مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش یازدهم بیان مواد 200 تا 205 قانون امور حسبی در خصوص رفع مهر و موم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 200 تا 205 قانون امور حسبی در خصوص رفع مهر و موم خواهیم پرداخت.

ارث و وصایا | ترکه | مفهوم ترکه

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش یازدهم بیان مواد 200 تا 205 قانون امور حسبی در خصوص رفع مهر و موم - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به بیان آن پرداخته شد ،ماده 192 قانون امور حسبی بیان میدارد که :«بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.»ماده 194 قانون امور حسبی در خصوص افرادی که میتوانند تقاضای رفع مهر و موم را کنند وماده 195 قانون امورحسبی در خصوص دادگاه صالح برای رفع مهر و موم و ماده 196 در خصوص اعالم زمان برداشتن مهروموم و ماده 199 قانون امورحسبی در خصوص حالتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد سخن به میان اورده اند.

ماده 200 قانون امور حسبی : اینکه چه کسی برداشتن مهر و موم را انجام میدهد بیان داشته است که دادرس دادگاه بخش میتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی البدل رجوع نماید

ماده 201 قانون امور حسبی: در خصوص مواردی که در هنگام برداشتن مهر و موم الزم است صورت برداری شود بیان میدارد که :

  1. در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود: تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف .
  2. نام و مشخصات درخواست کننده
  3. حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه
  4. .بخش دعوت کرده است مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل ازدستخوردگی
  5. .نام و سمت کسی که مهر و موم را بر میدارد
  6. .امضاء کسی که مهر و موم را بر میدارد و سایر حاضرین.

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش یازدهم بیان مواد 200 تا 205 قانون امور حسبی در خصوص رفع مهر و موم - همراه با فایل صوتی


ماده 202 قانون امور حسبی: در خصوص تنظیم صورت ریز ترکه در هنگام برداشتن مهر و موم بیان میدارد که :در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده، مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه، مهر و موم آن برداشته شده مجددا مهرو موم می شود.

ماده 203 قانون امور حسبی : اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشد اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا به صاحبان آنها رد شود. ماده 204 قانون امور حسبی به بیان مواردی که مهروموم بدون تنظیم ریز ترکه صورت میگیرد پرداخته است

در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود:

  1. در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری .
  2. برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد .
  3. اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود .

ماده 205 قانون امور حسبی : هرگاه بین ورثه، غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه باید تحریر شود.
نظرات کاربران