آخرین مقالات

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش هفتم بیان مواد 170 تا 175 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 170 تا 175 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش ششم بیان مواد 167 و 168 و 169 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 167 و 168 و 169 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش پنجم بیان طبقات مطرح شده در ماده 226 قانون امور حسبی و بیان مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان طبقات مطرح شده در ماده 226 قانون امور حسبی و بیان مهر و موم ترکه خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مزاحمت تلفنی،مصادیق و شرایط احراز آن - همراه با فایل صوتی مقالات

مزاحمت تلفنی عبارتست از اینکه کسی بااستفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی بدون جهت، ضمن اشتغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ،موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم آورد .

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , تیم احقاق

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش چهارم بیان مواد 868 و869 و 870 مدنی و ماده 226 امور حسبی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 868 و869 و 870 قانون مدنی و ماده 226 قانون امور حسبی خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهروموم آن - بخش سوم بررسی ماده 823 مدنی در خصوص انتقال حق شفعه به ورثه و ماده 162 قانون امور حسبی در خصوص امور راجع به ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان حقوق مالی جزء ترکه و ماده 823 قانون مدنی در خصوص انتقال حق شفعه به ورثه و ماده 162 قانون امور حسبی در خصوص امور راجع به ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهروموم آن - بخش دوم بیان مفهوم ترکه در فقه و قانون و حقوق واموال جزء ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم ترکه در فقه و قانون و حقوق واموال جزء ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش اول بیان مفهوم ترکه در لغت و اصطلاح - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم ترکه در لغت و اصطلاح خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش پانزدهم بیان سایر نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه دررابطه با قرار تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه دررابطه با قرار تعلیق خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

انواع معامله و تعریف آن ٬ معاملات برواتی ٬ قوانین انجام معاملات

معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد .معاملات تجاری دو دسته اند : 1-معاملات ذاتاً تجاری 2- معاملات تجاری تبعی

همراه با فایل صوتی 27 شهریور 1398 , تیم احقاق

تعلیق مجازات - بخش چهاردهم بیان تعدادی ازنظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 10 و 11 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،ازادی مشروط و ... و بیان تعدادی ازنظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 27 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تعلیق مجازات - بخش سیزدهم بیان سایر بند های ماده 8 و ماده 9 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط و... - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر بند های ماده 8 و ماده 9 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و... خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 27 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی