مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش نهم بیان مواد 182 تا 190 قانون امور حسبی در خصوص مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 182 تا 190 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت.

ارث و وصایا | ترکه | مفهوم ترکه

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش نهم بیان مواد 182 تا 190 قانون امور حسبی در خصوص مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی

ماده 176 قانون امور حسبی در خصوص مواردی که در هنگام مهروموم درصورت مجلس بایستی ذکر شود سخن به میان اورده است.مطابق ماده 177 این قانون صورت مجلس مذکور بایستی به امضای کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد.ماده 180 قانون امور حسبی حالتی را بیان میکند که در هنگام مهر و موم از اموال عمومی یا دولتی نزد متوفی امانت باشد همچنین ماده 181 همان قانون از پیدا شدن وصیتنامه یا برگ های دیگری که در لفافی مهروموم شده باشد ،درحین مهروموم ترکه ، سخن به عمل اورده است.

ماده 182 قانون امور حسبی: لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می شود

ماده 183 قانون امور حسبی : اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می نویسد و اگر صاحبان برگ ها حاضر نباشند آن را تامین می نماید تا صاحبان آن ها مطالبه نمایند.

حکم این ماده، در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد

ماده 184 قانون امور حسبی : هر گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستد. .

ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی: دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می کند و در صورتی که برگ ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن ها داده می شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ ها متعلق به کیست برگ ها در دادگاه می ماند تا صاحب آن معلوم شود.

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش نهم بیان مواد 182 تا 190 قانون امور حسبی در خصوص مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی


ماده ۱۸۶ قانون امور حسبی: اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می کند.

ماده ۱۸۷ قانون امور حسبی : درمواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می دهد که امور مذکور انجام داده شود.

ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی: در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.
ماده ۱۸۹ قانون امور حسبی: آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می گردد
ماده ۱۹۰ قانون امور حسبی: هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

نظرات کاربران