همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش شانزدهم آیا امکان وقف مال مشاع وجود دارد؟- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان این موضوع که آیا امکان وقف مال مشاع وجود دارد یا خیر با توجه به ماده 58 قانون مدنی و بیان نکاتی در این خصوص خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش شانزدهم آیا امکان وقف مال مشاع وجود دارد؟- همراه با فایل صوتی

بند 379 بخشنامه صادره پیرامون موضوع افراز به بیان چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسكن با عنایت به ماده ۲ قانون افراز مالكین و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسكن ،پرداخته است. نوع دوم از تقسیمات مال مشاع ، تقسیم به تعدیل است.این نوع تقسیم در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد در این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند.نوع سوم از تقسیمات مال مشاعی تقسیم به رد است که در بیان مفهوم این نوع تقسیم لازم به ذکر است که همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد.

بنابراین در تقسیم به رد:

  • اولاً: ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛
  • ثانیاً: از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی گیرند؛
  • ثالثاً: لازمه و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمت گذاری مال مشاعی می باشد

لازم به یادآوری می باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید درصورتی که هیچ یک از تقسیم های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی رااز هم نداشته باشند تنها راه درخواست فروش مال مشاع از مرجع ذی صلاح قضائی است.

بر اساس ماده 58 قانون مدنی، فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول؛ مشاع باشد یا مفروز.

آیا امکان وقف مال مشاع وجود دارد؟!

وقف مال مشاع امکان پذیر است،بر اساس تعریف مال مشاع، سهم هر یک از شرکای مال مشاع، افراز و تقسیم نشده است و همه مالکان در هر قسمت از مال، به نسبت سهمشان مالک هستند. در حقیقت، افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می شود. افراز به معنای استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا نیز است

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش شانزدهم آیا امکان وقف مال مشاع وجود دارد؟- همراه با فایل صوتی


در مورد مال مشاع، برای دخل و تصرفات حقوقی از جمله وقف، نیازی به رضایت سایر مالکان وجود ندارد و هر یک از آنها می توانند سهم خود را وقف کنند، اگر وقف مربوط به اموال غیرمنقول باشد، باید در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد زیرا با این عمل حقوقی، در مالکیت مال تغییراتی ایجاد خواهد شد. همچنین در صورتی که وقف مربوط به اموال منقول باشد، باید تشریفات خاصی رعایت شود. به عنوان مثال، اگر قرار است سهمی از یک اتومبیل وقف شود، این موضوع باید در سند مالکیت ناجا مشخص شود.


متولی موقوفه به رضایت سایر شرکا نیازمند است

در مورد وضعیت بعد از وقف باید گفت که برای تصرف و اداره مال مشاع، شخص متولی به رضایت سایر شرکا نیاز دارد و سایر شرکا هم، به جلب رضایت متولی نیاز دارند.
در اداره مال مشاع، اجماع لازم است، در این میان، حتی اگر یک فرد مخالف وجود داشته باشد، مانع از تصرف در مال مشاع می شود. به این دلیل که هر یک از شرکای مال مشاع، در ذره ذره این مال، سهم دارند و به همین دلیل نمی توانند بدون اجازه سایر شرکا، در مال مزبور تصرفی داشته باشند
نظرات کاربران