همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش هفتم اسباب اسقاط خیار مجلس و توضیح خیار حیوان -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان اسباب اسقاط خیار مجلس وبررسی نوع دوم از خیارات یعنی خیار حیوان با عنایت به ماده 398 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش هفتم اسباب اسقاط خیار مجلس و توضیح خیار حیوان -همراه با فایل صوتی

در پست قبل بیان نمودیم که اصولاً وکیل قدرت و اختیار خود را از موکل می­گیرد و نفوذ اعمال و اقدامات وکیل منوط به این است که موکل او را برای آن اعمال و اقدامات، نایب قرار داده باشد ممکن است از ناحیۀ موکل در خصوص خیارات، تصریح در جعل خیار یا تصریح در اعمال خیار با تصریح در اسقاط خیار توسط وکیل به عمل آمده، به وکیل صراحتاً برای هر یک یا همۀ این امور، وکالت اعطاء شده باشد.وکیل بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، بایستی مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و از حدود اذن موکل خارج نشود. لذا اسقاط خیار در حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ موکل، نیست.در این خصوص عده­ای از حقوق­دانان معتقدند که اگر مصلحت موکل ایجاب کند، علی­رغم تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار، او می­تواند اقدام به اسقاط خیار کند.

خیار مجلس به یکی از اسباب زیر اسقاط میشود:

  1. افتراق؛ یعنى جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر . مراد،افتراق عرفی است نه عقلى، که با به هم خوردن عرفى هیئت اتّصالى موجود بین دو طرف معامله حین عقد تحقق مى یابد، به شرط آنکه جدایى به اکراه نباشد.

2.شرط سقوط خیار مجلس درعقد از سوى یکى یا دو طرف عقد.

3.تخایر،اختیار لزوم عقد از سوی هر دو طرف یا از سوى یک طرف همراه با پذیرش طرف دیگر.

4.تصرف،که یا در کالا صورت مى گیرد یا در بهاى آن و یا در هر دو.

توضیحات:

در صورت نخست،اگر تصرف کننده فروشنده باشد،عقد باطل و خیار ساقط میگردد.و اگر خریدار باشد تنها خیار او ساقط میشود نه فروشنده.

در صورت دوم، قضیه عکس صورت نخست است. در صورت سوم که خریدار در کالا و فروشنده در بهای ان تصرف میکند خیار هر دو ساقط میگردد و در صورت عکس،معامله باطل است. برخى، در اسباب سقوط خیار مجلس نامی از تصرف نبرده اند. برخى دیگر در سبب بودن تصرف برای سقوط اشکال کرده اند.

نکته:اگر یکی از طرفین در مجلس عقد بمیرد و وراث او در مجلس عقد حاضر نباشند،دیگر خیار مجلس وجود ندارد .

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش هفتم اسباب اسقاط خیار مجلس و توضیح خیار حیوان -همراه با فایل صوتی


اگر یکی از طرفین در مجلس عقد بمیرد و وراث او در مجلس عقد حاضر باشند،خیار مجلس به وراث به ارث میرسد و هر وارثی میتواند نسبت به سهم خود اعمال خیار کند .منتها اگر برخی اعمال خیار کرده و برخی اعمال خیار نکردند ،طرف مقابل میتواند به استناد خیار مجلس یا خیار تبعض صفقه ،معامله را فسخ کند.

2.خیار حیوان :

ماده 398 قانون مدنیدنی در خصوص این خیار بیان داشته است که :

اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. بنابراین هرکس حیوانی را بخرد برای او از وقت عقد تا سه روز خیار ثابت است.

در رابطه با خیار حیوان نکات مهمی وجوددارد که برخی از انها عبارتند از :

1.ماده 398 قانون مدنی خیار حیوان را مختص مشتری میداند اما بنا بر نظر دکتر کاتوزیان در هر بیعی ،هر شخصی که صاحب حیوان میشود خیار دارد .بنابراین اگر شخصی اتومبیل خود را درمقابل ده اسب بفروشد مبیع : اتومبیل ،ثمن :ده اسب در اینجا چون فروشنده صاحب حیوان شده ،خیار حیوان د ارد . بنابراین بر اساس قانون مدنی خیار حیوان مخصوص مشتری است اما بنابر نظر حقوقدانان ،خیار حیوان مختص کسی است که بواسطه ی بیع ملک حیوان شده است.
نظرات کاربران