استرداد جهیزیه

چگونگی استرداد جهیزیه - دادخواست استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه چگونه انجام می شود ٬ نحوه استرداد جهیزیه ٬ مراحل قانونی استرداد جهیزیه

عرف و عادت ایجاب میکند که خانواده خانم، یک سری وسیله تحت عنوان جهیزیه برای ابتدای زندگی آنها، تهیه کند.بهتر است دو نفر شاهد که از خانواده زن و مرد هستند، زیر فهرست را امضا کنند.در چنین شرایطی فهرست حکم سند عادی را پیدا میکند که در محاکم قابلیت استناد به عنوان یک مدرک تامه را خواهد داشت.

همراه با فایل صوتی 13 شهریور 1398 , تیم احقاق

نکاتی در رابطه با پس گرفتن (استرداد) جهیزیه که باید بدانید-بخش پایانی

اگر سیاهه جهیزیه توسط افراد عادی نوشته شود، حکم سند عادی دارد و البته در دادگاه قابل استناد است و اگر دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، حکم سند رسمی دارد.

همراه با فایل صوتی 26 اردیبهشت 1398 , مهدیس گودرزی

نکاتی در رابطه با پس گرفتن (استرداد) جهیزیه که باید بدانید-بخش دوم

یکی از دعاوی که امروزه در محاکم کشور ما، بسیار رایج شده، دعاوی مربوط به پس گرفتن (استرداد) جهیزیه است.

همراه با فایل صوتی 24 اردیبهشت 1398 , مهدیس گودرزی

نکاتی در رابطه با پس گرفتن (استرداد) جهیزیه که باید بدانید-بخش اول

نکاتی در رابطه با پس گرفتن (استرداد) جهیزیه که باید بدانید

همراه با فایل صوتی 23 اردیبهشت 1398 , مهدیس گودرزی