جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، تفاوت گذشت و رضایت چیست؟

درماده ی 2 قانون مجازات اسلامی جرم به اینصورت تعریف شده است که :هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.جرایم انواع گوناگونی دارند یکی از دسته بندی های جرایم ،تقسیم بندی جرایم به جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت میباشد.

همراه با فایل صوتی 14 مهر 1398 , تیم احقاق

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش چهاردهم

در این پست به بررسی تاثیر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت با توجه به مواد 38 و 40 و 46 و 39 و57 و 62 قانون مجازات اسلامی و اثر گذشت شاکی قبل و بعداز صدور حکم قطعی «طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم غیر قابل گذشت میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 31 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش سیزدهم

در این پست به بررسی گذشت در جرایم موجب قصاص نفس و مفهوم جرایم غیر قابل گذشت طبق تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 03 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دوازدهم

در این پست به ماده 567 قانون مجازات اسلامی تعزیرات1375در جرایم مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی و تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و گذشت در جرایم موجب حد و قصاص وگذشت در سرقت حدی به موجب بندهای د،ذ،ر،ز ماده 268 وماده 276 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 03 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش یازدهم

مواد 255 و بند پ ماده 261 قانون مجازات اسلامی در رابطه با حد قذف و بند د،ذ،ر،ز از ماده 268 قانون مجازات اسلامی و بررسی موادی که به موجب قانون خاص قابل گذشت میباشند از جمله ماده 11 و 12 قانون چک و ... پرداختیم.در این پست به بررسی سایر جرایمی که بموجب قانون خاص قابل گذشت هستند میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 03 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دهم

در این پست به بررسی مواد 699 و 700فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد255 و بند پ ماده 261 وماده 268 قانون مجازات اسلامی و همچنین به بررسی برخی از جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 03 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش نهم

در این پست به بررسی مواد 692 و 694 و 697 و 698 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 03 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش هشتم

در این پست به بررسی مواد 682 و 684 و 685و 690 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 03 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش هفتم

در این پست به بررسی مواد 648 و 668 و 669 و676 و 677 و 679 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 03 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش ششم

از مواردی که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به عنوان جرم قابل گذشت بیان شده است مواد 596 و 608 تعزیرات 1375 در خصوص . تحصیل سند یا نوشته با سو استفاده از ضعف نفس اشخاص وتوهین به افراد است.در این پست به بررسی مواد 622 و632 و 633 و 642 قانون تعزیرات و53 قانون حمایت خانواده میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 02 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش پنجم

در این پست به بیان مواردی از جمله حق وراث در گذشت یا عدم گذشت پس از فوت شاکی و همچنین موارد قانونیی که جرم قابل گذشت تلقی میشود میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 02 تیر 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش چهارم

در این پست به بررسی مواردی از جمله ماده 101 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرایط گذشت و تاریخ اعلام گذشت میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 02 تیر 1398 , مهدیس گودرزی