مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش پنجم

محرومیت از حقوق اجتماعی طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مواردی همچون داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و .... میباشند که قانونگذار طی دوازده بند بطور کامل آنها را بیان نموده است .


مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش پنجم

همانطور که در پست قبل بیان شد محرومیت از حقوق اجتماعی طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مواردی همچون داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و .... میباشند که قانونگذار طی دوازده بند بطور کامل آنها را بیان نموده است . در این پست به بررسی تفاوتهای میان ماده 25 و 26 قانون مجازات فعلی با ماده 62 مکرر میپردازیم .

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش پنجم


تفاوت ماده 25 قانون مجازات اسلامی فعلی با ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال70

در تبصره یك ماده 25 آمده كه در غیر موارد فوق، مراتب محكومیت در پیشینه كیفری محكوم درج می شود لكن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

یعنی اینكه اگر كسی به مجازات هایی كه به غیر از مواردی كه در سه بند ماده 25 آمده، محكوم شود، در واقع در سابقه كیفری آن ثبت نمی شود. یكی از نگرانی های مردم در این خصوص بود.

با توجه به مطالب گفته شده، در این قانون حبس درجه 4 و حبس درجه 5 كه در ماده 19 به آن اشاره شده، جزو سوابق به شمار می رود. طبق این ماده از درجه 6به پایین جزو سابقه كیفری مجرم محسوب نمی شود. به عبارت دیگر اگر فردی كه به حبس تا زیر دو سال محكوم شده است، سابقه كیفری محسوب نخواهد شد.

در تبصره 2 ماده 26 آمده كه: هر كس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محكومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمی محروم خواهد شد. در صورتی كه در قوانین گذشته، از اعاده حیثیت سخنی به میان نیامده بود كه این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی شده است.

اعاده حیثیت به این معناست كه اگر فردی محكوم به مجازاتی شدو به موجب بندهای 3گانه ماده 25 به علت اثر تبعی ازحقوق اجتماعی محروم شد ، این اثر محدود به زمانی است كه در قانون پیش بینی شده است وپس ازان بایدازاین محرومیت هارفع اثر شود.
نظرات کاربران