همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش دوازدهم ادامه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ادامه ی نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در خصوص افراز از جمله نظریه شماره 3183/7 مورخ 1362/7/3 و شماره 135/7 مورخ 1366/2/8 وشماره823/7 مورخ 1370/3/12 وشماره5652/7 مورخ 1375/10/13 وبیان سوال دراین خصوص خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش دوازدهم ادامه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز - همراه با فایل صوتی

مطابق با نظریه ی مشورتی شماره، 6026/7 مورخ 1358/11/21 اداره ی حقوقی دادگستری در ارتباط با افراز، افراز ملک مشاع ،به حکم دادگاه انقلاب مجوز قانونی ندارد.نظریه شماره 5389/7 مورخ 1359/10/23 بیان میدارد که افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است خارج از صلاحیت ادارات ثبت اسناد واملاک میباشد.نظریه شماره 2454/7 مورخ 1361/6/7 بیان میداردکه،حضور تمام شرکاء در موقع افراز ضرورت ندارد.

نظریه ی شماره 3183/7 مصوب 1362/7/3:

مرجع رسیدگی به اعتراض بر اراء و تصمیمات اداره ی ثبت در مورد افراز املاک مشاع موضوع قانون افراز املاک مشاع مصوب سال 1357با التفات به ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی شعب حقوقی دادگاههای عمومی میباشد.

نظریه ی شماره 135/7 مصوب 1366/2/8:

درخواست تقسیم و افراز به طرفیت تمام مالکین مشاع اقامه میشود و اگر مال در تصرف شخصی باشد هر یک از مالکین به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.

نظریه ی شماره 823/7 مصوب 1370/3/12:

رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است.
سؤال: در مواردی که دادگاه حکم بر افراز یا تفکیک ملکی صادر نموده است اعم از اینکه به لحاظ عدم ارسال تأییدیه نقشه تفکیک و افراز از ناحیه شهرداری در مهلت مندرج در ماده 101 قانون شهرداری باشد یا به جهات دیگر، آیا اداره ثبت بدون تأیید نقشه از طرف شهرداری که منتهی به عدم اجرای مقررات ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت شده است، مکلف به اجرای دادنامه می باشد یا خیر؟

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش دوازدهم ادامه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز - همراه با فایل صوتی


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه


در موردی که دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ماده 101 قانون شهرداری، بدون وصول نقشه تصویبی شهرداری حکم به افراز ملکی صادر کرده و یا به هر ترتیبی که حکم قطعی افراز از محکمه صادر گردیده باشد اداره ثبت مکلف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود.

نظریه ی شماره 5652/7 مصوب 1375/10/13 :

چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، سند مالکیت مفروزی صادر شود برای بقیه مالکین ملک مذکور نیز می توان سند مالکیت مفروزی صادر کرد هر چند در زمین متصرفی آنها اعیانی ایجاد نشده باشد.
سؤال: ملکی به موجب سند رسمی و عادی به صورت مشاعی به تعداد زیادی از افراد واگذار شد است. در اداره ثبت به نام هر یک از مالکین سند مالکیت مشاعی صادر گردیده و کلیه خریداران آن هر کدام در یک قطعه از ملک مذکور به صورت مفروزی متصرف شده اند در اجرای مواد اصلاحی قانون ثبت (ماده 147 و 148) تقاضای صدور سند مالکیت مفروزی شده است. کارشناسان مربوطه محل را بازدید نموده و با تعیین حدود و مشخصات قطعات متصرفی نقشه لازم را تهیه کرده اند در این میان تعدادی از متصرفین قادر به احداث اعیانی در قسمت متصرفی خود نشده اند، اداره ثبت اسناد و املاک طبق مفاد رأی هیأت برای متصرفین مفروزی که واجد شرایط بوده و در قسمت متصرفی خود ایجاد اعیانی کرده اند، سند مالکیت مفروزی صادر نوده ولی برای آنهایی که اعیانی احداث نکرده اند سند مفروزی صادر نشده است اینک سؤال این است که آیا می توان برای باقیمانده متصرفین که موفق به احداث اعیانی نشده اند سند مالکیت مفروزی صادر کرد یا خیر؟
نظرات کاربران