همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش سیزدهم بیان ماده147 اصلاحی قانون ثبت و بخشنامه ثبتی صادره پیرامون موضوع افراز - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1370 و نظریه شماره 8083/7 مورخ 1375/12/24 و بند ۳۶۷ بخشنامه ثبتی صادره پیرامون موضوع افراز خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش سیزدهم بیان ماده147 اصلاحی قانون ثبت و بخشنامه ثبتی صادره پیرامون موضوع افراز - همراه با فایل صوتی

مطابق با نظریه ی مشورتی اداره حقوقی دادگستری در خصوص افراز به شماره 3183/7 مورخ 1362/7/3 ،مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ی ثبت در مورد افراز املاک مشاع موضوع قانون افراز املاک مشاع مصوب سال 1357 با التفات به ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی شعب حقوقی دادگاههای عمومی میباشد.مطابق با نظریه ی شماره 135/7 مورخ 1366/2/8 درخواست تقسیم و افراز به طرفیت تمام مالکین مشاع اقامه میشود و اگر مال در تصرف شخصی باشد هر یک از مالکین به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.نظریه شماره 5652/7 مورخ 1375/10/13 بیان میدارد که چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، سند مالکیت مفروزی صادر شود برای بقیه مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند مالکیت مفروزی صادر کرد هر چند در زمین متصرفی آنها اعیانی ایجاد نشده باشد.


با توجه به بند 2 ذیل ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1370 هرگاه انتقال اعم از رسمی و عادی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز باشد و این تصرفات مورد موافقت مالک متصرف و مالکین دیگر باشد با رعایت شرایط مقرر در همان بند، رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد.

با توجه به مراتب فوق در مورد استعلام که با درخواست متقاضیان و صدور قرار کارشناسی کل پلاک و قطعات متصرفی هر یک از دارندگان اعم از عادی و رسمی تعیین و معلوم گردیده و نسبت به اکثریت قریب به اتفاق قطعات متصرفی مشاعی سند مالکیت مفروزی صادر گردیده است. در مورد کسانی که با درخواست صدور سند مالکیت به لحاظ عدم احداث ساختمان و اعیانی مشمول این مقررات نیستند با رعایت کامل شرایط مقرر در بند 2 رئیس ثبت می تواند اجازه تعیین حدود قطعات باقیمانده را که حدود آنها با توجه به نقشه کلی پلاک و صورت مجلس تنظیمی مشخص گردیده، به منظور صدور سند مالکیت مفروزی بدهد. به عبارت دیگر منظور از کلمه باقیمانده در این قانون اراضی است که حالت مشاعی دارد و برای آنها باید سند مالکیت مفروزی صادر گردد اعم از اینکه احداث اعیانی شده باشد یا غیر آن.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش سیزدهم بیان ماده147 اصلاحی قانون ثبت و بخشنامه ثبتی صادره پیرامون موضوع افراز - همراه با فایل صوتی


نظریه ی شماره 8083/7 مصوب 1375/12/24 :

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت است مگر بین مالکین محجور یا غائب باشد یا تقاضای تقسیم ماترک متوفی مطرح شود که در اینصورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

بخشنامه ثبتی صادره پیرامون موضوع افراز:

دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز
بند ۳۶۷- برای اینكه اجرای احكام افراز دادگاهها در ادارات و دوایر ثبت از نظر تطبیق حدود و فواصل معینه در نقشه های ثبتی و محدوده اسناد مالكیت و صورتمجلس های تحدیدی ،اشكال و اختلافی پیش نیاید در مواردی كه از دادگاه نماینده و مهندس ثبت به منظور تشزیك مساعی در افراز دعوت شود بایستی نماینده و مهندس به موقع در دادگاه اعزام گردد.
نظرات کاربران


فخاری -  18 خرداد 1402
تو یک ملک مشاع یه نفر رفته سند مفروزی ۱۴۷ گرفته ،اینم بگم دو شریک مالک ملک مشاع بودند،نفری که مفروزی گرفته اقدام به دیوار کرده بین دو ملک رو درصورتیکه در سند مفروزی ذکر کرده توریستی به باقیمانده،در واقع با احداث دیوار قسمتی از باقیمانده را تصرف نموده سوال بنده اینه مالک ملک مفروزی اجازه احداث دیوار بدون تقسیم نامه و جواز شهرداری داشته توضیح بفرمایید

ناشناس  -  08 دی 1401
سلام یک پلاک مشاعی از پدرم به ارث رسیده واین زمین بین شرکاتقسیم شده واین پلاک به ما خورده به وکیل گفتم گفت از ماده ۱۴۷ استفاده کن وبا دویا سه نفر سند به نام خودتون بزنید وفروش کنید آیا میشه با نیامدن بقیه وهمکاری نکردن این کار انجام میشه لطفاراهنمای کنید