همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش پانزدهم تقسیم مال مشاعی - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان بند 379 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز و بیان نوع دوم و سوم تقسیم مال مشاعی یعنی تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد میپردازیم.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش پانزدهم تقسیم مال مشاعی - همراه با فایل صوتی

در پست قبل بیان نمودیم که بند 368 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز به بیان مفهوم تحدیدحدودـتفکیک حدود پرداخته است . بند 371 این بخشنامه به بیان تحدید املاك مفروز كه دارای مشاعات است و بند377 این بخشنامه به بیان افراز ملك مشاع كه قسمتی از آن مجهول المالك است در دادگاه و بند 378 این بخشنامه به بیان اجرای حکم افراز در دادگاه پرداخته است.

چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسكن


بند۳۷۹-نظر به اینكه در ماده۲ قانون افراز مالكین و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسكن تصریح به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود شده است و تنظیم صورت مجلس مذكور حسب مقررات قانون ثبت پس از صدور اگهی تحدید حدود از جهت اطلاح مجاورین و صاحبان حق امكان پذیر است ، لذا انتشار اگهی تحدیدی لازم به نظر میرسد و ادارات ثبت پس از قبول تقاضای ثبت سازمان مسكن با انتشار آگهی تحدیدی مبادرت و تحدید حدود را انجام و بارعایت موازین قانونی و احراز شرایط به صدور سند مالكیت هم مانع این نیست كه معترضین نسبت به تقاضای ثبت یا تحدید حدود نتواند در مدت مقرر اعتراض خود را تقدیم نماید.

تقسیم به تعدیل:

در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشددر این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع تر می گیرد تا برابری کند؛

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش پانزدهم تقسیم مال مشاعی - همراه با فایل صوتی


بنابراین در تقسیم به تعدیل:

  • اولاً: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛
  • ثانیاً: همه شرکا از عین مال مشترک سهم می برند
  • ثالثاً: لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاعی می باشد.

تقسیم به رد:

همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی شود لاجرم برای تعادل سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛
نظرات کاربران