فهرست

جستجوی نمونه دادخواست،شکوائیه و ...

نمونه دادخواست،دادنامه،شکواییه،لایحه

نمونه اقرار نامه زوجیت در حضور شاهدین

برای اثبات رابطه زوجیت میتوان از شهادت شهود استفاده کرد. شاهدهایی که در ازدواج زوجین بوده اند میتوانند نسبت به این عمل شهادت بدهند البته باید عاقل و بالغ باشند تا شهادت آنها مورد قبول واقع شود. همچنین اگر یکی از زوجین شاهد بیشتری داشته باشد، هریک از شاهدان نسبت به زوجیت زوجین قسم یاد کنند، دادگاه به نفع او حکم صادر می کند و در صورتی از نظر تعداد مساوی باشند، دادگاه با قرعه کشی، نفری را انتخاب می کند که باید نسبت به رابط زوجیت زوجین قسم بخورد، اگر کسی که با وجود شاهدان بیشتر، نسبت به رابطه زوجیت قسمی یاد نکند، در این صورت رابطه زوجیت سندیتی ندارد و ساقط خواهد بود. شاهدان طرفین باید خصوصیات ایمان، عدالت، طهارت، حافظه قوی و حس قوی، عدم نفع شخصی را داشته باشد، اصولا شهادت شاهدان در صورتی که این چنین خصوصیاتی را داشته باشند می توانند بر رابطه زوجیت زوجین صحه بگذارند، در غیر این صورت دادگاه باید شاهدانی خاصی را برای اثبات رابطه زوجیت برگزیند.


نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت استرداد طفل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب سند ازدواج شماره . مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان . عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم که ثمره این ازدواج فرزند دختر/پسر ........

لطفا برای مشاهه متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه وکالت نامه برای ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن......................................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .....................................................

مورد وکالت : .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .نمونه اقرار نامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

بسمه تعالی

۱- خانم ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن............................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ...................................... در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ...............به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق توسط زوجه بدلیل محکومیت شوهر به ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب .... فرزند.... در تاریخ ..... به عقد نکاح دائم اقای ...... درامدم که این مورد از طریق تصویر مصدق عقدنامه قابل احراز است.در تاریخ ... همسر بنده به جرم حمل مواد مخدر و خریدو فروش ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اقرار نامه یا اعلام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره

بسمه تعالی

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه.....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه ی نداشتن همسر

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه به شماره : ............................ صادره از : ..................

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه بذل و بخشیدن بخشی از مهریه توسط زوجه

بسمه تعالی

اینجانب ......................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن ..............................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن ...................... ، بذل و بخشش نموده ام ......

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد بدلیل غایب مفقودالاثر بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ... فرزند ...به شماره شناسنامه .....در تاریخ ..... زوجه خانم را... به عقد نکاح دائم خود دراورده ام .پس از گذشت دو سال از زندگی مشترک خوانده به مدت .... غائب مفقود الاثر شد به گونه ای که بنده مدتها بدنبال ایشان ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام شوهر به تأدیه شرط ضمن عقد ازدواج

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام و ادب

احتراما ، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و خوانده محترم محرز و مسلم است.....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.

با توجه به اینکه خوانده، در قسمت سایر شروط ضمن عقد نکاح مندرج در قباله نکاحیه، متعهد گردیدنمونه وکالتنامه گرفتن وام ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .............................. فرزند ........................ به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ..................... ساکن ........................

وکیل : آقای / خانم : ............................. فرزند .........................به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت :مراجعه به هر یک از بانکها و افتتاح حساب ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست طلاق توافقی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ دفتر ازدواج شماره شهرستان ، با عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت ماه/سال بدون فرزند/ ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ....فرزند ....به شماره شناسنامه .... در تاریخ .... به عقد زوجیت موقت خوانده ی محترم مستند به تصویر مصدق صیغه نامه درامده ام. این امر بواسطه ی شهادت شهود ذیل قابل احراز است:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد بدلیل عدم تمکین همسر اول

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ..... فرزند .....به شماره شناسنامه ....در تاریخ .... باخوانده ی محترم عقد نکاح دائم در دفترخانه شماره ... منعقد نموده ام که مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین بنده و خوانده محترم محرز و مسلم است.زوجه از بنده تمکین نمینماید که این امر مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...،قابل اثبات است.با عنایت به اسناد و مدارک ارائه شده در قسمت دلایل و منضمات ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده بدلیل اجبار طفل به ورود در فساد و فحشا

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه.... باعنایت به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده ام.

حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.پس از گذشت سه سال اینجانب، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... شهرستان...، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل مشترک، به خوانده داده شد......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست ازدواج مجدد زوج بدلیل نازا بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه ... در تاریخ ... با زوجه ی محترمه عقد نکاح دائم در دفتر خانه شماره.... به عمل اوردیم.

پس از مدتی که از نکاح اینجانب با خوانده محترم گذشت بنده متوجه شدم که زوجه توانایی باروری ندارد و این امر از طریق ارجاع موضوع به پزشکی قانونی قابل احراز است. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

مطابق با ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی؛ پس از عقد نکاح زن مالک مهریه خود می شود و می تواند این مهریه را تماما از زوج مطالبه کند یا تمام یا بخشی از آن را به همسر خود ببخشد. به طور کلی طبق قانون چندین روش در خصوص بخشش مهریه وجود دارد. در حقیقت بخشش مهریه در قالب سه سند ابرا ذمه زوج، مصالحه و عقد صلح، بخشش مهریه در قالب بذل ممکن است تنظیم شود که در این بخش قصد داریم در خصوص ابرا مهریه با سند عادی یا سند رسمی صحبت کنیم و همچنین در آخر مقاله برای شما نمونه اقرار نامه ابرا مهریه تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

ابرا مهریه چیست؟

ابرا به معنی بری کردن ذمه دیگری از دین می باشد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را این گونه تعریف کرده است: ابراء عبارت است از اینکه دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر کند . ابرا مهریه نیز به این معنی است که زن ذمه مرد را از پرداخت مهریه معاف می کند و از مطالبه مهریه خود صرف نظر می کند. در این صورت دیگر نیاز نیست که مرد مهریه زن را پرداخت کند و دین او به زوجه از بین می رود به گونه ای که انگار دینی وجود نداشته است.

به طور کلی ابرا مهریه به دو صورت انجام می شود که در ادامه مقاله برای شما آن را شرح می دهیم.

ابرا مهریه در دفتر اسناد رسمی

اصولاً زوجین ابرا مهریه را در دفترخانه و به موجب سند رسمی انجام می دهند. در این خصوص دفترخانه سندی را تنظیم می کند که در آن زوجه اعلام می کند که از کل مهریه خود یا بخشی از آن، ذمه زوج را ابرا نموده است. در صورت تنظیم این سند، دین مرد نسبت به مهریه کلاً یا بعضاً از بین می رود و زوجه پس از آن هیچگونه ادعایی در این خصوص نمی تواند داشته باشد. معمولاً در این موارد دفترخانه سند اقرار نامه ابراء مهریه تنظیم می نماید.

ابراء مهریه با سند عادی

ابراء مهریه همچنین می تواند طی سند عادی انجام شود. بدین معنی که زوجه تصمیم خود نسبت به ابراء را به صورت مکتوب اعلام کند. در صورتی که ابرا در قبال طلاق باشد، در صورتجلسه توافقات طلاق قید می شود. البته ممکن است زوجین تصمیم به جدایی نداشته باشند و زوجه قصد داشته باشد که ذمه زوج را از پرداخت مهریه ابرا نماید. در این صورت نیز زوجه میتواند با تنظیم نوشته عادی ابرا ذمه زوج را اعلام نماید.

ارکان ابراء مهریه

  • رکن اول: ابراء کننده، صاحب حق یا دائن (طلبکار). فردی است که به اختیار از حق دینی خود صرف نظر می کند؛ از آنجا که ابراء عمل حقوقی است، دائن در درجه ی اول باید اهلیت این عمل را داشته باشد. (ماده ۲۹۰ ق.م).
  • رکن دوم: ابراء شونده یا مدیون. با اینکه اراده ی مدیون در تحقق ابراء نقشی ندارد، اما برای صحت آن باید مدیون مشخص باشد و ابراء بنحو تردید آمیز باطل است.
  • رکن سوم: دین یا حق مورد ابراء. ابراء از دین ثابت برذمه که موجود باشد، صحیح است؛ اعم از اینکه دین برذمه مستقر نشده باشد و حال باشد یا موجل و در آینده و در زمان مشخص قرار باشد بر ذمه ی مدیون مستقر شود، ولی ابراء ازدین غیرمعلوم باطل است و کسی نمی تواند دیگران را از دیونی که در آینده نسبت به او پیدا خواهند کرد، بری کند؛ اگر وجود دین مسلم باشد، مهلت مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با ابرا مهریه و چگونگی انجام آن آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه اقرار نامه ابرا مهریه آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................ زوجه سند نکاحیه شماره ...................... به موجب این سند اقرار نمودند تمامی مهریه مندرج در سند نکاحیه فوق الذکر را ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه تقاضای تنظیم سند رسمی و کسر بهای پارکینگ بدلیل عدم داشتن پارکینگ

بسمه تعالی

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوری که مستحضرید :

جنابعالی با امضاء قراردادی با اینجانب توافق نموده اید ملک خود واقع در................................................. به متراژ............به مبلغ ............ ریال به اینجانب فروخته ، با تسویه ثمن مورد معامله به انتقال حقوق قانونی مربوط به پارکینگ اقدام نمایید ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان .. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت . سال فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه دادخواست مطالبه ی نفقه فرزند توسط خود فرزند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده ی محترم می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در ارگان دولتی ....می باشند ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خیانت در امانت زوج در خصوص خروج اموال از محل زندگی مشترک

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

در تاریخ .... مشتکی عنه بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه مالکیتی بر اموال مشترک اقدام به خارج نمودن آن ها به محل دیگری نموده است. بنا بر اینکه زوج هیچ گونه مسئولیتی در قبال تضمین صحت و سلامت اساس زندگی مشترک ندارد، بدین جهت ....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تهیه ی مسکن مستقل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره .. در تاریخ . در دفترخانه شماره شهرستان با خوانده محترم عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. در ابتدای زندگی مشترک با توجه به مشکلات اقتصادی خوانده، بنده موافقت نمودم که به صورت موقت در خانه پدری ایشان زندگی کنیم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.نمونه وکالتنامه زوجه برای طلاق

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ........................ فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی .......ساکن .............................

وکیل : آقای / خانم : ...................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................ متولد ............... صادره از ................. به شماره ملی .................................... ساکن................................

مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و هر کدام از مراجع قضائی و داوری ذیصلاح و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص مطلقه نمودن خود وکیل مرقوم یا .................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم رشد

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان......(نام شهرستان محل اقامت خواهان)

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/اقا ...فرزند....به شماره شناسنامه ...که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال (در مورد متقاضی پسر) و 9 سال (در صورت دختر بودن )قمری میباشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اثبات نسب

زمانی که زن و مردی با هم ازدواج می کنند و پیوند زناشویی می بندند، به تولد هر فرزندی که ناشی از این ازدواج است، در اصطلاح حقوقی به آن نسب می گویند. درواقع اثبات نسب همان اثبات ارتباط خونی بین فرزندان و پدر و مادر است. در این مقاله قصد داریم شما را بامعنی نسب و چگونگی اثبات نسب آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه دادخواست اثبات نسب آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

معنای لغوی نسب چیست؟

در حقیقت نسب به معنی خویشاوندی و نژاد است. اما از نظر حقوقی نسب به معنای ارتباط میان دو نفر که یکی از آن ها از نسل دیگری باشد یا هر دو از یک نسل باشند، است. مانند رابطه فرزند و پدر یا رابطه خواهر و برادر.

در بعضی مواقع که پدر و مادر از تلقیح مصنوعی استفاده می کنند، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است. گاهی مواقع هم نسب ناشی از رابطه شبه ناک است. نسب مشروع نیز ناشی از ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است. برای اثبات نسب بین دو نفر باید ازدواج زن و مرد و همچنین نسب پدر و مادر اثبات شود.

احکام اثبات نسب مشروع یا قانونی

آن هنگام می توانیم نسب را قانونی و صحیح و مشروع بدانیم که در زمان برقراری رابطه ی زناشویی و انعقاد نطفه ی فرزند زن و مرد که دیگر پدر و مادر هستند یک رابطه ی نکاح صحیح و مشروع خواه عقد موقت و خواه دائمی را داشته باشند .

درصورتی که نطفه مرد به هر روشی به جز نزدیکی با زن وارد رحم مادر شود دیگر این فرزند به صاحب نطفه و مادر طفل تعلق دارد. اگر نطفه ی طفل قبل از ازدواج بسته شودو پس از مدتیان زن و مرد باهم ازدواج کنند طفل حاصل یک رابطه ی شرعی و قانونی و صحیح نبوده باوجوداینکه تولد او درزمانی بوده که زن و مرد باهم ازدواج کرده بودند ولی زمان شکل گیری نطفه اهمیت دارد.

شرایط لازم برای اثبات نسب

شرایط لازم برای دعوای اثبات نسب چیست، باید گفت که اثبات مشروع بودن نسب، در گروی آن است که سه موضوع در دادگاه اثبات شود: نخست، اثبات رابطه زوجیت میان پدر و مادر است. دوم، اثبات نسب مادری و سوم، اثبات نسب پدری می باشد.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با معنوی لغوی نسب و چگونگی اثبات نسب آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه دادخواست اثبات نسب آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان...

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ... در شهرستان ... از توابع ... .بدنیا آمده ام.چون در منزل متولد شده ام ، هیچ مدرکی دال بر تولد خود در دست ندارم .

حدود 15 روز پس از تولد بنده در منطقه ی محل سکونت پدر و مادرم زلزله ی شدیدی رخ داده است و من در آن زلزله گمشده ام و سرپرستی ام را بهزیستی بر عهده گرفته است. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.با نظر به اینکه خوانده، مبتلاء به عنن می باشد بطوریکه نامبرده، عمل زناشویی را حتی یکبار هم انجام نداده است و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور

باسلام

احتراماً نظر به اینکه اینجانب ............................... فرزند....................... به شماره شناسنامه .............................. متولد ........................... که قبلاً ممنوعیت از خروج کشور همسرم موسوم به ........................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ................... متولد ...................... را صادر و به اداره گذرنامه اعلام نموده ام و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه مزاحمت از طرف نامزد سابق

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان...

با عرض سلام و ادب

به استحضار می رساند اینجانب و آقای/ خانم ............ (مشتکی عنه به مشخصات ذکر شده در بالا) مدتی با هم نامزد بوده و قرار بر ازدواج داشتیم. بعد از گذشت مدتی از آشنایی، اینجانب به دلایل شناخت بیشتری که پیدا کردم تمایل به ادامه نامزدی و ازدواج با ایشان ندارم و این موضوع را به صراحت به ایشان اعلام کردم. با این وجود ایشان همچنان به خانه و محل کار اینجانب مراجعه می کنند و همچنین تماس مکرر تلفنی خود ادامه داده اند و همچنین روزانه تعداد زیادی پیامک که بخشی از آنها توهین آمیز است برای من ارسال می کنند. ....

لطفا برای مطالعه متن کامل شکوائیه به فایل word یا pdf رجوع بفرمایید .


نمونه متن اقرارنامه سند رجوع از طلاق بدلیل عدم دسترسی به دفترخانه طلاق موصوفه

اینجانب : ........................ فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................... دارای شناسنامه شماره : .................... صادره از : ................... متولد : ............. ساکن :........................................ زوج سند ازدواج شماره ............ مورخ / / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : ............... فرزند آقای ................ متولد ....... ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ..................... مورخ ............. تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ ............ مطلقه کرده بودم، بموجب این سند رسمی و به لحاظ عدم دسترسی به دفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از شوهر سابق به سبب تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

موکله سرکار خانم ...، مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده است.حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.با توجه به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود و مستند به تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... ، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.حال ،خوانده، به دلیل تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، صلاحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.امروزه با توجه به مسایل و مشکلات متعددی که برای افراد در زمینه های مختلف قانونی پیش می آید و همه افراد به نحوی از انحاء ممکن است در طی عمر خود با موارد قانونی سروکار داشته باشند.

به همین سبب شناخت انواع اوراق قضایی و شیوه ی تکمیل آنها میتواند کمک شایانی در این خصوص بنماید.

در این نوشته به بیان هر یک ازاین اوراق قضایی و تعریف آنها خواهیم پرداخت.

(در بخش نمونه دادخواست ها در سایت احقاق میتوانید موارد گوناگونی در این زمینه از جمله نمونه متن شکایت نامه از همسایه مزاحم، نمونه دادخواست تهمت و افترا و .... را مشاهده نمایید.)
اوراق قضایی و مواردی که اکثر افراد با آنها سر و کار دارند عبارتند از:

دادخواست اظهار نامه شکایت نامه یا شکواییه وکالت نامه قرارداد گواهی و اقرارنامه اساسنامه و صورتجلسه لایحه و ....

دادخواست

به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می شود یعنی برگه ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه میکند.

هنگامی که شخصی می خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواسـت است، دادخواسـت به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می شود.

برگ دادخواسـت را از مجتمع های قضایی واقع در تمامی مناطق می توان تهیه کرد. دادخواسـت باید حتما در برگ های مخصوص باشد؛ زیرا هر برگ دادخواسـتی که از مراجع قضایی تهیه می شود دارای شماره سریال مخصوص به خود است بنابراین نمی توان هر برگی که تنها مشخصات شبیه به برگ های دادخواسـت را دارد، پر کرد.

برگ دادخواسـت دارای چند نکته است که باید خواهان آنها را پر کند. یکی از آن موارد تعیین خواسته و بهای آن است که باید در دادخواسـت مشخص شود، مگر آنکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند خواسته یا مدعی به گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

فرم دادخواست دارای بخش های زیر است:
ردیف مشخصات خواهان (کسی که مدعی حق است)
ردیف مشخصات خوانده (طرف دعوی)
ردیف مشخصات وکیل (اگر خواهان توسط وکیل اقامه دعوی کند، مشخصات وکیل درج می شود)
ردیف خواسته (همان ادعا و حقی است که خواهان آن را از خوانده طلب می کند)
ردیف دلایل (مستندات و مدارکی که خواهان به استناد آن ها خود را محق می داند)
قسمت اصلی دادخواست که در آن متن کامل ادعا و شرح خواسته خواهان درج و در نهایت با امضای خواهان پایان می یابد.
باید به این نکته توجه داشت که دادخواست و مدارکی که مورد استناد خواهان است باید در دو نسخه تهیه شود (اگر خوانده بیش از یک نفر باشد باید به تعداد آن ها نیز به نسخه دادخواست و مدارک ضمیمه اضافه نمود).

اظهارنامه

اظهارنامه برگه ای است که توسط آن خواهان به طور رسمی (از طریق دادگستری) قبل از اقامه دعوی، حق خود را از طرف مقابله مطالبه می کند. گاهی اوقات ارسال اظهارنامه یک تکلیف قانونی است. اظهارنامه را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی مستقر در دادگستری ها تهیه کرد. برای ارسال اظهارنامه باید سه نسخه به شکل واحد تنظیم نمود. در نوشتن متن اظهارنامه باید دقت زیادی کرد و حتی الامکان از مشورت اهل خبره استفاده کرد.

شکایت نامه یا شکواییه

برای ثبت دعاوی کیفری بایستی برگه شکواییه تکمیل نمود . شکواییه یک فرم مخصوص است که قوه قضاییه موظف است آن را تهیه کند تا افراد بتوانند شکایت خود را در آن ثبت نمایند .شکواییه در دعاوی کیفری مانند دادخواست در دعاوی حقوقی است. در شکواییه باید مشخصات و نشانی شاکی، موضوع شکایت (همان جرم مورد ادعا) با تعیین زمان و محل دقیق آن و میزان ضرر و زیانی که به فرد وارد شده درج شود. در مواردی ممکن است شکایت به صورت شفاهی مطرح شود که مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مکلف اند شکایت شفاهی را در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسانند.

وکالت نامه

وکالت نامه قراردادی است که توسط وکیل و موکل تنظیم میشود و شرایطی از قبیل اختیارات وکیل در خصوص موکل وحدود اختیارات وکیل را تعین می نماید.

وکالت از لحاظ شکلی به رسمی، عادی و شفاهی تقسیم بندی می شود.

وکالت رسمی: وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سردفتر، تنظیم و به ثبت می رسد.

وکالت عادی: هرگاه وکالت نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود، وکالت نامه عادی است.

وکالت شفاهی: گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به طور شفاهی از دیگران می خواهند بدون این که هیچ وکالت نامه عادی و یا رسمی تنظیم شود.

قرارداد

قرارداد یا عقد یا پیمان ،یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. به عبارت دیگر قرارداد عبارتست از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد.

گواهی و اقرارنامه

اقرارنامه عبارت است اعتراف و اقرار به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود شخص.

اقرارنامه ای که ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد

باید دارای شرایطی باشد، از جمله:

تنظیم در دفتر خانه های اسناد رسمی و روی سربرگ دفتر خانه و همچنین ممهور به مُهر برجسته دفترخانه باشد.

در متن تنظیم شده صرفاً باید مشخصات فردی شخص آورده شوند و در صورتی که نیاز به آوردن آدرس محل سکونت باشد،نیاز با استشهاد از کلانتری محل می باشد (که البته به ندرت همکاری می شود)و در غیر اینصورت به جای آوردن

آدرس در متن، بهتر آن است که قبض مربوط به آب، تلفن و یا گاز، در صورتی که به نام شما باشند بهترین راهکار است.

اساسنامه

اساسنامه شرکت سندى است که به آن اعتبار مى دهد و در آن خط مشى و سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى شوند معین مى گردد و کلیه مواد آن براى اعضاء لازم الرعایه مى باشد و همان طورى که در زندگى یک شخص حقیقى سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش مى شود در شخص حقوقى نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار مى دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسؤولیت آنها و چگونگى عملکرد آنها در آن قید مى گردد.

بنابراین شرکت هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه اى باشند.

لایحه

به نوشتارهایی گفته می شود که از سوی اصحاب دعوا - چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری - به مقام قضایی تقدیم می شود. البته، در عرف رایج، چنانچه این نوشتار توسط وکیل نوشته باشد عنوان لایحه به آن صدق می کند.

امیدواریم نوشته ی فوق الذکر به افزوده شدن اطلاعات شما در خصوص شکواییه ، فرم دادخواست، متن شکایت نامه و .... کمک نموده باشد.