منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش هشتم

در این پست به بررسی مواد 682 و 684 و 685و 690 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش هشتم

در پست قبل به بررسی مواد 648 دررابطه باافشای اسرار حرفه ای و مواد668 و 669در رابطه با تهدید و ماده 676 دررابطه با تحریق اشیای منقول و ماده 677 دررابطه با تخریب عمدی اشیای منقول و غیر منقول و ماده679 کشتن،مسموم کردن ،تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است ، که همگی از فصل پنجم کتاب تعزیرات مصوب سال1375 هستند و جرایم قابل گذشت محسوب میشوند،پرداختیم.در این پست به بررسی مواد 682 و 684 و 685و 690 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .

س.کشتن،مسموم کردن ،تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است،ماده ی 679

هر كس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد یا مسموم یا تلف یا ناقص كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ش.سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیرتجاری غیر دولتی ،ماده 682

هر كس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را كه اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ص.چراندن محصول دیگری ،تخریب باغ و محصول دیگری ،ماده ی 684

هر كس محصول دیگری را بچراند یا تاكستان یا باغ میوه یا نخلستان كسی را خراب كند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی كه متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشك كند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود.

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش هشتم


ض.قطع یا از بین بردن اصله نخل خرما بدون مجوز قانونی ،ماده ی685

هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ط.تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق ،ماده ی690

هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پاركهای ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی كردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.
نظرات کاربران