همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش نهم بیان نحوه اعتراض و فروش املاک مشاعی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نحوه اعتراض مطابق با ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی سال 1357 و ماده7 آیین نامه قانون افراز وفروش املاک مشاعی سال1357 وبیان احکام قابل اعتراض و همچنین ماده 5 این قانون و بررسی مواد 1و2 و3 ایین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاعی خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش نهم بیان نحوه اعتراض و فروش املاک مشاعی - همراه با فایل صوتی

در تقاضای افراز املاک دردادگاه باید خواهان یا خواهان‌ها دادخواست خود را در دو نسخه تهیه کنند و با قید مشخصات و محل اقامت خود و شریک یا شرکای مشاعی و توضیح موضوع خواسته، همراه با مدارک و اسناد در دو نسخه با پرداخت هزینه دادرسی، برمبنای دعوای غیرمالی به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تسلیم کنند.سایر نکات دراین مورد درپست قبل بطور کامل بیان گردید.یک نکته قابل ذکر در افراز این است که دعوای افراز در محاکم باارائه ی دادخواست مطرح می شود و باید به طرفیت کلیه مالکین اقامه شود. در غیر این صورت، دعوا رد خواهد شد.

مطابق با ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی سال1357،تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا ء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

مطابق با ماده 7 ایین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357، رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

ب) احکام قابل اعتراض:

حالت اول: حکم دادگاه مبنی بر افراز اموال مشاع صادر شد ولی با محل انطباق ندارد: در این صورت تقسیم باطل است و قابلیت اجرا ندارد.

حالت دوم: حکم صادره سهو قلم دارد. در این فرض خود دادگاه بدوی، تا زمانی که از حکم تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد می تواند این اشتباه را اصلاح کند و اداره ثبت نیز طبق این اصلاحیه اقدام می کند. اما اگر به این حکم اعتراض شده باشد، دادگاه بدوی صلاحیت اصلاح را نخواهد داشت. اینجا دادگاه تجدید نظر اصلاح می کند و بر طبق این حکم اداره ثبت اقدام مقتضی انجام خواهد داد.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش نهم بیان نحوه اعتراض و فروش املاک مشاعی - همراه با فایل صوتی


ماده 5 قانون افراز و فروش مال مشاع بیان میدارد که : ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون طبق
آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.

نکته : ایین نامه نام برده شده در ماده5 شامل ده ماده است که در تاریخ 20.02.1358، به تصویب رسیده است .حال به بررسی مواد این ایین نامه میپردازیم:

ماده 1. مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می نماید.

ماده2. نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نه ودارای سند مالکیت معارض می باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند.

ماده3. پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت مأموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می رساند.
نظرات کاربران


بهمن -  08 دی 1401
سلام اگرمال زمین کشاورزی روستایی بوده ودارای سند رسمی نباشدچکاربایدکرد؟