همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و پنجم بررسی مواد 431 و 432 قانون مدنی و بیان اسباب سقوط ارش -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 431 قانون مدنی و 432 قانون مدنی و اسباب سقوط ارش خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و پنجم بررسی مواد 431 و 432 قانون مدنی و بیان اسباب سقوط ارش -همراه با فایل صوتی

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است .منظور از فوریت ،فوریت عرفی میباشد . سقوط خیار ، دو اختیار فسخ و مطالبه ی ارش را از بین می برد.مطابق با ماده 429 قانون مدنی مواردی که حق فسخ برای مشتری ساقط میشود و ارش باقی میماند عبارتند از :1.تلف شدن مبیع نزد مشتری یا انتقال آن به غیر .2.در صورتی که در مبیع تغییری پیدا شود ،اعم از اینکه به فعل مشتری باشد یا نه.3. در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود ،مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.

اگر انتقال با علم به عیب صورت پذیرفته باشد ،در صورت فسخ آن و رد مبیع به خریدار نیز او حق فسخ پیدا نمیکند چرا که انتقال در آن شرایط نشانه رضای به معامله و اسقاط حق رد است .ولی در جاییکه پیش از اگاهی از عیب انجام می شود ،در صورتی که مبیع در اثر انتقال گیرنده یا فسخ خود او یا یکی از قرارداد های ناقل به ملکیت خریدار بازگردد و آنگاه او از عیب اگاه شود حق فسخ بیع را دارد .

حق فسخ در صورتی قابل اعمال است که وارثان در این باره اتفاق نظر داشته باشند. ارش گرفتن ویژه ی بیع نیست و در هر قرارداد معوض و تملیکی قابل اعمال است ،مگر اینکه قانون منع کرده باشد :مانند خیار عیب در اجاره که محدود به حق فسخ است.مناط ارش نیز بهای زمان قرارداد است.

ب:ماده 431قانون مدنی بیان میدارد که:

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و پنجم بررسی مواد 431 و 432 قانون مدنی و بیان اسباب سقوط ارش -همراه با فایل صوتی


ج: ماده 432 قانون مدنی بیان میدارد که:

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق ارش خواهد داشت.

د:اسباب سقوط ارش به تنهایی:

  1. شرط سقوط آن در ضمن عقد.
  2. اسقاط ارش به تنهایی پس از عقد.
  3. بنابر دیدگاه برخی، جایی که پیدایی عیب در مال معیوب موجب افزایش قیمت آن از مال سالم شود و یا در کاهش قیمت آن تأثیر گذار نباشد لکن برخی این سبب را نپذیرفته اند.
  4. جایی که از گرفتن ارش،ربا لازم آید، مانند موردی که مالی ربایی را به هم جنس آن بخرد و یکی معیوب از کار درآید، نظیر خریدن گندم در برابر گندم . برخی، در این صورت نیز گرفتن ارش را جایز دانسته اند.نظرات کاربران