دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بیمه

دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بیمه

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود.

در ادامه نمونه دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بدنی آورده شده است.