قرار بازداشت موقت - بخش هفتم سایر موارد مطروحه در قوانین مختلف - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان سایر موارد مطروحه در قوانین مختلف و بیام مقامات صالح در بازداشت موقت با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خواهیم پرداخت.


قرار بازداشت موقت - بخش هفتم سایر موارد مطروحه در قوانین مختلف - همراه با فایل صوتی

همانگونه که در پستهای قبل مطرح شد ،از جمله قوانین متفرقه ای که به بیان بازداشت موقت پرداخته است،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367،میباشد.یکی دیگر از این موارد،ماده 17 قانون لایحه تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19 خرداد 1359 که این ماده یکی از موارد اجباری قرار بازداشت موقت است.یکی دیگر از موارد مطروحه در سایر قوانین، تبصره 3 بند ج ماده 18 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 با اصلاحات بعدی که به بیان بازداشت موقت پرداخته است.

بندهای الف و ب این ماده بیان داشته است که: الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

بند ب : در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دائم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس ویا اعضاء مصرف کننده گردد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

ه:ماده264 قانون مجازات عمومی در مورد تصرف عدوانی:

در مورد تصرف عدوانی اگر متصرف عدوانی بیش از سه نفر باشند ،بازداشت موقت صادر میشود .

این مورد در تبصره دو ماده 690 ق.تعزیرات سال 1375 درباره تصرف عدوانی ،مزاحمت وممانعت از حق هم تکرار شده استو از موارد اجباری صدور قرار بازداشت متهم است.

و:ماده 17 اصلاح قانون کشت خشخاش مصوب 1338

البته در سایر قوانین و مقررات مانند اصلاح قانون تشدید مجازات مرتکبان مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا در پاره ای موارد در مقررات مربوط به دادگاه ویژه روحانیت و قانون تجارت نیز قرار بازداشت موقت به عنوان تامین کیفری پیش بینی شده است .

ـ وضعیت قرار بازداشت موقت ،پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور 1378 و اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381:

قرار بازداشت موقت - بخش هفتم سایر موارد مطروحه در قوانین مختلف - همراه با فایل صوتی


در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقررات نسبتا متفاوتی با قانون سابق درباره ی قرار بازداشت موقت وضع شده است.در این قانون مواد 32،33،34،35،37 درباره ی قرار بازداشت موقت است.

مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت :

در سیستم قضایی فعلی کشور ما قاضی تحقیق در مفهوم واقعی کلمه قاضی محسوب نمیشود .استقلال را ی و تصمیم گیری ندارد و نباید او را یک دادرس واقعی دانست یا باقاضی تحقیق سنتی اشتباه گرفت.

در کشور ما قاضی تحقیق تابع امر و نهی است ،ازنظر حاکم پیروی میکند ،باید براساس نظر وی رفتار نماید و بوسیله ی رییس حوزه قضایی یا معاون وی تعیین شود.قانون آیین دادرسی کیفری جدید به چنین مقام فاقد اختیاری اجازه داده است قرار بازداشت موقت صادر نماید.

در صدر ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 آمده است که : قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و... .

وماده 34 این قانون بیان میدارد که: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید... .
نظرات کاربران