همه چیز در رابطه با مال مشاع -بخش دوم بررسی مال مفروز (درچه مواردی افراز اموال مشاع امکان پذیر نیست) - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی اصطلاح مال مفروز و بیان اینکه درچه مواردی افراز اموال مشاع امکان پذیر نیست ؟ خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع -بخش دوم بررسی مال مفروز (درچه مواردی افراز اموال مشاع امکان پذیر نیست) - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداختیم مقصود از مال مشاع مالی است که که بیش از یک مالک دارد ومالکیت هر یک به نحو اشاعه است به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل مال حق تصرف دارد و سهم هر یک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد و مقصود از ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از ملک و جزء جزء آن متعلق به همه‌ی شرکاست.در ماده 571 قانون مدنی در ارتباط با مال مشاعی بیان شده است که :«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه ».منظور از عبارت (به نحو اشاعه) حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی ء واحد، مشخص نباشد بطوری که هر جزئی از اجزای شی ء واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد.

این نوع مال، در مقابل مال مفروز یا ملک اختصاصی است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک اند.

حال اگر مالکان ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه حل هایی در قانون پیش بینی شده که یکی از آنها افراز است. افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است. شرکا می توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. با توجه به این موارد، هر شریک می تواند هر زمانی که بخواهد، تقسیم مال مشترک را تقاضا کند، مگر در مواردی که تقسیم به

موجب آن قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملزم شده باشند.

اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی،قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد

همه چیز در رابطه با مال مشاع -بخش دوم بررسی مال مفروز (درچه مواردی افراز اموال مشاع امکان پذیر نیست) - همراه با فایل صوتی


یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند،باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود. منظور از مشاع (یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال می شود. منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد. ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات مشخص باشد این ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین با تراضی هم، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند،سهم هر یک را مفروز می نامیم.

در چه مواردی افراز اموال مشاع امکان پذیر نیست ؟

1-تقسیم به موجب قانون منع شده باشد مانند ماده 592 قانون مدنی که بیان میداردهر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود وهمچنین ماده 593قانون مدنی. بیان میدارد : ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد
نظرات کاربران


وحید ‌محمدی -  26 اسفند 1402
سلام قفقیزی به چه معناست