معاملات تجارتی به چند دسته تقسیم میشوند بخش اول

در ابتدا لازم میدانم که تعریفی از معاملات تجاری به عمل آورده شود معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد.در این پست میخواهیم به بررسی انواع معاملات تجاری بپردازیم


معاملات تجارتی به چند دسته تقسیم میشوند بخش اول

در ابتدا لازم میدانم که تعریفی از معاملات تجاری به عمل آورده شود معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد.در این پست میخواهیم به بررسی انواع معاملات تجاری بپردازیم

در ابتدا لازم میدانم که تعریفی از معاملات تجاری به عمل اورده شود معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد حال این معاملات خود به دو دسته اصلی معاملات تجاری ذاتی و معاملات تجاری تبعی تقسیم میشوند البته خود قانون نیز دسته ای را همچون معاملات برواتی و معاملات شرکتهای سهامی نیز به حکم قانون تجاری محسوبند.

معاملات تجاری دو دسته اند :

1-معاملات ذاتاً تجاری

2- معاملات تجاری تبعی

بحث 1 : اعمال تجارتی ذاتی یا اصلی عبارت اند از معاملاتی که به خودی خود و صرف نظر از این که چه کسی آن را انجام می دهد تجارتی محسوب می شود اما اعمال تجارتی تبعی، به معاملاتی اطلاق می شود که خود آن ها اصولاً و ذاتاً تجارتی نیستند ولی اگر تاجر آن ها را انجام دهد، به اعتبار و به تبع تاجر بودن شخص، تجارتی محسوب می گردند.

در مورد اعمال تجارتی نوع اول موضوع معاملات باید تجارتی باشد تا شخصی که اقدام به آن می کند تاجر محسوب گردد، امّا در مورد اعمال تجارتی نوع دوم شخصی که اقدام به معاملات می کند باید تاجر باشد تا معاملات او تجارتی محسوب گردد ، در غیر این صورت این گونه معاملات تجارتی محسوب نمی گردد.

خلاصه ی کلام این که در معاملات تجارتی ذاتی ما از معاملات تجارتی پی به تاجر بودن تاجر می بریم ، امّا در مورد معاملات تجارتی تبعی بر عکس از خصیصه ی تاجر بودن شخص معامله گر به تجارتی بودن معاملات او پی می بریم. به همین دلیل برای تشخیص تاجر و معاملات تجارتی دو مفهوم مغایر وجود دارد : مفهوم موضوعی و مفهوم شخصی

معاملات تجارتی به چند دسته تقسیم میشوند بخش اول


معاملات ذاتا تجارتی طبق ماده ی2 قانون تجارت از قرار ذیل است :

1-: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

توضیحات بند 1:

الف-این بند از ماده 232 قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است

ب-منظور از خرید پرداخت نقدی است

ج- خرید یا تحصیل : اگر چه خرید از نظر روابط اجتماعی امر مشخصی است و نیاز به تعریف ندارد .مع ذالک می توانیم بگوییم که خرید عبارت است از مبادله ی یک کالا در مقابل یک عوض معین به قصد تملیک. این عوض معین ممکن است پول یا کالای دیگری باشد. تحصیل عبارت است از به دست آوردن کالایی غیر از طریق خریدن مثل صید ماهی و مروارید از دریا، استخراج فلزات از معادن، جمع آوری چوب و میوه های جنگلی از جنگل ها و از این قبیل.

د- منظور از ذکر عبارت به قصد تملیک این است هر یک از طرفین هدفشان از مبادله ی کالا مالک گرداندن دیگری نسبت به کالای تحویلی به اوست نه به عنوان امانت، عاریه و از این قبیل.
نظرات کاربران