مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش پنجم

دانستیم که مقصود از مجازاتهای حدی و قصاص که طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی ، دو زیر مجموعه های مجازاتهای اصلی هستند چیست . در این پست به بیان یکی از متداول ترین مباحث کیفری یعنی مبحث دیه که یکی دیگر از موارد مجازاتهای اصلی است ، خواهیم پرداخت


مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش پنجم

در پستهای قبلی به بیان انواع مجازاتهای اصلی پرداختیم و دانستیم که مقصود از مجازاتهای حدی و قصاص که طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی ، دو زیر مجموعه های مجازاتهای اصلی هستند چیست . در این پست به بیان یکی از متداول ترین مباحث کیفری یعنی مبحث دیه که یکی دیگر از موارد مجازاتهای اصلی است ، خواهیم پرداخت .

دیه

دیه یا خون بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده است.میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین های آسمانی متفاوت است. مطابق دین اسلام چهار ماه قمری ماه های حرام در نظر گرفته شده اند که این ماهها عبارتند از :ذی القعده،ذی الحجه،محرم ،رجب

که اگر کسی در این چهار ماه مرتکب جنایتی شود که مستوجب دیه باشد ،میزان دیه بیشتر از ماههای عادی در نظر گرفته می شود .

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش پنجم


در قانون مجازات اسلامی در بند پ ماده 14 و ماده 17قانون مجازات اسلامی دیه بر دو نوع است:

الف: دیه مقدر

دیه ای است که مقدار آن برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء بر حسب مورد در شرع و قانون معین شده است.

ب: دیه غیر مقدر

که به ارش نیز معروف است، عبارت است از: مالی که در شرع و قانون میزان آن، معین نیست و تشخیص آن در هنگام برآورد، با جلب نظر کارشناس (پ
نظرات کاربران