مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش سوم-توقف اجرای حکم

در مطالبی که تا کنون در پستهای قبلی در خصوص مجازات تبعی مطرح شد دانستیم که مفهوم مجازات تبعی چیست و در مواد 62 مکرر قانون اصلاحی و همچنین مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به توضیح مجازات تبعی پرداخته شده در این پست به بیان ادامه مادده 62 مکرر و ماده 25 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت .


مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش سوم-توقف اجرای حکم

در مطالبی که تا کنون در پستهای قبلی در خصوص مجازات تبعی مطرح شد دانستیم که مفهوم مجازات تبعی چیست و در مواد 62 مکرر قانون اصلاحی و همچنین مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به توضیح مجازات تبعی پرداخته شده در این پست به بیان ادامه مادده 62 مکرر و ماده 25 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت .

تبصره 2 - چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.
تبصره 3 - درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکییا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.
تبصره 4 - عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5 - در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود، همچنین درآزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد
متناسب با ماده 62 مكرر و پنج تبصره آن، در قانون مجازات فعلی مواد 25 و 26 پیش بینی شده است.

متناسب ماده 62 مكرر و پنج تبصره ان، در قانون مجازات فعلی مواد 25 و 26 پیش بینی شده است.

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش سوم-توقف اجرای حکم


ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در رابطه با مجازاتهای تبعی بیان داشته است که :

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
نظرات کاربران