همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش هشتم ادامه افراز املاک در دادگاه و نکاتی درخصوص طرح دعوای افراز - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان افراز املاک در دادگاه ،نکاتی درخصوص طرح دعوای افراز و ایا اعتراض به تصمیم افراز امکان پذیراست میپردازیم.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش هشتم ادامه افراز املاک در دادگاه و نکاتی درخصوص طرح دعوای افراز - همراه با فایل صوتی

در صورتی که ما دارای ملکی مشاع باشیم که قابل افراز نباشد ،در این‌صورت هریک از شرکا می‌توانند از دادگاه فروش ملک را درخواست کنند. دادگاه دستور فروش ملک به صورت شش‌دانگ را به دایره اجرای دادگاه صادر می‌کند و هریک از مالکان مشاعی یا ثالث می‌توانند نسبت به خرید ملک اقدام کنند. عملیات مربوط به انتقال بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به اموال غیرمنقول (زمین، باغ، خانه و …) انجام می‌شود. پس از فروش، هزینه عملیات اجرایی از مبلغ مورد فروش کسر شده و باقیمانده بین مالکان مشاعی به نسبت مالکیت تقسیم می‌شود. در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد گواهینامه ای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده می‌شود و وی می‌تواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک «تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی»درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید.در مورد آپارتمان‌های ساخته و تکمیل‌شده شهرداری برگۀ پایان کار و در مورد ساختمان‌های نیمه‌تمام گواهی عدم خلاف صادر می‌کند. پس از صدور این برگه‌ها است که مالکین می‌توانند آپارتمان را معامله کنند.

دادخواست در دفتر ارجاعات ثبت شده و به یکی از شعب برای رسیدگی ارجاع می شود و دادگاه هم تعیین وقت می کند و براساس مستندات ارایه شده درصورت لزوم با سازمان های مرتبط نامه نگاری می کند و مدارک لازم هم تکمیل می شود. سپس دادگاه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را ارسال و ابلاغ می کند. دفتر دادگاه، وقت حضور خواهان ها و خواندگان را با صدور اخطاریه ابلاغ می کند. اگر نیازی به ابلاغ از طریق انتشار آگهی باشد، خواهان باید هزینه آگهی را بدهد. درصورت عدم توافق مالکان مشاعی بر حسب تشخیص دادگاه، قرار ارجاع موضوع به کارشناس متخصص صادر می شود.


ممکن است کارشناس هم بر اساس توافق طرفین تعیین شود. در غیراین صورت دادگاه از طریق قرعه از بین کارشناسان یک نفر را انتخاب می کند که هزینه او را خواهان ها پرداخت می کنند. پس از صدور رای هم حق اعتراض به رای، برای شما وجود دارد. پس از اینکه حکم قطعی و به دو طرف ابلاغ شد، حکم افرازی قابل اجرا است.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش هشتم ادامه افراز املاک در دادگاه و نکاتی درخصوص طرح دعوای افراز - همراه با فایل صوتی


نکاتی در خصوص طرح دعوای افراز

  1. دعوای افراز در محاکم باارائه ی دادخواست مطرح می شود و باید به طرفیت کلیه مالکین اقامه شود. در غیر این صورت، دعوا رد خواهد شد.
  2. اگر نسبت به ملکی سند مالکیت صادر نشده باشد و در خصوص حدود بین مجاورین اختلاف وجود داشته باشد، تا رفع اختلاف نسبت به حدود، افراز اموال مشاع امکان پذیر نیست.
  3. هر زمان که املاک دولتی با اشخاص ثالث مشاعاً مالک باشند، مسکن و شهرسازی میتواند بدون لحاظ تشریفات قانونی، صرفاً از اداره ثبت درخواست افراز نماید. در مورد خانه های سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن و شهرسازی، اداره ثبت مکلف است افراز و تفکیک را انجام دهد .
  4. برای مالی که در رهن است نیز می توان افراز اموال مشاع را انجام داد. پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در سهم راهن قرار گرفته است در رهن مرتهن خواهد بود.

ایا اعتراض به تصمیم افراز امکان پذیراست؟

الف) نحوه اعتراض:

متقاضی درخواست ثبت، این درخواست را تقدیم اداره ثبت می کند. اداره ثبت این درخواست را یا می پذیرد یا رد می کند. در هر دو فرض، از زمان ابلاغ تصمیم واحد ثبتی، وکیل متقاضی ظرف ۱۰ روز مهلت دارد که چنان چه اعتراضی به این تصمیم داشته باشد، به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کند و دادخواستی مبنی براعتراض تقدیم کند.
نظرات کاربران