همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش پنجم بیان نکاتی در رابطه با تقسیم به صورت افراز - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان سه حالت تقسیم اموال مشاعی و به بیان نکاتی دررابطه با تقسیم به صورت افراز خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش پنجم بیان نکاتی در رابطه با تقسیم به صورت افراز - همراه با فایل صوتی

بر اساس ماده 581 قانون مدنی هیچ یک از شرکا نمی تواند، بدون اجازه شرکای دیگر، در مال مشترک تصرف کند . زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم مشاع شریک دیگر می شود. هر شریک نسبت به سهم خود مختار است و می تواند سهم خود را بفروشد ، ولی هیچکدام نمی توانند در سهم دیگری تصرف کنند و اگر به سهم دیگری تجاوز کنند ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده اندهر شریک نسبت به سهم خود مختار است و می تواند سهم خود را بفروشد ، ولی هیچکدام نمی توانند در سهم دیگری تصرف کنند و اگر به سهم دیگری تجاوز کنند ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده اند.در ماده ی 582 قانون مدنی آمده است که شریکی که بدون اجازه ی دیگر شرکا در مال مشاع تصرف یا تغییر دهد ، ضامن تصرف خواهد بود و باید خسارت وارد شده به شریک را جبران نماید.ماده ی ۴۷۵ قانون مدنی می گوید: اجاره‌ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک. ربودن مال مشاع توسط شریک در صورتی که بیش از سهم او و میزان نصاب سرقت باشد، مستوجب حد سرقت است و اگر کمتر از نصاب سرقت باشد، تعزیر می شود.

مال مشاعی را به سه حالت می توان تقسیم نمود:.

  1. تقسیم به افراز
  2. تقسیم به تعدیل
  3. تقسیم به رد

تقسیم به افراز :

افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می پذیرد

و هر شریکی می تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.

بنابراین، در تقسیم به افراز:

اولاً: از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می رسد؛

ثانیا: نیاز به ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاعی نیست

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش پنجم بیان نکاتی در رابطه با تقسیم به صورت افراز - همراه با فایل صوتی


مرجع افراز املاک مشاعی :

طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی، بخش زیادی از افراز املاک مشاعی به ادارات ثبت اسناد و املاک واگذار شده که آثار مثبتی به همراه داشته است. به عنوان مثال، کارشناسان ثبتی در بررسی وضع محل و تطبیق میزان مالکیت مالکین مشاعی، به نسبت کارشناسان دیگر از تخصص و دقت بیشتری برخوردار هستند همچنین تشریفات و دردسرهای رسیدگی های قضایی در این موارد وجود ندارد. به علاوه این ادارات وسایل و امکاناتی مانند دوربین نقشه برداری دارند و به عبارتی مجهز هستند. با تصویب این قانون، دو مرجع برای افراز املاک مشاع وجود دارد که یکی ادارات ثبت اسناد و املاک و دیگری مراجع قضایی است که همان دادگاه ها هستند.

صلاحیت ادارات ثبت برای افراز


بدین ترتیب املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده است، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، درصورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محل است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار گرفته است. اساس و مبنای تقسیم بندی فوق، جریان ثبتی ملک است و درصورتی که جریان ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد یا به عبارتی عملیات مقدماتی به پایان رسیده باشد (که تنظیم اظهارنامه، انتشار آگهی های نوبتی، مشخص کردن حدود، انجام تحدید حدود و گذشتن مدت اعتراض یا در صورت اعتراض، صادر شدن حکم نهایی و کلیه اقدامات داخل در عملیات مقدماتی است) ملک شما آماده ثبت دفتر املاک است.

نکته: اگر چند سند مالکیت داشتید که معارض بود و با یکدیگر تعارض داشت، جدا کردن این قبیل اسناد هم مقدور نیست.
نظرات کاربران