همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش چهاردهم بیان بند 368 و 371 و 377 و 378 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان بند 368 و 371 و 377 و 378 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز خواهیم پرداخت .

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش چهاردهم بیان بند 368 و 371 و 377 و 378 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز- همراه با فایل صوتی

با توجه به بند 2 ذیل ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1370 هرگاه انتقال اعم از رسمی و عادی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز باشد و این تصرفات مورد موافقت مالک متصرف و مالکین دیگر باشد با رعایت شرایط مقرر در همان بند، رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد.نظریه ی مشورتی شماره 8083/7 مورخ 1375/12/24 بیان میدارد که افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت است مگر بین مالکین محجور یا غائب باشد یا تقاضای تقسیم ماترک متوفی مطرح شود که در اینصورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.بند 367 بخشنامه ثبتی صادره پیرامون موضوع افراز به بیان دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز پرداخته است.

نکته:تحدید حدود-تفكیك حدود


بند ۳۶۸- درخواست متقاضیان ثبتی كه تحدید حدود ملك مورد تقاضا را طبق ماده ۱۵ قانون ثبت مینمایند ،منوط به معاینه محل و تطبیق با مجاورین و تخیص جهات اربعه ملك و با رعایت كامل تبصره اصلاحی ماده۱۵ قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۵۱ صورت خواهد گرفت.

تحدید املاك مفروز كه دارای مشاعات است

بند۳۷۱- در موقع تحدید حدود املاك مفروز كه دارای مشاعات نیز می باشد پس از تحدید حدود مفروزات كه در اظهار نامه و اگهی های تحدیدی قید شده حدود مشاعات نیز تعیین و در صورتمجلس تحدیدی قید میشود.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش چهاردهم بیان بند 368 و 371 و 377 و 378 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز- همراه با فایل صوتی


افراز ملك مشاع كه قسمتی از آن مجهول المالك است در دادگاهبند۳۷۷-هرگاه نسبت به ملكی كه قسمتی از آن مشاعا درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالك باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حكم مزبور صورت گیرد و در صورتی كه آگهی نوبتی قبلا به عنوان اشاعه منتشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق یه صدور سند مالكیت باشد مساحت و حدود مشخصات و حقوق ارتفاقی آن طبق حكم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حكم در ملاحظات ثبت ملك قید و نسبت به سهم مجهول المالك به شرح فوق عمل می شود.

اجرای حكم افراز دادگاه


بند ۳۷۸- واحدهای ثبتی در موقع اجرای حكم افراز ضمن تطبیق مفاد حكم با محدوده ثبتی و سند مالكیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیمات صورتمجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالكیت مینمایند ،اخیرا مشاهده شده است كه بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حكم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالكیت نموده اند و نتیجتا قسمتی از سند مورد سند مالكیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است ، لذا خاطرنشان مینماید در موقع اجرای احكام قطعی افراز دادگاهها باید قبل از هر اقدام مفاد حكم و یا نقشه كارشناس كه ملاك خكم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالكیت تطبیق و پس از اطمینان با اینكه كلیه قطعات مورد حكم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالكیت است مبادرت ، به صدور سند مالكیت و یا اقدام بعدی گردد.
نظرات کاربران