همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش دهم ادامه آیین نامه وبیان اولین مورد از نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان مواد 4 تا 10 این ایین نامه و بیان اولین مورد از نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز یعنی نظریه مشورتی ایین دادرسی مدنی مورخ 10/11/1344 خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش دهم ادامه آیین نامه وبیان اولین مورد از نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز - همراه با فایل صوتی

با عنایت به پست قبل دانستیم که نحوه اعتراض به تصمیم افراز ثبت مطابق با ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی،تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا ء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.مطابق با ماده 7 ایین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357، رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.ماده5 قانون افراز،در رابطه با مقررات اجرایی این قانون اشاره به ایین نامه ای کرده است که درسال 58 به تصویب رسیده ودراین ایین نامه ده ماده بیان گردیده شده است.

ماده4. نقشه بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

ماده5. مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی وملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید.


ماده6. تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی ( در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکاء ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش دهم ادامه آیین نامه وبیان اولین مورد از نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز - همراه با فایل صوتی


ماده7. رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است .

ماده8. اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.


ماده9. در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید.


ماده10. وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با افراز :

1.نظریه مشورتی ایین دادرسی مدنی مورخ 10/11/1344

متقاضی افراز باید دلایلی حاکی از سهم مالکانه او در ملک مورد درخواست افراز باشد و ضمیمه دادخواست نماید دلایل مزبور در مورد املاک ثبت شده رونوشت سند مالکیت سهم مشاع از ملک یا سند رسمی خریداری ملک خواهد بودو اگر ملک مورد تقاضای افراز به ثبت هم نرسیده باشد رسیدگی به درخواست افراز اشکالی ندارد و استشهادنامه یا تصرفات مالکانه متقاضی افراز با رعایت ماده 35 قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز کافی میباشد بدیهی است اگر راجع به اصل ملک دعوی اعتراض بر ثبت مطرح باشد رسیدگی به درخواست افراز موکول به تعیین تکلیف دعوی اعتراض بر ثبت است.
نظرات کاربران