همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش نوزدهم دعوای تخلیه ی ید در ملک مشاع و نمونه دادخواست و درخواست برای افراز املاک مشاع- همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان رای مشورتی شماره 8358/7 مورخ 1377/11/6 و بررسی دعوای تخلیه ی ید در ملک مشاع و نمونه دادخواست و در خواست برای افرازاملاک مشاع خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش نوزدهم دعوای تخلیه ی ید در ملک مشاع و نمونه دادخواست و درخواست برای افراز املاک مشاع- همراه با فایل صوتی

در اصطلاح حقوقی دعوای خلع ید دعوایی است که خواسته آن ، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود.در صورتی که نیاز باشد تا دعوی خلع ید ملک مشاع علیه متصرف یا متصرفین برپا شود، نیازی به حضور تمامی مالکین نخواهد بود.در صورتی که چند نفر ملک مشاعی را به تصرف خود در آورند، مالکین می‌توانند علیه همه و یا تعدادی از آنها اقامه دعوی کنند.از مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص صدور حکم خلع ید برای ملک مشاع استنباط میشود که صدور حکم خلع ید ملک مشاع بلا مانع است.ماده 576 و 582 قانون مدنی تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است .

بنابراین محکوم له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می تواند تقاضای تحویل ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به روشنی گویای این مطالب استچون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا ء بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی از شرکا ء بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا ء موکول به موافقت یا اذن تمامی شرکا می باشد.

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع


فرض کنیم 3 شریک که هر کدام 2 دانگ مشاعی از مغازه ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می دهند. پس از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از 3 شریک را پرداخت نـمـی کـنـد و یـا ایـن که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادی، از مــغــــازه بهره برداری می نماید. آیاشــریـک نـاراضـی می تواند دعـوای تـخـلـیـــــه یــــد را نماید؟

در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و طرح چنین دعوی بلامانع است.

در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می باشد، این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی شود؛ زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش نوزدهم دعوای تخلیه ی ید در ملک مشاع و نمونه دادخواست و درخواست برای افراز املاک مشاع- همراه با فایل صوتی


ریاست محترم اداره ثبت ..............

احترما نظربه اینکه اینجانب ............ به صورت مشاعی در شش دانگ از پلاک ثبتی .......... مالکیت رسمی دارم، به جهت عدم دسترسی به سایر شرکاء تفکیک ملک مقدور نبوده علیهذا با اعلام نام و آدرس مالکین مشاعی به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به افراز سهم اینجانب اقدام مقتضی انجام شود

نام و امضا مالک

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی:

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات و آدرس خواهان

خوانده

مشخصات و آدرس خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یل نماینده قانونی ( درصورت وجود )

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای تقسیم مال مشاعی

دلایل و منضمات

1- فتوکپی مصدق شناسنامه 2- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه 3- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان . . . .

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .

نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشدو اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد ، یا فروش مال مشاع ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست

با تشکر و تجدید احترام

. . . . . . . . . .
نظرات کاربران