مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش دهم بیان مواد 191 تا 193 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه و مواد 194 تا 199قانون امور حسبی درخصوص رفع مهروموم ترکه- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 191 تا 193 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه و مواد 194 تا 199 این قانون درخصوص رفع مهروموم ترکه خواهیم پرداخت.

ارث و وصایا | ترکه | مفهوم ترکه

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش دهم بیان مواد 191 تا 193 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه و مواد 194 تا 199قانون امور حسبی درخصوص رفع مهروموم ترکه- همراه با فایل صوتی

ماده 183قانون امور حسبی حالتی را بیان مینماید که از روی علائم یا لفاف پی برده شود که برگها متعلق به غیر متوفی است.مواد 185 تا 187 به بیان مواردی از وظایف دادگاه و دادرس در مهروموم ترکه پرداخته است.ماده 190 قانون امور حسبی در خصوص هزینه های کفن و دفن متوفی بیان داشته است که :«هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.»

ماده ۱۹۱ قانون امور حسبی : در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید.

ماده ۱۹۲ قانون امور حسبی: بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می گردد.

ماده ۱۹۳ قانون امور حسبی: اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن ها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن ها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری با یکی از بانک های معتبر تودیع می شود.

برداشتن مهر و موم ترکه به چه صورت انجام میگیرد؟

مقررات مربوط به رفع مهروموم ترکه در مواد ۱۹۴ تا ۲۱۵ قانون امور حسبی بیان شده است که به شرح ذیل می باشد:

ماده 194 قانون امور حسبی در خصوص افرادی که میتوانند تقاضای رفع مهر و موم را کنند بیان داشته که: کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش دهم بیان مواد 191 تا 193 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه و مواد 194 تا 199قانون امور حسبی درخصوص رفع مهروموم ترکه- همراه با فایل صوتی


ماده 195 قانون امور حسبی در خصوص دادگاه صالح برای رفع مهر و موم بیان میدارد که:

درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می نماید و صورت مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می فرستد.

ماده 196 قانون امور حسبی در خصوص اعلام زمان برداشتن مهروموم بیان میدارد که : دادگاه بخشی که مهر و موم را بر می دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ می نماید.

ماده 197 قانون امور حسبی : نسبت به اشخاص ذی نفع که محل اقامت آن ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن ها متصدی دفتر رسمی با یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.

ماده 198 قانون امور حسبی: عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آن ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199 قانون امور حسبی در خصوص حالتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد بیان میدارد که: در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.




نظرات کاربران