منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش پنجم

در ارتباط با چک حقوقی دانستیم که در صورت صدور چک مطابق با موارد نام برده شده در ماده 13 قانون صدور چک و همچنین مواردی خارج از این ماده همچون موارد مذکور در پست قبلی «مانند :عدم مراجعه در مدت 6 ماه از تاریخ صدور و یا تازیخ گواهی عدم پرداخت و ....»از این همین مبحث ،چک قابل تعقیب کیفری نمیباشد


منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش پنجم

در ارتباط با چک حقوقی دانستیم که در صورت صدور چک مطابق با موارد نام برده شده در ماده 13 قانون صدور چک و همچنین مواردی خارج از این ماده همچون موارد مذکور در پست قبلی «مانند :عدم مراجعه در مدت 6 ماه از تاریخ صدور و یا تازیخ گواهی عدم پرداخت و ....»از این همین مبحث ،چک قابل تعقیب کیفری نمیباشد.در این پست به بررسی اخرین مورد از مواردی که مانع تعقیب کیفری میشود از جمله انتقال چک برگشت خورده به دیگری و همچنین مطالبه ی وجه چک از دادگاه خواهیم پرداخت.


4. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است
5. انتقال چک برگشت خورده به دیگری

فرض دیگری را قانونگذار متصور شده است مبنی بر اینکه اگر چک پس از برگشت از بانک به دیگری منتقل شود، ایشان حق طرح دعوای کیفری مرتبط با چک را نخواهد داشت مگر اینکه انتقال بصورت قهری (تصاحب ماترک و ارث) انجام شود. حتی در صورتی که دارنده not چک تعقیب کیفری را آغاز کند، و پس از طرح دعوا، چک را انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به غیر واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
اما این بدین معنا نیست که دارنده چک نتواند آن را به نمایندگی در وصول ،منتقل کند که حق شکایت کیفری محفوظ بماند؛ در این صورت، دارنده بایست هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر (پشت) چک قید نماید.
در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد 4 و 5 قانون صدور چک (دلایل عدم وصول وجه چک، عدم تطابق امضاء متن چک یا نمونه امضاء صادرکننده و ...) به نام صاحب چک صادر می notکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش پنجم


مطالبه وجه چک از دادگاه


برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کنددر غیر این صورت دادگاه قانونا نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند.
نظرات کاربران