مواد زیر از کتاب پنجم تعزیرات مصوب1375 :

الف. تحصیل سند یا نوشته با سو استفاده از ضعف نفس اشخاص ،ماده ی596ػ

.هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای كه موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یك میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود و اگر مرتكب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

ب.توهین به افراد ،ماده 608

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

ج.سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و ازار عمدی زن حامله ،ماده622

هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.

چ.امتناع از دادن طفل سپرده شده ،ماده ی 632

اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ح. رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلی خالی ازسکنه،ماده ی633

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش ششم


هر گاه كسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را كه قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی كه خالی از سكنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محكوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیكه دارای سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محكوم خواهد شد.

خ.ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه طبق ماده ی 642 تعزیرات و ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1392

ماده694:هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید

ماده53 قانون حمایت از خانواده:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط بهشکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
نظرات کاربران