منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش نهم

در این پست به بررسی مواد 692 و 694 و 697 و 698 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش نهم

در پست قبل به بررسی مواد 682 دررابطه با سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیرتجاری غیر دولتی و ماده684 دررابطه با چراندن محصول دیگری ،تخریب باغ و محصول دیگری و ماده685 دررابطه با قطع یا از بین بردن اصله نخل خرما بدون مجوز قانونی و ماده690 در رابطه باتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق که همگی از فصل پنجم کتاب تعزیرات مصوب سال1375 هستند و جرایم قابل گذشت محسوب میشوند،پرداختیم.در این پست به بررسی مواد 692 و 694 و 697 و 698 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 میپردازیم .

ط.تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق ،ماده ی690

هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پاركهای ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی كردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

ظ.تصرف ملک غیر به قهر و غلبه ماده ی692

هر گاه كسی ملك دیگری را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.

ع.ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر ،ماده ی 694

هر كس در منزل یا مسكن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتی كه مرتكبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یكی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یك تا شش سال محكوم می شوند.

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش نهم


غ.افترا ،ماده ی697

هر كس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی كه موجب حد است به یك ماه تا یك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.

ف.نشر اکاذیب ،ماده ی698

هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینكه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.
نظرات کاربران