همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید کلاهبرداری ثبتی بخش اول

یکی از اقسام کلاهبرداری که در جامعه مشاهده میشود ، کلاهبرداری در امور ثبتی است .کلاهبرداری در امور ثبتی خود مشمول حالتهای گوناگونی میگردد که در این پست به بیان آنها خواهیم پرداخت.

فهرست

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید کلاهبرداری ثبتی بخش اول

در ادامه ی مباحث مرتبط با کلاهبرداری لازم است که به بررسی سایر شیوه های کلاهبرداری بپردازیم .یکی از اقسام کلاهبرداری که در جامعه مشاهده میشود ، کلاهبرداری در امور ثبتی است .کلاهبرداری در امور ثبتی خود مشمول حالتهای گوناگونی میگردد که در این پست به بیان آنها خواهیم پرداخت.

کلاهبرداری در امور ثبتی

اولین مورد در رابطه با این نوع کلاهبرداری، تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری است .

...تقاضای ثبت ملک منتقل شده به غیر ماده 105 قانون ثبت :

هر کسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می شود .

همچنین اگر در موقع تقاضای ثبت مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک ، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

...تقاضای ثبت ملک توسط وارث بدون مجوز قانونی ماده 106 قانون ثبت :

وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود ، تقاضای ثبت ملک به نام خود یا صدور سند مالکیت کند یا با علم به اینکه از مورث او سلب مالکیت شده چنین کند یا پس از اخطار اداره ثبت مطابق قسمت اخیر ماده 105 ق.ث عمل نکند ، کلاهبردار محسوب می شود .

...تقاضای ثبت ملک امانی توسط امین ماده 107 قانون ثبت :

هر کسی به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی یا به مباشرت و بطور کلی هر کسی نسبت به ملکی امین محسوب بوده و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد .

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید کلاهبرداری ثبتی بخش اول


...تقاضای ثبت ملک در تصرف دیگری ماده 109 قانون ثبت :

کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد ، متصرف قلمداد کند و تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب میشود. قانون گذار در این موارد صرف تقاضای ثبت را در حکم کلاهبرداری تام و نه شروع به کلاهبرداری قرار داده است.

نکته: خودداری امین از انجام تکالیف قانونی ، اورا در معرض خیانت در امانت قرار میدهد .بنابراین خودداری متولی یا نماینده وقف از تقدیم عرض حال اعتراض نسبت به ثبت این قبیل املاک در صورت تبانی با متقاضی ثبت ، در حکم خیانت در امانت محسوب می شود. مواد 27 و 28 قانون ثبت

نکته : اگر بواسطه خیانت یا تبانی امین و افراد مندرج در ماده 107 قانون ثبت ملک به نام کسی ثبت شود که مشمول مواد 109،106،105باشد، شخص او و امین کلاهبردار محسوب و خسارات را متضامنا مسئول می باشند.

نکته : اگر کسی که ملک به نام او ثبت شده مشمول مواد 109،106،105 نباشد ، شخص او اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نخواهد بود ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.

تقاضای ثبت ملک مشاع به نام یکی از شرکا؛

با لحاظ نظر دیوان عالی کشور ،ماده 105 قانون ثبت موردی را هم که ملک به طور اشاعه بین متقاضی ثبت و دیگری بوده و او به نام خود تمام آن را مورد تقاضا قرار داده باشد ،شامل میشود رای شماره 3629 مورخ24/11/1317

نکته : با لحاظ ماده 111 قانون ثبت کلیه جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری ، برخلاف جرم کلاهبرداری ، واجد جنبه خصوصی بوده و تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است .
نظرات کاربران


aliasadimehr -  24 تیر 1399
با سلام شخصی که معلم آموزش و پروش بوده و یک قطعه زمین تعاونی کارکنان آموزش و پرورش خریداری نموده که طی چند مرحله طبق قوانین خاص خودش مبالغی به تعاونی پرداخت نموده سپس در سال ۸۷ قبل از اینکه تعاونی قطعه زمین را بصورت رسمی به عضو تعاونی منتقل نماید ایشان اقدام به فروش قطعه مذکور که هنوز سند مالکیت ندارد و ثبت نشده به شخص ثالثی مینماید که یک بیعنامه تنظیم و سپس در دفترخانه حاضر شده و وکالت بلاعزل با حق فروش به خریدار میدهد و مورد وکالت به قطعه زمین موردنظر طبق قرارداد شماره......تعاونی اشاره میشود و بعد از دو هفته در همان دفترخانه تنظیم کننده وکالت فروش با حضور وکیل ( خریدار ) و دو نماینده تعاونی با وکالت از تعاونی بعنوان فروشنده در آن دفترخانه حاضر و سند موضوع قرارداد را بنام عضو تعاونی منتقل مینمایند ( اشتباهاً یا عامداً بنام عضو تعاونی که قبلا طی سند عادی بیعنامه موضوع قرارداد را به وکیل منتقل نموده و مالکیتی ندارد که سند بنامش شود و تقاضای ثبت آن و در نهایت سند صادر میشود ) و لازم بذکر است خریدار جانباز اعصاب و روان میباشد و از این لحاظ دچار ضعف نفسی میباشد وگرنه چطور ملک خریداری شده را بنام فروشنده انتقال رسمی میدهد و موضوع به اینجا ختم نمیشود سپس خریدار با مراجعه به اداره ثبت سند مالکیت را با همان وکالت از ثبت اخذ نموده و اثدام به ساخت دو طبقه بصورت دو واحد آپارتمان که دارای دو انباری و دو پارکینگ میباشد و طی دو سال کلی هزینه و خرج میکند سپس مراجعه به ثبت برای صدور سند تفکیکی مینماید که در این حین شخصی اقدام به خرید یک واحد از آپارتمان ها طبقه اول مینماید که بیعنامه تنظیم و زمان انتقال هنوز سند تفکیکی صادر نشده و با خریدار جدید در دفترخانه ای حضور و ایشان مجدد بعنوان وکیل فروشنده اولیه یعنی عضو تعاونی اقدام به انتقال آن سند اولیه به استناد همان وکالت سال ۸۷ به خریدار یک واحد آپارتمان مینماید بصورت ششدانگ زمین با بنای احداثی و خریدار جدید با سواستفاده از ایشان سند مالکیت منتقل شده را به اداره ثبت ارایه و تقاضای صدور سند مالکیت تفکیکی هر دو واحد آپارتمان و هر دو طبقه مذکور بنام خود مینماید ولی در متن سند تک برگی صادر شده هر دو واحد در قسمت مستندات مالکیت به شماره سند قطعی و نام دفترخانه اشاره نکرده و نوشته شده با استناد به ماده ۱۰۶ قانون ثبت و اینک از شما تقاضای راهنمایی میخواهم که تکلیف چیست و مالباخته چکار باید بکندد

تیم محتوای احقاق -  24 تیر 1399

سلام ...متاسفانه دقیق مشخص نکردید

 
اما در ظاهر وکیل غبطه موکل را رعایت نکرده است
 
یعنی وکیل یک جا وکیل است ویک جا اصیل
 
پس معامله با خود نموده است و معامله با خود قبول نیست 
 
پس این ایراد مشخص این پرونده است
 
چون ایراد دیگری را من متوجه نشدم
 
اگر بشود سئوال تک تک بپرسیدممنون میشم
 
اما درخصوص ماده 16 قانون ثبت درخصوص انتقال قهری از مورث به وراث است
 
که چه ارتباط به این موضوع دارد

محمد‌حسین -  22 اسفند 1401
بنده‌چندماه‌قبل‌متوجه‌انتقال‌اسناد‌املاک‌که‌جزه‌ماترک‌پدرم‌بود‌وبعنوان‌امانت‌باوکالت‌کاری‌در‌اختیار‌مادرم‌بوده‌با‌همدستی‌ومباشرت‌برادرم‌با‌سردفتر‌اسناد‌رسمی‌به‌مادرم‌انتقال‌داده‌وطی‌دوسال‌اخیر‌بامعرفی‌مادرم‌به‌عنوان‌مالک‌در‌ظاهر‌وبرادرم‌درباطن‌امر‌با‌دگیری‌با‌بنده‌که‌به‌جرم‌تعرض‌به‌منزل‌مادرم‌برای‌من‌موجبات‌احکام‌کیفری‌را‌حاصل‌کرد‌ه‌بنده‌نیز‌با‌طرح‌شکایت‌علیه‌سردفتر‌که‌حدود‌۱۵۰‌ملییارد‌اموال‌بنده‌راطی‌چند‌مرحله‌وچند‌عنوان‌سند‌منتقل‌نموده‌محرز‌بودن‌تخلف‌سردفتر‌محقق‌شده‌باوجود‌یکه‌۲۰‌سال‌از‌درگذشت‌پدرم‌رد‌شده‌وازمنافع‌این‌اموال‌استفاده‌کردند‌واز‌اعتماد‌بنده‌به‌مادرم‌بی‌شرمانه‌سواستفاده‌شده‌وموجبات‌هرچه‌بیشتر‌ضررو‌زیان‌به‌بنده‌با‌همین‌اموال‌حاصل‌کردند‌باید‌چکار‌کنم‌‌بهم‌هر‌طوری‌که‌میشه‌راهنمایی‌کنید‌چراکه‌هم‌مال‌واموال‌منو‌استفاده‌کردن‌وهم‌برای‌متصرف‌شدن‌ش‌شان‌و‌ابرو‌مو‌میخوان‌تباه‌کنن

قادر -  08 دی 1401
سلام ایا درخواست الزام به تنظیم سندواخذ دادنامه همان درخواست سند از ثبت یا معادل ان محسوب میشود