مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش هفتم بیان مواد 170 تا 175 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 170 تا 175 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت .

ارث و وصایا | ترکه | مفهوم ترکه

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش هفتم بیان مواد 170 تا 175 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

مهرو‌موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل‌و‌تصرف در ترکه ممنوع شوند.مهر و موم ترکه گاهی با درخواست اشخاص، صورت می پذیرد و گاهی بدون درخواست .ماده 167 قانون امورحسبی به بیان اشخاصی که میتوانند تقاضای مهروموم ترکه را بنمایند پرداخته است و ماده 168 این قانون به بیان مواردی که بدون تقاضای افراد و صرف اطلاع دادگاه برای مهرو موم ترکه کافیست ،پرداخته است.

اقدامات لازم و نکات و افراد ذی صلاح برای مهر و موم ترکه:

ماده 170 قانون امور حسبی بیان داشته است که : در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان می تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می فرستند.

ماده 171 قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش هفتم بیان مواد 170 تا 175 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی


ماده 172 قانون امور حسبی : در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که، ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده 173 قانون امور حسبی: در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده 174 قانون امور حسبی: رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می نویسد.

ماده 175 قانون امور حسبی: وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می دهد، ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
نظرات کاربران