دادخواست مطالبه دیه راننده مقصر از صندوق خسارات و بیمه

دادخواست مطالبه دیه راننده مقصر از صندوق خسارات و بیمه

بیمه شخص ثالث زمانی به راننده مقصر تعلق میگیرد که راننده دارای گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه باشد٬ در غیر این صورت بیمه به وی تعلق نمیگیرد.

و البته قابل ذکر است که علاوه بر اشخاص ثالث به خود راننده نیز بیمه تعلق میگیرد. در قانون جدید بیمه شخص ثالث ٬ علاوه بر غرامت فوت و نقص عضو ٬ هزینه های پزشکی و دیه جراحات جزئی نیز به مقصر حادثه پرداخت می شود.

برای مطالبه دیه صندوق خسارات باید نمونه دادخواست مربوطه را تکمیل و تحویل دهید. برای مشاهده نمونه دادخواست بر روی دانلود کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص تصادفات و قوانین مربوط به پرداخت خسارت کلیک کنید.